Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 9 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 9 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 9 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes

2 Oversikt over ulike overprøvingsorganer Klage til oppdragsgiver Klage til KOFA Klage til ESA (få saker) Domstolenes rolle Mindre aktuelt - klage til Sivilombudsmannen Reglene om overprøving og sanksjoner ble endret i 2012

3 Nye håndhevingsregler Kom i 2012 Bakgrunn nytt håndhevingsdirektiv i EU Fast karenstid (10/15 dager) etter del III i FOA «rimelig tid» etter del II Domstolene skal fortsatt håndtere brudd på anskaffelsesreglene KOFA ble kun rådgivende organ, gebyrsakene til domstolene Det er blitt større muligheter for forbigåtte leverandører til å få kontrakten De nye reglene skal bedre bidra til å forhindre grove brudd på regelverket, særlig brudd på kravet til konkurranse Norge har lagt seg på seg på minimumskravene i direktivet Endringer i regelverket knyttet til KOFA ble også vedtatt NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser 3

4 KOFA Regulert i offanskl. § 7a og forskrift om klagenemnda Uavhengig klagenemnd med et sekretariat Sammensetning – generelt 10 medlemmer - i den enkelte sak normalt med tre medlemmer, men med fem i saker av prinsipiell betydning, jf. klageforskriften § 12 første ledd Kompetanse; - rådgivende organ, se Loa § 12 og klageforskriften § 12 andre ledd jf. § 1 - kan uttale seg om brudd på anskaffelsesregelverket - kan bare prøve lovligheten, jf. tredje ledd i § 12 - kan ikke gå utenom partenes anførsler, jf. tredje ledd i § 12 - kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr er bortfalt

5 Klage til KOFA Hvem kan klage? - i vanlige klagesaker se klageforskriften § 6 første ledd, krav til ”saklig interesse” - klager over ulovlige direkte anskaffelser ikke noe slikt krav, klageforskriften § 13a Klagefrister; - vanlige saker senest 6 mnd etter kontraktsinngåelse - ulovlige direkte anskaffelser innen 2 år etter kontraktsinngåelse Kostnader; - vanlige saker 8000 kr - ulovlige direkte anskaffelser 1000 kr

6 Domstolsbehandling Alminnelige søksmål Midlertidig forføyning

7 Karensperiode (obligatorisk ventetid) Karensperiode er perioden mellom tildelingsbeslutningen og inngåelse av kontrakt – ikke bland fristen med klagefrist Formål Ulike frister for ulike kommunikasjonsmidler etter FOA § 22- 3 nr. 3 10 dager ved elektronisk kommunikasjon 15 dager ved postgang Fristen etter FOA § 13-3 nr. 1 er «rimelig tid» Visse unntak fra krav til karensfrist Leverandøren som får kontrakt er den eneste berørte leverandøren Rammeavtaler Dynamisk innkjøpsordning Etter foa § 22-3 om det ikke er krav om forutgående kunngjøring 7

8 Begjæring om midlertidig forføyning, LOA § 9 Leverandøren som krever slik forføyning ønsker å få kontrakten, skal sikre at kravet ikke går tapt Kan bare kreves frem til kontrakt er inngått Midlertidig forføyning kan gjelde inntil et spørsmål om brudd på anskaffelsesregelverket er rettskraftig avgjort Domstolen treffer slik beslutning Treffes det en midlertidig forføyning kan oppdragsgiver ikke gjennomføre beslutningen som forføyningen retter seg mot frem til det er avklart om reglene er fulgt Den som krever slik forføyning må sannsynliggjøre sitt krav 8

9 Suspensjon, LOA § 9,2 og FOA § 22-3a Suspensjon gjelder automatisk ved begjæring om midlertidig forføyning, leverandøren må ikke vente på at domstolen gir midlertidig forføyning Gjelder bare etter del III Kan bare benyttes i forhold til tildelingsbeslutning Formålet med suspensjonsbestemmelsen er å sikre virkning av karensbestemmelsen Fortsatt mulig å rette opp feil som er begått 9

