Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lover og forskrifter med relevans til arbeidsmiljø og ergonomi Fysioterapeututdanningen 29.03.04 Kristian Gould, M.Sc. Arbeidsmedisinsk seksjon, STAMI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lover og forskrifter med relevans til arbeidsmiljø og ergonomi Fysioterapeututdanningen 29.03.04 Kristian Gould, M.Sc. Arbeidsmedisinsk seksjon, STAMI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lover og forskrifter med relevans til arbeidsmiljø og ergonomi Fysioterapeututdanningen 29.03.04 Kristian Gould, M.Sc. Arbeidsmedisinsk seksjon, STAMI Kristian Gould, M.Sc. Arbeidsmedisinsk seksjon, STAMI

2 2 Hvorfor er det nyttig å kjenne lovverket?  Helsemessig mininumsstandard  Norsk lov  Gir tyngde til argumenter, kan ikke lett avfeies  Plikter og rettigheter  Helsemessig mininumsstandard  Norsk lov  Gir tyngde til argumenter, kan ikke lett avfeies  Plikter og rettigheter

3 3 Lover, regler og veiledninger: EU-direktiv Arbeidsmiljøloven Forskrifter (63) JURIDISK BINDENDEIKKE JURIDISK BINDENDE Veiledninger NS/ISO-standarder CEN-standarder Administrative normer

4 4 Lover, regler og veiledninger: EU-direktiv Arbeidsmiljøloven Forskrifter (63) JURIDISK BINDENDEIKKE JURIDISK BINDENDE Veiledninger NS/ISO-standarder CEN-standarder Administrative normer ”må/skal””bør/kan”

5 5 Hvordan blir en lov til? Arbeidsgruppe (departement) Høringsnotat Begrunnelser for nytt regelverk Lovforslag (tekst) Kommentarer Høring Høringsinstanser Justeringer Kommentarer Odelstingsproposisjon Stortinget (lov) Komiteen Innstilling

6 6 Hvordan blir en forskrift til? Arbeidsmiljøloven Hjemmel ”Kongen kan bestemme at...” ”Direktoratet for Arbeidstilsynet kan bestemme at...” ”Departementet kan bestemme at...” Forskrifter Stortinget Departementet Direktoratet for AT Veiledning

7 7 Hvordan blir en forskrift til? Arbeidsmiljøloven Hjemmel ”Kongen kan bestemme at...” ”Direktoratet for Arbeidstilsynet kan bestemme at...” ”Departementet kan bestemme at...” Forskrifter Stortinget Departementet Direktoratet for AT Veiledning Kan gis dispensasjon

8 8 Sentrale lover og forskrifter  Arbeidsmiljøloven (1977)  Kap. II. Krav til arbeidsmiljøet (§§7-13)  Kap. III. Arbeidsgiver og arbeidstagers plikter. (§§14-16)  Forskrifter med hjemmel i Arbeidsmiljøloven:  Forskrift om tungt og ensformig arbeid  Forskrift om dataarbeidsplasser  Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler  Forskrift om bruk av arbeidsutstyr  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)  Arbeidsmiljøloven (1977)  Kap. II. Krav til arbeidsmiljøet (§§7-13)  Kap. III. Arbeidsgiver og arbeidstagers plikter. (§§14-16)  Forskrifter med hjemmel i Arbeidsmiljøloven:  Forskrift om tungt og ensformig arbeid  Forskrift om dataarbeidsplasser  Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler  Forskrift om bruk av arbeidsutstyr  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

9 9 Arbeidsmiljøloven (1977)  Målsetting: ”Sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet”.  Gjelder alle bedrifter med mer enn én ansatt  Omfatter: - Krav til arbeidsmiljøet - Arbeidsgivers forpliktelser - Krav til teknisk utstyr m.m. - Krav til produsenter, leverandører, m.m. - Regelverk for ansettelse/avskjedigelse - Organiseringen av verne- og helsearbeid i bedriftene  Målsetting: ”Sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet”.  Gjelder alle bedrifter med mer enn én ansatt  Omfatter: - Krav til arbeidsmiljøet - Arbeidsgivers forpliktelser - Krav til teknisk utstyr m.m. - Krav til produsenter, leverandører, m.m. - Regelverk for ansettelse/avskjedigelse - Organiseringen av verne- og helsearbeid i bedriftene

10 10 Arbeidsmiljøloven (1977) Krav til arbeidsmiljøet: §7 – Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av risikofaktorene i arbeidsmiljøet §8 – Arbeidsplassen skal være forsvarlig innrettet (mht. lys, klima, fysisk belastning osv.) Krav til arbeidsmiljøet: §7 – Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av risikofaktorene i arbeidsmiljøet §8 – Arbeidsplassen skal være forsvarlig innrettet (mht. lys, klima, fysisk belastning osv.)

