Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra naturfagfronten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra naturfagfronten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra naturfagfronten
Bodø 29. oktober 2013 Anders Isnes Naturfagsenteret

2 Læreplaner Revidert læreplan for naturfag 1.-11. trinn
Ny veiledning til læreplanen

3 Hva har skjedd med naturfagplanen og hvorfor?
Ambisjonsnivået…..

4 Tydeliggjøre grunnleggende ferdigheter (grf)
Hvordan kan dette gjøres? I Forskerspiren? I kompetansemålene i de fagspesifikke hovedområdene? Svaret ble: Ja takk, begge deler

5 R

6

7 Ferdighetsområder Å kunne lese Å kunne skrive Å kunne regne
Muntlige ferdigheter Digitale ferdigheter Forberede, utføre og bearbeide Planlegge og bearbeide Gjenkjenne og beskrive Forstå og vurdere Tilegne og behandle Finne Utforme Bruke og bearbeide Produsere og bearbeide Tolke og sammenholde Kommunisere Reflektere og vurdere Digital dømmekraft

8 Endring i hovedområder:
Fra:  Forskerspiren  Mangfold i naturen  Kropp og helse  Verdensrommet  Fenomener og stoffer  Teknologi og design Til:  Forskerspiren  Mangfold i naturen  Kropp og helse  Fenomener og stoffer  Teknologi og design

9 Hovedtrekk i endringene….
Skrevet grf tydeligere inn i Forskerspiren og i kompetansemål ellers Flytting av noen kompetansemål mellom trinn og mellom hovedområder Slått sammen kompetansemål og sløyfet noen Styrket formuleringer som bidrar til mer vekt på utdanning for bærekraftig utvikling Forandret på verb i mange kompetansemål

10 Hovedtrekk forts…. Mer vekt på å lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter Prøvd å ikke øke, heller redusere totalt omfang Splittet opp skriftlig og muntlig ferdigheter

11 Tydeligere rolle til Forskerspiren
….Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen og integreres i de andre hovedområdene. Alle tekstene som beskriver de grunnleggende ferdighetene er skrevet på nytt med to hovedavsnitt: Hva grunnleggende ferdighet er Utvikling av grunnleggende ferdigheter

12 Lk06 Forskerspiren 4. trinn
bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser Revidert plan bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det en har observert bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige og presentere disse med eller uten digitale hjelpemidler skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

13 LK06 Forskerspiren 10. trinn
planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagundervisningen Revidert plan formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av disse og diskutere observasjoner og resultater i en rapport innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvalitet ved egne og andres tekster og revidere tekstene forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier og vurdere innhold kritisk følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger

14 Tydeliggjøre utdanning for bærekraftig utvikling (UBU)
Bruke nærområdet i større grad Bli kjent, få bevissthet om og respekt for naturen Progresjon: fra samtale om og oppleve til mer systemisk forståelse og handlingskompetanse (foreslå, argumentere, handle)

15 UBU og kompetansemål gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen, og samtale om hvorfor dette er viktig (2.trinn) praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig (4.trinn) fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig (7.trinn)

16 Endringer på barnetrinnet
Finnes på nettsidene på naturfag.no:

17 Endringer på ungdomstrinnet
Finnes på nettsidene på naturfag.no:

18 Endringer Vg1 Finnes på nettsidene på naturfag.no:

19 Veiledning til læreplanen
Vise eksempler på hvordan læreplanen kan forstås og settes ut i praksis i hovedområdene Fenomener og stoffer og Forskerspiren Her finnes tips og råd om innhold, arbeidsmåter, tilpasset opplæring, arbeid med grunnleggende ferdigheter og vurdering Læringsmål er fordelt på årstrinn fra 1. trinn til 11. trinn. Veiledning til læreplan i naturfag Støttemateriell til veiledningen

20 Struktur i veiledningen
Hvordan arbeide med utvalgte kompetansemål fra hovedområdet Fenomener og stoffer med Forskerspiren som en rød tråd Et refleksjonsverktøy for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning Elevers forkunnskaper og argumentasjon som læringsaktivitet

21 Kompetansemål er utgangspunktet
Læringsmål med forslag til innholdselementer, metoder og grunnleggende ferdigheter Tips til aktiviteter Nøkkelord og begreper som er sentrale i de utvalgte læringsmålene Noen eksempler er svært omfattende og noen er korte

22 Kap 3 Praktiske eksempler
Trinn 1-2: Observere og sortere stoffer Trinn 1-2: Lys Trinn 3-4: Endringer av stoffer Trinn 3-4: Luft og vær Trinn 5-7: Mineraler og bergarter Trinn 5-7: Energi og miljø Trinn 5-7: Stoffers oppbyggning og omdanning

23 Praktiske eksempler forts……
Trinn 8-10: Stoffers egenskaper Trinn 8-10: Elektrisitet og elektrisk energi Vg 1: Energi for framtiden Vg 1: Batterier Vg 1: Bioenergi

24 Sentralt i veiledningen: The 5 E`s: inquiry learning
Engage Explore Explain Elaborate Evaluate Engasjere Utforske Forklare Utdype Vurdere

25 5E modellen

26 Didaktiske prinsipper
Gjør det! Si det! Skriv det! Les det! Tenk over det

27 Vurdering 10. trinn – viktige tillegg til veiledningen
Kjennetegn på måloppnåelse for 10. trinn bør «spille sammen» med denne veiledningen Karakterstøttende prøver i naturfag Høsten 2013 foreligger 2 prøver i naturfag Veiledningen blir lagt ut sammen med prøvene Men like viktig er følgende tiltak som hjelp til læreren

28 Styrking av vitensentrene
Ny strategiplan Forskning på hvordan vitensentrene fungerer og påvirker 1 stipendiat 4 masterstudenter Kurs på UMB for ansatte ved vitensentrene (15 studiepoeng)

29 Nye skolelaboratorier
Skolelaboratorier i geofag opprettes ved universitetene i Oslo og Bergen Finansiert ide første årene av Statoil

30 Etter- og videreutdanning
Naturfagsenteret har fått midler til å spre Forskerføtter og leserøtter for de lavere trinnene i grunnskolen (1-4). Nasjonal dugnad for trinn over 3 år:Naturfagsenteret samarbeider med skolelaboratoriene, UH-sektor og vitensentrene, spesielt fysikk- og kjemidelen av læreplanen. 5 regioner, utvikling i høst og start våren 2014

31 Nytt nasjonalt senter Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Høyskolen i Bergen

32 Andre nyheter fra Naturfagsenteret
Vi ønsker å vite mer om grunnleggende ferdigheter og forskerspiren: Spørring Nytt viten-program: Ernæring og helse Ny struktur på naturfag.no

33 Muntlige ferdigheter Snakke fag – argumentere – diskutere
Grubletegninger (naturfag) Grubleoppgaver (fysikk og naturfag)

34 Ord for dagen ”The biggest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers.” J. Hattie


Laste ned ppt "Nytt fra naturfagfronten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google