10 Vilkår for suspensjonsvirkning Tildelingsbeslutningen angripes i karensperioden (forføyningen går ut på å stanse kontraktsinngåelse) Gjelder i to typetilfeller: Oppdragsgiver har gjennomført en konkurranse som avsluttes med en karensperiode Suspensjon hvor oppdragsgiver har fastsatt en karensperiode Begjæringen må være fremsatt i karensperioden Ved direkte tildelinger uten forutgående kunngjøring av konkurranse Suspensjon hvor oppdragsgiver har kunngjort en intensjonskunngjøring Begjæring må være fremsatt innen 10 dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjøring 10

11 Sanksjoner og andre rettsfølger Fire former for «sanksjoner» ved brudd på regelverket; Kontrakten uten virkning Avkortning av kontrakten Overtredelsesgebyr Erstatning 11

12 Rettsfølgen "uten virkning" LOA § 13 og FOA § 22-A Gjelder bare etter del III Gjelder ved alvorlige brudd på anskaffelsesreglene Domstolene ikke bundet av partenes påstander Er vilkårene oppfylt skal sanksjonen idømmes Leverandøren kan rammes hardt 12

13 Følgene av "uten virkning" Kontrakten annulleres med tilbakevirkende kraft (ex tunc) Kontrakten annulleres bare for de forpliktelser som ennå ikke er oppfylt (ex nunc) 13

14 Når skal kontrakt kjennes "uten virkning" Ved ulovlig direkte anskaffelser - Inntrer selv om vurderingene oppdragsgiver har foretatt er vanskelige - Kan forebygge ved intensjonskunngjøring, meget viktig i praksis, se FOA § 18-3a Ved visse brudd på reglene om tildeling av kontrakt innenfor en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning – dette går vi ikke nærmere inn på Brudd på anskaffelsesreglene i kombinasjon med brudd på reglene for karens eller suspensjon etter FOA § 22A-1 første ledd c – heller ikke dette går vi nærmere inn på 14

15 Kontrakten opprettholdes – unntak fra sanksjonen «uten virkning» Hvis det er foretatt en intensjonskunngjøring som foran omtalt Hvis det foreligger vesentlige hensyn til allmennhetens interesser etter FOA § 22 A-1 fjerde ledd jf. foran Hvis oppdragsgiver vedtar frivillig karensperiode ved rammeavtale og dynamisk innkjøpsordning, heller ikke dette går vi ikke nærmere inn på 15

16 Alternative sanksjoner 1 Gjelder for brudd for anskaffelser foretatt både etter del II og del III Alternative sanksjoner skal være effektive og stå i rimelig forhold til overtredelsen, begrepet brukes om Overtredelsesgebyr Avkortning av kontraktens løpetid Overtredelsesgebyr kan være på inntil 15 % av anskaffelsens verdi Ble tidligere fastsatt av KOFA 16

17 Alternative sanksjoner 2 Retten skal idømme alternative sanksjoner blant annet ved ulovlig direkteanskaffelse der kontrakten går etter del II eller dersom kontrakten ikke skal kjennes uten virkning på grunn av hensynet til allmennheten etter del III Retten kan idømme alternative sanksjoner ved tildeling av kontrakt innenfor rammeavtale og dynamiske innkjøpsordninger i strid med anskaffelsesreglene og ved andre alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket i kombinasjon med brudd på karensreglene eller suspensjon. Dette går vi ikke nærmere inn på. 17

18 Erstatningsreglene Hvorfor erstatning? Betydningen av LOA § 10 - rettspraksis Hvilke betingelser må være oppfylt? - ansvarsgrunnlag - økonomisk tap - årsakssammenheng Hva har en krav på å få dekket? - Positiv kontraktsinteresse, erstatning for tapt fortjeneste - Negativ kontraktsinteresse, erstatning for utgifter ved å delta i konkurransen Bare domstolene kan gi erstatning, KOFA forsiktige med å uttale seg om erstatning