11 11 Arbeidsmiljøloven (1977) Krav til arbeidsmiljøet: §9 – Tekniske innretninger og utstyr skal ikke medføre uheldige belastninger ved støy, vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling, m.m. Utstyret skal være konstruert slik at det kan brukes av personer med ulike fysiske forutsetninger. §12 – Teknologi, organisasjon og utførelse av arbeidet skal ikke legges opp slik at de ansatte blir utsatt for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Det skal tas hensyn til den enkeltes mulighet for selvbestemmelse og faglig ansvar. Krav til arbeidsmiljøet: §9 – Tekniske innretninger og utstyr skal ikke medføre uheldige belastninger ved støy, vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling, m.m. Utstyret skal være konstruert slik at det kan brukes av personer med ulike fysiske forutsetninger. §12 – Teknologi, organisasjon og utførelse av arbeidet skal ikke legges opp slik at de ansatte blir utsatt for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Det skal tas hensyn til den enkeltes mulighet for selvbestemmelse og faglig ansvar.

12 12 Arbeidsmiljøloven (1977) Særlig om arbeidstakere med redusert arbeidsevne (het tidligere ”yrkeshemmede”) §13 1. Arbeidsplassen skal være utformet og innrettet slik at personer med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne kan arbeide i virksomheten. 2. Hvis arbeidstageren har fått midlertidig eller varig redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom eller slitasje, skal arbeidsgiver så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstageren skal kunne få eller beholde høvelig arbeid, fortrinnsvis i sitt eget arbeid. Særlig om arbeidstakere med redusert arbeidsevne (het tidligere ”yrkeshemmede”) §13 1. Arbeidsplassen skal være utformet og innrettet slik at personer med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne kan arbeide i virksomheten. 2. Hvis arbeidstageren har fått midlertidig eller varig redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom eller slitasje, skal arbeidsgiver så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstageren skal kunne få eller beholde høvelig arbeid, fortrinnsvis i sitt eget arbeid.

13 13 Arbeidsmiljøloven (1977) Krav til arbeidsmiljøet: §14 – Arbeidsgiver er ansvarlig for å kartlegge og vurdere arbeidsmiljøet, og sørge for at bedriften imøtekommer lovverket. §16 – Arbeidstager er ansvarlig for å utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra ledelsen og Arbeidstilsynet. Bedriften er videre forpliktet til å utføre systematisk internkontroll. Krav til arbeidsmiljøet: §14 – Arbeidsgiver er ansvarlig for å kartlegge og vurdere arbeidsmiljøet, og sørge for at bedriften imøtekommer lovverket. §16 – Arbeidstager er ansvarlig for å utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra ledelsen og Arbeidstilsynet. Bedriften er videre forpliktet til å utføre systematisk internkontroll.

14 14 Sentrale forskrifter  Forskrift om tungt og ensformig arbeid  Forskrift om arbeid ved dataskjerm  Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler  Forskrift om bruk av arbeidsutstyr  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)  Forskrift om tungt og ensformig arbeid  Forskrift om arbeid ved dataskjerm  Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler  Forskrift om bruk av arbeidsutstyr  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

15 15 Forskrift om tungt og ensformig arbeid  Basert på EU-direktivet om ”minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med håndtering av tunge gjenstander som særlig kan føre til ryggskader hos arbeidstagerne”.  Gjelder for alt arbeid som involverer manuelt arbeid som kan medføre skade i muskel- skjelettsystemet.  Definisjonene av ”tungt” og ”ensformig” er ikke spesifikke  Basert på EU-direktivet om ”minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med håndtering av tunge gjenstander som særlig kan føre til ryggskader hos arbeidstagerne”.  Gjelder for alt arbeid som involverer manuelt arbeid som kan medføre skade i muskel- skjelettsystemet.  Definisjonene av ”tungt” og ”ensformig” er ikke spesifikke

16 16 Forskrift om tungt og ensformig arbeid  Pålegger arbeidsgiver å vurdere risiko mht:  Objektets art  Fysiske anstrengelser  Arbeidsmiljøets utforming  Arbeidsoppgaven  Relevante tiltak skal iverksettes på grunnlag av vurderingen  De ansatte skal informeres om hvilke risikofaktorer de er utsatt for  Pålegger arbeidsgiver å vurdere risiko mht:  Objektets art  Fysiske anstrengelser  Arbeidsmiljøets utforming  Arbeidsoppgaven  Relevante tiltak skal iverksettes på grunnlag av vurderingen  De ansatte skal informeres om hvilke risikofaktorer de er utsatt for

