Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Artskart Hvordan finne informasjon om naturmangfold ? Arild Lindgaard og Stein Hoem, Artsdatabanken Kurs i Artskart, Hermansverk 07.05.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Artskart Hvordan finne informasjon om naturmangfold ? Arild Lindgaard og Stein Hoem, Artsdatabanken Kurs i Artskart, Hermansverk 07.05.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Artskart Hvordan finne informasjon om naturmangfold ? Arild Lindgaard og Stein Hoem, Artsdatabanken Kurs i Artskart, Hermansverk 07.05.2013

2 En kunnskapsbasert forvaltning Styrke arbeidet med kunnskap om arter og naturtyper Kunnskapen gjøres tilgjengelig via en aktør som er uavhengig av forvaltningen St. meld.42 (2000-2001) Biologisk mangfold - Sektoransvar og samordning

3 Kort om Artsdatabanken Vedtatt opprettet av Regjeringen i 2001. Formelt etablert i 2004, operativ fra 2005 Skal styrke arbeidet med arter og naturtyper, og være et grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning. Tilhører Kunnskapsdepartementet ”Nasjonalt fellesforetak”, hjemlet i lov om universiteter og høyskoler. Styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet Administrativt knyttet til NTNU

4 Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap, forvaltning og samfunn. Rolle Karminspinner (Tyria jacobaeae) EN Foto: Karsten Sund

5 Hva gjør Artsdatabanken? Tilgjengeliggjøring av kunnskap Artskart Artsobservasjoner Arter på nett Infrastruktur for kunnskapsforvaltning Artsnavn Naturtyper i Norge Vitenskapsbaserte utredninger Rødliste for arter Rødliste for naturtyper Risikovurdering av fremmede arter Ny kunnskap Artsprosjektet

6 Gjøre digitale data tilgjengelige for brukerne En av Artsdatabankens hovedoppgaver er å innhente og systematisere digitale data fra andre databaser, bidra til nødvendig kvalitetssikring, bearbeide data om arter og naturtyper og gjøre disse tilgjengelige for ulike samfunnsaktører og allmennheten

7 Norsk rødliste for arter 2010

8 A - Kraftig avtagende populasjon B - Lite reproduksjonsområde og avtagende populasjon, fragmentering, kraftig fluktuasjon C - Liten population og avtagende populasjon, fragmentering, kraftig fluktuasjon. D - Svært liten population E - Risikoanalyse – modellering (PVA) Vurdering basert på egenskaper man vet har stor betydning for arters risiko for utdøing. N Tid Risiko N N Tid Kriteriene (A – E)

9 Fordeling IUCN kategorier Fastlandsdelen av Norge med havområder Totalt 21 094 vurderte arter Inkluderer 4599 rødlistearter 2398 truete arter (11 %)

10 Norsk rødliste for naturtyper 2011

11 Kriterier for vurdering av risiko 1.Arealreduksjon eller populasjonsnedgang 2.Få lokaliteter og reduksjon 3.Svært få lokaliteter 4.Tilstandsreduksjon (naturtyper)  Tilleggskriterier for opp- eller nedgradering Foto: Arild Lindgaard

12 Resultater  80 rødlistede naturtyper,  40 er truet (CR, EN, VU) JordpyramideCR SlåttemyrkantCR° Kalkrike dammer og tjernEN KalksjøEN Kroksjøer, meandere og flomløpEN KystgranskogEN KystlyngheiEN Rikere myrflate i låglandetEN Rikere myrkantmark i låglandetEN SlåtteengEN Sukkertareskog SkagerrakEN Sørlig etablert sanddynemarkEN Sørlig strandengEN Temperert kystfuruskogEN OlivinskogEN° PalsmyrEN° SlåttemyrflateEN° Aktivt marint deltaVU Avblåst normal arktisk steppeVU FuglefjellVU GrankildeskogVU GrisehalekorallbunnVU KalklindeskogVU Kalkrik bøkeskogVU KorallrevVU KulturmarksengVU KystnedbørsmyrVU Lågurt-grankalkskogVU Muddervulkan-bunnVU RavinedalVU SanddynemarkVU Sentrisk høgmyrVU Sukkertareskog NordsjøenVU Varm kildeVU Varmekjær kildelauvskogVU Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral soneVU Åpen låglandskildemyrVU GrotteVU° Klar intermediær innsjøVU° Klar kalkfattig innsjøVU°

