Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende regnskapsprinsipper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende regnskapsprinsipper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende regnskapsprinsipper
Norge og IASB

2 Norsk regnskapsregulering
Kilder Regnskapsloven, herunder grunnleggende regnskapsprinsipper Norsk RegnskapsStiftelse, regnskapsstandarder Oslo Børs Litteratur Etc

3 Grunnleggende regnskapsprinsipper, rskl kap 4
Sammenstillingsprinsippet Opptjeningsprinsippet Transaksjonsprinsippet Forsiktighet og beste estimat Sikring og portefølje Kongruens God regnskapsskikk

4 UTSATT INNTEKTSFØRING
Et selskap er forpliktet til å forestå reparasjoner i en femårsperiode, og får betalt Kr 100 årlig i en femårsperiode. År Innbet Utgifter Inntekter (Matching, fortjeneste 25 %) Utsatt inntektsføring kan legges til grunn skattemessig (er ikke “fradrag”-post ) i h.t. Sktl § 14-4 (3).

5 NRS (HU) Usikre forpliktelser og betingede eienndeler
La oss anta at selskapet bedømmer det som 60 % sannsynlig å tape en rettssak hvor det blir påført et tap på mellom 40 og 100 mill. Hva skal kostnadsføres som avsetning ? 0 ? 24? (40*60 %) 40? 42? (70 *60 %) 60? (100 *60%) 70? 100?

6 IASB- Den nye norske standardsetteren ?

7 IASB Internasjonal standardsetter, organisert som stiftelse
Ble betydelig omorganisert i 2000, fikk vesentlig mer ressurser 14 styremedlemmer i IASB, 12 fulltidsansatte (fastsettelse av standarder/fortolkninger krever aksept av 8 medlemmer) Har publisert 34 standarder og 24 fortolkninger Ble akseptert som internasjonal standardsetter til bruk i kapitalmarkedene i 2000 Skal bli EUs felles regnskapsspråk fra 2005

8 IAS-STANDARDER IAS 1 KS Presentation of Financial Statements NRS prosjekt IAS 2 KS Inventories NRS 1 IAS 7 KS Cash Flow Statements NRS-F IAS 8 KS Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies NRS 5 IAS 10 KS Events After the Balance Sheet Date NRS 3 IAS 11 KS Construction Contracts NRS-F IAS 12 KS Income Taxes NRS-F IAS 14 KS Segment Reporting NRS-F IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices IAS 16 KS Property, Plant and Equipment NRS prosjekt IAS 17 KS Leases NRS-F IAS 18 KS Revenue NRS-disk.notat IAS 19 KS Employee Benefits NRS 6 IAS 20 KS Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance NRS 4

9 IAS 21 KS The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates NRS F
IAS 22 KS Business Combinations NRS-F IAS 23 KS Borrowing Costs NRS prosjekt IAS 24 KS Related Party Disclosures NRS-F IAS 25 KS Accounting for Investments IAS 26 KS Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans NRS 6 IAS 27 KS Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries NRS-F IAS 28 KS Accounting for Investments in Associates NRS-F IAS 29 KS Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions IAS 31 KS Financial Reporting of Interests In Joint Ventures NRS-F IAS 32 KS Financial Instruments: Disclosure and Presentation NRS-HU IAS 33 KS Earnings Per Share NRS 7 IAS 34 KS Interim Financial Reporting NRS F IAS 35 KS Discontinuing Operations NRS F IAS 36 KS Impairment of Assets NRS F IAS 37 KS Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets NRS F IAS 38 KS Intangible Assets NRS F IAS 39 KS Financial Instruments: Recognition and Measurement NRS-prosjekt IAS 40 KS Investment Property SIC 41 Agriculture

