Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007 KORSN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007 KORSN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007 KORSN

3 Behovet for kompetanseheving innen smittevern i KHT
Kartlegge : Behovet for kompetanseheving innen smittevern i KHT Kontaktnettet innen smittevern i KHT Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Internett-tilgang og bruk av elektroniske verktøy i KHT Omfang av den bistand som smittevernpersonell på sykehus i dag yter til KHT Med utgangspunkt i dette; Definere satsningsområder for KORSN ift KHT Vurdere egnede modeller for bistand KHT = Kommunehelsetjenesten KORSN

4 Kartlegge behovet for kompetanseheving innen smittevern i KHT
Hovedaktivitet - spørreundersøkelse i mars 2007 via E-post til etatsledere innen helse og omsorg, kommunale smittevernleger, pleie- og omsorgsledere og noen leder på sykehjem Samme spørreskjema til alle, bred innfallsvinkel, sette fokus på smittevern KORSN

5 Behov for smittevernfaglig bistand
(Klikk med venstre musetast i feltet med to parenteser og skriv rett inn) Kommune : () Fyll ut navn på kommune og kryss av for funksjon Har de ansatte på sykehjem daglig tilgang på elektroniske verktøy (E-post, internett) Kryss av Arbeider på Sykehjem () Smittevernlege Etatsleder Ja () Bare ledere () Nei () Noen få () Deltar dere i noe fagnettverk innen smittevern? Kryss av Hvis ja, hvem drives fagnettverket av ? () (Fri tekst) Abonnerer dere på nyhetsbrevet ”MSIS” fra Folkehelseinstituttet ? Er det opprettet funksjon som smittevernkontakt på sykehjem (som kontaktpunkt både for kommunen og for helseforetaket)? Kryss av Har dere tilbud om smittevernfaglig bistand fra eget lokalsykehus? Kryss av Hva er det største hinderet for effektivt smittevern i kommunehelsetjenesten? Skriv med egne ord det du anser som størst Hvis det er behov for mer smittevernfaglig bistand fra sykehus, hvilken type bistand trengs? Rangèr tiltakene under fra 1 – 5, der 1 er det viktigst tiltaket og 5 det minst viktige Søker du smittevernfaglig bistand hos noen av disse aktørene? Kryss av Svar på faglige spørsmål ved behov () Kommunal smittevernlege/kommunelege I () Kurs/undervisning/opplæring () Hygienesykepleier på lokalsykehuset () Hjelp til kommunal smittevernplan() Smittevernlege på lokalsykehus () Utarbeidelse av infeksjonskontrollprogram i sykehjem () ”Folkehelsa” - Folkehelseinstituttet i Oslo () Interne revisjoner av system og rutiner innen smittevern () Andre () Hvem? () KORSN

6 Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) utgir en serie smittevernveiledere. Kryss av for hver av de aktuelle veilederne Veiledere: Har ekspl. tilgjengelig Leser på Internett Kjenner til, brukes ikke Ukjent ”Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten” () ”MRSA-veilederen” ”Vaksinasjonsboka” ”Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta” “Forskrift om smittevern I helsetjenesten” åpner i § 3-6 for at Helseforetakene kan kreve honorar for faglig bistand som ytes etter en omforent avtale. Tror du det kan være aktuelt for din kommune å inngå en slik avtale? Svaret er uforpliktende Ja () Nei () Hvis ja, hvilken metode ønsker dere for faglig bistand? Rangèr tiltakene fra 1 – 6, der 1 er mest ønskelig tiltaket Jevnlige møter i et fagnettverk sammen med andre kommuner i sykehusets bostedsområde () Videokonferanser med og smittevernpersonell på sykehus () Abonnement på nyhetsbrev via E-post () Faste kurs/opplæringsmoduler () Mulighet for spørsmål og svar via E-post () Tilgang til lukket internettside for kommunene i Nord Norge () Hvis ja, hvilken form tror du er ønskelig? Kryss av Et fast beløp basert på antall innbyggere i kommunen () Et fast beløp basert på antall sykehjemsplasser i kommunen () En fast timepris som utløses når man ber om bistand () Delfinansiering av hygienesykepleierstilling i eget lokalsykehus () KORSN

7 Kartlegge kontaktnett innen smittevern i KHT
Spørreundersøkelse : blant smittevernpersonell på alle sykehus i foretakene hos Fylkesmennenes helseavdeling / Helsetilsyn som en del av kartleggingen i kommunene KORSN