13 Fremmede arter og økologisk risiko Vurdering av muligheten for at en fremmed art kan ha negative effekter på stedegen natur Arter bevisst satt ut i norsk natur Arter rømt fra fangenskap og oppdrett, eller forvillet fra dyrking og næringsrettet virksomhet Arter kommet som blindpassasjer under transport/forflytting av mennesker, dyr, planter og varer Arter spredt fra naboland der opprinnelse skyldes 1), 2) eller 3) Enkelte dørstokkarter Foto: E. Fremstad & S.Wikan

14 "Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012" kun økologisk risikovurdering ! Mulige negative effekter på stedegent naturmangfold (50 år/5 gen. fram i tid) Avgrensning: Fremmede arter som er påvist reproduserende i norsk natur etter år 1800 Norske områder på den nordlige halvkule. NB! Produksjonsarealer er ikke inkludert

15 Kategorier og kriterier Kategorier SE : Svært høy risiko Severe impact HI : Høy risiko High impact PH: Potensielt høy risiko Potentially high impact LO: Lav risiko Low impact NK: Ingen kjent risiko No known impact E

16 Resultat risikokategori

17 Artsnavnebasen (per 04.02.2013) Med utgangspunkt i at det finnes 40 770 kjente arter i Norge inneholder Artsnavnebasen gyldige navn på 92 % av landets arter. Store navnelister er på vei til å bli importert så tallene vil øke snarlig ! Navnekomiteer oppdaterer innholdet i Artsnavnebasen, med fokus på vitenskapelige navn Norske navn på aktuelle arter og artsgrupper Antall navn på arter registrert som observert i Norge Antall vitenskapelige navn (alle nivåer, inkl. synonymer) Totalt antall populærnavn 37 559131 45526 369

18 Naturtyper i Norge - NiN Økende kompleksitet REGION LANDSKAP LANDSKAPSDEL NATURSYSTEM LIVSMEDIUM Alle fotos: Arild Lindgaard

19

20 Artsprosjektet- fokus på ny kunnskap

21 Foto: Helge Skodvin, Inger-Lise Fonneland, Anders Endrestøl og Hans Tore Rapp KARTLEGGING: Stor aktivitet i felt

22 Foto: Helge Skodvin, Geir Mogen, Kristin Killingmo og Kristin Svorte ….og etterpå

23 Ny satsing – «Arter på nett» http://www.beta.artsdatabanken.no/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fTakson%2fLepidoptera%2f101 http://www.beta.artsdatabanken.no/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fTakson%2fLepidoptera%2f101 «Open access» Internasjonal deling via Encyclopedia of Life www.eol.org

24 Et verktøy for arealplanlegging En kilde for oppdatert geografisk artsinformasjon Dataeier ansvarlig for datakvalitet En infrastruktur for artsutbredelse, biogeografi og økologi Kilde for risikovurderinger Artskart - kobler artsdatabaser til et allment tilgjengelig kartgrensesnitt Hagelupin Lupinus polyphyllus

25 Mobilisering av data - status Formidler stedfestede artsdata fra 32 norske institusjoner, organisasjoner og konsulentfirmaer 107 ulike databaser med ca 15 mill. objekt for ca 27700 arter Norge en stormakt i datadeling internasjonalt, nr. 5 i verden i GBIF !

26 Hvorfor bruke Artskart Forvaltningsloven § 17 og Naturmangfoldloven § 8 krever bruk av kunnskapsgrunnlaget for å opplyse en sak så godt som mulig Naturmangfoldloven § 5 ”artene….ivaretaes på lang sikt … i levedyktige bestander …..i sine naturlige utbredelsesområder” Hvor er leveområdene til arter ? Hvor viktige er det enkelte område for arten ?

