Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar i Halden 10.november 2011. Morgendagens barnehage og skole Barnehagen og skolen skal være helsefremmende arbeidsplasser for alle. Det innebærer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar i Halden 10.november 2011. Morgendagens barnehage og skole Barnehagen og skolen skal være helsefremmende arbeidsplasser for alle. Det innebærer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar i Halden 10.november 2011

2 Morgendagens barnehage og skole Barnehagen og skolen skal være helsefremmende arbeidsplasser for alle. Det innebærer fokus på HMS, mulighet for personlig utvikling og påvirkning av egen arbeidssituasjon. Ledere på alle nivåer har det overordnede ansvaret for et godt arbeidsmiljø, i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og de ansatte. LM-SAK 3/09 s2

3 Målet ift tilsynene i skoleverket 2009/10 Målet har vært å bidra til at skolene og skoleeier forstår betydningen av å jobbe systematisk med eget arbeidsmiljø. Det forebyggende arbeidet må vektlegges…. Bidra til å utvikle HMS-systemer som er tilpasset den enkelte arbeidsplass og de utfordringene de ansatte faktisk møter i hverdagen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Med skolen som arbeidsplass « Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet gjennomført 831 tilsyn i grunnskoler og videregående skoler (offentlige og private). Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Oversikt over antall tilsyn gjennomført i Østfold 2009/10 Arbeidstilsynets landsomfattende tilsyn i skolene 2009/ 10 prosjektet ”Med skolen som arbeidsplass” Arbeidstilsynet gjennomførte i 2009 tilsyn i skolesektoren - 11 kommuner med 37 skoler ( Halden 4 skoler) - Fylkeskommunen med 5 skoler I 2010 ble det gjennomført nye tilsyn i skolesektoren -4 kommuner med 8 skoler ( ikke Halden) I 2010 ble det gjennomført oppfølgingstilsyn i skolesektoren - 2 kommuner med 2 skoler + skoleeiernivå ( ikke Halden) 6

7 ”Med skolen som arbeidsplass”: Tilsynstema Generelt HMS arbeid: HMS-kunnskap i virksomheten Verneombud Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av reelle arbeidsmiljøutfordringer spesielt rettet mot psykososialt arbeidsmiljø Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet Rapportering av avvik (uønskede hendelser) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Tilsynstema forts. Tilrettelegging og sykefraværsoppfølging Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (fra 2010) Fokus på forebygging av bransjerelaterte risikofaktorer – spesielt knyttet til: Konflikter/konflikthåndtering Vold/trusler Omstillinger/endringer Vedlikehold og rehabilitering av skolebygg Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Bruk rapporten: ” Med skolen som arbeidsplass” Rapporten inneholder mye nyttig informasjon og kunnskap om arbeidsmiljøet i skolesektoren og omtaler blant annet: erfaringer fra tilsynene (s.14–16 + 27-28) bransjerelaterte utfordringer ( s.17–26) partenes rolle og ansvar (s. 12-13 + 35-36) vurderinger og anbefalinger om gode tiltak. (s.29-33+37-38) Rapporten vil kunne være et godt grunnlag for å sette arbeidsmiljøarbeidet på dagsordenen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Noen nasjonale hovedinntrykk etter tilsyn i 2009/2010 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13 Arbeidstilsynet har møtt positive og ressurssterke ledere og ansatte i skolesektoren. Mange trives i jobben sin og gir mye for at elevene skal ha et godt læringsmiljø. Det er registrert en positiv utvikling i forhold til å utarbeide HMS-systemer i skolesektoren i løpet av 2009 og 2010. Skolene/skoleeier har lettere for å utarbeide HMS- systemer/rutiner enn å implementere, bekjentgjøre og ta dem aktivt i bruk i egen organisasjon.

