Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av hand-out: teori og mange konkrete forslag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av hand-out: teori og mange konkrete forslag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring i fremmedspråk (fransk, spansk og tysk) - Skedsmo våren 09 - Hovedpunkt
Presentasjon av hand-out: teori og mange konkrete forslag Viktige nettsider og prosjekter ”Erfaringsdeling” (gode eksempler og utfordringer) Den Europeiske Språkperm Gruppearbeid med hand-out og tekster til utprøving i klassen (på fransk, spansk og tysk) Vurdering av elevtekster Eksamen muntlig

2 Sammensetning av gruppen etter språk
7 fransk 2 spansk 8 tysk (av disse satte en seg opp under både spansk og tysk)

3 Erfaringsdeling Gode eksempler Utfordringer fra egen praksis
1) Nivådelte grupper, uliker oppgaver til ulike nivå, gi ekstra oppfølging til de svakeste. 2) Prøver å bevisstgjøre elevene på at det finnes ulike måter å nå et mål på> hva passer best for den enkelte. 3) ”Åpne oppgaver” (tekstproduksjon, for eksempel) er nivådifferensiert i seg selv. 4) ”Læringsstiler”: bruke forskjellige oppgaver til å nå forskjellige typer. 5) Spill som Domino, Memory for å pugge gloser. 6) ”Kortskalle”, fiktiv venn og spill for muntlig øvelse. Da snakker elevene ut i fra sitt faglige nivå og ordforråd. 7) Lære inn navn på klesplagg: hver elev tar med minst to plagg> Kims lek og moteshow. 8) En fransklærer lager terningsspill som ”tilpasser seg selv”: elevene kaster terning , flytter frem og må løse forskjellige oppgaver, for eksempel snakke om sine hobbyer, en god film osv. Noen sier kanskje bare et ord, mens andre kan si mange setninger. 9) En tysklærer lar elevene lage hver sine individuelle lommeparlører: frihet mht valg av emner, ord og utforming, noen med bilder, valg av forskjellige farger cover osv. Samme lærer lar elevene også lage brosjyrer om Norge på tysk som er ment til å¨bli delt ut til tyske turister på Kiel-fergen. Her kan de kreative og estetisk flinke skåre bra, i det de kan lage meget tiltalende produkter også mht lay-outen (Se noen resultater) Flere svarte: Vanskelig å tilpasse når gruppen blir for stor. Enklest i smågrupper. Får som lærer mer tid til samtale med den enkelte og oppfølging i timen. Å få elevene til å snakke på fremmedspråket. Kan ikke spille hele tiden.

4

5 Hvordan lærte Amal Aden norsk?

6 Hva gjør tysklærerne? Forslag fra to grupper tysklærere (2008)
I forbindelse med en utstilling: Praktisk og kunstnerisk arbeid med et bilde av Paul Klee

7 Kjenner du Den Har du arbeidet Europ.Språkperm? med den?
5 ja uten forbehold 6 ja med litt forbehold (ja, litt, ja, deler av den, ja, noe, har sett den ) 4 nei 1 svarte ikke 11 nei (en av disse skriver: ”Tok utskrift i går!”) 4 ja med tilføyelser: a) Er i ferd med å lage kjennetegn på måloppnåelse med utgangspunkt i Språkpermen. Vil bruke den i elevenes utviklingsarbeid. b) veldig lite i fjor c) ”Påvirket av den” 1 svarte ikke

8 Den Europiske Språkpermen Dette mener lærerne
Er veldig fin til oppøving av strategier/bevisstgjøring av språklæring. Er fin, for da kan elevene se at de kan ganske mye. Ofte tror de at de kan ingenting, særlig når de er i 10. – Bra å hele tiden kunne repetere ting fra 8. også i 9. og 10. og se på en konkret måte egne fremskritt.

