Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KORSN Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KORSN Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KORSN Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007

3 KORSN Kartlegge : Behovet for kompetanseheving innen smittevern i KHT Kontaktnettet innen smittevern i KHT Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Internett-tilgang og bruk av elektroniske verktøy i KHT Omfang av den bistand som smittevernpersonell på sykehus i dag yter til KHT Med utgangspunkt i dette; Definere satsningsområder for KORSN ift KHT Vurdere egnede modeller for bistand KHT = Kommunehelsetjenesten

4 KORSN Hovedaktivitet - spørreundersøkelse i mars 2007 via E-post til etatsledere innen helse og omsorg, kommunale smittevernleger, pleie- og omsorgsledere og noen leder på sykehjem Samme spørreskjema til alle, bred innfallsvinkel, sette fokus på smittevern Kartlegge behovet for kompetanseheving innen smittevern i KHT

5 KORSN Behov for smittevernfaglig bistand (Klikk med venstre musetast i feltet med to parenteser og skriv rett inn) Kommune : () Fyll ut navn på kommune og kryss av for funksjon Har de ansatte på sykehjem daglig tilgang på elektroniske verktøy (E-post, internett) Kryss av Arbeider på Sykehjem () Smittevernlege () Etatsleder () Ja () Bare ledere () Nei () Noen få () Deltar dere i noe fagnettverk innen smittevern? Kryss av Hvis ja, hvem drives fagnettverket av ? Ja ()Nei () () (Fri tekst) Abonnerer dere på nyhetsbrevet ”MSIS” fra Folkehelseinstituttet ?Er det opprettet funksjon som smittevernkontakt på sykehjem (som kontaktpunkt både for kommunen og for helseforetaket)? Kryss av Ja ()Nei ()Ja ()Nei () Har dere tilbud om smittevernfaglig bistand fra eget lokalsykehus? Kryss avHva er det største hinderet for effektivt smittevern i kommunehelsetjenesten? Skriv med egne ord det du anser som størst Ja ()Nei ()() Hvis det er behov for mer smittevernfaglig bistand fra sykehus, hvilken type bistand trengs? Rangèr tiltakene under fra 1 – 5, der 1 er det viktigst tiltaket og 5 det minst viktige Søker du smittevernfaglig bistand hos noen av disse aktørene? Kryss av Svar på faglige spørsmål ved behov ()Kommunal smittevernlege/kommunelege I () Kurs/undervisning/opplæring ()Hygienesykepleier på lokalsykehuset () Hjelp til kommunal smittevernplan()Smittevernlege på lokalsykehus () Utarbeidelse av infeksjonskontrollprogram i sykehjem ()”Folkehelsa” - Folkehelseinstituttet i Oslo () Interne revisjoner av system og rutiner innen smittevern ()Andre () Hvem? ()

6 KORSN Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) utgir en serie smittevernveiledere. Kryss av for hver av de aktuelle veiledernewww.fhi.no Veiledere:Har ekspl. tilgjengelig Leser på Internett Kjenner til, brukes ikke Ukjent ”Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten”() ”MRSA-veilederen”() ”Vaksinasjonsboka”() ”Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta”() “Forskrift om smittevern I helsetjenesten” åpner i § 3-6 for at Helseforetakene kan kreve honorar for faglig bistand som ytes etter en omforent avtale. Tror du det kan være aktuelt for din kommune å inngå en slik avtale? Svaret er uforpliktende Ja ()Nei () Hvis ja, hvilken metode ønsker dere for faglig bistand? Rangèr tiltakene fra 1 – 6, der 1 er mest ønskelig tiltaket Jevnlige møter i et fagnettverk sammen med andre kommuner i sykehusets bostedsområde () Videokonferanser med og smittevernpersonell på sykehus () Abonnement på nyhetsbrev via E-post () Faste kurs/opplæringsmoduler () Mulighet for spørsmål og svar via E-post () Tilgang til lukket internettside for kommunene i Nord Norge () Hvis ja, hvilken form tror du er ønskelig? Kryss av Et fast beløp basert på antall innbyggere i kommunen () Et fast beløp basert på antall sykehjemsplasser i kommunen () En fast timepris som utløses når man ber om bistand () Delfinansiering av hygienesykepleierstilling i eget lokalsykehus ()