14 Noen nasjonale hovedinntrykk ift arbeidsmiljøutfordringer etter tilsyn 2009/10 Opplevelsen av høy / økende arbeidsbelastning eks. økte dokumentasjonskrav og andre arbeidsoppgaver Opplevelsen av hyppige omstillinger/endringer Opplevelsen av økende grad av krevende elevatferd (opplevd mangel på kompetanse til å håndtere situasjoner, og opplevd mangel på ressurser til å tilby alternativ undervisning ved behov) Tidvis opplevde samarbeidsutfordringer - for eksempel knyttet til elever, foreldre, kollegaer, ledelseslinjen etc. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Noen nasjonale hovedinntrykk ift arbeidsmiljøutfordringer etter tilsyn 2009/10 Opplevde stramme rammebetingelser Opplevelsen av uegnede bygningsmasser Overordnet HMS-system lite implementert og kjent i enkelte underliggende skoler Skoleledelsen kan være klar over arbeidsmiljøutfordringene, men opplever å ha relativt lite handlingsrom til å gjøre noe med det. Inkluderende arbeidsliv (IA) virker som et kjent begrep blant ledere og ansatte, og mange av skolene har etablert skriftlige rutiner for oppfølging av sykefravær. Tendensen viser imidlertid at de besøkte skolene og skoleeiere ikke i tilstrekkelig grad jobber primærforebyggende med de tema som stod i fokus i denne tilsynssatsingen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Hovedinntrykk etter tilsyn 2009/10 – manglende kjennskap til rutiner og systemer blant ansatte Rutiner og systemer må beskrive….. eksempelvis: –hvordan de skal melde avvik (uønskede hendelser) - skjema –hvordan rapportere om opplevde samarbeidsutfordringer/konflikter, –hvordan det er forventet av de ansatte skal opptre ved en eventuell vold og/eller trussels episode, –hvordan aktivitetsplikten arter seg i en eventuell sykefraværsoppfølgingsprosess, –hvordan vil eventuelle klager på ansatte fra elever og foreldre bli håndtert........beskrivelser som er egnet og kjent for de ansatte. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Momenter som går igjen og som er viktige forutsetninger for et levende HMS-arbeid: En aktiv ledelse og aktiv vernetjeneste er viktig for et velfungerende HMS- arbeid på arbeidsplassen Kunnskap og avklaring av roller omkring det systematiske HMS - arbeidet Eget arbeidsmiljø systematisk satt på dagsorden for å sikre kunnskap og medvirkning fra ansatte i dette arbeidet Medvirkning er en forutsetning for et levende forebyggende arbeidsmiljøarbeid, og en viktig forutsetning for at nødvendige og hensiktsmessige tiltak og rutiner iverksettes og benyttes. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18

19 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s19

20 Arbeidstilsynets rapport av 25.01.10 ” Med skolen som arbeidsplass ” - Østfold Arbeidstilsynet hadde fokus på følgende temaer: 1.Verneombud/sikring av arbeidsmiljøkompetanse 2.Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer 3.Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet 4.Rapportering av avvik (uheldige forhold) 5.Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: konflikter, omstillinger, vold og trusler 6.Organisering og tilrettelegging av arbeidet 7.Rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging 8.Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere 20

21 Med skolen som arbeidsplass - Østfold Resultat for Østfold 2009: -11 kommuner med 37 skoler ( 4 skoler fra Halden) -Fylkeskommunen med 5 skoler Funn i 2009: -Ikke rutiner for å jobbe systematisk med psykososiale arbeidsmiljøet ( konflikter, omstillinger, vold og trusler) -Mangler ift kommunikasjon og medvirkning -Få arenaer til å ta opp saker ift arbeidsmiljø Ny runde i Østfold i 2010: - 3 kommuner med 6 skoler ( ikke Halden) Oppfølging i Østfold 2010: - 1 kommune med 2 skoler ( ikke Halden) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21

22 Med skolen som arbeidsplass - Halden Resultat for Halden 2009: ( 4 skoler) Arbeidstilsynet hadde fokus på følgende temaer: 1.Verneombud/sikring av arbeidsmiljøkompetanse ( 1 skole) 2.Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer ( 1 skole) 3.Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet ( 1 skole) 4.Rapportering av avvik (uheldige forhold) ( 4 skoler) 5.Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: konflikter, omstillinger, vold og trusler ( 4 skoler) 6.Organisering og tilrettelegging av arbeidet 7.Rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging 8.Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere ( 1 skole) s22

23 Tema 1: VO/sikring av arbeidsmiljøkompetanse - Halden Avvik Halden 2009: ( 1 skole) - VO har ikke nødvendig opplæring - arbeidsgiver har ikke gjennomgått opplæring i HMS-arbeid Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s23

24 Tema 2: Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer Avvik i Østfold: Det ble avdekket avvik og pålegg på skoler i 10 kommuner i Østfold og Fylkeskommunen vedr.: - ikke utarbeidet skriftlig kartlegging -meldte arbeidsmiljøutfordringer fanges ikke opp -ikke skriftlige rutiner for å sikre systematisk kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøutfordringer 24

25 Tema 2: Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer - Halden Avvik Halden 2009: ( 1 skole) - meldte arbeidsmiljøutfordringer fanges ikke opp - arbeidsmiljøutfordringer blir ikke tatt tak i - arbeidsmiljøutfordringer ikke behandlet på en god måte pga mangel på skriftlig rutiner s25