17 17 Forskrift om arbeid ved dataskjerm  Basert på EU-direktiv om ”minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr”  Gjelder alle som jobber ved dataskjerm ”under en betydelig del av sitt arbeid”.  Pålegger arbeidsgiver å ta hensyn til:  Variasjon i arbeidet  Menneske-maskininteraksjon  Utstyrets fysiske utforming  Stråling, støy, osv.  Basert på EU-direktiv om ”minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr”  Gjelder alle som jobber ved dataskjerm ”under en betydelig del av sitt arbeid”.  Pålegger arbeidsgiver å ta hensyn til:  Variasjon i arbeidet  Menneske-maskininteraksjon  Utstyrets fysiske utforming  Stråling, støy, osv.

18 18 Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler  Gjelder faste og midlertidige arbeidsplasser  Setter spesifikke krav til utforming/innredning, fysisk arbeidsmiljø, sikkerhet, m.m.  Har egne kriterier for arbeidsplasser utendørs  Gjelder faste og midlertidige arbeidsplasser  Setter spesifikke krav til utforming/innredning, fysisk arbeidsmiljø, sikkerhet, m.m.  Har egne kriterier for arbeidsplasser utendørs

19 19 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr  Basert på EU-direktiv om ”minimumskrav til sikkerhet og helse ved arbeideres bruk av arbeidsutstyr i arbeid”.  Gjelder alle former for utstyr  Er i hovedsak bygget opp med funksjonskrav (frihet til valg av arbeidsmetoder/tekniske løsninger)  Krav til CE-merking  Basert på EU-direktiv om ”minimumskrav til sikkerhet og helse ved arbeideres bruk av arbeidsutstyr i arbeid”.  Gjelder alle former for utstyr  Er i hovedsak bygget opp med funksjonskrav (frihet til valg av arbeidsmetoder/tekniske løsninger)  Krav til CE-merking

20 20 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr  Krav til bruk, plassering og oppstilling  Ergonomiske prinsipper skal legges til grunn for tilpassing av arbeidsplassen  Spesifikke tekniske krav  Krav til dokumentert sikkerhetsopplæring  Pålegger arbeidsgiver å utføre risikovurderinger  Krav til bruk, plassering og oppstilling  Ergonomiske prinsipper skal legges til grunn for tilpassing av arbeidsplassen  Spesifikke tekniske krav  Krav til dokumentert sikkerhetsopplæring  Pålegger arbeidsgiver å utføre risikovurderinger

21 21 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid  Har som formål å fremme forbedringsarbeid mht:  Arbeidsmiljø og sikkerhet  Forebygging av helseskade  Vern av det ytre miljø  Medfører plikt til gjennomføring av internkontroll  Internkontroll: ”Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen”.  Har som formål å fremme forbedringsarbeid mht:  Arbeidsmiljø og sikkerhet  Forebygging av helseskade  Vern av det ytre miljø  Medfører plikt til gjennomføring av internkontroll  Internkontroll: ”Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen”.

22 22 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Internkontroll innebærer at:Dokumentasjon Virksomheten skal være kjent med relevante lover og forskrifter Nei Arbeidstagerne skal ha tilstrekkelig kunnskap om HMS- arbeidet Nei Arbeidstagerne medvirket i vurderingenNei Det skal settes mål for HMSSkriftlig Fordelingen av ansvar skal være kjent og fordeltSkriftlig Det skal gjøres risikovurderinger, samt utarbeides tiltak for å redusere risikoforholdene Skriftlig Det skal iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser Skriftlig Det skal foretas en systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen Skriftlig

23 23 Arbeidslivslovutvalget  Fornying av gjeldende arbeidsmiljølovgivning  Skal reflektere endringer i arbeidslivet og nye problemstillinger  Mindre fokus på yrkeshygiene/tekniske krav  Større fokus på belastningslidelser, psykososialt arbeidsmiljø og utstøting  Relevans til avtalen om integrerende arbeidsliv (IA-avtalen)  Fornying av gjeldende arbeidsmiljølovgivning  Skal reflektere endringer i arbeidslivet og nye problemstillinger  Mindre fokus på yrkeshygiene/tekniske krav  Større fokus på belastningslidelser, psykososialt arbeidsmiljø og utstøting  Relevans til avtalen om integrerende arbeidsliv (IA-avtalen)

24 24 Lover, forskrifter og veiledninger Alle er tilgjengelige fra: www.arbeidstilsynet.no

25 25 Pause til kl. 1145

26 26 Risikovurdering i praksis

27 27 Ulike typer risikovurdering  Kvalitativ Ingen tall, kun subjektiv vurdering.  Semi-kvantitativ Risiko kan rangeres på en komparativ skala ved å bruke en risikomatrise. Tillater prioritering.  Kvantitativ Risiko kan beskrives ut fra sannsynlighet i absolutte termer.  Kvalitativ Ingen tall, kun subjektiv vurdering.  Semi-kvantitativ Risiko kan rangeres på en komparativ skala ved å bruke en risikomatrise. Tillater prioritering.  Kvantitativ Risiko kan beskrives ut fra sannsynlighet i absolutte termer.

