Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagsorden - Åpent møte kl

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagsorden - Åpent møte kl"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagsorden - Åpent møte 19.11.08 kl. 18-20
Åpning Orientering fra dialoggruppene, SINTEF Utslipp, lukt og trafikk Status på arbeidet med nærmiljøutredning Status på utbyggingsprosjektet - EGE 2010 Spørsmål og dialog

2 Dialogen med naboer har medført:
Økt bevissthet hos EGE på utfordringer knyttet til lukt og avfallslogistikk/mottak Ny gjennomgang av tidligere utredninger EGE har fremmet forslag om ytterligere tiltak 250 mill tiltak mot lukt og mer røykgassrensing 200 mill tiltak for avfallslogistikk/mottak Hafslund Fjernvarme legger frem tre planinitiativ for biobrenselanlegg i eget åpent møte i januar/februar Nord, Sør A, Sør B

3 Sentrale tema i nærmiljøutredningen og i dialoggruppene: Lukt, utslipp og trafikk

4 Luktsituasjonen Tiltak for dagens situasjon: Forbedre rutiner
Logistikkstyring Voksende avfallstrøm grunnet deponiforbud Situasjon med framtidens anlegg: Bedre avfallsmottak – bunker Punktavsug og godt undertrykk Forbrenning av luktgasser Andre luktreduserende tiltak Mer omfattende ventilasjon Lukkede prosesser og sluser Gode renholdsrutiner

5 Energigjenvinningsanlegg i Lausanne - ferdigstilt i 2006
5

6 Utslipp fra pipa Utslippsverdier er satt av Fylkesmannen/SFT
Utslippsgrensene er fastsatt mht. helsesikkerhet EGE ligger under disse grensene Moderne renseanlegg – videreutvikles.

7 Trafikk / støy Under anleggsperioden vil det være anleggstrafikk og i perioder støy fra byggingen. All transport skal komme direkte fra E6. Trafikkanalyser viser at utbyggingen vil medføre økning av trafikken ut og inn av anlegget fra ca. 200 til 300 kjøretøy per dag. Trafikken til EGE utgjør kun en liten andel av trafikkbelastningen på E6. Ferdig utbygd vil anlegget ikke lage sjenerende støy i normal drift – krav til støy i konsesjonen.

8 Status nærmiljøutredningen
Flere utredninger er i gang: Risikoanalyse lukt Ventilasjonsimulering Oppdaterte trafikkanalyser Sendes ut på høring og vil bli presentert i et åpent møte når den foreligger Skal så til samferdsels- og miljøkomiteen og til byutviklingskomiteen

9 Nærmiljøutredningen Aktiviteter og delutredninger (1/2)
Gjennomføre nye luktspredningsberegninger der det tas hensyn til alle luktkilder Dagens situasjon (dagens anlegg). Framtidig situasjon (med nye anlegg i drift). Gjennomgå ventilasjonsløsning i anlegget Simulering av luktutslipp Vurdere bygningsmessige tiltak mot lukt. Porter, sluser, tetthet bygg

10 Nærmiljøutredningen Aktiviteter og delutredninger (2/2)
Sikre at foreslåtte luktbehandlingsløsninger representerer de beste tilgjengelig behandlingsteknikkene som finnes i markedet. Gjennomføre en dialog med naboer og andre berørte. Kartlegge bekymringer. Gå gjennom risiko for hendelser som kan føre til utslipp av luktgasser. Dokumentere tiltak for brann- og eksplosjonsvern med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Oppdatere analyse av trafikkavviklingen på anlegget.

11 Status - EGEs utbygging på Klemetsrud
Sorteringsanlegg Byggestart høst 2009 Ferdigstilles høst 2010 Ny ovnslinje Bygging igangsatt sommer 2009 Ferdigstilles våren 2011 Spunting pågår - pause i desember Sprenging - starter i desember - vil sprenge periodevis fram til mars Biogassfabrikk ikke inngått kontrakter – avventer nærmiljø-utredningen

12 Arkitektonisk utforming

13 Neste åpne møte Start på høringsrunde for nærmiljøutredning biogassanlegg Arrangeres i januar/februar


Laste ned ppt "Dagsorden - Åpent møte kl"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google