Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan vi forbereder vi studentene med tanke på Klasseledelseog Hvordan takle barn/ungdom med store psykiske/atferdsvansker?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan vi forbereder vi studentene med tanke på Klasseledelseog Hvordan takle barn/ungdom med store psykiske/atferdsvansker?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan vi forbereder vi studentene med tanke på Klasseledelseog Hvordan takle barn/ungdom med store psykiske/atferdsvansker?

2 Rammefaktorer Rammeplanen for lærerutdanningene Rammeplanen for lærerutdanningeneOpplæringslova Læreplanverket for Kunnskapsløftet i Pedagogikkfaget i Grunnutdanningen for allmennlærere: 30 stp Etter- og videreutdanning

3 Gjennom utdanningen skal studentene utvikle Rpl:12   faglig kompetanse: kjenne innhold, teorier og metoder i de enkelte basisfagene, ha kunnskaper om barn, barndom og pedagogisk arbeid og kunnskaper om teorier og arbeidsformer innenfor og på tvers av fag   didaktisk kompetanse: kunne analysere læreplaner og reflektere over innhold og arbeidsmåter og legge til rette lærings- og utviklingsprosesser for alle elever   sosial kompetanse: kunne observere, lytte, forstå og respektere andres handlinger og synspunkter, kunne samarbeide med elever, kolleger og foreldre/foresatte og kunne være ledere i et lærende fellesskap   endrings- og utviklingskompetanse: kunne vurdere egen og skolens virksomhet, være med på å prege utviklingen i yrket, delta i lokalt utviklingsarbeid og styrke egen kompetanse   yrkesetisk kompetanse: ha innsikt i egne holdninger og de etiske utfordringene i yrket og   kunne vurdere læringssituasjonene i lys av de grunnleggende verdiene opplæringen bygger på

4 Praksisopplæringen skal legges opp slik at studentene (Rpl:15)   blir kjent med mangfoldet i yrkesoppgavene   møter praksisfeltet som arena for studiearbeid i fagene og som arena for utforskning   utvikler kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, kunnskap om skoleledelse, klasseledelse og teamarbeid   reflekterer over og utvikler didaktisk kunnskap i fagene og på tvers av fagene   arbeider i et flerkulturelt læringsmiljø og legger til rette tilpasset opplæring for alle   får erfare samarbeid med foreldre/foresatte og andre med ansvar for barnas oppvekstmiljø   analyserer praksiserfaringene i lys av teori, læreplaner for grunnskolen og egne erfaringer med elever   får erfaring med arbeidsmetoder som fremmer entreprenørskap

5 På tvers av fag/fagområder Rpl:16   opplæring i fagene skal samlet dekke de fem kompetanseområdene, jf. kap. 1.2 og 2.1   tverrfaglige emner: entreprenørskap, miljø- og ressursforvaltning, biblioteket som læringsarena, trafikkopplæring, rusproblemer, mobbing, barn og unge i krise (overgrep, omsorgssvikt, krigstraumer o.l.), førstehjelp og livredning   samiske emner i samsvar med gjeldende læreplaner og mangfoldet i de samiske områdene   drama som metode   IKT som hjelpemiddel for kommunikasjon og læring   læreren som leder og samarbeidspartner   samarbeid mellom teori og praksis og mellom fag   samarbeid mellom skolen og lokalt arbeids- og næringsliv

6 En startpakke med mange temaer  Barns utvikling og læring  Ulike læringsteorier - Læringsstrategier  Lærerens mandat og oppgaver  Didaktikk - Undervisningsplanlegging  Tilpasset opplæring  Gruppe/Klasseledelse  Relasjon Lærer – elev / elev - elev  Skolen som sosialiseringsarena  Barn med spesielle behov  Pedagogisk filosofi og idehistorie  Norsk skolehistorie  Motivasjon og mestring  Identitetsutvikling

7 Vi legger spesielt vekt på Hva læreren kan gjøre i klasserommet  God klasseledelse  den tydelige læreren – fast, bestemt, men med mye varme (og humor)  å skape trygge rammer, forutsigbarhet og struktur  Bygge relasjoner  Lærer – elev og elev – elev  Kommunikasjonsteori  Empati

8 Hva må til for å få til et godt læringsklima? Kunnskap Pedagogikk Kunnskap om læring Relasjoner Læringsklima

9 Det er barnas opplevelse av læringsmiljøet som har konsekvenser for deres motivasjon, selvoppfatning, prestasjoner og atferd Skaalvik og Skaalvik:176

10 Atferdsvansker/psykiske vansker  Problematferd  Atferdsvansker  Sosiale - og emosjonelle vansker  Tilpasningsvansker  Psykososiale vansker  Forstå hvorfor barna oppfører seg som de gjør  Ulike tiltak på skole -, klasse – og individnivå

11 Ulike forklaringsmodeller et eksempel Problem atferd Faglig kompetanse Sosial kompetanse Forhold i skolen (og barnehagen) - skapt problematferd Fysiologiske og organiske forhold Oppvekst og miljøforhold Isfjellmodellen, Slåttøy (2002): 21

12 Vi sier noe om De stille og innagerende Internalisert problematferd De med utagerende atferd – ADHD/ Tourette syndrom ++++  Hvem er de?  Hva dreier det seg om?  Ulike perspektiver og tiltak

13 Vi sier noe om ulike tiltak – for eksempel på skolenivå ”For å redusere omfanget og alvorlighetsgraden av problematferd i skolen og på andre sosiale arenaer, er det nødvendig med systematisk arbeid ut fra arbeidsmodeller som øker sjansen for kortsiktig og langsiktig effekt.” Overland:43 arbeidsmodeller  ART (aggression replacement training)  PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen)

14 Erfaringer fra praksisfeltet  Av hensyn til elevene får studentene ikke så mye ansvar i forhold til de elevene som har store atferdsvansker eller psykiske vansker.  De er mer observatører enn direkte handlende  Praksislærere bruker tid på å gi videre sin kunnskap og erfaring  Studentene skal være med og legge til rette for en tilpasset opplæring for alle elevene  Studentene skal kunne lede klassen i elevenes læringsarbeid (klasseledelse)

15

16 Det er viktig for oss å understreke  At som lærer skal man ikke være elevens terapeut  Behovet for samarbeidspartnere – man står ikke alene  Presentere disse  Teamet  Sosiallærer  Spesialpedagogisk team  PPT  BUP

17 Etter- og videreutdanningstilbud  Tilpasset opplæring/spesialpedagogikk 2 tilbud (30 stp)  HSH, Stord for allmennlærere og førskolelærere (også tilbud for 4. års studenter)  HSH, Haugesund for allmennlærere http://www.hsh.no/studier/evu.htm#0000062153  Psykososialt arbeid blant barn og unge http://www.hsh.no/studier/evu.htm#0000060866 http://www.hsh.no/studier/evu.htm#0000060866 Tverrfaglig. Regner med ny oppstart høst 09


Laste ned ppt "Hvordan vi forbereder vi studentene med tanke på Klasseledelseog Hvordan takle barn/ungdom med store psykiske/atferdsvansker?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google