28 28 Ulike typer risikovurdering  Kvalitativ Ingen tall, kun subjektiv vurdering.  Semi-kvantitativ Risiko kan rangeres på en komparativ skala ved å bruke en risikomatrise. Tillater prioritering.  Kvantitativ Risiko kan beskrives ut fra sannsynlighet i absolutte termer.  Kvalitativ Ingen tall, kun subjektiv vurdering.  Semi-kvantitativ Risiko kan rangeres på en komparativ skala ved å bruke en risikomatrise. Tillater prioritering.  Kvantitativ Risiko kan beskrives ut fra sannsynlighet i absolutte termer.

29 29 Hva er risiko? risikofaktor = Kilde til potensiell skade, eller en situasjon som medfører potensiell skade

30 30 Hva er risiko? risiko = sannsynlighetxkonsekvens sannsynligheten for at skade vil oppstå graden av skade

31 31 Når skal risikovurderinger utføres? 1.I situasjoner som involverer klare risikofaktorer for skade, og hvor adekvate tiltak ikke er iverksatt 2.Når lov/forskrift bestemmer det (Risikovurderinger skal ikke utføres der risikofaktorer er minimale) 1.I situasjoner som involverer klare risikofaktorer for skade, og hvor adekvate tiltak ikke er iverksatt 2.Når lov/forskrift bestemmer det (Risikovurderinger skal ikke utføres der risikofaktorer er minimale)

32 32 Risikovurdering  En risikovurdering innebærer tre grunnleggende steg: 1.Identifisere risikofaktorer 2.Beregne risikoen fra hver faktor (s x k) 3.Avgjøre om risikoen er akseptabel  En risikovurdering innebærer tre grunnleggende steg: 1.Identifisere risikofaktorer 2.Beregne risikoen fra hver faktor (s x k) 3.Avgjøre om risikoen er akseptabel British Standard BS:8800

33 33 Beskriv og klassifiser arbeidsoppgaver Identifiser risikofaktorer Beregn risiko Vurder om risikoen er akseptabel Lag tiltaksplan om nødvendig Vurder om tiltakene er tilstrekkelige

34 34 Informasjon (1)  Bedriften –Antall ansatte –Fordeling etter avdeling, kjønn, alder, osv. –Hovedaktivitet  Hovedoppgave –Hva skaper/gjør bedriften?  Arbeidsområdet –Hvor mange arbeider i området –Hvilke andre personer kan befinne seg i området –Organisering av arbeidet  Bedriften –Antall ansatte –Fordeling etter avdeling, kjønn, alder, osv. –Hovedaktivitet  Hovedoppgave –Hva skaper/gjør bedriften?  Arbeidsområdet –Hvor mange arbeider i området –Hvilke andre personer kan befinne seg i området –Organisering av arbeidet

35 35 Informasjon (2)  Klassifisering av arbeidsoppgaver –Del inn etter oppgaver for hver jobb/ansatt –Beskriv innholdet i arbeidsoppgaven direkte –Nevn eventuelle kontroller brukt –Bruk helst fotografier i tillegg  Teknisk utstyr –Hva slags utstyr befinner seg i området –Hva slags utstyr blir benyttet i arbeidsoppgaven –Del inn i permanent/mobilt utstyr  Andre opplysninger –Opplysninger med spesiell relevans for arbeidsplassen  Klassifisering av arbeidsoppgaver –Del inn etter oppgaver for hver jobb/ansatt –Beskriv innholdet i arbeidsoppgaven direkte –Nevn eventuelle kontroller brukt –Bruk helst fotografier i tillegg  Teknisk utstyr –Hva slags utstyr befinner seg i området –Hva slags utstyr blir benyttet i arbeidsoppgaven –Del inn i permanent/mobilt utstyr  Andre opplysninger –Opplysninger med spesiell relevans for arbeidsplassen

