Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristian Gould, M.Sc. Arbeidsmedisinsk seksjon, STAMI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristian Gould, M.Sc. Arbeidsmedisinsk seksjon, STAMI"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristian Gould, M.Sc. Arbeidsmedisinsk seksjon, STAMI
Lover og forskrifter med relevans til arbeidsmiljø og ergonomi Fysioterapeututdanningen Kristian Gould, M.Sc. Arbeidsmedisinsk seksjon, STAMI

2 Hvorfor er det nyttig å kjenne lovverket?
Helsemessig mininumsstandard Norsk lov Gir tyngde til argumenter, kan ikke lett avfeies Plikter og rettigheter

3 Lover, regler og veiledninger:
JURIDISK BINDENDE IKKE JURIDISK BINDENDE NS/ISO-standarder CEN-standarder Administrative normer EU-direktiv Arbeidsmiljøloven Forskrifter (63) Veiledninger

4 ”må/skal” ”bør/kan” Lover, regler og veiledninger: JURIDISK BINDENDE
IKKE JURIDISK BINDENDE NS/ISO-standarder CEN-standarder Administrative normer EU-direktiv Arbeidsmiljøloven Forskrifter (63) Veiledninger ”må/skal” ”bør/kan”

5 Hvordan blir en lov til? Arbeidsgruppe (departement) Høringsnotat
Begrunnelser for nytt regelverk Lovforslag (tekst) Kommentarer Høring Høringsinstanser Justeringer Kommentarer Komiteen Innstilling Odelstingsproposisjon Stortinget (lov)

6 Hvordan blir en forskrift til?
Arbeidsmiljøloven Hjemmel Forskrifter Stortinget Departementet Direktoratet for AT ”Kongen kan bestemme at...” ”Direktoratet for Arbeidstilsynet kan bestemme at...” ”Departementet kan bestemme at...” Veiledning

7 Hvordan blir en forskrift til?
Arbeidsmiljøloven Hjemmel Forskrifter Stortinget Departementet Direktoratet for AT Kan gis dispensasjon ”Kongen kan bestemme at...” ”Direktoratet for Arbeidstilsynet kan bestemme at...” ”Departementet kan bestemme at...” Veiledning

8 Sentrale lover og forskrifter
Arbeidsmiljøloven (1977) Kap. II. Krav til arbeidsmiljøet (§§7-13) Kap. III. Arbeidsgiver og arbeidstagers plikter. (§§14-16) Forskrifter med hjemmel i Arbeidsmiljøloven: Forskrift om tungt og ensformig arbeid Forskrift om dataarbeidsplasser Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

9 Arbeidsmiljøloven (1977) Målsetting:
”Sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet”. Gjelder alle bedrifter med mer enn én ansatt Omfatter: - Krav til arbeidsmiljøet - Arbeidsgivers forpliktelser - Krav til teknisk utstyr m.m. - Krav til produsenter, leverandører, m.m. - Regelverk for ansettelse/avskjedigelse - Organiseringen av verne- og helsearbeid i bedriftene

10 Arbeidsmiljøloven (1977) Krav til arbeidsmiljøet:
§7 – Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av risikofaktorene i arbeidsmiljøet §8 – Arbeidsplassen skal være forsvarlig innrettet (mht. lys, klima, fysisk belastning osv.)

11 Arbeidsmiljøloven (1977) Krav til arbeidsmiljøet:
§9 – Tekniske innretninger og utstyr skal ikke medføre uheldige belastninger ved støy, vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling, m.m. Utstyret skal være konstruert slik at det kan brukes av personer med ulike fysiske forutsetninger. §12 – Teknologi, organisasjon og utførelse av arbeidet skal ikke legges opp slik at de ansatte blir utsatt for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Det skal tas hensyn til den enkeltes mulighet for selvbestemmelse og faglig ansvar.

12 Arbeidsmiljøloven (1977) Særlig om arbeidstakere med redusert arbeidsevne (het tidligere ”yrkeshemmede”) §13 1. Arbeidsplassen skal være utformet og innrettet slik at personer med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne kan arbeide i virksomheten. 2. Hvis arbeidstageren har fått midlertidig eller varig redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom eller slitasje, skal arbeidsgiver så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstageren skal kunne få eller beholde høvelig arbeid, fortrinnsvis i sitt eget arbeid.

13 Arbeidsmiljøloven (1977) Krav til arbeidsmiljøet:
§14 – Arbeidsgiver er ansvarlig for å kartlegge og vurdere arbeidsmiljøet, og sørge for at bedriften imøtekommer lovverket. §16 – Arbeidstager er ansvarlig for å utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra ledelsen og Arbeidstilsynet. Bedriften er videre forpliktet til å utføre systematisk internkontroll.