26 Tema 3: Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet Avvik i Østfold: Det ble avdekket avvik og pålegg på skoler i 11 kommuner i Østfold og Fylkeskommunen vedr.: - gjennomføres ikke medarbeidersamtaler. - ikke etablert ulike fora for medvirkning og samarbeid 26

27 Tema 3: Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet - Halden Avvik Halden 2009: ( 1 skole) - Ikke etablert ulike fora for medvirkning og samarbeid s27

28 Tema 4: Rapportering av avvik (uheldige forhold) Avvik i Østfold: Det ble avdekket avvik og pålegg på skoler i 7 kommuner i Østfold og Fylkeskommunen vedr.: - ikke utviklet et skriftlig avvikssystem - ikke fått implementert et avvikssystem som er kjent og i bruk - Ikke et skriftlig system for psykososiale og organisatoriske avvik - manglende bekjentgjøring av rutine for håndtering avavviksmeldinger 28

29 Tema 4: Rapportering av avvik (uheldige forhold) - Halden Avvik Halden 2009: ( 4 skoler) - ikke implementert et avvikssystem som er kjent og i bruk Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s29

30 Tema 5: Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: konflikter, omstillinger, vold og trusler Avvik i Østfold: Det ble avdekket avvik og pålegg på skoler i 7 kommuner i Østfold og Fylkeskommunen vedr.: - ikke skriftlige rutiner for håndtering av konflikter, Rutinene for konflikt er ikke kjent - rutinene for vold og trusler er ikke kjent, -ikke skriftlig beredskapsplan/rutine for håndtering av vold og trusler, -ikke skriftlige rutiner ift regelmessig opplæring og trening av forebygging mot vold og trakassering - ikke skriftlige rutiner for å håndtere elev og foreldreklage -rutinene ift. elev og foreldreklager er ikke kjent, -ikke utarbeidet skriftlig rutiner for vurdering av arbeidsmiljøkonksekvenser ved omstillinger, 30

31 Tema 5: Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: konflikter, omstillinger, vold og trusler - Halden Avvik Halden 2009: ( 4 skoler) - Ikke skriftlige rutiner for håndtering av konflikter - ikke kjent - Ikke skriftlige rutiner ift regelmessig opplæring og trening mot vold og trakassering - Skal etablere skriftlige rutiner ift arbeidsmiljøkonsekvenser ved omstillinger - Ikke kjente rutinert for å håndtere elev og foreldreklager s31

32 Tema 8: Oppfølging av sykemeldte Avvik Halden 2009: (1 skole) - virksomheten skal bekjentgjøre rutiner for oppfølging av sykefravær for sine ansatte Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s32

33 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s33

34 Hva skjer med avvikene lokalt – etter at Arbeidstilsynet har lukket og godkjent – oppfølging! For å gi lokallagene dokumentasjonsgrunnlag for sitt strategiske arbeid, gjennomførte fylkeslaget våren 2010 en undersøkelse som tok for seg hva som gjøres i etterkant. Målet: skape økt bevissthet og aktivitet for et bedre arbeidsmiljø - få til et levende HMS – arbeid (systemer som er kjent og i bruk), slik at ansatte merker endringer i form av et enda bedre arbeidsmiljø Få arbeidsgiver/skoleeier til å se nytten av et godt etablert HMS - arbeid, viktig å satse på forebygging! 34

35 Undersøkelsen til UDF Østfold viser Alle kommuner har etablert et avvikssystem i tilknytning til HMS- arbeidet, jf. aml § 3-1, men dette systemet er ikke kjent blant alle de ansatte og / eller systemet fungerer ikke. Dette gjelder 10 av 17 kommuner, hvor det med andre ord ikke er et system som praktiseres. De fleste kommuner/skoler, som har hatt tilsyn, fikk lukket sine avvik. HTV har ikke vært en involvert part tilsynsprosessen i alle kommunene. Det er her snakk om alt fra fortløpende informasjon til ikke å få vite noen ting. De fleste kommunene har forholdt seg til HVO og/eller VO på arbeidsplassene, slik Arbeidstilsynet oppfordret til. Tilsynet viser et sprik kommunene i mellom ift oppfølging av de lukkede avvikene, for å bidra til et levende HMS – system. 35

36 Undersøkelsen til UDF Østfold viser Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s36 Samtidig har flere skoleeier tatt tak i de utfordringene som Arbeidstilsynet har pekt på, og har satt seg som mål at dette skal på plass så fort som mulig. Der det har vært en god prosess ser vi at tilsynet har bidratt til at lokallagene/våre tillitsvalgte har blitt bevisstgjort og er i gang med å sette temaet på dagsorden. Via - kartlegging, - utarbeidelse av HMS - årshjul, - opprette et tettere samarbeid vernetjenesten - skolering av de plasstillitsvalgte. Andre kommuner har det formelle på plass, men ikke aktivt gått inn for å legge en strategi for et levende HMS- arbeid (systemer som er kjent og i bruk), slik at de ansatte merker endringer i form av et bedre arbeidsmiljø.

