Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 1 Forsvarets logistikkfunksjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 1 Forsvarets logistikkfunksjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 1 Forsvarets logistikkfunksjoner Framtidig virksomhet, styring og organisering

2 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 2  I stortingsproposisjonen om ”Forsvarets logistikkfunksjoner - framtidig virksomhet, styring og organisering” legger Regjeringen fram forslag om etablering av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).  Proposisjonen bygger på en utredning gjennomført av et prosjekt oppnevnt av departementet. I prosjektet deltok representanter fra både departementet, Forsvaret og tjenestemannsorganisasjonene. Vurderingene og forslagene er presentert i NOU 1999:8, ”Materiellforvaltningen i Forsvaret. Framtidig virksomhet, styring og organisasjon.”  Prosjektet ble etablert blant annet på bakgrunn av forsvarskomiteens merknader til St. meld. nr. 43 (1994-95) der komiteen i Innst. S. Nr. 134 (1995-96) vektla nødvendigheten av å “vurdere mulige effektiviseringsgevinster gjennom en økt integrasjon også mellom forsyningskommandoene”. Innledning

3 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 3  Materiellforvaltningen har også ved flere tidligere anledninger vært gjenstand for utredninger. Utredningene har konkludert med behov for økt samordning. Dette har i liten grad blitt fulgt opp, og man har ikke klart å realisere påviste muligheter for innsparinger og effektivisering. Forsvarets styrkemål og budsjettsituasjon gjør det nødvendig å søke løsninger som gir økt produktivitet og demmer opp for økningen i driftsutgiftene. Etablering av Forsvarets logistikkorganisasjon er ett av flere tiltak med dette siktemål. Anbefalingene i proposisjonen vil gi effektiv og helhetlig utnyttelse av ressurser og kompetanse i utøvelsen av logistikk, et godt grunnlag for balansert omstillingsevne for Forsvaret fra fred til krise/krig og sette virksomheten i stand til å møte framtidens utfordringer som følge av Forsvarets omfattende omstilling. Innledning

4 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 4 NOU 1999 NOU 1999: Materiellforvaltningen i Forsvaret Alternativer for framtidig styring og organisering av virksomheten som er knyttet til anskaffelse, forsyning, vedlikehold, kontroll, utfasing og avhending av materiell og drift av systemer Rapport fra deloppdrag 1: a) Virksomhetsområder og prinsipper for utførelse av oppgaver ved forvaltningene. b) Vurdering av operative, beredskapsmessige, nærings- og distriktspolitiske konsekvenser Rapport fra deloppdrag 2: Styrings- og organisasjonsformer for materiellvirksomheten i Forsvaret Rapport fra deloppdrag 3: Vurdering av integrasjon med hensyn på forvaltningsprinsipper, prosesser, organisasjon og ledelse. b) Kvantitativ vurdering knyttet til integrasjon Rapport fra deloppdrag 4: Overordnet tilknytning av Forsvarets framtidige materiellforvaltningsorganisasjon Rapport fra deloppdrag 6: IS-virksomheten i Forsvaret. Beskrivelse av dagens situasjon og forslag om tiltak, roller og ansvar for den framtidige virksomhet STYFORs leveranser:

5 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 5 HFK, FTD, FO/SAN LFK SFK DKN Bodø hoved- flyst RTV, Gardermoen FLØ BTV, FLNN Rygge hovedflyst Ørland hovedflyst JØTV, HA DKØ DKSV FSSV, ETV ELTV HMTV HVTV RITV RETV RATV HATV ROS SMTV, SanMag NN POTV HETV SKTV Olavsvern Bardufoss Andøya Banak Sola Nøkkel tall: Omsetning Drift Anskaffelse Antall ansatte: omlag 7000 Substansverdi: 150-200 milliarder kroner. Antall artikler på lager: 600 000 - til en verdi av 10-12 milliarder kroner. ca 60% av forsvarsbudsjettet I tillegg finnes følgende: sanitetsmagasin: Trøndelag (mob status) en rekke sambands- og navigasjonsstasjoner tilhørende FTD. DKT, FLT SanMag SN Materiellforvaltningens omfang

6 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 6 Lede og styre Administrere Prosesser Produkter Ivareta fagmyndighet Gjennomføre investeringsprosjekter og utviklingsoppgaver Utføre vedlikeholdstjenester Forsyne varer og materiell (materiellflyt) Forestå drift Forvaltningen Oppdrag og innsatsfaktorer F eks: Materiell og forsyninger Systemtil- gjengelighet Direktiver mm. Materiellstridsevne Effekt Overordnede politiske målsettinger for Forsvaret Forsvarets oppgaver, funksjoner og systemer (OFS) Premisser Føringer System utvelgelse Gap-analyse og forbedringsforslag