7 KORSN Kartlegge kontaktnett innen smittevern i KHT Spørreundersøkelse : blant smittevernpersonell på alle sykehus i foretakene hos Fylkesmennenes helseavdeling / Helsetilsyn som en del av kartleggingen i kommunene

8 KORSN Resultat – kontaktnett smittevern Foretak Spørsmål HL HF NLSH HF UNN HF Helse Finnmark HF Fylkesmann/ Helsetilsyn Liste over smittevernkontakter på sykehjem ? Nei Adresseliste ledere pleie- og omsorgstjenesten ? Nei Delvis Adresseliste kommunale smittevernleger ? Noen fåNei I 2 av de tre fylkene Etablerte møteplasser / arena for smittevern ? Nei Elektroniske møteplasser ?Nei Samhandling ?Svar på konkrete spm Ved ”hendelser” Noe undervisn. Arr. konferanser

9 KORSN Kommunenes deltakelse i fagnettverk innen smittevern (Foreløpige tall) JaNei Smittevernleger (n=25) 421 Pleie- og omsorgstjenesten (n=41) 041

10 KORSN Kartlegge pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Opplysninger fra kommunenes hjemmesider, komplettert med e-post og telefon til den enkelte kommune Utarbeidet oversikt for det enkelte bostedsområdet rundt alle sykehusene (se ekspl) Vurdere om kartleggingen skal omfatte hjemmesykepleie ?

11 KORSN KommuneInnb.tall Antall sykehjem Sykehjems - plasser Telefon til kommunenPLO-sjefLeder sykehjem Alta Berlevåg Båtsfjord Gamvik Hammerfest Hasvik Karasjok Kautokeino Kvalsund Lebesby Loppa Måsøy Nesseby Nordkapp Porsanger Sør- Varanger Tana Vadsø Vardø

12 KORSN Resultater fra kartleggingen i kommunene (Foreløpige tall) Internett-tilgang og bruk av elektroniske verktøy i kommunale helseinstitusjoner Antall kommuner svart = 50Ja Bare ledere Noen få Har ansatte på sykehjemmet daglig tilgang på elektroniske verktøy (E-post, internett) 34 (68%) 89

13 KORSN Resultater fra kartleggingen i kommunene (Foreløpige tall) Er det opprettet funksjon som smittevernkontakt på sykehjem ? Antall kommuner svart = 50JaNei Smittevernkontakt1337

14 KORSN Resultater fra kartlegging i kommunene (Foreløpige tall) Bruk av FHI’s veiledere: Funksjon Har tilgjengeligUkjent Smittevern- håndbok MRSA- veileder Vaksinasjons- boka Rettleiar smittevern Smittevern- håndbok MRSA- veileder Vaksinasjons -boka Rettleiar smittevern Ledere på sykehjem (n= 30) 15 (50%) (43%)3293 Pleie- og omsorgsledere (n=11) Smittevernlege i kommunen (n=25 ) 25 (100%) (60%) 1 22 Etatsleder helse, omsorg etc (n=11 ) (27%) 12 Totalt 43 (56%) 41 (53%) 31 (40%) 39 (51%)

15 KORSN Resultater fra kartlegging i kommunene (Foreløpige tall) Faglige strukturer: Abonnerer på MSIS Opplever å ha tilbud om bistand fra eget lokalsykehus Søker bistand hos kommunal smittevernlege Søker bistand hos hyg.spl på lokalsykehus Søker bistand hos smittevernlege på lokalsykehus Søker bistand hos ”Folkehelsa” Ledere på sykehjem (n= 30) Pleie- og omsorgsledere (n=11) Smittevernlege i kommunen (n=25) 22 (88%) (80%) Etatsleder helse, omsorg etc (n=11) Totalt 31 (40%) 26 (34%) 35 (67%) 41 (53%) 21 (27%) 38 (52%)

16 KORSN Resultater fra kartlegging i kommunene (Foreløpige tall) Rangering av ulike typer faglig bistand: Svar på faglige spørsmål ved behov Kurs/ undervisning Utarbeidelse av kom. Smittevernplan Utarbeidelse av IKP i sykehjem Interne revisjoner av rutiner og prosedyrer Ledere på sykehjem (n= 30) Pleie- og omsorgsledere (n=11) Smittevernlege i kommunen (n=25) Etatsleder helse, omsorg etc (n=11) Totalt 38 (52%)82 13 (18%)2

17 KORSN Vurdere egnede modeller for å organisere faglig bistand til KHT Egne hygienesykepleiere i foretakene som arbeider mot KHT? Egne hygienesykepleiere i de ”store” kommunene som også skal yte bistand til nærliggende kommuner ?