10 FORTOLKNINGSUTTALELSER
SIC - 1 Consistency - Different Cost Formulas for Inventories SIC - 2 Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs SIC - 3 Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates SIC - 5 Classification of Financial Instruments - Contingent Settlement Provisions SIC - 6 Costs of Modifying Existing Software SIC - 7 Introduction of the Euro SIC - 8 First-Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting SIC - 9 Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests SIC - 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities SIC - 11 Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations SIC - 12 Consolidation - Special Purpose Entities SIC - 13 Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers SIC - 14 Property, Plant and Equipment - Compensation for the Impairment or Loss of Items SIC - 15 Operating Leases - Incentives SIC - 16 Presentation of Treasury Shares SIC 17 Equity - Costs of an Equity Transaction SIC – 18 Consistency - Alternative Methods SIC – 20 Equity Accounting Method - Recognition of Losses SIC – 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets SIC – 22 Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Good-will Initially Reported SIC – 23 Property, Plant and Equipment - Major Inspection or Overhaul Costs SIC 24 Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares SIC – 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Sharehold-ers

11 IAS (http://www.iasb.org.uk)

12 EU og IAS Vedtak Politisk vedtak om IAS krav fra 2005 (sommeren 2000)
Forslag om direktivkrav om IAS (våren 2001) Tilpasning av detaljreglene i gjeldende EU direktiver (kommer i 2001/2002) 7000 Europeiske børsnoterte foretak (konserner) må etter vedtaket følge IAS (Pr idag følger ca 200 IAS). Selskapsregnskapene til konsernselskapene innen et konsern Endorsement-system (EUs organer kan unnlate å akseptere standarder) Enforcement (Kontrollmekanisme for å sikre etterlevelse- nasjonale organer) Bakgrunn for vedtaket Styrking av Europeiske kapitalmarkedet/sammenlignbarhet i Europa politisk:motvekt til US GAAP billigere å reise kapital (?) harmonisering er ressurssparende

13 EU og IAS -forts Medlemsstatene i EU oppfordres til å innføre IAS for andre enn børsnoterte foretak Vil Europeiske børser akseptere US GAAP av amerikanske foretak ? Er det helt sikkert at EU vil forby US GAAP fra 2005 ?

14 IAS - tilpasning i utvalgte land
Kontinentaleuropa (Tyskland, Frankrike, Italia Spania, Portugal, Belgia etc) har allerede tillatt bruk av IAS i nasjonal lovgivning (innenfor rammen av EU-direktivene) England –må fjerne UK GAAP før 2005? (endel forskjellig fra dagens IAS) Sverige/Danmark (oversetter IASene. Dansk lov tilpasset IAS rammeverk vedtatt i 2001) Japan -har innført IAS USA - forlater neppe US GAAP

15 NORGE- IAS 2001 Norske regnskapsstandarder er stadig mer lik IASene
Problemstillinger Endel avvik Norge/IAS eksisterer. Kan IAS anvendes i slike tilfeller ? (F.eks Nedskrivninger) Noen ganger tillates både IAS og en ”særnorsk” løsning (jf avsetningsstandarden) Kontinuitetsgjennomskjæring (Diskusjonsnotat) og fisjoner er eksempler på standarder som omhandler temaer som ikke er drøftet i IAS. Loven tillater normalt IAS (”Komiteen mener at lovforslagets regnskapsprinsipper kan legges til grunn for norsk regnskapslovgivning, men vil presisere at utvikling av ”god regnskapsskikk” i tillegg må bygge på en harmonisering til IAS-reglene som grunnlag for norsk standard-setting” (Innst O nr. 61 (1997/98) s 24). Unntak: Utbytte kan ikke gjeldsføres i IAS, men må gjeldsføres i Norge !

16 IAS/NORGE forts Stortingets Finanskomite tillot i 1998 bl.a følgende løsninger for å tilpasse seg IAS: Goodwill-avskrivninger utover 20 år tillatt Første års avdrag langsiktig gjeld presenteres som kortsiktig gjeld (jf IAS 1 para 62)

17 NORGE - HVA SKJER MOT 2005 ? Lovgivning
Nytt regnskapslovutvalg ? Finansdepartementet avventer antakelig forslag til direktivendringer fra EU før arbeidet igangsettes. Sannsynlig regulering (?): IAS - krav for børsnoterte foretak IAS - krav også for mellomstore foretak ? Unntak for notekrav, og kanskje også for vidtgående regnskapsregler for øvrig ? Neppe IAS-krav for småforetak ? Høyst sannsynlig at de grunnleggende prinsippene endres- blir mer balanseorienterte Regnskapsstandarder (IAS- oversettelse til norsk vil bli gjort av NRS) Store foretak - med norske fortolkninger/problemstillinger Mellomstore – med norske fortolkninger + unntaksregler? Små - egen standard som idag ?