7 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 7 Integrasjon og samhandel n Horisontal integrasjon l Utnyttelse av stordriftsfordeler på tvers av dagens organisasjonsgrenser: u spesialisering ved fellesforvalter mellom forvaltningene u prosessbaserte felles organisasjoner u felles ledelse for materiellforvaltningen. n Vertikal integrasjon l Større grad av gjennomgående ansvar i materiellforvaltningen, dvs forvaltningssjef er også ansvarlig for produktivitet og ressursutnyttelse der han i dag kun er faglige ansvarlig. n Horisontal samhandel l Etablering av kunde- og leverandørforhold i Forsvaret.

8 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 8 LUFT HÆRSJØFTDFO/SAN Sentralt nivå Regionalt nivå Lokalt nivå Horisontal integrasjon Vertikal integrasjon Integrasjon - helhetlig resursutnyttelse

9 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 9 IS-drift. Sanitet FTD LFK SFK HFK Sj FMT IUO «tung» HA1HA2HA3HA4 A) B) C) IUO «slank» Effektivisering av dagens struktur Felles investerings- og utviklingsorganisasjon Fullstendig prosess basert organisasjon Felles ledelse for hele materiellforvaltningen IUO «slank» Forsyning Sanitet FTD LFK SFK HFK Sanitet FTD LFK SFK HFK FTD LFK SFK HFK Vedlikeh. Forsyning Teknisk IUO «slank» Sanitet FTD LFK SFK HFK Sanitet FTD LFK SFK HFK IUOForsyning IS-drift. Vedlikeh. Forsyning Teknisk IUO HA5 Felles IUO og felles forsyningsorganisasjon Konsern stab Sj FMT Konsern stab Sj FMT Konsern stab Hovedalternativer

10 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 10 «FTD» IUO «HFK»«SFK»«LFK»«Sanitet» Hovedalternativ 2a

11 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 11 Investerings- og utviklings- organisasjonen Totalprosjekt Økonomisk- styring Anskaffelses- styring Ressurs- styring Fremdrifts- kontroll Usikkerhets- håndtering Avviks- rapportering Endrings- håndtering Kvalitets- styring * * * Områder hvor det er nødvendig med bidrag fra teknisk kompetanse Organisering Program ledelse Krav- styring * Hovedalternativ 2a (forts.)

12 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 12 Oppgaver for IUO n Forsvarssjefen er som foresatt for styrkeprodusententen (GI/tilsvarende) sluttkunde med GIene som leverandør av strukturelementene. For å ivareta sitt leverandøransvar vis a vis FSJ, gir GI/tilsvarende som kunde, oppdrag til IUO som leverandør. n IUO vil ha ansvaret for: l planlegging av prosjektet l utarbeidelse av prosjektdokumentasjon som f.eks. gjennomførbarhetsstudie og TPDOK l gjennomføring av materielldelen av prosjektet l at EBA er plass når materiellet er klart til å overføres til kunden l at utdanning er planlagt og at personell som skal ta i bruk materiellet er opplært ved overføring av materiellet.

13 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 13 «Sentral» organisasjon Sjef IUO Stab Total prosjekt 1 Total prosjekt 2 Controller Prog.omr Landsys Prog.omr Sjøsys Prog.omr PSO Total prosjekt n Felles avdeling Prog.omr Luftsys Prog.omr IK og KKI Hovedalternativ 2a (forts.) PSO - Personell, system, organisasjon IK - Informasjonskrig KKI - Kommando/kontroll informasjon

14 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 14 Etablering av en felles Investerings- og utviklingsorganisasjon (IUO) n I IUO vil kompetanse knyttet til merkantile, kontraktsjuridiske og prosjektstyringsrelaterte oppgaver være samlet. Dette betyr at “restforvaltningene” kun vil ha en slank oppsetning med merkantilt personell til støtte for driftsanskaffelser. n Personell til prosjektledelse og prosjektadministrasjon vil overveiende finnes i IUO. Det samme gjelder for personell med spisskompetanse på usikkerhetshåndtering, konfigurasjonsstyring, etc. n Personell med teknisk kompetanse vil i hovedsak finnes i restforvaltningen i HA 2a. Der støtter de prosjektgjennomføring avtalt gjennom horisontal samhandel.