18 KORSN Vil kommunen være interessert i å betale for strukturert faglig bistand innen smittevern ? (Foreløpige tall) Ja (61%) Nei (39%) Etatsledere (n=11) 8 (73%) 3 Smittevernleger (n=25) 1213 Pleie- og omsorgstjenesten (n=41) 27 (66%) 17

19 KORSN Vurdere egnede modeller for å finansiere faglig bistand til KHT Abonnementsordning for kommunene basert på; antall innbyggere (Østfold, Vestfold, Rogaland, Oppland……) antall sykehjem / sykehjemsplasser Timepris ved avtalt bistand (kurs, veiledning, besøk, utarbeidelse av IKP, revisjon av IKP (Helse Vest, Oppland…) Delfinansiering av stillinger basert på faste beløp gruppere kommuner etter størrelse (innb)

20 KORSN Hvis betalte tjenester, hva ønskes mest? (Foreløpige tall) Nettverks- møter rundt lokalsykehus Videokonf. med sykehus Abonn. på elektronisk nyhetsbrev Faste kurs Spm. og svar via E-post Lukket internett -side i regionen Pleie- og omsorg (n= 27) Smittevernleger (n=12) Etatsledere (n=8) Totalt (n=47)72316 (34%) 16 (34%)| 2

21 KORSN Hvis betalte tjenester, hvordan finansiere? (Foreløpige tall) Beløp pr innbygger i kommunen Beløp pr sykehjems- plass i kommunen Timepris ved forespørsel om bistand Delfinansiering av stillinger Pleie- og omsorg (n= 27) 7983 Smittevernleger (n=12) 4141 Etatsledere (n=8) 2250 Totalt (n=47) (36%) 4

22 KORSN Vurdere egnede modeller for å finansiere faglig bistand til KHT Satsning fra Helse Nord RHF; flere hygienesykepleierstillinger i regionen felles pasientpopulasjon – vandrer mellom nivåene i helsetjenesten sikre effektivt smittevern - kostnadsbesparende

23 KORSN Fakta om bostedsområdene i foretakene Kilde: Kommunenes nettsider, E-post og telefon til enkelte kommuner Foretak Antall kommuner i bosteds- områdene Innbyggere i bosteds- områdene (2006) Antall sykehjem Antall sykehjems- plasser (inkl korttidspl.) Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF UNN HF Helse Finnmark HF Totalt

24 KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på innbyggertall Foretak Antall i bosteds- område Kr 5 pr innb Kr 4 pr innb Kr 3 pr innb Still. finansiert ved kr 3 Helgelandssykehuset HF ,6 still Nordlandssykehuset HF still UNN HF ,2 still Helse Finnmark HF ,6 still Totalt ,3 still

25 KORSN Stor forskjell i belastning for kommunene Eks. Tromsø kommune ( innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr Årlig beløp ved kr 5 = kr Eks Båtsfjord kommune (2111 innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr Årlig beløp ved kr 5 = kr

26 KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på sykehjemsplasser Foretak Antall sykehjem Antall sykehjems -plasser Kr 300 pr sykehjems- plass Still. finansiert ved kr 300 Helgelandssykehuset HF26817Kr ,6 still Nordlandssykehuset HF351312Kr still UNN HF501731Kr ,3 still Helse Finnmark HF24709Kr ,5 still Totalt Kr ,4 still

27 KORSN Stor forskjell i belastning for kommunene Eks. Tromsø kommune ( innb) Årlig beløp ved kr 300 pr sykehjemsplass = kr Eks Båtsfjord kommune (2111 innb) Årlig beløp ved kr 300 pr sykehjemsplass = kr 5 700

28 KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på fast beløp ift innbyggertall Kommuner med innbyggertall > (4) Kr pr årKr Kommuner med innbyggertall fra 10 – (5) Kr pr årKr Kommuner med innbyggertall fra 5 – (13) Kr pr årKr Kommuner med innbyggertall < 5000 (66) Kr pr årKr Totalt pr årKr

29 KORSN Hvilke kommuner har ikke respondert på kartlegging/purring?


Laste ned ppt "KORSN Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google