9 Arbeid i grupper - ”Gullkorn” fra første kursdag 29. 1
Arbeid i grupper - ”Gullkorn” fra første kursdag under gruppearbeid med de konkrete tekster i fransk, spansk og tysk 1) Alle så ut til å ville bruke dialogene de hadde fått utdelt. Flere delte disse inn i vanskelighetsgrader. En gruppe ”tilpasset” ut fra en tekst: en tysk, lengre dialog med fire personer hvor de flinkeste elevene kunne ta seg av de lengste og vanskeligste replikkene. Som ekstra motivasjon: Tanke på videoopptak og fremvisning med utkledning/effekter. Redigering av elevene selv. 2) En gruppe så mer nøye på en oppgave fra hand-out (8. klasse, tysk) og mente at det virket ”kunstig” å dele inn i nivåer alt så tidlig i 8. kl. for da ”hang” alle fremdeles med (mye repetisjon). Spørsmål om man kanskje ikke skulle ”sakne” farten litt i 9. og 10. for å få alle med. Ofte har disse elevene glemt de mest elementære ting, som å spørre etter navn osv. 3) En gruppe ønsket å bruke mer dikt, da de kunne læres utenat lettere pga rim. En tysklærer har gode erfaringer med Erlkönig som elevene liker og lærer utenat (forskjellige roller). 4) En gruppe diskuterte den muntlige eksamen. Hvordan organisere den? Skal alle tre hovedmål, også språklæring, være med? Hva med å forstå muntlig og snakke ”spontant”? - Hvordan organisere? Leseforståelse: Skal også en ukjent skriftlig ”tekst” være med? Eksaminere to og to? Hva med å bruke ”rollekort”? Hva med hovedområdet språk, samfunn og kultur? Forslag om å trekke det ned på et ”basisnivå”, for eksempel mat i Frankrike, en oppskrift (fransk eller norsk) osv. NB: Hva har Kastellet gjort? Laste ned artikkelen Hør hva jeg kan fra Fremmedspråksenterets hjemmeside!

10 23.4.09 Diskusjonsbidrag, ideer, tips og forslag fra lærerne og kursholder
En av tysklærerne fikk tid til å prøve ut materiellet som ble delt ut første gang med tilpasset opplæring for øyet. Han lot elevene først arbeide med dialogtekstene som inneholdt forskjellige roller i forskjellig vanskelighetsgrad og fordelte rollene blant elevene, alt ettersom hvor flinke de er. (Erfaring fra flere lærere: Elevene selv pleier å være flinke mht fordeling av rollene: mindre flinke arbeider med lyd, lys, og opptak osv. ) De forberedte noen av dialogene først og fikk deretter spilt dem inn på Strømmen Storsenter hvor de fikk lov å spille de tyske dialogene på en restaurant: kelner, gjest, utkledning osv. NB: Læreren hadde spurt om tillatelse først. - Alt ble tatt opp på video, men opptaket er ikke ferdig redigert ennå. – Evaluering av prosjektet: Positivt at alle elevene fikk en mestringsfølelse. Selve videoprodukt kan kanskje brukes for å reklamere for tysk for 7. - klassinger?

11 23.4.09 Diskusjonsbidrag, ideer, tips og forslag fra lærerne og kursholder
En fransklærer gjorde tidligere noe lignende i fransk: elevene utarbeidet først dialogene skriftlig og til slutt spilte de dem på en fiktiv fransk café. De laget også mat og forklarte hva det var og hvordan de hadde laget den. En elev hadde med et rødvinsglass og fortalte læreren hvorfor dette hadde denne formen.

12 Hvordan repetere på en motiverende måte?
På nettet: Hot Potatoes og Glosetygger: elevene kan på en morsom måte repetere ord. Dette kan være spesielt bra for elever som strever mer med innlæringen. De kan lett se sine fremskritt når de tar en slik test med de samme ordene med noen ukers mellomrom, og denne mestringsfølelsen vil virke motiverende. En av fransklærerne bruker mye klasserommet til å lære inn nye gloser og han repeterer også hele tiden i 10. klasse: enkle gloser og fraser: ”Hva heter du” , ”Hvor gammel er du” osv, slik at de sitter for alltid. Da ser elevene at de husker mye fra tidligere, de får en opplevelse at de kan ganske mye, og det igjen kan virke motiverende.

13 Forslag om hvordan øke interessen for fremmedspråk
Arrangere en Språkfagenes dag på skolen med emnene språk og kultur. Presentere det for de andre elever, både på fremmedspråket og på norsk, for eksempel i form av et torg med forskjellige stands. Sml. Den Europeiske Språkdagen: : Fremmedspråksenteret delte 2008 ut en pris til det beste forslaget som Kastellet Skole stod for. Alle sier at det er viktig med holdningskampagner mht fremmedspråk.