27 Bruken av Artskart Artskart er et av de obligatoriske verktøy i saker etter Naturmangfoldloven Artskart blir brukt i saksbehandling i arealsaker og inngrepssaker i kommuner og fylker Skognæringa bruker Artskart som grunnlag for å tilfredsstille miljøsertifiseringen Vei- og vassdragsmyndighetene bruker Artskart i konsesjonsbehandling Konsulentfirmaer bruker Artskart i konsekvensutredninger og i arealplanlegging Forskningsinstitusjoner, utenlandske museer, forvaltningen, konsulentfirmaer, organisasjoner, store grunneiere og privatpersoner laster ned data fra Artskart Over 10000 forskjellige brukere pr måned som bruker lang tid på hvert besøk Trua (CR, EN, VU) arter (unntatt Rovbase) i Sogn og Fjordane Artskart 23.04. 2013

28 Artskart: Artsfunn og arter i Sogn og Fjordane Antall arter Antall artsfunn

29 Hvilke kommuner har flest arter i forhold til artsfunn ? Antall artsfunn Antall arter

30 Artstetthet Fra Artskart 23.04.2013

31 Artstetthet, befolkning og geologi visuell sammenligning i Sogn og Fjordane Artsdatabanken, 23.04.2013 NGU, bergrunnskart 1:250 000 SSB, bosettingsmønster 2002

32 Generelle tips Artskart viser det som er digitalt tilgjengelig fra kildene Artskart er ikke fullstendig dekkende Vær varsom med tolkningen når det er få artsfunn i ditt søkeområde Vær varsom med tolkningen når det er få artsfunn av artsgrupper med mange arter Ingen artsfunn kan enten skyldes at ingen har undersøkt eller at det er undersøkt men ikke funnet – Artskart gir ikke informasjon om det er den ene eller den andre årsaken Du bruker Artskart på eget ansvar Husk å dokumentere hvilken dato du bruker Artskart, da det kommer inn nye artsfunn kontinuerlig Du kan laste ned ditt søkeutvalg til Excel fra arkfanen «Objektinfo»

33

34 Sensitiv artsinformasjon - utfordringer Følger DNs retningslinjer + univ.museenes filter Artsdatabanken har bare sensitive data fra Artsobservasjoner Geolokalisering til kommunemidtpunkt eller grove ruter Ingen sikker og effektiv distribusjon til brukerne

35 Hvordan få mer lokale og regionale data inn i Artskart ? Rapportering i Artsobservasjoner eller innlegging i andre primærdatabaser tilgjengelige i Artskart fra: Konsekvensutredninger Naturkartlegging i fylke og kommuner Kommunale databaser Eksisterende analoge rapporter Notatbøker fra kunnskapsrike amatører og fagfolk Få kunnskapsmiljøer til å kartlegge og rapportere Field notes

36 Artsobservasjoner – en digital samletrakt Norges største kunnskapsdugnad Samarbeid med frivillige interesseorganisasjoner Artsobservasjoner 2.0 lanseres i 2013 http://test.artsobservasjoner.no/

37 Artsobservasjoner Ca. 10 000 rapportører har lagt inn >8,6 mill. observasjoner på 5 år Norges største enkeltdatabase med artsdata NOF, NBF, NSNF, NEF, NZF, HI og SNO har ca. 150 personer som kvalitetssikrer prioriterte observasjoner.

38

39 Artsobservasjoner 2.0. og forvaltningsrelevans Ny versjon øker verdien av rapportsystemet for forvaltning, overvåkning og forskning Alle arter kan registreres Prosjekter på flere nivå Tematisk Geografisk Prosjektmerking ved datainnlegging gir mulighet for å profilere etat/organisasjon Prosjekteier kan lage egne tilleggsparametre for prosjektene Verdien av observasjonene øker

40 Takk for oppmerksomheten og lykke til


Laste ned ppt "Artskart Hvordan finne informasjon om naturmangfold ? Arild Lindgaard og Stein Hoem, Artsdatabanken Kurs i Artskart, Hermansverk 07.05.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google