Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestilling og kjønnsbalanse – to sider av samme sak? KiF - komité for 2007-2010 og 2010-2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestilling og kjønnsbalanse – to sider av samme sak? KiF - komité for 2007-2010 og 2010-2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likestilling og kjønnsbalanse – to sider av samme sak? KiF - komité for 2007-2010 og 2010-2013

2 Likestillingslandet?

3 Bakgrunn for Kif-komiteen Rapporten Kvinner i forskning. Fra kvotering til integrering utarbeidet av Norges forskningsråd (2002). Etablert av Utdannings- og forskningsdepartementet januar 2004 – 2006. Kunnskapsdepartementet videreførte komiteen med nytt mandat og nye medlemmer 2007-2010. I april ble Komité for kjønnsbalanse i forskning nedsatt for perioden 2010 til ut 2013. Finansiering: 3 mill kroner pr år. Sekretariat: Universitets- og høgskolerådet

4 Mandatet Gi anbefalinger om tiltak for å øke likestillingen mellom menn og kvinner i akademia. Initiere egne tiltak og evaluere effekten av dem. Øke bevisstheten omkring problemstillinger knyttet til skjev kjønnsbalanse i forskningssektoren. UH-sektoren, forskningsinstituttene, departementene og Norges forskningsråd kan søke råd og støtte hos komiteen. Komiteen skal ha et internasjonalt perspektiv.

5 Medlemmer av komiteen Professor Gerd Bjørhovde UiT (leder) Professor Kjell Bratsbergsengen NTNU 1.amanuensis Eva Skærbæk HiØ 1.amanuensis Finn Nordtvedt HiO Konserndirektør Ernst Kristiansen, SINTEF Oslo Forskningsleder Eva Ljunggren, Nordlandsforskning Avdelingsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd Karen Golmen, Norsk studentunion Observatører: –KILDEN (Informasjonssenter for kjønnsforskning) –Kunnskapsdepartementet

6 Likestilling i forskning handler om: Hvordan jobber Kif? Besøker ledelsen ved ulike institusjoner for å snakke om likestilling: Hva er situasjonen og hva gjøres? Etablert nettverk for likestillingsarbeiderne i sektoren – kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling. Har møter med sentrale nasjonale aktører, som Kunnskapsdepartementet, NOKUT, Norges forskningsråd. Lager nasjonale møteplasser mellom nivåer og aktører. Rettferdighet Ledelse Forskningsrelevans Forskningskvalitet Demokrati og troverdighet Å nå nasjonale mål om forskning Kif er en vennligsinnet vakthund!

7 Eget nettsted http://kifinfo.no og nyhetsbrev. Ressursbanken.http://kifinfo.no Konferansen E(Quality)2009. Konferansen: Likestilling på instituttene – status og satsning Utlyst midler til nettverk for kvinnelige forskere. Holder innlegg på diverse kurs, for eksempel for doktorgradsstudenter og mentorprogrammer. Bistår sektoren i utarbeidelse av handlingsplaner. Internasjonalisering. Konkrete tiltak

8 Nasjonale tiltak På oppdrag for Kunnskapsdepartementet utarbeidet Kif en rekke forslag til nasjonale tiltak. Rapporten kom mai 2008 St.meld. nr. 30 Klima for forskning har integrert to av forslagene: Insentivordning for tilsetting av kvinner i faste vitenskapelige stillinger innen MNTfagene. Gjelder fra 2010 – avsatt 10 millioner på statsbudsjettet. –Gjelder for de institusjoner som har forskerutdanning innen MNT fag, dvs alle universitetene og to høgskoler. –Medfører utvikling av statistikk på nytilsettinger fordelt på kjønn.

9 Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet gjennomfører hvert år en styringsdialog med hvert enkelt universitet og høgskole. Likestilling er ett av punktene som gjennomgås. Kunnskapsdepartementet pålegger alle institusjonene å ha en handlingsplan for likestilling. Universitets- og høgskoleloven § 6-2 Universiteter og høyskoler skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene for samtlige kategorier av stillinger ved institusjonen. § 6-3 Når det foretas sakkyndig bedømmelse, skal begge kjønn være representert blant de sakkyndige. Det skal legges vekt på likestillingshensyn ved ansettelse.

10 Nasjonale styringsverktøy Likestillingsloven (fra 1979) pålegger offentlig myndigheter og arbeidsgivere å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. AKTIVT betyr å iverksette konkrete tiltak MÅLRETTET betyr å definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig PLANMESSIG betyr å utarbeide og følge en bevisst strategi Likestillingsloven åpner opp for positiv særbehandling såfremt det fremmer likestilling mellom kvinner og menn. Likestillings- og diskrimineringsombudet foretar kontroll av institusjonene.

