Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Totale institusjoner Erving Goffman Asylums (Anstalt og menneske) St Elizabeth’s.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Totale institusjoner Erving Goffman Asylums (Anstalt og menneske) St Elizabeth’s."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Totale institusjoner Erving Goffman Asylums (Anstalt og menneske) St Elizabeth’s

2 2 Definisjon og kjennetegn – den totale institusjon Den totale institusjon kan defineres som et oppholds- og arbeidssted hvor et større antall likesinnede individer sammen fører en innelukket, formelt administrert tilværelse, avskåret fra samfunnet utenfor i en lengre periode. (Goffman, E. 1961, 1981: Anstalt og menneske, s. 9) St Elizabeth Hospital, Washington

3 3 Fengsler er et utmerket eksempel på en total institusjon, når man gjør det klart at det fengselsaktige ved fengslene også finnes i institusjoner, der medlemmene (inmates, internerte) ikke har overtrådt noen lov. Viktig i sosiologien: overføringsverdien

4 4 Grader av totale institusjoner – noen eksempler Auscwitz Guantanamo Moderne fengsler Assissi-klosteret St. Elizabeth Hospital Ullevål sykehus Trastad – HVPU-anstalt for jenter En barnehage Et postkontor +- Offisiell målsetting: Velferd / service / omsorg: Offisiell målsetting: Velferd / service / omsorg - +

5 5 Sentrale begreper Sosial struktur = et sosialt systems mønster det som overføres (jfr. overføringsverdien – felles kjennetegn, for eksempel ved totale institusjoner, eller institusjoner over hodet! Gjentakelse Strukturer er Konstitutive: sammensettende for systemet Regulative: regulerer handlinger (Sosial) struktur=mønster Votter Lue Strømper, etc. System Struktur (mønster)

6 6 Sentrale begreper forts. Strukturbegrepet forts. Hemmer eller fremmer bestemte sosiale handlinger De er aldri statiske, men blir til gjennom handling og påvirker dem (Giddens) System Institusjon Roller / identitet Sosialisering Kultur: Vanligvis i første rekke normer og verdier. Alt menneskeskapt)

7 7 Sosial institusjon og total institusjon Mer allmenne sosiologiske definisjoner av ”institusjon”: Sosiologen Dag Østerberg: Knytter ”inst.” til begrepet instituering – at noe bringes inn i fastere former, gør det til en institusjon – et system preget av tydeligere og fastere strukturer Fra et sosiologisk oppslagsverk: Social institutions: Organized patterns of beliefs and behavior centered on basic social needs. (Richard T. Schaefer: Sociology: A Brief Introduction, 4/e, DePaul University, http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072435569/student_view0/glossary.html) http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072435569/student_view0/glossary.html

8 8 Goffmans institusjonsbegrep Goffman knytter institusjonsbegrepet til arkitektonisk materialitet: ”... For eksempel værelser eller bygninger hvor det regelmessig foregår en eller annen aktivitet.”

9 9 Det totale v. institusjonene Barriere mot interaksjon fra omverden Barriere mot å kunne gå når man vil Fysiske hindringer: Piggtråd, glass på betongmurene, låste dører, klipper, vanngraver, sjø, skog etc.

10 10 Sentrale kjennetegn ved totale institusjoner

11 11 Husorden(sregler), institusjonens normer og verdier, nye forventninger (=nye roller) Privilegier, evt straff, Identitetsmerker fjernes Gamle, ”sivile” rettigheter, normer og verdier knyttet til det frie liv, kreativitet, kritisk refleksjon, roller/rollemønstre, handlingsmønstre som uttrykker en valgt identitet Påføring / utforming av en ny identitet (sosialisering) Oppløsning / utslettelse av gammel identitet innlæring avlæring Disiplineringsteknikker

12 12 Nedbryting av modernitetens barrierer mellom sentrale livsområder (arbeid, fritid, søvn etc.) Ett og samme tak, under en og samme myndighet Institusjonell offentlighet Dagens rutiner nøye tidsplanlagt. Faste kronologier. Rekkefølgen håndheves ovenifra ”De forskjellige påtvungne aktiviteter” innarbeidet i en rasjonell plan. Hensikt: å oppfylle institusjonens offisielle mål.

