Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRANSISKUSHJELPEN ‘Hjelpe, lindre og være tilstede

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRANSISKUSHJELPEN ‘Hjelpe, lindre og være tilstede"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRANSISKUSHJELPEN ‘Hjelpe, lindre og være tilstede
hos mennesker i nød’

2 Kort Historikk 1956: Stiftelsen Fransiskushjelpen ble grunnlagt av Britta Paus. 100 frivillige katolikker ga akutthjelp i hjemmene I 1976 ble det satt i gang en omsorgstjeneste for alvorlig syke og døende som ønsket å være hjemme fremfor å være på sykehus (utgjør i dag Pleietjenesten)  Etter mange års utvikling består Fransiskushjelpen nå av både ansatte og frivillige Verdigrunnlag: Frans av Assisis nestekjærlighetstanke; ”Hjelpe, lindre, være tilstede hos mennesker i nød” Består i dag av: Pleietjeneste Sorgtjeneste Besøkstjeneste Sykepleie på hjul Familiehjelperen

3 PLEIETJENESTEN En ressurs innen lindrende omsorg i hjemmet

4 PLEIETJENESTEN Pleie, omsorg og lindrende behandling til alvorlig syke som ønsker å være i eget hjem Kort forventet levetid, og hjemmehørende i Oslo Hovedtyngden er kreftpasienter Alle aldersgrupper Ca 450 pasienter innskrevet per år I tillegg noen avlastningspasienter

5 VÅRE MÅL At våre pasienter skal kunne velge å være hjemme til de dør dersom det er ønsket, eller så lenge som mulig. Å gi god sykepleie og omsorg til kreftpasienter i palliativ fase som ønsker å være hjemme Å lindre plagsomme symptomer Å være en trygghet og støtte for både pasient og pårørende i livets sluttfase Helhetlig fokus på både pasient og pårørende Et supplement til ordinær hjemmesykepleie

6 Hvem vi er Leder Avdelingssykepleiere med lang erfaring og spesialutdanning innen onkologi eller palliasjon Et vaktteam med sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Vaktkoordinator Rådgivende lege i 20% stilling Fysioterapeut 60% stilling Frivillige

7 Avdelingssykepleierne
Har hovedansvar for sine primærpasienter: utrede, kartlegge, koordinere Oppfølging av symptomlindring: smertepumper, VAP, CVK,epidural/spinalkateter Samarbeider tett med kreftkoordinatorer i bydelene/hjemmesykepleien Sykepleier i bakvakt kan tilkalles 24/365, lege i bakvakt er tilgjengelig pr telefon 24/365 Oppfølging av pårørende og etterlatte

8 Avdelingssykepleierne forts.
-Underviser og veileder, tar imot flere hospitanter og studenter hvert år -Er med i alle palliative nettverk i Oslo/Ahus sektor -har ofte en veiledende rolle ovenfor ordinær hjemmetjeneste

9 Vaktteamet Tilbyr 3-timers vakter hjemme hos pasienten på dagtid, kl 9-12 og kl 13-16 Tilbyr 10-timers nattevakt, fra kl Tildeling av vakter skjer etter individuell vurdering Vaktene brukes til f eks : Samtale Hjelp til matlaging Ut på tur Avlastning for pårørende Fastvakt i terminalfasen Symptomlindring

10 Samarbeidspartnere Hjemmetjenester i bydelene
Kreftkoordinatorer i bydelene Sykehusavdelinger Palliative team ved sykehus Kompetansesenter for lindrende beh. (Ullevål) Hospice Lovisenberg Sykehjem/lindrende enheter Fastleger Hjelpemiddelsentraler Hjelp 24 (trygghetsalarm) Høgskoler

11 VÅRE STYRKER Spesialkompetanse innen palliasjon, kreftsykepleie og terminal pleie Egen fysioterapeut med kompetanse på lymfødembehandling Sykepleier/lege i døgnvakt 24/365 Tid og fleksibilitet Intet byråkrati, alle kan kontakte oss Tjenesten er gratis