14 Presentasjon av prosjektet: EKSPER (Elevenes kommunikative SpråkPREformanse, UiA) - Se: Her blir Dette kan jeg er fremstilt visuelt i en sirkel som er delt opp i ”kakestykker” Kursdeltakernes umiddelbare vurdering: EKSPER virker meget tiltalende. Er anskuelig og oversiktlig. Kan brukes som et samarbeidsverktøy mellom lærer og elev under tilpasset opplæring. NB: Undersøke forholdet/anvendelighet mht ESP og dette nye verktøyet! Viktig å ikke glemme ESP som er et verktøy for hele Europa.

15 Eksamen muntlig – Lærernes syn
Fint: Alle kommer opp, og da blir dette tatt mer alvorlig. Man mister da ikke fokus på fremmedspråket. Alle tror at den litt nedlatende holdningen overfor fremmedspråk som henger litt igjen hos kollegaer - Det er jo ”bare” fremmedspråk - kommer til å bli forandret nå når elevene kan komme opp i muntlig eksamen. Alle syntes det var viktig å lage en prøveeksamen, alt i 8. og 9., samtidig som i 10. kl.

16 Eksempeloppgave til muntlig eksamen fra Bergen Kommune
Ligger på Fremmedspråksenterets side>Muntlig vurdering: Lokalt gitt eksamen i fremmedspråk 10. trinn: Fagavdelingen i Bergen kommune har engasjert en gruppe språklærere til å lage eksempeloppgaver (inkl. lytteprøver) for språkene fransk, spansk og tysk nærmere bestemt https://www.bergen.kommune.no/tema/personalrommet?articleId=34291&artSectionId=1608§ionId=1608 NB: Vi så på dette forslaget fra Bergen kommune, både muntlig og skriftlig, og syntes at den franske lydfilen var mye vanskeligere enn den tyske: mye raskere tempo, tilnærmet dialogform contra mer monologaktig presentasjon i tysk, alle slags tider og modi. Spørsmål: skal man bruke dette i fransk allikevel og si at det blir lettere til eksamen eller vil det skremme elevene?

17 Noen spørsmål i forbindelse med muntlig eksamen
Hvordan håndtere den spontane delen? Lage ”rollekort” Elevene øver seg i forskjellige situasjoner, skriftlig først, så muntlig, og for de flinke blir selve fremføring en tilnærmet spontan situasjon, da de ofte tar tingene ”på sparket”. Innhold: Skal man ta med hovedområdet språklæring i eksamen? Ja, for eksempel hvis en elev ikke greier å snakke hele tiden, da kan man spørre hvorfor han/hun hadde tatt faget, hvor fornøyd han/hun er, hva som er nytteverdien, hva han/hun vil bruke det til videre osv. Må foregå på norsk. Kan man stille spørsmål angående sammenligning av norsk og fremmedspråk? For eksempel oppdage likheter som gjør det lettere å lære språk (sml. læringsstrategier)? NB: Husk at Den Europ. Språkperm er veldig fin til oppøvingen av strategier/bevisstgjøring av språklæring Ad lyttetekster generelt: som en hjelp til å øve opp lytteferdigheter ha noen spørsmål først – Ha for eksempel fokus på faste uttrykk Oppgaver i forskjellige nivåer: lette oppgaver først, så 2. runde høring: vanskeligere oppgaver, flere detaljer, til sist 3. gjennomgang, kanskje bare til noen få gode elever Vurdering: En av fransklærerne har arbeidet med kriterier for muntlig presentasjon: fra 6 til 2, for eksempel 6: snakker fritt i lang tid med god flyt, uttale, de med 2 snakket bare litt, dårlig uttale, dårlig flyt, masse norsk med.