13 13 Oppsummeringsvis: ”(...I)varetakelsen av mange mennsekelige behov gjennom en byråkratisk organisering av store menneskegrupper...” (Goffman, ss. 13-14) Trenger ikke være ”nødvendig” – betydning: vi hadde klart oss uten Trenger ikke være ”effektiv” – betydning: på de institusjonelle, offisielle målsettingers premisser Utvikling av sosial avstand – påtvunget ovenfra Utvikling av en klient-kultur og en personalkultur Personalets ”eieforhold” til institusjonen Nedbryting av moral Den totale institusjons bastardproblem: dels et samfunn folk lever i, dels en formell organisasjon. Drivhus for menneskelig for menneskelig forandring Sosialt eksperiment med tanke på endring av personligheten

14 14 Forholdet mellom ansatt og klient i totale institusjosner KlientenePersonalet Få Normal-arbeidsdag Som regel sosialt velintegrert i samfunnet utenfor Er med på beslutninger Føler seg ”høyerestående” Rettferdige ”Bitre, hemmelighetsfulle, upålitelige” Mange Bor i institusjonen Begrenset kontakt med omverden Fremmedgjort fra beslutninger Mindreverdige Svake ”Nedlatende, overlegne ondskapsfulle” Inngruppe – utgruppe-dynamikk Feks komplementaritet, sosial avstand, gjensidig fiendtlighet, stereotypiske oppfatninger Generellt Selvfølelse Oppfatning av motparten

15 15 Eksempler på totale institusjoner

16 16 1. Institusjoner for ”harmløse og hjelpeløse”

17 17 2. Institusjoner for mennesker ansett som ute av stand til å klare seg selv, og for å være en fare for samfunnet

18 18 3. Institusjoner som beskytter samfunnet mot mennesker som oppfattes som farlige – hvor ivaretakelse av disse menneskenes velferd ikke er 1. prioritet

19 19

20 20 4. Institusjoner som ”angivelig er etablert for å kunne tilgodese en eller annen (samkfunnsmessig) arbeidsoppgave” eller funksjon

21 21 5. Religiøse ”refugier”: klostre, abbedier

22 22 Klientens verden Personlighetskrenkelser- / -innskrenkninger Etablering av ”skranken” mellom personale og klient. Forbudsmaskeringer som permisjonsnekt / besøksforbud Rolletap Sivil død Nedbygging av identitet Innrulleringsprosedyrer Innvielsessermonier / ”velkomster” Uniformering / standardisering

23 23 Privilegiesystemet – ”kanskje den mest betydningsfulle side av klientkulturen” Privilegier i totale instiusjoner = unnlatelse av savn ”Velkomsten”s to funksjoner: Muligheten for oppbygging av konformitet overfor husordenen (et nytt sett av formelle og uformelle regler i institusjonen Etableringen av et sosialt / økonomisk vakuum – der alle goder blir belønning / privelegier Man fratas goder for å kunne fortjene dem tilbake Infantilisering - avstraffelse

24 24 ”Looping” (catch 22, Juklerødsyndromet, selvoppfyllende profeti, diagnostisk kultur (Løchen) Kraft 1 -Nedlatende bemerkning -Innstramming i permisjon / besøkstillatelse falsk anklage Reaksjon 1 -Raseriutbrudd -Apati Kraft 2 -diagnostisering av ”utbruddet” Inndragelse av privilegier Økt medisinering Reaksjon 2 -Apati

25 25 Personalets verden Konflikten mellom idealer og realiteter (Jfr. Yngvar Løchens studie av en norsk psykiatrisk avdeling) Å jobbe med mennesker vs. teknisk funderte organisasjoner – totale institusjon som hybrid el ”bastard” (iflg Goffman) Org. Systemrutiner + effektivitet  menneskelige hensyn / menneskekropper (vs tekniske objekter / prosedyrer Gjelder både behandlings- og straffe/sanksjonsrutiner (+legitimeringen av dem) Autostigmatiserende holdning Klientens tilstedeværelse gjør ham til klient. Legitimerer stigmatiseringen og berettigelsen av behandlingen

26 26 Sosial avstand – som ofte etter hvert brytes Sosial nærhet - Sympati / empati / vennskap? Umiddelbart + utenfor: positivt Ofte uungåelig, men forsøkt forhindret ovenifra Å forhindre sosial nærhet som overlevelsesstrategi Farlig i forhold til det kritiske blikk? Sosial nærhet  empati / omsorg (Evt for mye) sosial nærhet  perspektivtap + fortrengning av kritisk refleksjon? / det sosiologiske blikk? Som ser strukturer og systemet (ovenifra / på avstand?)


Laste ned ppt "1 Totale institusjoner Erving Goffman Asylums (Anstalt og menneske) St Elizabeth’s."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google