37 Undersøkelsen fra UDF Østfold viser følgende ift Halden kommune: pr. 25.juni 2010 Status: Det jobbes med å lukke alle avvik Oppfølging kommunenivå: Kartlegging og risikovurdering er gjennomført, men ikke fulgt opp. Handlingsplanen er ikke ferdigstilt. Oppfølging skolenivå: Pålagt å lese visse utdrag av HMS-boka for å tilegne seg nødvendig info knyttet til en del avvik. Avvikene er blitt informert om på personalmøter. Involverte parter utover HVO og VO: Rektor på skolene s37

38 Undersøkelsen fra UDF Østfold viser følgende ift Halden kommune: pr. 25.juni 2010 Annet: Ingen info. til HTV HTV har ikke sett rapportene fra de fire skolene i Halden før det ble etterspurt HTV har etterspurt skoleeier ift hva som er gjort så langt VO og tillitsvalgt stiller seg spørrende til om det holder å bare orientere personalet om hvordan håndtere avvikene i hverdagen, VO og tillitsvalgte er usikker på hvordan arbeidsgiver har tenkt å følge opp lukking av avvik Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s38

39 UDF Østfold: Tillitsvalgte må ansvarliggjøre og endre skoleeiers praksis: jf fylkesstyret vedtak juni 2010 være pådrivere ift gode rutiner lokalt og etterspørre skoleeiers oppfølging av Arbeidstilsynets rapport arrangere kurs med HTV, ATV og lokallagsledere med en gjennomgang av fokusområdene [vold og trusler, omstillinger, konflikter, avvik (uheldige forhold), risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer] og avvik, diskutere hvordan arbeide lokalt og utvikle kompetanse når det gjelder funnene i Østfold invitere de kommunene / skoler som har få anmerkninger og avvik, for å synliggjøre de gode eksemplene invitere verneombud / HVO på kurs knyttet til dette temaet – bygge broen for et godt samarbeid gi fortløpende hjelp til lokale tillitsvalgte for å følge opp avvikene 39

40 UDF Østfold: Strategier for utvikling av et godt arbeidsmiljø jf. Fylkesstyrevedtak sak 57/11 Styrke/etablere samarbeid med VO/HVO Fokusere og bevisstgjøre på Arbeidsmiljøutvalgets sin rolle og oppgaver Trygge medlemmer i bruk av avvikssystem, og gjøre medlemmer kjent med saksgangen i arbeidsmiljøsaker Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s40

41 Tillitsvalgtes rolle Pådriver Holdningsskaper Samarbeidspartner Forslagsstiller Konfliktløser/megler Grensesetter Forhandler Støtte for enkeltmedlemmer Den enkeltes ansvar? Verneombudet

42 09.07.2014s42

43 Verneombudets rolle Verneombudet er alle arbeidstakernes representant i HMS- og arbeidsmiljøspørsmål og skal bl.a. påse at: at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på helsemessig forsvarlig måte at arbeidstakerne mottar nødvendig instruksjon og opplæring at det meldes fra om arbeidsulykker Dersom det er umiddelbar fare for liv eller helse, har verneombudet rett til å stanse arbeidet.

44 Samarbeid tillitsvalgt - verneombud Etabler samarbeid mellom tillitsvalgt og verneombud. Diskuter hvordan de to rollene kan utfylle hverandre og derved styrke arbeidsplassens satsing på arbeidsmiljøet. Samarbeide om - vurdere: - HMS-rutinene - Hva fremmer arbeidslyst og trivsel på arbeidsplassen vår - Hva kan forebygge eller løse problemer knyttet til arbeidsmiljø og oppfølging av enkeltpersoner Vær i dialog med leder og få til et målrettet arbeid på arbeidsplassen!

