Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om organisering av allmennlærerutdanningen og praksisopplæringen Mål og innhold i praksisopplæringen Viktige ting å huske på…. Vurderingsarbeidet – studentrapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om organisering av allmennlærerutdanningen og praksisopplæringen Mål og innhold i praksisopplæringen Viktige ting å huske på…. Vurderingsarbeidet – studentrapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om organisering av allmennlærerutdanningen og praksisopplæringen Mål og innhold i praksisopplæringen Viktige ting å huske på…. Vurderingsarbeidet – studentrapport og vurderingsrapport fra praksislærer Praksis i studieåret 2009/2010: Trinn 2-AU

2 Dagsorden for praksislærersamlingen: 1. Orientering om  a. status i forbindelse med innføring av ny grunnskolelærerutdanning  b. arbeidet med Oslofjordalliansen  c. innhold og organisering av praksisopplæringen  Vurdering i praksis 3. Om høstens praksisseminar 4. Om entreprenørskap som praksisprosjekt våren 2010 5. Evt. Ca. 15.00: Praksislærerne møter sine praksisgrupper

3 1. år2.år 1. semester (høst)2. semester (vår)3. semester (høst)4. semester (vår) FagstpFagstpFagstpFagstp Matematikk10Matematikk10 GLSM 10Pedagogikk10 Norsk10Norsk10 RLE 10Norsk10 Pedagogikk10Pedagogikk10Matematikk10 RLE 10 Studiemodellen: To år ( 120 stp) med fordypningsstudier. Minst ett år med skolefag. +

4 Praksisopplæringen styres av:  Rammeplanen for lærerutdanning fra 2003 Rammeplanen for lærerutdanning  Studieplanen for allmennlærerutdanningen ved HiØ fra 2009 Studieplanen for allmennlærerutdanningen  HiØ/AU´s Plan for praksisPlan for praksis  Skoleavtalen med praksisskolene for aktuelt år Skoleavtalen  Praksisskolens avtalte semesterplan for studentenes praksis  Forskrift for skikkethetsvurdering Forskrift for skikkethetsvurdering  Øvingslæreravtalen Øvingslæreravtalen

5 Om skoleavtalen:  Rektor er ansvarlig for kvaliteten i praksisopplæringen  Praksisprosjekter er et felles ansvar!  Praksislærere frigjøres til veiledning, nødvendige møter osv.  Nett-tilgang for studenter og elever er en forutsetning  Jevnlig tilbakemelding til studentene om framgang og utfordringer  Hovedregel at det er max. 1 gruppe pr. lærer/team  Praksislærere må kommunisere med HiØ og studenter også via e-post og websidene!

6 Praksisplanen for AU/HiØ :  Planen beskriver en organisering av praksis med faste perioder og avtalte dager, slik vi praktiserer nå  Fordeling av praksis:  Første og andre obligatoriske år: 8 + 8 uker  Praksis i fordypningsår: 4 uker i ett av de to fordypningsårene; det året studenten tar et ”skolefag”  Deler av praksis er avtalepraksis, men basert på forpliktende plan

7 Hovedmålene er at studentene  blir kjent med mangfoldet i yrkesoppgavene  møter praksisfeltet som arena for studiearbeid i fagene og som arena for utforskning  utvikler kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, kunnskap om skoleledelse, klasseledelse og teamarbeid  reflekterer over og utvikler didaktisk kunnskap i fagene og på tvers av fagene  arbeider i et flerkulturelt læringsmiljø og legger til rette tilpasset opplæring for alle  får erfare samarbeid med foreldre/foresatte og andre med ansvar for barnas oppvekstmiljø  analyserer praksiserfaringene i lys av teori, læreplaner for grunnskolen og egne erfaringer med elever  får erfaring med varierte arbeidsmetoder i undervisning og læring