18 Nærmere om IAS IAS – et bevegelig mål. Betydelige endringer forventes fram til betydelige tilpasninger til US GAAP kan påregnes (blir slik tilpasning akseptert av EU ?) Mer detaljert regulering sammenlignet med Norge (Særlig fremtidsløsninger på finansielle instrumenter/leasing/foretaksintegrasjon/goodwill) Mindre detaljert enn US GAAP pr idag. IAS -boka kan altså påregnes å bli stadig større ”IAS light” er et problem – avvik fra alle IASer og SICer og bare tillatt ” in the extremely rare circumstances when management concludes that compliance with a requirement in a Standard would be misleading, and therefore that departure from a requirement is necessary to achieve a fair presentation ” Jf. IAS 1 (Revised 1997) para 13 (regnskapseffekten av avviket må beregnes og opplyses)

19 IASB regulerer ikke: Regnskapspliktens omfang Bokføringsregler
Innsendingsplikt/offentliggjøring/straff Utbytteutdeling/beskatning Regler for småforetak Når konsernregnskap avlegges, regulerer IASB normalt ikke regnskapskonsekvenser for selskapsregnskapet (IAS 22 para 6)

20 IASB- forbedringprosjekt - prioritet 1
Preface Finansielle instrumenter Overgangsregler Banker og finansinstitusjoner Foretaksintegrasjon 1 Resultatpresentasjon Aksjebasert avlønning Forsikringsavtaler

21 IASB- forbedringprosjekt - prioritet 1
Foretaksintegrasjon-2 Måling (nåverdi etc) Konsolideringsprinsipper Nedskrivninger Immaterielle eiendeler Leasing FOU-kostnader Finansielle intrumenter - nytt stort prosjekt Oppskrivninger Konseptuelt rammeverk Gjeld/egenkapital Den nye økonomien Små og mellomstore foretak

22 REGLER FOR SMÅ FORETAK - ENKELTE UTVALGTE LAND
Norge Egen standard. Denne gjelder imidlertid ikke når storforetakenes vurderings- prinsipper anvendes. Enkelte storforetaksstandarder må dessuten alltid følges fullt ut (Nedskrivninger, fisjon etc) Sverige Bokføringsnæmnden utgir ”almænna råd”, hvor småforetak blir fritatt for enkelte deler av ”Redovisningsrådets” IAS-standarder England Egen regnskapstandard, med få detaljer innen hvert emne (F.eks 2 sider om utsatt skatt). Når standarden anvendes, er det ikke nødvendig å lese UK GAAP for øvrig Danmark og Tyskland Intet krav til å følge standarder-men fri adgang (Danmark). I praksis antas i loven er viktigere enn standardene for denne gruppen KOMMER EN IAS -STANDARD FOR SMÅ FORETAK I FREMTIDEN ?

23 IASB Framework - oppbygging
Nivå 1 - målformulering Nivå 2- kvalitative egenskaper Nivå 3 - definisjon på elementene Nivå 4 - innregning og måling Nivå 5- klassifikasjon

24 Kvalitative egenskaper
Forståelighet Relevans Pålitelighet Sammenlignbarhet

25 IAS-grunnleggende definisjoner som er med på å forklare
forskjellen mellom norske regler og IAS-regler An asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits. (IASB Conceptual Framework para 49) An item that meets the definition should be recognized if: ...it is probable that any future economic benefit associated with ...the item will flow to or from the enterprise ...the item has a cost or value that can be measured with reliability (para 83) Forholdet til sammenstillingsprinsippet “…the application of the matching concept under this Framework does not allow the recognition of items in the balance sheet which do not meet the definition of assets and liabilities” (para 95)

26 Utbytte- gjeld IASB Norge Gjeldsføres Gjeldsføres 31.12 ikke 31.12

27 Utbytte- inntekt IASB Inntektsføres når krav på utbytte oppstår (IAS 18) Norge Utbytte fra datterselskap inntektsføres pr (NRS Konsernregnskap) Det er også tillatt å inntektsføre utbytte fra TS i samme år på grunnlag av forslag eller estimat