11 Likestillings- og diskrimineringsombudet har laget en håndbok for hvordan forskningssektoren kan håndheve likestillingslovens aktivitets- og rapporteringsplikt på en god måte. Se http://www.ldo.nohttp://www.ldo.no

12 Hva med de statlige høgskolene? Prosent kvinnerProsent menn Fagstillinger totalt50,449,6 Professor20,379,7 Helse- og sosialfagsavdelinger Fagstillinger totalt7624 Professor30,969,1 Teknologiavdelinger Fagstillinger totalt18,681,4 Professor2,797,3

13 Likestilling – mer enn ord De fleste UH-institusjonene har handlingsplaner for likestilling mellom kjønn. Færre har et budsjett til å realisere planene – det er ofte fordi planen ikke er ledelsesforankret. Likestilling er et nokså nytt tema for forskningsinstituttene. Fra rektorat til ledelse på instituttnivå, dvs. gendermainstreaming i praksis er en utfordring. Ledelsen må ha kunnskap om likestilling og vilje til å handle – da må de også være modige.

14 Likestilling kommer ikke av seg selv Psykologisk institutt ved UiO 80 % av studentene er jenter 70% av stipendiatene er kvinner 21,6% av professorene er kvinner ”Ansettelsesprosessene har en slående og ubehagelig tendens til å reprodusere et mønster som favoriserer menn… I perioden 1998-2005 hadde instituttet ansatt 17 menn og 5 kvinner. ” Ressursbank for likestilling i forskning - Hanne Haavind professor ved psykologisk institutt, nå medlem i UiOs styre. Hanne Haavind er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo (foto: Marte Ericsson Ryste)

15 Et likestillings paradox Få statlige høgskoler har vært så engasjerte i likestillingsspørsmål som HiL HiL ligger på nest siste plass når det gjelder andel kvinnelige professorer og andelen kvinnelige førsteamanuensis er synkende.

16 Stort møte våren 2006. Vi trodde HiL kunne bli en foregangshøgskole. Nettverksmøte for likestillingsarbeidere våren 2008 Søkt likestillingsprisen to ganger. Likestillingsutvalg Har forskere med kjønnsforskningskompetanse

17 Hva når ”de beste” ikke er objektivt gitt? Hvor mye betyr formelle og uformelle nettverk for å få en stilling i akademia? Hva er i siste innstans utslagsgivende i en tilsettingsprosess? Hva skal strategien være? Fix the women or fix the system?

18 Likestilling er et ledelsesansvar Likestilling er et kunnskapsfelt som bør inn i lederutdanningen ved institusjonene. Vi har intervjuet ledere. De sier det må være vilje til endring og at likestilling er mer enn tall! Vi har samlet tips og ideer fra rektorer. Vi presenterer fakta og forskningshistorikk. Målet er å motivere ledere!!

19 Talenter på spill - succesfaktorer Ledelsesforankring på alle tre nivåer. Rapporteringsrutiner – etterspørsel etter resultater. Endringsvillighet –Struktur og kulturendring –Endring i faglig innretning Kunnskap Ressurser

20 virkemidler Frikjøp til professorkvalifisering/opprykkskurs Kallelse av kvinner til prof II. Fordeling av undervisning. Tenke kjønnsbalanse fra en stilling blir ledig til den er besatt. –Faglig innretning på stillingen. –Oppsøke kvinner aktivt til å søke. –Dokumentere hva som konkret er gjort for å få kvinner til å søke.

21 Kunnskapsdepartementets likestillingspris Prisen er på 2 mill NOK. Kif-komiteen utlyser og innstiller til prisen. Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter kan sende inn sitt kandidatur. Kandidaten må sende inn: –Vedtatt handlingsplan for likestilling –Budsjett og ressurser som er avsatt til tiltak Kriteriene for å utpeke en vinner er: –Ambisiøse og realistiske måltall. –Dimensjonering av avsatte ressurser sett i forhold til institusjonens størrelse. –Integrering av likestillingsarbeidet/likestillingsaspektet i ordinære prosesser ved institusjonen. Forankring av prosessene i organisasjon og ledelse. –Evne til nytenkning og kreativitet i utforming av strategi og rekrutteringstiltak.


Laste ned ppt "Likestilling og kjønnsbalanse – to sider av samme sak? KiF - komité for 2007-2010 og 2010-2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google