8 Praksisprosjektene….  Et praksisbasert prosjektarbeid med omfang av ca. 1 uke, som utføres på eller i nært samarbeid med praksisskolen  Høgskolen og praksisskolene samarbeider om å fastlegge tema for disse prosjektene  Praksisskolene og lærerteamet ved HiØ samarbeider om veiledning og evaluering av disse praksisprosjektene: Praksislærer vurderer studentenes innsats i feltarbeidet på praksisskolen, på lik linje med innsats i undervisning. Høgskolen gir tilbakemelding på framlegget av prosjektresultatet.  Prosjektene kan omfatte: Skolebasert vurdering, ulike undersøkelser eller kartlegginger av pedagogiske eller faglige problemstillinger, utvikling og utprøving av undervisningsopplegg eller annet innhold som samsvarer med rammeplanens intensjoner.  Problemstillingen avgjør studentenes arbeidsform i prosjektet: Hovedregelen er at feltarbeidet skal utføres i tilknytning til praksisskolen.  Vi ønsker at praksisskolen skal engasjere seg i utviklingen av problemstilling – gjerne noe skolen kan ha nytte av!

9 Yrkesetiske utfordringer  Vise respekt for elever, foreldre og lærere  Følge opp reglene på arbeidsplassen  Ta rollen som student i en læringssituasjon alvorlig  Være konstruktiv i samarbeidet med lærere og medstudenter  Skriftlige forberedelser til undervisning  Ta imot veiledning positivt  Komme presis, si fra til praksislærer direkte ved sykdom  Være innstilt på at disse ukene er en tilnærmet arbeidssituasjon, som også krever bruk av fritida til forberedelse – bruk sjansen til å lære yrket!

10 Vurderingsprosessen:  Rapport fra praksislærer til HiØ/LU etter praksis hvert semester, med vekt på:  Yrkesetisk holdning  Faglig kompetanse  Forberedelse og planlegging av undervisning og læringsaktiviteter  Tilrettelegging og gjennomføring av undervisning og læringsaktiviteter  Kommunikasjon og kontakt med elever og kolleger  Vurdering og begrunnelse av undervisning  Samlet vurdering av skikkethet for læreryrket Rapporten gis videre til neste praksislærer

11 Vurderingsskjema  Individuell vurdering: Se skjemaskjema  Ferdig utfylte skjema for studentene sendes samlet på e- post til: praksis-au@hiof.no  Merk e-posten: Skolens navn og 1 AU Eks.: Kjølberg1AU  Frist: Sørg helst for underskrift fra studentene før siste praksisdag, og send inn skjemaer innen 1 uke etter siste praksisdag i semesteret. Behold det underskrevne skjemaet ut studieåret.  Men husk tilbakemelding underveis – skriftlig, hvis noe er på ferde…

12 Vurderingsprosessen – saksgang når noe går galt…:  Oppstår det tvil om en student vil få praksis i en periode/et semester vurdert som bestått, skal praksislærer gi melding til studieleder.  Studieleder innkaller så til møte mellom berørte parter (student, veileder/praksislærer og representant for lærerutdanningsavdelingen).  Består tvilen etter møtet, gis studenten skriftlig beskjed om at praksisen ikke vil bli vurdert som bestått  Praksisopplæring knyttet til det enkelte studieår må være bestått for å kunne gå videre i praksisopplæringen.  Når en student ikke består en praksisperiode, må perioden eller deler av denne tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet.  Får studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet normalt avbrytes.

13 Oversikt over årets praksis: Høstsemesteret 2009:  Praksislærermøte på Remmen om GLSM- praksis torsdag 3. sept. 13.15-15.00  Uke 38: GLSM-praksis i 1. og 2. klassetrinn  Uke 41: Praksislærermøte på Remmen om vanlig praksis torsdag 8. okt. 13.15-ca 15.45.  Uke 43-45: Vanlig praksis. Vårsemesteret:  Uke 3-5: Vanlig praksis  Fem dager praksis som avtales med praksisskolen. 

14 Samtalen med rektor….  Det pedagogiske grunnlaget for praksisskolens virksomhet  Skolen som organisasjon  Prinsipper for skoleledelse og hvordan skolens arbeid med kompetanseutvikling organiseres.