45 Lederansvar Det hviler et stort ansvar på leder – rektor og styrer. Leder har ansvar for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Leder må sørge for at: - arbeidsmiljøarbeidet er i fokus - ha gode rutiner - et kontinuerlig samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere. s45

46 Varsling – hvordan utarbeide gode rutiner Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s46

47 Varsling – KS-veileder Fra forordet: ” Arbeidet med å innføre nye rutiner for varsling bør gå hånd i hånd med arbeidet for å utvikle åpenhet. Å skape en god ytringskultur er arbeidsgivers ansvar. KS tror at behovet for varsling blir mindre i kommuner preget av åpenhet, hvor ledere møter kritikk og andre ytringer på en konstruktiv måte, og hvor ledere anerkjenner og drøfter etiske dilemmaer med sine medarbeidere” Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s47

48 Varsling – KS veileder Videre presiseres det i heftet at: ” Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for intern varsling i tilknytning til det systematiske HMS - arbeidet i kommunen.” ”Det vil være naturlig å behandle det i Arbeidsmiljøutvalget i kommunen”. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s48

49 ”Best sammen” Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s49

50 ”Best sammen” Følgende fremheves som viktig for å lykkes: ” God og ansvarlig ledelse – på alle nivåer i organisasjonen En ledelse med evne til å lytte og som har respekt for de ansattes meninger og synspunkter Trygge ansatte som tør si fra og kan våre åpne mor både kollegaer og leder Et godt og aktivt partsamarbeid på alle nivå i kommunen, i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Være bevisst sine ulike roller og ansvar som leder, tillitsvalgt og verneombud. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s50

51 ”Best sammen” ” Ledelse i aktiv dialog med både tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker for eksempel gjennom dialogmøter Systematisk HMS-arbeid, gode systemer for internkontroll som utvikles og følges opp på den enkelte arbeidsplass. Kontinuerlig vurdering av risikofaktorer Avviksmeldinger brukes aktivt i forbedringsarbeid Bruk av viktige aktører som verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste.” Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s51

52 Eks på ide-myldring: beskrivelse av en prosess Formål og omfang: Sikre at alle medarbeidere kan delta i en frimodig kartlegging av arbeidsmiljøet i gruppearbeid, og utvikle løsninger(forslag) som forbedrer HMS-situasjonen. Målgruppe: alle ansatte Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s52

53 Ide-myldring: beskrivelse av prosessen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s53 Utføres avTrinnBeskrivelseViktige merkn. Virksomhets-leder1Innkaller til møte i HMS-gruppa HMS-gr.2Planlegge ide-myldring, går gjennom skjemaene som skal brukes Virksomhets-leder3Info. om ide-myldring i plenum og fastsette dato ved oppslag min. 14 dager før gjennomføringen HMS-gr.4Dele ut side 1 med ”trakta”, dagen før ide-myldring Alle ansatte5Fylle ut skjema: 5 positive forhold og 5 negative forhold. Prioritere fra 1 til 5 av de 10 beskrivende forhold Bruk stikkord eller korte setn.

54 Ide-myldring: Individuell oppgave Tenk deg at du er øverst i ”trakta” Du skal putte oppi stikkord for dine tanker om hva som er positivt og negativt for HMS på arbeidsplassen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s54 Stikkord for positive forhold som må vedlikeholdes: Stikkord for negative forhold (risikoforhold) som må forbedres: Ideer:

55 Eks. på saksgang i arbeidsmiljøsaker Utførelse avTrinnBeskrivelseViktige merknader Arbeidstaker1Tar saken opp med nærmeste leder HMS-avd. skal gi råd/veiledning etter forespørsel fra en eller begge parter gjennom hele saksgangen Arbeidstaker2Legger saken frem for VO VO3Tar saken opp med samme leder, sammen med arbeidstaker VO4Bringer saker inn i HMS-gruppa VO5Legger saken frem for seksjonsHVO dersom saken ikke er løst tillitsvalgte6Legger saken fram for seksjonstillitsvalgte om saken ikke er løst Seksjonens HVO/tillitsvalgt 7Tar saken opp med fag/og sekjsonssjefen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s55

56 Saksgangen i arbeidsmiljøsaker

57 Fortsett det gode arbeidet Fokuset på arbeidsmiljøet i skolesektoren må fortsette. Skolene og skoleeierne må bruke og videreutvikle HMS-systemene og den kunnskap som er bygget opp de siste to årene. HMS må ivaretas selv om Arbeidstilsynets prosjekt «Med skolen som arbeidsplass» avsluttes………………. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s57

58 Nyttige nettsider mm: www.utdanningsforbundet.no - arbeidsmiljøwww.utdanningsforbundet.no- arbeidsmiljø www.udir.no – læringsmiljøwww.udir.no www.arbeidstilsynet.no www.ks.no - arbeidsmiljøwww.ks.no www.stami.no/noa Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s58


Laste ned ppt "Seminar i Halden 10.november 2011. Morgendagens barnehage og skole Barnehagen og skolen skal være helsefremmende arbeidsplasser for alle. Det innebærer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google