18 Mange muntlige tekster på nettet for tysken:
For tyskens vedkommende finnes det veldig mye gratis på nettet som egner seg til bruk i skolen, dels på forsjellige nivåer, slik som Deutsche Welle hvor man kan spille av gratis lydfiler for nybegynnere og viderekomne og i eller normalt tempo. Der legges det også ut en ny videoclip hver dag (noen minutters varighet) - Video des Tages - samt at man kan lete etter tidligere sendte videoer i et arkiv, Video on demand, På samme måte: Deutsche Welle Radio: Audio on demand: NB: De fleste tyske aviser og magaziner har en meny hvor man kan spille av aktuelle videoer, for eksempel Der Stern: Berliner Morgenpost : har et stort videoarkiv: Se også flere nettadresser for aviser: Mange forlag tilbyr også ofte gratis lydfiler, se. NB: Videofilmen Schritte: Denne serien har erstattet Hallo aus Berlin, som er solgt ut fra forlaget, men dialogene ligger fremdeles på Goethe-Instituts nettside, og de er nyttige: Fransk: Nyttig hjemmeside til Astérix:

19 Gruppearbeid: Sider fra Den Europeiske språkpermen, erfaringsdeling, muntlig eksamen og diskusjon av mer prinsipiell art Den Europeiske Språkperm Generelt: Bruke den som redskap i underveisvurdering – som elevene kan bruke selv også. Det ligger mye læring egenvurdering (elevene lærer å ta ansvar for egen læring.) Starte arbeid med læringsstrategier alt i 8. kl. Sidene om Strategier for muntlig samhandling: Kan brukes godt i undervisning, alt avhengig hva man holder på med. Erfaringsdeling: Eksempler fra egen undervisning: spørsmål i forhold til ting når man føler man står fast i: ta det på alvor og for eksempel lage et skjema hvor elevene fyller ut hva de kan, hva de føler de trenger mer av , hvor mye de jobber med fagene i hjemmeleksa, hva de tror læreren kan hjelpe dem med, hva de ønsker å ha mer i undervisningen. Tid brukt hjemme. Ikke alltid læreren feil. Motivasjon: hva skjer i 9./10. i forhold til 8.? kan bli for vanskelig. > elevene kartlegges, bevisstgjøres mht. hva de kan/ikke kan. - Læreren gjennomfører deretter kurs i det som elevene selv valgte som førsteprioritet, for eksempel deler av grammatikk. Praktisk gjennomføring: læreren gikk i grupperommet med noen elever, mens de resten av klassen løste ”venteoppgaver”. Første timen gikk ikke så bra: en del uro, men da sa læreren at de jo hadde ønsket en slik undervisning selv. 2. dag gikk det bedre. NB: En annen lærer hadde gode erfaringer med mulighet for å være i datarommet, mens de ”venter”. De jobber frem mot en prøve, løser f. eks. grammatikkoppgaver på pc. Kulturprosjekt: legger opp til type eksamensoppgaver.

20 Gruppearbeid: diskusjon av mer prinsipiell art
Lærerne sier at det er godt å komme sammen med kolleger for å utveksle erfaringer og oppfatninger Fagmiljøer og nettverk: sette av tid for å drøfte ting. Det som opptar veldig mye er den forestående eksamen, hvordan den skal gjennomføres. Hvilken lokal frihet har man til å utforme eksamen osv.

21 Verdt å prøve ut med elevene – lett å få til
Geir Johansen (Språk og Språkundervisning, Nr ) Klikk her: Motiverende med lyd Test: Lyd i word Med ny versjon

22 Flerspråklighet og lek med språket
Jo flere fremmedspråk,desto lettere å lære nye språk - Er dette sant også for elever på lavere trinn? Dette kom i hvert fall en undersøkelse i et fylke i Sveits til (Kanton Luzern) til: Det viste seg at elever som hadde begynt med ”tidligengelsk” lærte senere lettere fransk som fremmedspråk. NB: I Sveits foregår det for tiden en diskusjon i hvor stor grad det er hensiktsmessig å introduserte to fremmedspråk alt på barnetrinnet. Mange sveitsiske lærere mener at elevene blir forvirret hvis de, i tillegg til å måtte lære ”høytysk” som ”første fremmedspråk” alt på barnetrinnet i tillegg skal ha både engelsk og fransk. Mange som underviser i 4-6.kl, er dermed kritiske til det såkalte ”Frühenglisch”. !!!”Lek” viktig, ikke alltid gravalvorlig: Hør for eksempel Bodo Wartke: Liebesliedgenerator: Her kan man selv velge i hvilke språk man vil høre en kjærlighetssang:


Laste ned ppt "Presentasjon av hand-out: teori og mange konkrete forslag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google