28 Avsetning til fjerningsomkostninger
1.Gradvis oppbygging av avsetning ? D kostnad K gjeld 4 ÅRLIG 2.Netto utrangeringsverdi av anlegget negativt ? Årlig avskrivning 29 istedenfor 25 ÅRLIG 3.Balanseføring av estimerte fjerningsutgifter ? (Kreves av IAS 37) D anlegg 100 K avsetning 100 (bør neddiskonteres) FØRES I ÅR 1 ”1-3 oppfyller regnskapslovens krav om sammenstilling av utgifter med tilhørende inntekt…Metode 3 anses som god regnskapsskikk etter denne standard…Metode 1 er ansett som innarbeidet god regnskapsskikk i Norge…”(NRS (F) Usikre forpliktelser og betingede eiendeler pkt 7.5.2) FORUTSETNINGER I TALLMATERIALET Produksjonstid: 25 år Antatte fjerningskostnader: 100

29 Avsetning til periodisk vedlikehold
Avsetningsmetoden (Fremdeles tillatt i Norge-etablert god regnskapsskikk Balanseføringsmetoden - eneste tillatte alternativ i IAS 37. Avsetning antas ikke å tilfredsstille gjeldsdefinisjon til IAS.

30 FORETAKSINTEGRASJON- KONTINUITET
Norge (NRS fusjon og konsernregnskap) Kontinuitetsmetoden kreves i unntakstilfeller ved sammenslåing av jevnstore foretak- (alltid tillatt ved fusjon mellom småforetak) Kontinuitetsgjennomskjæring kreves ved sammenslåing av selskaper med samme kontrollerende eier IASB (IAS 22 (Revised 1998)) Kontinuitet kreves i unntakstilfeller (Andre kriterier enn Norge) Kontinuitetsgjennomskjæring - foreløpig ikke regulert Forslag IASB Kontinuitetsmetoden utgår (Allerede vedtatt i USA)

31 Foretaksintegrasjoner - verdimålingstidspunkt
Gjelder både ved fusjon og konserndannelse IAS 22: Nettoeiendeler og vederlag (aksjer i overtakende selskap) fastsettes på kjøpstidspunktet/gjennomføringstidspunktet (Ved overtakelse av kontrollen) NRS (F) Fusjon og og NRS (F) Konsernregnskap Avtaletidspunktet legges til grunn (løsningen er tvilsom i forhold til transaksjonsprinsippet LØSNINGSFORSKJELLEN KAN FÅ BETYDELIGE KONSEKVENSER NÅR AVTALETIDSPUNKT OG GJENNOMFØRINGSTIDSPUNKT AVVIKER BETYDELIG I TID

32 IASB - antatt utvikling
GOODWILL Norge Normalt max 20 års avskrivningtid IASB (IAS 22) Nedskrivningstest kreves årlig ved lenger avskrivningstid IASB - antatt utvikling Forbud mot å avskrive goodwill Årlig nedskrivningstest !! (Ved nedskrivningsbehov må også verdsettelse av enkelteiendeler gjennomføres) Disse reglene er allerede vedtatt i USA !

33 Nedskrivning goodwill etter US GAAP/ IAS 22
Balanseført verdi Virkelig verdi Identifiserbare eiendeler Goodwill Nedskrivning goodwill US GAAP 250 (300-50) IAS ( )

34 MINORITETSINTERESSER (ENHETS/EIERSYN VED KONSERNDANNELSE)
Eiersyn: Sverige, USA, preferert IAS 22 (Revised 1998) Enhet: Norge,UK, foreløpig forslag USA og foreløpig forslag IASB Salg av eierandel i datterselskap (100% %) Ingen salgsgevinst i Norge. Salgsgevinst i UK - antakelig også etter IAS

35 Negativ goodwill v/oppkjøp
Norge/IAS: Negativ goodwill presenteres separat som negativ eiendel Vedtak US GAAP: Negativ goodwill skal fordeles proporsjonalt på ikke finansielle anleggsmidler (god mulighet for at forslaget vedtas av IAS senere)

36 Felles kontrollert virksomhet
Egenkapitalmetoden Nedskrivning Norge Ingen direkte nedskrivningsplikt (NRS (F) pkt 3.3) IASB Nedskrivning påbudt (IAS 28 para 23-24) Noteopplysninger Norge har mer omfattende notekrav enn IAS Felles kontrollert virksomhet Norge og IAS har tilsvarende regler IASB forslag: Bruttometoden skal fjernes

