Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye læreplaner – Føringer og konsekvenser –”Grunnleggende ferdigheter”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye læreplaner – Føringer og konsekvenser –”Grunnleggende ferdigheter”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye læreplaner – Føringer og konsekvenser –”Grunnleggende ferdigheter”
Askøy 11. november 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

2 Oversikt Kompetansebegrepet Kortfattede læreplaner Teknologi og design
Grunnleggende ferdigheter Evaluerbarhet Arbeidsmåter Kortfattede læreplaner Progresjon Teknologi og design Holdningsmål -> Hvordan lese læreplanene Tilrettelegging for læring av ”Grunnleggende ferdigheter”

3 KOMPETANSEBEGREPET

4 Kompetansebegrepet N&M 7. klasse før Trinn 7 i ny læreplan i naturfag
I opplæringa skal elevane… gjennom forsøk få erfaring med korleis menneska orienterer seg ved å bruke sansane arbeide med ein enkel modell for øyra, bli kjende med skadar som kan oppstå på grunn av av lyd og støy Trinn 7 i ny læreplan i naturfag Elevene skal kunne gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene Nye verb! Verbene synliggjør tolkning av kompetanser! Ikke krav til læreren, men eleven

5 Kompetansebegrepet N&M 8. klasse Trinn 10 i ny læreplan i naturfag
I opplæringa skal elevane bli kjende med hovudtrekka i utviklingslæra, arbeidet til Darwin og teoriane om utvikling ved naturleg utval Trinn 10 i ny læreplan i naturfag Elevene skal kunne forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien Nye verb! Verbene synliggjør tolkning av kompetanser!

6 Grunnleggende ferdigheter
… skal prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet i opplæringen i alle fag… på fagets premisser… Hva innebærer dette? Hva skal de nå bli god på? Noen nye muligheter? Se etter hvilke verb som er valgt brukt!

7 Kompetansemål – verb eksempler
Grunnleggende ferdigheter i faget Eks. Verdensrommet Nye læreplanen i naturfag beskrive, gi en oversikt over, presentere, samtale, forklare Vårt forslag Søke, lage oversikt, bruke, forklare, greie ut om, demonstrere, gjennomføre forsøk, designe og lage, kommunisere, gi eksempler, presentere, identifisere, drøfte, finne fram til, vurdere, samtale

8 Utfordring: Evaluerbarhet
Kultur for læring: En forutsetning [for å fortsette med standardbasert vurdering] er at målene i læreplanene er slik formulert at det er mulig å gjennomføre standardbasert vurdering.(s39)

9 Utfordring: Evaluerbarhet
…gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv (trinn 10) Eksamensoppgave eller læreplanmål? …observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner (trinn 10) Åpne og virkelighetsnære oppgaver? Åpne og virkelighetsnære oppgaver i nasjonale prøver?

10 Utfordring: Fagenes arbeidsmåter
… avgjørelser som gjelder organisering, metoder og arbeidsmåter skal overlates til lærestedene. Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner I fag, s.3 Ønskelig å vektlegge fagets arbeidsmåter? Praktiske arbeidsmåter i naturfag måtte formuleres som kompetanser: Vitenskapsfagets metoder Utstyr og metoder som skal kunne mestres Kunne frembringe fenomen (og forklare…)

11 Ferdighetsverb om ”praktisk arbeid” i ny læreplan i naturfag
”Kunne eksperimentere” Håndtere, formulere spørsmål,, bruke utstyr, planlegge og gjennomføre, teste, observere, gjenkjenne, utforske og måle, foreta analyser En 6. grunnleggende ferdighet? Tilsvarende kompetansemål om faglig metode i andre fag?

12

13 NYTT: Forskerspiren: Eksplisitt kunnskap om naturvitenskapelig tenkemåte
Eleven skal kunne forklare … 4: nysgjerrighet og observasjon 7: kreativitet og testing 10: årsak – virkning samt sosiale aspekt! 11: Naturvitenskapens kjennetegn - pålitelighet og usikkerhet Naturfaglærere må ha klare tanker om hva naturvitenskaplig tenke- og arbeidsmåte Internasjonal trend

14 KORTFATTEDE LÆREPLANER

15 Tydelig og mindre detaljert
De nye læreplanene skal gjøres mindre detaljerte, og sentrale sider ved innholdet skal prioriteres og gis større oppmerksomhet. Kompetansemålene skal være slik utformet at de er egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktører som er involvert i opplæringen Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner i fag, s.3 Læreplanene skal inneholde tydelige kompetansemål for hva elevene/lærlingene skal kunne mestre etter opplæring på ulike trinn,

16 Kortfattet men uklart? Elevene skal etter endt 7. trinn være i stand til å foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Læreplangruppens forslag forklare de vanligste værsymbolene som brukes i fjernsynskanalene og i avisene bygge en enkel værstasjon, måle temperatur, trykk, nedbør og vind, framstille resultatene grafisk og sammenlikne egne resultater med værinformasjon i mediene

17 Konsekvenser av korte og åpne målformuleringer
Hvem skal definere lærestoffet? Ønsker lokal frihet til lærere, og elever? Antar faglærer vet hvilke delemner hvert emne innebærer? Gir lærebokforfatterne definisjonsmakten? ”Utfordring” Forutsetter høy faglig kompetanse hos lærere i hele løpet – i alle fag!