15 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 15 n Totalprosjektene vil bli fysisk lokalisert ut fra hensiktsmessighetsbetraktninger basert på tilgang til prosjektfasiliteter, eksisterende fagmiljø, mulighet for å få tak i og beholde prosjektpersonell, etc. n Den overordnede forvaltningen av Forsvarets prosjektportefølje vil bli utført av et sentralt ledelseselement i Investerings- og utviklingsorganisasjonen. n Lokalisering av programområdene kan enten være sentral sammen med Sjef og stab IUO eller desentralt hvor tyngden av totalprosjekter gjennomføres. Etablering av en felles Investerings- og utviklingsorganisasjon (IUO)

16 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 16 Beskrivelse av felles Investerings- og utviklingsorganisasjon n Forutsetninger for løsningsbeskrivelsen er at investeringsprosjekter og utviklingsoppgaver også i framtiden utføres iht PRINSIX, dvs at oppgavene i stor grad er de samme, men andre organisasjoner utfører dem. n STYFOR ser ikke på selve utvelgelsen av prosjekter. Spørsmål knyttet til om Forsvaret satser på de “riktige” strukturelementer er ikke en del av forvaltningenes oppgaver og faller dermed utenfor STYFORs mandat. Dette er en oppgave for FSJ som i et 6 års perspektiv (DOK2) vurderer hvilke prosjekter som skal inngå i porteføljen. Styringen av prosjektporteføljen har et mer kortsiktig perspektiv.

17 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 17 Beslutningsgrunnlag basert på KD/GFS/ TPDOK Ressurser gjennom HS Investerings- og utviklings- organisasjon Forvaltning Godkj.kom. eller GI/tilsv, FSJ, FD Storting Grenstab/tilsv Forvaltning Kunde «Underleverandør» Oppdrag og ressurser gjennom HS (Del)leveranser Beslutningsorganer Leverandør «Underleverandør» Materiell, varer og tjenester FO Prosjekt forslag Godkjent prosjekt HS - horisontal samhandel Sivile leverandører Prosjekt

18 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 18 Endring av beslutningsprosessen for investeringsprosjekter og utviklingsoppgaver n Forslag til endring i beslutningsprosessen består i at man istedenfor dagens sekvensielle beslutningsprosess forsøker å gjennomføre mer i parallell. n Dette oppnås ved at beslutningsorganene er styringsgruppe og godkjennelseskomité som er sammensatt av ledere fra de organisasjoner som i dag er involvert i beslutningsprosessen. n Sammensetningen av og oppgavene til styringsgruppe og godkjennelseskomité vil variere avhengig av hva slags kategori prosjektet tilhører.

19 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 19 (Storting) Prosjekt- leder Godkjennelses- komite Styringsgruppe (Storting) GI/tilsv/ Sj forvalt. FD FO/F (FSJ) (Styringsgruppe) TPK/ prosjektleder DagensAlternativ

20 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 20 Forsvarsminister Departement Sjef FLO :::: Utarbeide overordnede føringer, følge opp Strategisk styring av virksomheten Daglig drift, realisere virksomhetens hovedmål Stab FLO er kundefinansiert. Virksomhet som vanskelig lar seg fordele ut på oppdragene vil kunne bli bevilgningsfinansiert, f.eks. fagmyndighet. FSJ Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) Internstruktur: Fase 1 - Forsyningskommandoene, FTD, materiellforvaltningen i FO/SAN, deler av dagens regionale forsyningskommandoer, og Forsvarets øvrige verksteder og lagre skal inngå i FLOs organisasjonsstruktur. - HA1 tilrådinger gjennomføres. Fase 2 - Etablere Investerings- og utviklingsorganisasjon. Fase 3 - OU-prosess fortsetter med sikte på mest mulig effektiv organisasjon, herunder vurdering av tilknytning som forvaltningsbedrift og om bygningstjenesten og Forsvarets militærgeografiske tjeneste skal inngå i organisasjonen.

21 STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 21 Innst. S. nr. 25 (2000-2001) Proposisjonen ble behandlet av Stortinget høsten 2000, jfr Innst. S. nr. 25 (2000-2001), som vedtok gjennomføring av fase 1, etableringen av felles ledelse av Forsvarets logistikk. Forsvarskomiteen forutsetter at Regjeringen forelegger Stortinget nødvendige forslag før fase 2 og 3 iverksettes. Fase 2 omfatter etablering av en felles investerings- og utviklingsorganisasjon (IUO) som en del av den interne struktur for FLO. Fase 3 omfatter en blant annet en videre OU-prosess med sikte på å etablere en mer prosessbasert internstruktur for FLO. Komiteen legger til grunn at målsettingen om etablering av en felles investerings- og utviklingsorganisasjon innen utgangen av 2003 bør opprettholdes.


Laste ned ppt "STYFOR - Framtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsformer for forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN 1 Forsvarets logistikkfunksjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google