37 Anleggsmidler Oppskrivning Tillatt IAS 16, forbudt i Norge
Nedskrivninger Norge: Nedskrivningskriterium basert på nominell kontantstrøm iflg standard Nedskrivning til ”virkelig verdi”(antatt salgsverdi) av eiendelen (NRS HU) IASB: Nominell kontantstrøm som nedskrivningsindikator ikke akseptabelt. Nedskrivning til salgsverdi ikke nødvendig dersom det kan antas at driftsmidlet kan bidra til høyere kontantstrøm for virksomheten. BI behøver neppe nedskrive bygget til dets markedsverdi dersom fremtidsutsiktene kan dokumenteres å være lyse ! Forsikringsoppgjør/ny oppbygging etter brann IASB: SIC 14 : Gevinst oppgjør/balanseføring av nytt bygg til reell kost ( !) Norge: HRS antar at løsningen til SIC 14 må være tillatt også i Norge (NB! Jf IAS- orienteringen i forarbeidene til regnskapsloven- et balanseorientert rammeverk legges også til grunn av NRS i regnskapsstandardene om nedskrivninger og avsetninger). KPMG antar at SIC 14 -løsningen ikke kan anvendes i Norge (synspunktet bygger antakelig på opptjenings/transaksjonsprinsippet). Dekomponering av anleggsmiddel i separate eiendeler Plikt til dekomponering (F.eks bygg/interiør og fly/motor) med separat avskrivning iflg IAS 16 art 13 Praksis i Norge er mer tvilsom Skal finansieringsutgifter balanseføres som en del av anskaffelseskost ? Norge-Ja IAS 23 Kostnadsføring preferert IASB forbedringsforslag: Kostnadsføring plikt

38 Avskrivningsprofil- forlengelse av avskrivningstid
100 50 5 år 10 år 20 år Tillatt i Norge Påbudt IAS 16

39 Immaterielle eiendeler
Generelt NRS (F) Immaterielle eiendeler pk åpner for større fleksibilitet i regnskapsbehandlingen av egenutviklede immaterielle eiendeler enn IAS 38 para F.eks. er balanseføring av opplæringsutgifter og etableringsutgifter forbudt etter IAS, ikke etter NRS. FOU - kostnader Forskningsutgifter kan balanseføres etter norsk lov (jf rskl § 5-6 og NRS F), men er ikke tillatt etter IAS 38 para 42. USA krever kostnadsføring av FOU kostnader også ved oppkjøp av virksomhet. Løsningen er verken tillatt i Norge eller IAS

40 Utsatt skatt Nåverdi/nominell sats
Nominell sats påbudt etter IAS 12 para 53. Nåverdi tillatt i Norge ved oppkjøp av foretak Skattesats Ved konserninterne salg mellom selskaper i forskjellige land (eliminering av internfortjeneste) skal utsatt skatt i balansen iflg IAS 12 fastsettes med utgangspunkt i kjøperlandets skattesats. Norge: NRS (F) 2.12 legger til grunn balanseføring på grunnlag av selgerselskapets skattesats i slike tilfeller Denne forskjellen kan forklares utifra synspunktet balanseorientert(IAS)/resultatorientert (Norge) konseptuelt rammeverk.

41 Finansielle instrumenter (IAS 39)
Alle instrumenter balanseføres Normalt verdsettelse til virkelig verdi Verdiendring knyttet til instrumenter som inngår i en handelsportefølje resultatføres

42 Avlutning/synspunkter fra HRS
RÅD: Øk kunnskapene om IAS – følg med på internett /DnR/NRS etc Risikifaktorer ved norsk regnskapsregulering: Regnskapsreglene (lov/standarder) for andre foretak enn de børsnoterte bør ikke bli for omfattende ! Særnorske (NRS) fortolkninger av IAS-standardene bør ikke bli for omfattende - kan skape uklarhet. Unngå vidtgående norsk regulering av områder som ennå ikke er regulert av IASB (Fisjon/kontinuitetsgjennomskjæring)


Laste ned ppt "Grunnleggende regnskapsprinsipper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google