36 36 Beregning av risiko (enkel) Sannsynlighet 1.Høy (skade vil høyst sannsynligvis inntreffe) 2.Middels (skade vil ofte kunne inntreffe) 3.Lav (skade vil sjelden forekomme) Sannsynlighet 1.Høy (skade vil høyst sannsynligvis inntreffe) 2.Middels (skade vil ofte kunne inntreffe) 3.Lav (skade vil sjelden forekomme) Konsekvens 1.Svært alvorlig (invalidiserende) 2.Alvorlig (+3 dager fravær) 3.Moderat (<3 dager fravær)

37 37 Beregning av risiko (enkel) Moderat skadeAlvorlig skade Svært alvorlig skade Lav sannsynlighet Minimal risikoAkseptabel risiko Moderat risiko Middels sannsynlighet Akseptabel risiko Moderat risiko Betydelig risiko Høy sannsynlighet Moderat risiko Betydelig risiko Uakseptabel risiko

38 38 Eksempel på rapportering NrRisikofaktorSKonsekvens og signifikant utfall RKontrollEksponert gruppe AnbefalingerPrior -itet 1Tunge løft med presisjon 3(3) Kan føre til alvorlig ryggskade 9StativMontør1.Omdesign arbeidsplass 2.Senk stativ 3.Endre arbeidsrutiner Høy 2Står på betonggulv hele dagen 3(2) Kan føre til ubehag og smerter i rygg og knær 6IngenMontør1.Skaff arbeidsmatter med demping 2.Gi montør sko med demping Høy 3Høyt tidspress2(2) Kan føre til nedstemthet, utbrenthet eller muskel- skjelettplager 4Bonus- system Montør1.Tillat egenkontroll over tempo 2. Utvid arbeidsoppgaver Midd els Oppgave: Pakking av stoler S = SannsynlighetR = Risikovurdering

39 39 Tiltaksplan  Utfallet av risikovurderingen bør være en liste over tiltak, i prioritert rekkefølge  Kontroller skal velges etter disse kriteriene: –Om mulig, fjern risikofaktoren –Hvis ikke det er mulig, begrens grad/eksponering –Tilpass arbeidet til den hypotetiske svakeste brukeren –Benytt tekniske tiltak hvor mulig –Bruk personlige tiltak som siste utvei  Utfallet av risikovurderingen bør være en liste over tiltak, i prioritert rekkefølge  Kontroller skal velges etter disse kriteriene: –Om mulig, fjern risikofaktoren –Hvis ikke det er mulig, begrens grad/eksponering –Tilpass arbeidet til den hypotetiske svakeste brukeren –Benytt tekniske tiltak hvor mulig –Bruk personlige tiltak som siste utvei

40 40 Evaluer tiltakene  Etter tiltaksplanen er klar, bør kontrollene evalueres  Viktige problemstillinger: –Vil tiltaket redusere risikoen tilstrekkelig? –Har tiltaket skapt nye risikofaktorer? –Har den mest kostnadseffektive løsningen blitt valgt? –Hva er brukernes holdning til tiltaket? –Vil tiltaket bli etterfulgt? (jfr. compliance)  Etter tiltaksplanen er klar, bør kontrollene evalueres  Viktige problemstillinger: –Vil tiltaket redusere risikoen tilstrekkelig? –Har tiltaket skapt nye risikofaktorer? –Har den mest kostnadseffektive løsningen blitt valgt? –Hva er brukernes holdning til tiltaket? –Vil tiltaket bli etterfulgt? (jfr. compliance)

41 41 Juridiske betraktninger  Relater alltid de aktuelle risikofaktorene til relevante lover/forskrifter  Bruk veiledningene til forskriftene til å utdype vurderingene  Gjør rede for de alvorligste problemene med litteratur, underbygg med statistikk/forskning, osv.  Relater alltid de aktuelle risikofaktorene til relevante lover/forskrifter  Bruk veiledningene til forskriftene til å utdype vurderingene  Gjør rede for de alvorligste problemene med litteratur, underbygg med statistikk/forskning, osv.

42 42 Problemer med risikovurderinger  Måler problemer, ikke suksess  Kan være påvirket av tilfeldigheter  Skaper mye papir  Må bli fulgt opp av handling fra ledelsen  Måler problemer, ikke suksess  Kan være påvirket av tilfeldigheter  Skaper mye papir  Må bli fulgt opp av handling fra ledelsen

43 43 Veiledningsskjema fra HSE http://www.hse.gov.uk/msd/information.htm Klikk på ”risk assessment worksheets”


Laste ned ppt "Lover og forskrifter med relevans til arbeidsmiljø og ergonomi Fysioterapeututdanningen 29.03.04 Kristian Gould, M.Sc. Arbeidsmedisinsk seksjon, STAMI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google