Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEIEN TIL FORNYELSE OG ØKONOMISK HANDLEFRIHET LEVANGER KOMMUNE 2001-2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEIEN TIL FORNYELSE OG ØKONOMISK HANDLEFRIHET LEVANGER KOMMUNE 2001-2005."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 VEIEN TIL FORNYELSE OG ØKONOMISK HANDLEFRIHET LEVANGER KOMMUNE 2001-2005

3 Det er tider da det gamle må vike for det nye!

4 Faseinndelt prosjektarbeid ForstudieForprosjektHovedprosjekt Prosjekt- organisasjon Linje - organisasjon Vedtak 19.09.2001

5 Hensikt med presentasjonen: Gi et kort sammendrag over de viktigste forslagene til endringer Presentere økonomisk omstillingsplan

6 DET ER ALLTID EN ANNEN VEI – OG NOEN GANGER OGSÅ EN BEDRE!

7 Tiltak Innføre to-nivås styringsmodell Avvikle dagens etatsinndeling Opprette egne resultatenheter for tjenesteytende virksomheter og støttevirksomheter. Ny styringsmodell iverksettes senest innen 01.07.2002 Opprette ny RLG (rådmann + to kommunalsjefer) Klargjøre hvilken resultatenhetsoppbygging dagens undervisningsetat skal ha. (Resultatenheter etter dagens inndeling eller en kombinasjon av dette og oppvekstsentre) Vurdere en resultatenhet for forebyggende arbeid for barn og unge

8 INGEN KAN TJENE TO HERRER

9 Gjennomført full delegering til resultatenhetslederne Fristilling av dagens ledere (-to omsorgsledere i distrikt) Innføring av lederavtaler Lederutvikling som sikre kunnskap om balansert målstyring, kommunikativ ledelse, endringsledelse, teamledelse med mer Egen utviklings- og plantjeneste direkte underlagt RLG Tiltak

10 Gjennomføring av kvalitative effektiviseringstiltak i sosialtjenesten Gjennomføre kvalitative produktivitetstiltak og eller strukturtiltak innen kjøkken Omlegging av bygge- og eiendomsforvaltningen Boligforvaltningen drevet som eget kommunalt foretak Ta i bruk serviceerklæringer Utbyggingsavtaler vurderes brukt

11 Tiltak Komiteene i sin nåværende form avskaffes fra 1. Januar 2002 Det opprettes en komite for drift og en for planlegging og utvikling Flykningetjenesten skifter navn til Tilflyttertjenesten IKT skifter navn til Kontorstøtte Vurdere annen ”driftsform” for PPT

12 INTET ER SÅ LETT, AT DET IKKE BLIR VANSKELIG, HVIS DET GJØRES MOTVILLIG! Etatsvise tiltak

13 Økonomisk omstillingsplan

14 Fellesavdeling/Støtte

15 Ingen etat

16 Undervisning

17 Helse- sosial og omsorg

18 KLM

19 Teknisk

20

21 UTREDNING OG SAKSBEHANDLING PLAN, UTVIKLING OG STRATEGI RÅDMANNEN/RÅDMANNENS LEDERGRUPPE (RLG) Saksbehandling overordna nivå Utredninger Politisk sekretariat Kommuneplanlegging / planprosesskompetanse Økonomiplan Lokal agenda 21 Personalplanlegging Rekrutteringsplanlegging

22 ØKONOMI INFORMASJON PERSONAL KONTORSTØTTE Budsjett og analyse Regnskap Fakturering og innfordring Arbeidsgiversaker Personalplanlegging og opplæring Lønn-lønnsspørsmål Planlegging, drift og Utvikling av IKT-system Kontorstøtte ”Støtte”

23 KEMNER SERVICETORG LEIRA MOTTAK TILFLYTTERTJENESTEN Henvendelse fra publikum Enkel saksbehandling Skrankeinformasjon Mottak av flyktninger Integrering Kvalifiseringsprogram Skatteinnfordring Midlertidig boenhet for asylsøkere ”Andre enheter”

24 LEGE- TJENESTEN MEDISINSK REHABILITERING HELSESØSTER- TJENSTEN SOSIAL- TJENESTEN BARNEVERN- TJENESTEN OMSORG DISTRIKT NORD OMSORG DISTRIKT SØR STAUPSHAUGEN VERKSTED/LEVAFRO Psyk. ressursbase Legevakt Kur. Legetjeneste Miljørettet helsevern Fysio-og ergotjenestefor barn/eldre Kurativtfysiot.arb. (driftsavtaler) Økonom. Sosialhjelp Råd og veiledning Tiltak rusmisbrukere Helsestasjonsarbeid Skolehelsetjeneste Jordmortjeneste Helseopplysning Drift institusjoner Hjemmetjenester Miljøarb.tjenester for funksjonshemmede Forebyggende barnevernsarb. Barnevernstiltak utenom heimen Sysselsetting og aktiviseringpsyk.utv.h., yrkesvalgh.Flykninger, m.fl. ”Helse, sosial og omsorg” Kjøkken

25 ”Undervisning” EKNE OPPVEKSTSENTER ÅSEN OPPVEKST SENTER YTTERØY OPPVEKSTSENTER MARKABYGDA/TUV OPPVEKSTSENTER MULE/OKKENHAUG OPPVEKSTSENTER FROL OPPVEKSTSENTER FROL U-SKOLE HEGLE B-SKOLE SFO OKKENHAUG OPPVEKSTSENTER SFO MULE OPPVEKSTSNTER SFO NESHEIM SKOLE SFO FROL B-HAGE MARKABYGDA OPPVEKSTSENTER SFO MOMARKA B-HAGE TUV OPPVEKSTSENTER SFO LEVANGER SKOLE NESSET U-SKOLE SKOGN OPPVEKSTSENTER SKOGN U-SKOLE SKOGNHALLEN LYSAKER SKOLE SFO SVØMMEHALLEN YTTERØY B-HAGE YTTERØY B-OG U-SKOLE SFO EKNE B-SKOLE SFO EKNE B-HAGE ÅSEN B-HAGE ÅSEN SKOLE SFO LEIRA B-HAGE HALSAN SKOLE SFO VOKSEN-OG FLYKNINGEOPPLÆRING KULTUR-OG MUSIKKSKOLEN A-SKOLEN PPT

26 ”Teknisk”

27 LANDBRUK FESTIVITETEN KULTUR MILJØ Landbruk Skogbruk, utmark. Kulturlandskapsvern. Bibliotek Kulturminne Almenkultur Knutepunkt frivillige organisasjoner Holdningsskapendearbeid Overordna miljøprofil ”Kultur,landbruk og miljø”

28 Kommunale selskap

29 Forslaget til styringssystem

30 GJENNOMFØRING AV DISSE TILTAKENE VIL FØRE TIL AT LEVANGER KOMMUNE IKKE LENGERE ER EN KRISEKOMMUNE


Laste ned ppt "VEIEN TIL FORNYELSE OG ØKONOMISK HANDLEFRIHET LEVANGER KOMMUNE 2001-2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google