18 Progresjon Sluttkompetanser bare på hovedtrinn
Sluttkompetanse etter tre årstrinn må brytes ned til plan for tre år Har alle nådd sluttkompetansene fra barneskolen? Ingen råd i læreplanene om progresjon gjennom ungdomsskolen Skoleeier skal på grunnlag av læreplanene i fag og lokale forutsetninger fordele timer i fag på det enkelte årstrinn innen barne- og ungdomstrinnet. (Læreplaner kunnskapsløftet s125)

19 Progresjon Skoleeier kan omdisponere inntil 25 prosent av timene … i det enkelte fag når … dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev. forutsetter at målene i læreplanene i fag ikke blir fraveket krever samtykke fra den enkelte elev/lærling/foresatte. (Læreplaner kunnskapsløftet s125)

20 Progresjon Hvem skal definere progresjon?
Den enkelte elev? Den enkelte lærer? Lærerne på et årstrinn? Den enkelte skole? Kommunen / skoleeier? Lærebøkene? Den enkelte lærer og skole må vurdere dette! I samarbeid med kommunen og med hverandre?

21 Spiralprinsippet er borte
Men har alle dine elever nådd kompetansemålene for forrige hovedtrinn? Det er lærerens jobb å vurdere hvilke fagstoff og arbeidsmåter som må velges for at en elev skal nå kompetansemål for trinnet Dette valget kan innebære repetering Jf idealer om tilpasset opplæring: den enkelte elev ikke gå videre før hun/han behersker et emne Jf bruk av stegark på barneskoler

22 Kompetansemål – 1. oppsummering
Alt fagstoff er ikke med i læreplanen Det betyr ikke at det ikke skal undervises Læreplanene beskriver kompetansemål Den profesjonelle lærer skal selv identifisere nødvendig kunnskapsstoff Forutsetter høy faglig og fagdidaktisk kompetanse og grundig planarbeid…

23 Teknologi og design

24 Ideen bak teknologi og design
Planlegge, bygge og teste Samt beskrive prosessen Teknologi Det skal lages en artefakt som ”virker” Design Funksjonell og brukervennlig Altså tenke bruk og behov samt realisering Men også underliggende naturvitenskap? Tverrfaglig: Matematikk og Kunst & håndverk Ikke samfunnsfag! -> ikke teknologi som samfunnsendrende?

25 T&D versus naturvitenskap
Learning by doing? Kjennetegn på teknologi: Utvikle salgbare ”ting” – i T&D for eksempel: Bygge broer av papir-rør Elektrisk bordvifte Kjøretøy Kjennetegn på naturvitenskap: Utvikle naturbeskrivende ideer T&D som egen fagdisiplin! Altså andre læringsmål enn kunst og håndtverk, matematikk og naturfaget

26 HOLDNINGSMÅL?

27 Utfordring: Holdningsmål
Kultur for læring Skolen skal også utvikle elevene slik at de kan stille seg kritiske til samfunnsutviklingen. Skolen skal stimulere til utvikling av samfunnsborgere som er kritiske, men som også har tro på fremtiden. (kap. 4.2)

28 Holdningsmål i samfunnsfag?
R94 Samfunnslære Vk1 Elevene skal ha kunnskap om sosialisering og kunne utvikle en ansvarlig holdning i samhandling med andre Samfunnsfag (10. trinn) gi eksempler på og drøfte demokrati som styreform Indirekte holdningsmål?

29 Holdningsmål – kritisk tenkning naturfag
Vektlegge kritisk tenkning Om grunnleggende ferdigheter i naturfag: Å argumentere for egne vurderinger … er viktig i naturfag usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater kritisk vurdere informasjon om genteknologi

30 Holdningsmål – bærekraftig utvikling i naturfag
Naturvitenskap verdifullt og viktig? Friluftsliv og naturglede? Bærekraftig utvikling samt risikovurdering? ENØK? Naturfag Vg1 forklare føre-var prinsippet og begrepet bærekraftig utvikling… vurdere miljøaspekt ved forbruksvalg og energibruk

31 Holdningsmål i praksis
OK at alle holdningsmål er indirekte? Kunnskapsbasert holdningsendring? Utvikle holdninger gjennom sosialisering og konfrontasjon? Kompetansemål, men elevene må kunne drøfte, begrunne, vurdere ulike standpunkt Og dermed møte normer og utvikle seg / bli sosialisert inn i samfunnets normer

32 Hvordan lese læreplanene – 2. oppsummering
Kompetansemål Lærer og lærerkollegiet må identifisere nødvendig kunnskapsstoff Progresjon gjennom ungdomsskolen Skolens lærere må ta tak Basisferdigheter (kompetanser) Se etter hvilke verb som er brukt Holdningsmål Se etter hva elevene skal møte av ideer


Laste ned ppt "Nye læreplaner – Føringer og konsekvenser –”Grunnleggende ferdigheter”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google