19 Positiv kontraktsinteresse Tre sentrale dommer i HR - Rt 2001 s. 1062 Nucleus – erstatning for positiv kontraktsinteresse første gang - Rt 2007 s. 983 Reno-Vest - erstatning - Rt 2008 s. 1705 Rabatt - ikke erstatning

20 Ansvarsgrunnlag – positiv kontraktsinteresse Det må foreligge et brudd på regelverket Av en viss grovhet, i Nucleus og i Reno-Vest uttrykt som et krav til vesentlig feil, i Reno-Vest sagt at kravet skal tolkes strengt Momenter jf. Nucleus: størrelsen på feilen, type feil, hvor mye er oppdragsgiver å klandre Krav til skyld (culpa)? Trolig ikke, men culpa kan komme inn i vurderingen av om feilen er vesentlig – se omtale av Strabagdommen i EF-domstolen senere Kan rettsvillfarelse frita? Ja jf. Rabatt, forutsetningsvis også Nucleus Momenter: ikke opplagt løsning, ikke i kjerneområdet for forutberegnelighet Kan det stilles mindre strenge krav til en liten oppdragsgiver enn en stor? I Rabatt fremheves det at vegvesenet er en stor aktør og det må stilles strenge krav, det samme gjøres i Nucleus (fylkeskommune) Også potensielle tilbydere kan ha krav på positiv kontraktsinteresse jf. Rt. 2008 s. 982 (Catch)

21 To nye avgjørelser i EU-domstolen av betydning for ansvarsgrunnlaget — Strabag — Østerrike hadde nasjonale regler som krevet culpa for å få erstatning, men slik at det forelå en presumpsjon for at det forelå skyld og det var begrenset hvilke unnskyldningsgrunner som kunne påberopes — EU-domstolen sa at det er i strid med håndhevelsesdirektivet å oppstille krav om culpa 21

22 To nye avgjørelser i EU-domstolen fortsatt — Combinatie — EU-domstolen uttrykte at det følger av håndhevingsdirektivet at det skal være mulig å få erstatning, men direktivet oppstiller ikke nærmere regler om erstatning — Viser til effektivitetsprinsippet og grunnvilkårene for erstatning — Løfter fram at det skal foreligge et kvalifisert brudd — Er norsk rettspraksis i tråd med dommene? Ja i hvert fall med Combinatie, mer tvilsomt med Strabag 22

23 Ansvarsgrunnlag – negativ kontraktsinteresse — Det må foreligge et brudd på regelverket Kan det tenkes unntak? — Klar feil jf. Rt. 1997 s. 574 (Fire-safe) - Krav om vesentlig feil? — Mindre krav til bruddet ved negativ kontraktsinteresse – ikke så kvalifisert brudd? Ikke avklart, men uttalelse i Rt. 2008 s. 982 (Catch) er spørrende til det. I den saken forelå det imidlertid en vesentlig feil. — Ikke krav til skyld, men også her kan culpa kan komme inn i vurderingen av feilen — Også potensielle tilbydere kan ha krav på erstatning for negativ kontraktsinteresse (utgifter ved å prøve å få stoppet en konkurranse) 23

24 Krav til økonomisk tap og årsakssammenheng — Økonomisk tap - positiv kontraktsinteresse - negativ kontraktsinteresse — Kravet til årsakssammenheng - ganske strengt ved erstatning for den positive kontraktsinteressen – for strengt? I Nucleus uttalt klar årsakssammenheng, kan bryte med EU-regelverket - mindre strengt ved erstatning for den negative kontraktsinteressen? — Konkret vurdering — Avhengig av om det er flere som har krav på erstatning ved negativ kontraktsinteresse? 24


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 9 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google