8 Resultat – kontaktnett smittevern
Foretak Spørsmål HL HF NLSH UNN Helse Finnmark Fylkesmann/Helsetilsyn Liste over smittevernkontakter på sykehjem ? Nei Adresseliste ledere pleie- og omsorgstjenesten ? Delvis Adresseliste kommunale smittevernleger ? Noen få I 2 av de tre fylkene Etablerte møteplasser / arena for smittevern ? Elektroniske møteplasser ? Samhandling ? Svar på konkrete spm Ved ”hendelser” Noe undervisn. Arr. konferanser KORSN

9 Kommunenes deltakelse i fagnettverk innen smittevern (Foreløpige tall)
Ja Nei Smittevernleger (n=25) 4 21 Pleie- og omsorgstjenesten (n=41) 41 KORSN

10 Kartlegge pleie- og omsorgstjenesten i kommunene
Opplysninger fra kommunenes hjemmesider, komplettert med e-post og telefon til den enkelte kommune Utarbeidet oversikt for det enkelte bostedsområdet rundt alle sykehusene (se ekspl) Vurdere om kartleggingen skal omfatte hjemmesykepleie ? KORSN

11 KORSN Kommune Innb.tall Antall sykehjem Sykehjems- plasser Telefon til
kommunen PLO-sjef Leder sykehjem Alta 17889 4 145 Berlevåg 1104 1 16 Båtsfjord 2171 19 Gamvik 1076 23 Hammerfest 9361 2 95 Hasvik 1033 Karasjok 2889 Kautokeino 2998 20 Kvalsund 1070 Lebesby 1391 17 Loppa 1213 Måsøy 1367 12 Nesseby 892 Nordkapp 3330 49 Porsanger 4222 36 Sør- Varanger 9464 105 Tana 3006 28 Vadsø 6114 Vardø 2338 33 KORSN

12 Resultater fra kartleggingen i kommunene (Foreløpige tall)
Internett-tilgang og bruk av elektroniske verktøy i kommunale helseinstitusjoner Antall kommuner svart = 50 Ja Bare ledere Noen få Har ansatte på sykehjemmet daglig tilgang på elektroniske verktøy (E-post, internett) 34 (68%) 8 9 KORSN

13 Resultater fra kartleggingen i kommunene (Foreløpige tall)
Er det opprettet funksjon som smittevernkontakt på sykehjem ? Antall kommuner svart = 50 Ja Nei Smittevernkontakt 13 37 KORSN

14 Resultater fra kartlegging i kommunene (Foreløpige tall) Bruk av FHI’s veiledere:
Funksjon Har tilgjengelig Ukjent Smittevern- håndbok MRSA-veileder Vaksinasjons- boka Rettleiar smittevern Vaksinasjons-boka Ledere på sykehjem (n= 30) 15 (50%) 12 3 13 (43%) 2 9 Pleie- og omsorgsledere (n=11)  6 4 8 1 Smittevernlege i kommunen (n=25 ) 25  (100%) 21  20 (60%) Etatsleder helse, omsorg etc (n=11 ) 6 (27%) Totalt 43 (56%) 41 (53%) 31 (40%) 39 (51%) KORSN

15 Resultater fra kartlegging i kommunene (Foreløpige tall) Faglige strukturer:
Abonnerer på MSIS Opplever å ha tilbud om bistand fra eget lokalsykehus Søker bistand hos kommunal smittevernlege hos hyg.spl på lokalsykehus Søker bistand hos smittevernlege på lokalsykehus Søker bistand hos ”Folkehelsa” Ledere på sykehjem (n= 30) 1 10  22 18  5 10 Pleie- og omsorgsledere (n=11) 6 9 3 Smittevernlege i kommunen (n=25) (88%)  11  11 20 (80%) Etatsleder helse, omsorg etc 4 7 2 Totalt 31 (40%) 26 (34%) 35 (67%) 41 (53%) 21 (27%) 38 (52%) KORSN

16 Resultater fra kartlegging i kommunene (Foreløpige tall) Rangering av ulike typer faglig bistand:
Svar på faglige spørsmål ved behov Kurs/ undervisning Utarbeidelse av kom. Smittevernplan Utarbeidelse av IKP i sykehjem Interne revisjoner av rutiner og prosedyrer Ledere på sykehjem (n= 30)  14 2 3 Pleie- og omsorgsledere (n=11)  5 5 Smittevernlege i kommunen (n=25) 15  Etatsleder helse, omsorg etc  4 1 Totalt 38 (52%) 8 13 (18%) KORSN

17 Vurdere egnede modeller for å organisere faglig bistand til KHT
Egne hygienesykepleiere i foretakene som arbeider mot KHT? Egne hygienesykepleiere i de ”store” kommunene som også skal yte bistand til nærliggende kommuner ? KORSN