14 Sentrale forskrifter Forskrift om tungt og ensformig arbeid
Forskrift om arbeid ved dataskjerm Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

15 Forskrift om tungt og ensformig arbeid
Basert på EU-direktivet om ”minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med håndtering av tunge gjenstander som særlig kan føre til ryggskader hos arbeidstagerne”. Gjelder for alt arbeid som involverer manuelt arbeid som kan medføre skade i muskel-skjelettsystemet. Definisjonene av ”tungt” og ”ensformig” er ikke spesifikke

16 Forskrift om tungt og ensformig arbeid
Pålegger arbeidsgiver å vurdere risiko mht: Objektets art Fysiske anstrengelser Arbeidsmiljøets utforming Arbeidsoppgaven Relevante tiltak skal iverksettes på grunnlag av vurderingen De ansatte skal informeres om hvilke risikofaktorer de er utsatt for

17 Forskrift om arbeid ved dataskjerm
Basert på EU-direktiv om ”minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr” Gjelder alle som jobber ved dataskjerm ”under en betydelig del av sitt arbeid”. Pålegger arbeidsgiver å ta hensyn til: Variasjon i arbeidet Menneske-maskininteraksjon Utstyrets fysiske utforming Stråling, støy, osv.

18 Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler
Gjelder faste og midlertidige arbeidsplasser Setter spesifikke krav til utforming/innredning, fysisk arbeidsmiljø, sikkerhet, m.m. Har egne kriterier for arbeidsplasser utendørs

19 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr
Basert på EU-direktiv om ”minimumskrav til sikkerhet og helse ved arbeideres bruk av arbeidsutstyr i arbeid”. Gjelder alle former for utstyr Er i hovedsak bygget opp med funksjonskrav (frihet til valg av arbeidsmetoder/tekniske løsninger) Krav til CE-merking

20 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr
Krav til bruk, plassering og oppstilling Ergonomiske prinsipper skal legges til grunn for tilpassing av arbeidsplassen Spesifikke tekniske krav Krav til dokumentert sikkerhetsopplæring Pålegger arbeidsgiver å utføre risikovurderinger

21 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Har som formål å fremme forbedringsarbeid mht: Arbeidsmiljø og sikkerhet Forebygging av helseskade Vern av det ytre miljø Medfører plikt til gjennomføring av internkontroll Internkontroll: ”Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen”.

22 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Internkontroll innebærer at: Dokumentasjon Virksomheten skal være kjent med relevante lover og forskrifter Nei Arbeidstagerne skal ha tilstrekkelig kunnskap om HMS-arbeidet Arbeidstagerne medvirket i vurderingen Det skal settes mål for HMS Skriftlig Fordelingen av ansvar skal være kjent og fordelt Det skal gjøres risikovurderinger, samt utarbeides tiltak for å redusere risikoforholdene Det skal iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser Det skal foretas en systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen

23 Arbeidslivslovutvalget
Fornying av gjeldende arbeidsmiljølovgivning Skal reflektere endringer i arbeidslivet og nye problemstillinger Mindre fokus på yrkeshygiene/tekniske krav Større fokus på belastningslidelser, psykososialt arbeidsmiljø og utstøting Relevans til avtalen om integrerende arbeidsliv (IA-avtalen)

24 Lover, forskrifter og veiledninger
Alle er tilgjengelige fra:

25 Pause til kl. 1145

26 Risikovurdering i praksis

27 Ulike typer risikovurdering
Kvalitativ Ingen tall, kun subjektiv vurdering. Semi-kvantitativ Risiko kan rangeres på en komparativ skala ved å bruke en risikomatrise. Tillater prioritering. Kvantitativ Risiko kan beskrives ut fra sannsynlighet i absolutte termer.

28 Ulike typer risikovurdering
Kvalitativ Ingen tall, kun subjektiv vurdering. Semi-kvantitativ Risiko kan rangeres på en komparativ skala ved å bruke en risikomatrise. Tillater prioritering. Kvantitativ Risiko kan beskrives ut fra sannsynlighet i absolutte termer.

