Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Dagsorden - Åpent møte 19.11.08 kl. 18-20 1.Åpning 2.Orientering fra dialoggruppene, SINTEF 3.Utslipp, lukt og trafikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Dagsorden - Åpent møte 19.11.08 kl. 18-20 1.Åpning 2.Orientering fra dialoggruppene, SINTEF 3.Utslipp, lukt og trafikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Dagsorden - Åpent møte 19.11.08 kl. 18-20 1.Åpning 2.Orientering fra dialoggruppene, SINTEF 3.Utslipp, lukt og trafikk 4.Status på arbeidet med nærmiljøutredning 5.Status på utbyggingsprosjektet - EGE 2010 6.Spørsmål og dialog

2 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Dialogen med naboer har medført: Økt bevissthet hos EGE på utfordringer knyttet til lukt og avfallslogistikk/mottak Ny gjennomgang av tidligere utredninger EGE har fremmet forslag om ytterligere tiltak –250 mill tiltak mot lukt og mer røykgassrensing –200 mill tiltak for avfallslogistikk/mottak Hafslund Fjernvarme legger frem tre planinitiativ for biobrenselanlegg i eget åpent møte i januar/februar –Nord, Sør A, Sør B

3 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Sentrale tema i nærmiljøutredningen og i dialoggruppene: Lukt, utslipp og trafikk

4 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Luktsituasjonen Tiltak for dagens situasjon: Forbedre rutiner Logistikkstyring –Voksende avfallstrøm grunnet deponiforbud Situasjon med framtidens anlegg: Bedre avfallsmottak – bunker Punktavsug og godt undertrykk Forbrenning av luktgasser Andre luktreduserende tiltak Mer omfattende ventilasjon Lukkede prosesser og sluser Gode renholdsrutiner

5 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Energigjenvinningsanlegg i Lausanne - ferdigstilt i 2006

6 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Utslipp fra pipa Utslippsverdier er satt av Fylkesmannen/SFT Utslippsgrensene er fastsatt mht. helsesikkerhet EGE ligger under disse grensene Moderne renseanlegg – videreutvikles.

7 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Trafikk / støy Under anleggsperioden vil det være anleggstrafikk og i perioder støy fra byggingen. All transport skal komme direkte fra E6. Trafikkanalyser viser at utbyggingen vil medføre økning av trafikken ut og inn av anlegget fra ca. 200 til 300 kjøretøy per dag. Trafikken til EGE utgjør kun en liten andel av trafikkbelastningen på E6. Ferdig utbygd vil anlegget ikke lage sjenerende støy i normal drift – krav til støy i konsesjonen.

8 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Status nærmiljøutredningen Flere utredninger er i gang: –Risikoanalyse lukt –Ventilasjonsimulering –Oppdaterte trafikkanalyser Sendes ut på høring og vil bli presentert i et åpent møte når den foreligger Skal så til samferdsels- og miljøkomiteen og til byutviklingskomiteen

9 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Nærmiljøutredningen Aktiviteter og delutredninger (1/2) Gjennomføre nye luktspredningsberegninger der det tas hensyn til alle luktkilder –Dagens situasjon (dagens anlegg). –Framtidig situasjon (med nye anlegg i drift). Gjennomgå ventilasjonsløsning i anlegget –Simulering av luktutslipp Vurdere bygningsmessige tiltak mot lukt. –Porter, sluser, tetthet bygg

10 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Nærmiljøutredningen Aktiviteter og delutredninger (2/2) Sikre at foreslåtte luktbehandlingsløsninger representerer de beste tilgjengelig behandlingsteknikkene som finnes i markedet. Gjennomføre en dialog med naboer og andre berørte. –Kartlegge bekymringer. Gå gjennom risiko for hendelser som kan føre til utslipp av luktgasser. Dokumentere tiltak for brann- og eksplosjonsvern med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Oppdatere analyse av trafikkavviklingen på anlegget.

11 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Status - EGEs utbygging på Klemetsrud Sorteringsanlegg –Byggestart høst 2009 –Ferdigstilles høst 2010 Ny ovnslinje –Bygging igangsatt sommer 2009 –Ferdigstilles våren 2011 –Spunting pågår - pause i desember –Sprenging - starter i desember - vil sprenge periodevis fram til mars Biogassfabrikk ikke inngått kontrakter – avventer nærmiljø- utredningen

12 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Arkitektonisk utforming

13 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Neste åpne møte Start på høringsrunde for nærmiljøutredning biogassanlegg Arrangeres i januar/februar


Laste ned ppt "Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Dagsorden - Åpent møte 19.11.08 kl. 18-20 1.Åpning 2.Orientering fra dialoggruppene, SINTEF 3.Utslipp, lukt og trafikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google