15 Innhold i det første studieåret…  Bli kjent med skolen som ”samfunn”  Delta i undervisning sammen med øvingslærer – medlærer, gruppelærer  Observere elevenes atferd og se erfarne lærere undervise; lære litt om elev-og lærerrollen  Grunnleggende krav til undervisningsforberedelse  Prøve seg i selvstendig undervisningsarbeid  Lære å ta veiledning konstruktivt  Få et førsteinntrykk av hvordan det føles å være i ”klasserommet” i en lærerrolle  Praksisprosjekter

16 Innhold i det andre studieåret…  Bli tryggere i lærerrollen – fokus på læreren som leder  Delta i samarbeid om undervisning sammen med praksislærer og medstudenter  Utvikle metoder for undervisningsforberedelse  Ta mer ansvar for selvstendig undervisningsarbeid  Bli aktivisert i veiledningssituasjon; i refleksjon over egen og andres undervisning  Arbeide med vurdering og tilpasset opplæring - elevsamtaler  Få anledning til å prøve ut integrert bruk av IKT i klasserommet  Få innsikt i skole-hjemsamarbeid; foreldremøter/samtaler  Flerkulturelle utfordringer og internasjonalt perspektiv  Praksisprosjekt i vårsemesteret

17 Praksisforberedelser  Sikre klare avtaler med praksisskolen om hva som er forventet av forarbeide og praktiske spørsmål om frammøtetid og når videre planlegging skal finne sted  Gruppeansvar for gjennomføring av evt. forberedelser.  Sjekke opp litt i Læreplanen om det/de trinnene som hovedansvaret er knyttet til?  Finne fram aktuell støttelitteratur fra pensum i forhold til fag/pedagogikk?

18 Undervisningsplanlegging er skriftlig!

19 Studentenes ansvar:  Bruk malen for praksisrapport til å strukturerer notatene  Skriv inn fortløpende beskrivelser, refleksjoner og problemstillinger som dukker opp underveis  Ta vare på undervisningsnotater og annen skriftlig dokumentasjon

20 Praksisrapporten fra studentene  Dette er en oppsummering av studentenes egne praksiserfaringer og tanker om disse – hensikt?  De bruker malen som ligger på trinnets webside  Gruppen kan samarbeide om faktadelen  Studentenes sender en kopi på e-post til basisgruppeveileder og gir en kopi til øvingslæreren.

21 Studentenes refleksjon over praksis … Basisgruppeveileder og praksislærer Eksamensmappen i pedagogikk 2. Refleksjonsnotat for praksis Praksisrapporten høsten-09 Praksisrapporten våren-10

22 Praksisopplæring ved Avd. LU - HiØ

23 Om skikkethet og vurdering av studenters praksis

24 Formål med skikkethetsvurdering  Helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer  En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers rettigheter, sikkerhet og psykiske og fysiske helse er ikke skikket for læreryrket. TO PROSESSER:  Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter ved lærerutdanninger som nevnt i universitets- og høgskoleloven § 54 b, skal foregå gjennom hele studiet.  Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering

25 Vurderingsprosessen i praksisopplæringen  Oppstår det tvil om en student vil få praksis i en periode/et semester vurdert som bestått, skal øvingslærer gi melding til studieleder.  Studieleder innkaller så til møte mellom berørte parter (student, veileder/øvingslærer og representant for lærerutdanningsavdelingen).  Består tvilen etter møtet, gis studenten skriftlig beskjed om at praksisen ikke vil bli vurdert som bestått  Praksisopplæring knyttet til det enkelte studieår må være bestått for å kunne gå videre i praksisopplæringen.  Når en student ikke består en praksisperiode, må perioden eller deler av denne tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet.  Får studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet normalt avbrytes.

26 Vurderingskriterier i særskilte skikkethetssaker:  Manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet  Manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse  Unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet  Manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne  Studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser  Studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet  Manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning

27 Særskilt skikkethetsvurdering  Innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig  Institusjonsansvarlig utreder saken og utarbeider eventuelt et utvidet veiledningsopplegg  Behandling i skikkethetsnemnda:  Hvis utvidet veiledning ikke anses å være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos studenten  Skikkethetsnemnda innstiller til styret, som fatter vedtak om studenten er skikket og eventuelt om utestenging


Laste ned ppt "Om organisering av allmennlærerutdanningen og praksisopplæringen Mål og innhold i praksisopplæringen Viktige ting å huske på…. Vurderingsarbeidet – studentrapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google