29 Hva er risiko? risikofaktor = Kilde til potensiell skade, eller en situasjon som medfører potensiell skade

30 risiko = sannsynlighet x konsekvens Hva er risiko?
sannsynligheten for at skade vil oppstå graden av skade

31 Når skal risikovurderinger utføres?
I situasjoner som involverer klare risikofaktorer for skade, og hvor adekvate tiltak ikke er iverksatt Når lov/forskrift bestemmer det (Risikovurderinger skal ikke utføres der risikofaktorer er minimale)

32 Risikovurdering En risikovurdering innebærer tre grunnleggende steg:
Identifisere risikofaktorer Beregne risikoen fra hver faktor (s x k) Avgjøre om risikoen er akseptabel British Standard BS:8800

33 Beskriv og klassifiser arbeidsoppgaver
Identifiser risikofaktorer Beregn risiko Vurder om risikoen er akseptabel Lag tiltaksplan om nødvendig Vurder om tiltakene er tilstrekkelige

34 Informasjon (1) Bedriften Hovedoppgave Arbeidsområdet Antall ansatte
Fordeling etter avdeling, kjønn, alder, osv. Hovedaktivitet Hovedoppgave Hva skaper/gjør bedriften? Arbeidsområdet Hvor mange arbeider i området Hvilke andre personer kan befinne seg i området Organisering av arbeidet

35 Informasjon (2) Klassifisering av arbeidsoppgaver Teknisk utstyr
Del inn etter oppgaver for hver jobb/ansatt Beskriv innholdet i arbeidsoppgaven direkte Nevn eventuelle kontroller brukt Bruk helst fotografier i tillegg Teknisk utstyr Hva slags utstyr befinner seg i området Hva slags utstyr blir benyttet i arbeidsoppgaven Del inn i permanent/mobilt utstyr Andre opplysninger Opplysninger med spesiell relevans for arbeidsplassen

36 Beregning av risiko (enkel)
Sannsynlighet Høy (skade vil høyst sannsynligvis inntreffe) Middels (skade vil ofte kunne inntreffe) Lav (skade vil sjelden forekomme) Konsekvens Svært alvorlig (invalidiserende) Alvorlig (+3 dager fravær) Moderat (<3 dager fravær)

37 Beregning av risiko (enkel)
Moderat skade Alvorlig skade Svært alvorlig Lav sannsynlighet Minimal risiko Akseptabel risiko Moderat risiko Middels sannsynlighet Betydelig risiko Høy sannsynlighet Uakseptabel risiko

38 Eksempel på rapportering
Oppgave: Pakking av stoler Nr Risikofaktor S Konsekvens og signifikant utfall R Kontroll Eksponert gruppe Anbefalinger Prior-itet 1 Tunge løft med presisjon 3 (3) Kan føre til alvorlig ryggskade 9 Stativ Montør 1.Omdesign arbeidsplass 2.Senk stativ 3.Endre arbeidsrutiner Høy 2 Står på betonggulv hele dagen (2) Kan føre til ubehag og smerter i rygg og knær 6 Ingen 1.Skaff arbeidsmatter med demping 2.Gi montør sko med demping Høyt tidspress (2) Kan føre til nedstemthet, utbrenthet eller muskel-skjelettplager 4 Bonus-system 1.Tillat egenkontroll over tempo 2. Utvid arbeidsoppgaver Middels S = Sannsynlighet R = Risikovurdering

39 Tiltaksplan Utfallet av risikovurderingen bør være en liste over tiltak, i prioritert rekkefølge Kontroller skal velges etter disse kriteriene: Om mulig, fjern risikofaktoren Hvis ikke det er mulig, begrens grad/eksponering Tilpass arbeidet til den hypotetiske svakeste brukeren Benytt tekniske tiltak hvor mulig Bruk personlige tiltak som siste utvei

40 Evaluer tiltakene Etter tiltaksplanen er klar, bør kontrollene evalueres Viktige problemstillinger: Vil tiltaket redusere risikoen tilstrekkelig? Har tiltaket skapt nye risikofaktorer? Har den mest kostnadseffektive løsningen blitt valgt? Hva er brukernes holdning til tiltaket? Vil tiltaket bli etterfulgt? (jfr. compliance)

41 Juridiske betraktninger
Relater alltid de aktuelle risikofaktorene til relevante lover/forskrifter Bruk veiledningene til forskriftene til å utdype vurderingene Gjør rede for de alvorligste problemene med litteratur, underbygg med statistikk/forskning, osv.

42 Problemer med risikovurderinger
Måler problemer, ikke suksess Kan være påvirket av tilfeldigheter Skaper mye papir Må bli fulgt opp av handling fra ledelsen

43 Veiledningsskjema fra HSE
Klikk på ”risk assessment worksheets”


Laste ned ppt "Kristian Gould, M.Sc. Arbeidsmedisinsk seksjon, STAMI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google