18 Vil kommunen være interessert i å betale for strukturert faglig bistand innen smittevern ? (Foreløpige tall) Ja (61%) Nei (39%) Etatsledere (n=11) 8 (73%) 3 Smittevernleger (n=25) 12 13 Pleie- og omsorgstjenesten (n=41) 27 (66%) 17 KORSN

19 Vurdere egnede modeller for å finansiere faglig bistand til KHT
Abonnementsordning for kommunene basert på; antall innbyggere (Østfold, Vestfold, Rogaland, Oppland……) antall sykehjem / sykehjemsplasser Timepris ved avtalt bistand (kurs, veiledning, besøk, utarbeidelse av IKP, revisjon av IKP (Helse Vest, Oppland…) Delfinansiering av stillinger basert på faste beløp gruppere kommuner etter størrelse (innb) KORSN

20 Hvis betalte tjenester, hva ønskes mest? (Foreløpige tall)
Nettverks-møter rundt lokalsykehus Videokonf. med sykehus Abonn. på elektronisk nyhetsbrev Faste kurs Spm. og svar via E-post Lukket internett-side i regionen Pleie- og omsorg (n= 27) 5 1 3 11 2 Smittevernleger (n=12) 7 Etatsledere (n=8) 4 Totalt (n=47) 16 (34%) (34%)| KORSN

21 Hvis betalte tjenester, hvordan finansiere? (Foreløpige tall)
Beløp pr innbygger i kommunen Beløp pr sykehjems-plass i kommunen Timepris ved forespørsel om bistand Delfinansiering av stillinger Pleie- og omsorg (n= 27) 7 9 8 3 Smittevernleger (n=12) 4 1 Etatsledere (n=8) 2 5 Totalt (n=47) 13 12 17 (36%) KORSN

22 Vurdere egnede modeller for å finansiere faglig bistand til KHT
Satsning fra Helse Nord RHF; flere hygienesykepleierstillinger i regionen felles pasientpopulasjon – vandrer mellom nivåene i helsetjenesten sikre effektivt smittevern - kostnadsbesparende KORSN

23 Fakta om bostedsområdene i foretakene Kilde: Kommunenes nettsider, E-post og telefon til enkelte kommuner Foretak Antall kommuner i bosteds-områdene Innbyggere i bosteds-områdene (2006) Antall sykehjem Antall sykehjems-plasser (inkl korttidspl.) Helgelandssykehuset HF 18 77 824 26 817 Nordlandssykehuset HF 21 35 1312 UNN HF 30 50 1731 Helse Finnmark HF 19 72 928 24 709 Totalt 88 135 4569 KORSN

24 Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på innbyggertall
Foretak Antall i bosteds- område Kr 5 pr innb Kr 4 pr Kr 3 pr Still. finansiert ved kr 3 Helgelandssykehuset HF 78001 0,6 still Nordlandssykehuset HF 131316 1 still UNN HF 162165 1,2 still Helse Finnmark HF 73163 Totalt 444645 3,3 still KORSN

25 Stor forskjell i belastning for kommunene
Eks. Tromsø kommune ( innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr Årlig beløp ved kr 5 = kr Eks Båtsfjord kommune (2111 innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr Årlig beløp ved kr 5 = kr KORSN

26 Antall sykehjems-plasser
Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på sykehjemsplasser Foretak Antall sykehjem Antall sykehjems-plasser Kr 300 pr sykehjems-plass Still. finansiert ved kr 300 Helgelandssykehuset HF 26 817 Kr 0,6 still Nordlandssykehuset HF 35 1312 Kr 1still UNN HF 50 1731 Kr 1,3 still Helse Finnmark HF 24 709 Kr 0,5 still Totalt 135 4569 Kr 3,4 still KORSN

27 Stor forskjell i belastning for kommunene
Eks. Tromsø kommune ( innb) Årlig beløp ved kr 300 pr sykehjemsplass = kr Eks Båtsfjord kommune (2111 innb) Årlig beløp ved kr 300 pr sykehjemsplass = kr KORSN

28 Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på fast beløp ift innbyggertall
Kommuner med innbyggertall > (4) Kr pr år Kr Kommuner med innbyggertall fra 10 – (5) Kr pr år Kr Kommuner med innbyggertall fra 5 – (13) Kr pr år Kr Kommuner med innbyggertall < 5000 (66) Kr pr år Kr Totalt pr år Kr KORSN

29 Hvilke kommuner har ikke respondert på kartlegging/purring?
KORSN


Laste ned ppt "Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007 KORSN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google