Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nytt fra naturfagfronten Bodø 29. oktober 2013 Anders Isnes Naturfagsenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nytt fra naturfagfronten Bodø 29. oktober 2013 Anders Isnes Naturfagsenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nytt fra naturfagfronten Bodø 29. oktober 2013 Anders Isnes Naturfagsenteret

2 Læreplaner • Revidert læreplan for naturfag 1.-11. trinn • Ny veiledning til læreplanen

3 Hva har skjedd med naturfagplanen og hvorfor? Ambisjonsnivået…..

4 Tydeliggjøre grunnleggende ferdigheter (grf) • Hvordan kan dette gjøres? • I Forskerspiren? • I kompetansemålene i de fagspesifikke hovedområdene? • Svaret ble: Ja takk, begge deler

5 R

6

7 Ferdighetsområder Å kunne leseÅ kunne skriveÅ kunne regneMuntlige ferdigheter Digitale ferdigheter Forberede, utføre og bearbeide Planlegge og bearbeide Gjenkjenne og beskrive Forstå og vurdere Tilegne og behandle FinneUtformeBruke og bearbeide UtformeProdusere og bearbeide Tolke og sammenholde Kommunisere Reflektere og vurdere Digital dømmekraft

8 Endring i hovedområder: Fra:  Forskerspiren  Mangfold i naturen  Kropp og helse  Verdensrommet  Fenomener og stoffer  Teknologi og design Til:  Forskerspiren  Mangfold i naturen  Kropp og helse  Fenomener og stoffer  Teknologi og design

9 Hovedtrekk i endringene…. • Skrevet grf tydeligere inn i Forskerspiren og i kompetansemål ellers • Flytting av noen kompetansemål mellom trinn og mellom hovedområder • Slått sammen kompetansemål og sløyfet noen • Styrket formuleringer som bidrar til mer vekt på utdanning for bærekraftig utvikling • Forandret på verb i mange kompetansemål

10 Hovedtrekk forts…. • Mer vekt på å lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter • Prøvd å ikke øke, heller redusere totalt omfang • Splittet opp skriftlig og muntlig ferdigheter

11 Tydeligere rolle til Forskerspiren • ….Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen og integreres i de andre hovedområdene. Alle tekstene som beskriver de grunnleggende ferdighetene er skrevet på nytt med to hovedavsnitt: • Hva grunnleggende ferdighet er • Utvikling av grunnleggende ferdigheter

12 Lk06 Forskerspiren 4. trinn • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter • innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler • bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser Revidert plan • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det en har observert • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige og presentere disse med eller uten digitale hjelpemidler • skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

13 LK06 Forskerspiren 10. trinn • planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte • skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen • demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagundervisningen Revidert plan • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av disse og diskutere observasjoner og resultater i en rapport • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvalitet ved egne og andres tekster og revidere tekstene • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier og vurdere innhold kritisk • følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger

14 Tydeliggjøre utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) • Bruke nærområdet i større grad Bli kjent, få bevissthet om og respekt for naturen • Progresjon: fra samtale om og oppleve til mer systemisk forståelse og handlingskompetanse (foreslå, argumentere, handle)

15 UBU og kompetansemål • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen, og samtale om hvorfor dette er viktig (2.trinn) • praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig (4.trinn) • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig (7.trinn)

16 Endringer på barnetrinnet Finnes på nettsidene på naturfag.no: http://www.naturfag.no/binfil/download2.php?ti d=2012706

17 Endringer på ungdomstrinnet Finnes på nettsidene på naturfag.no: http://www.naturfag.no/binfil/download2.php?ti d=2012708