12 LENGER HJEMMETID BEDRE LIVSKVALITET Tid/fleksibilitet Kompetanse
Helhetlig fokus Sykepleier 24/365 Rådgivende lege 24/365

13 Hjemme best? Hjemmet er noe langt mer enn et sted!
Hjemmet representerer familien, og de man er glad i Hjemmet representerer normalt liv Hjemmet representerer tilhørighet og tilknytning

14 Å være hjemme… Å være nær de man er glad i gjør godt! Kan bidra til:
Økt opplevelse av trygghet Økt følelse av selvkontroll. 'Å være sin egen herre' Lettere samvær for/med pårørende Å ivareta pasientens identitet Økt livskvalitet i livets siste fase Å være nær de man er glad i gjør godt!

15 ’Det er den mest givende tiden vi har hatt i våre liv’....
VG’s forside

16 Hva vet vi om å dø hjemme? Undersøkelse august 2013:
47,6 prosent av de spurte ønsker å dø hjemme hos familien, dersom det legges til rette for god smertelindring og pleie : 7,8 prosent av kreftpasientene i Oslo døde hjemme. På landsbasis rundt 11,5 prosent Generelt har det de siste årene vært en nedgang i antall mennesker som dør hjemme. Av Fransiskushjelpens pasienter dør rundt 29 prosent hjemme.

17 Mulige årsaker… Mangel på ressurser? Utilstrekkelig med tid?
Usikkerhet? Redd for det ukjente? Døden som noe fremmed? Kultur?

18 Hva som skal til…… At pasient og pårørende ønsker det
At både pasient og pårørende er orientert om forventet forløp At nok hjelp og støtte er tilgjengelig, god symptomkontroll sentralt! At begge parter føler seg trygge At det er muligheter for å angre seg; 'åpen retur' At pasienten ikke føler at han/hun er en belastning for pårørende At pårørende får nattesøvn (avlastning!)

19 Hvordan planlegge? Kontinuerlig dialog med pasient og pårørende
Realistisk orientering om forventet forløp, forutsigbarhet gir opplevelse av kontroll Skissere aktuelle alternativer dersom det blir vanskelig å være hjemme: 'Det er aldri for sent å snu!’ God planlegging før utskrivelse er et must!

20 Vi har en vei å gå… Behov for reelle valgmuligheter
for pasient og pårørende, med tanke på hvor man vil leve og hvor man vil dø Styrking av hjemmebaserte tjenester Avklaring av pasientansvarlig lege

21 Våre andre tilbud Sorgtjenesten etter dødsfall
Viktigste oppgave: å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall Mulighet til å delta i sorggrupper ledet av frivillige (’likemannsarbeid’) Sorggrupper er inndelt etter type tap og alder på pårørende Er i dag Norges største sorgtjeneste!

22 Besøkstjenesten En besøksvenn fungerer som samtalepartnere og ledsager
Mål: å forhindre ensomhet, å bistå med praktisk hjelp En besøksvenn fungerer som samtalepartnere og ledsager Faste besøk, telefonkontakt Hjelp til små ærender, følgehjelp Tilbud om å være med på felles turer i regi av oss

23 Familiehjelperen – Hjelp til familier hvor mor eller far er rammet av alvorlig sykdom
Mål: Å opprettholde hverdagens rutiner og aktiviteter - Leksehjelp Matlaging - Handling Barnepass Fritidsaktiviteter

24 Sykepleie på hjul Et tilbud til mennesker i rus og prostitusjonsmiljøet i Oslo Arbeider fra en bil som er bemannet med to sykepleiere Tilgjengelig fra mandag til fredag, kl Lavterskel-tilbud, fokus på skadereduksjon Henviser til andre helseinstanser når nødvendig

25 Kontakt oss 0651 Oslo Alle kan kontakte oss! Fransiskushjelpen
Enerhauggt 4 Tlf Fransiskushjelpens Pleietjeneste

26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "FRANSISKUSHJELPEN ‘Hjelpe, lindre og være tilstede"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google