18 Endringer Vg1 Finnes på nettsidene på naturfag.no: http://www.naturfag.no/binfil/download2.php?ti d=2012710

19 Veiledning til læreplanen • Vise eksempler på hvordan læreplanen kan forstås og settes ut i praksis i hovedområdene Fenomener og stoffer og Forskerspiren • Her finnes tips og råd om innhold, arbeidsmåter, tilpasset opplæring, arbeid med grunnleggende ferdigheter og vurdering • Læringsmål er fordelt på årstrinn fra 1. trinn til 11. trinn. • Veiledning til læreplan i naturfag Veiledning til læreplan i naturfag • Støttemateriell til veiledningen Støttemateriell til veiledningen

20 Struktur i veiledningen • Hvordan arbeide med utvalgte kompetansemål fra hovedområdet Fenomener og stoffer med Forskerspiren som en rød tråd • Et refleksjonsverktøy for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning • Elevers forkunnskaper og argumentasjon som læringsaktivitet

21 • Kompetansemål er utgangspunktet – Læringsmål med forslag til innholdselementer, metoder og grunnleggende ferdigheter • Tips til aktiviteter • Nøkkelord og begreper som er sentrale i de utvalgte læringsmålene • Noen eksempler er svært omfattende og noen er korte

22 Kap 3 Praktiske eksempler • Trinn 1-2: Observere og sortere stoffer • Trinn 1-2: Lys • Trinn 3-4: Endringer av stoffer • Trinn 3-4: Luft og vær • Trinn 5-7: Mineraler og bergarter • Trinn 5-7: Energi og miljø • Trinn 5-7: Stoffers oppbyggning og omdanning

23 Praktiske eksempler forts…… • Trinn 8-10: Stoffers egenskaper • Trinn 8-10: Elektrisitet og elektrisk energi • Vg 1: Energi for framtiden • Vg 1: Batterier • Vg 1: Bioenergi

24 Sentralt i veiledningen: The 5 E`s: inquiry learning • Engage • Explore • Explain • Elaborate • Evaluate • Engasjere • Utforske • Forklare • Utdype • Vurdere

25 5E modellen

26 Didaktiske prinsipper • Gjør det! • Si det! • Skriv det! • Les det! • Tenk over det

27 Vurdering 10. trinn – viktige tillegg til veiledningen • Kjennetegn på måloppnåelse for 10. trinn bør «spille sammen» med denne veiledningen Kjennetegn på måloppnåelse • Karakterstøttende prøver i naturfag Karakterstøttende prøver – Høsten 2013 foreligger 2 prøver i naturfag – Veiledningen blir lagt ut sammen med prøvene

28 Styrking av vitensentrene • Ny strategiplan • Forskning på hvordan vitensentrene fungerer og påvirker • 1 stipendiat • 4 masterstudenter • Kurs på UMB for ansatte ved vitensentrene (15 studiepoeng)

29 Nye skolelaboratorier • Skolelaboratorier i geofag opprettes ved universitetene i Oslo og Bergen • Finansiert ide første årene av Statoil

30 Etter- og videreutdanning • Naturfagsenteret har fått midler til å spre Forskerføtter og leserøtter for de lavere trinnene i grunnskolen (1-4). • Nasjonal dugnad for 5.-7. trinn over 3 år:Naturfagsenteret samarbeider med skolelaboratoriene, UH-sektor og vitensentrene, spesielt fysikk- og kjemidelen av læreplanen. 5 regioner, utvikling i høst og start våren 2014

31 Nytt nasjonalt senter • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet • Høyskolen i Bergen

32 Andre nyheter fra Naturfagsenteret • Vi ønsker å vite mer om grunnleggende ferdigheter og forskerspiren: Spørring • Nytt viten-program: Ernæring og helse Nytt viten-program • Ny struktur på naturfag.no

33 Muntlige ferdigheter • Snakke fag – argumentere – diskutere • Grubletegninger (naturfag) Grubletegninger (naturfag) • Grubleoppgaver (fysikk og naturfag) Grubleoppgaver (fysikk og naturfag)

34 Ord for dagen ”The biggest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers.” J. Hattie


Laste ned ppt "1 Nytt fra naturfagfronten Bodø 29. oktober 2013 Anders Isnes Naturfagsenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google