Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og bygningstjenesten Brukermøte Byggesak 16. Februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og bygningstjenesten Brukermøte Byggesak 16. Februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og bygningstjenesten Brukermøte Byggesak 16. Februar 2011

2 Plan- og bygningstjenesten Program 14.00Velkommen 14.05Nytt og nyttig i Bærum 14.20PBL 2008 14.40Avviksmeldinger 14.45Tilsyn i Bærum pause 15.10Dialog/spørsmål/kommentarer

3 Plan- og bygningstjenesten Felles mål God og varig kvalitet i bygg og omgivelser Rask avklaring Forsvarlig prosjektering og gjennomføring

4 Plan- og bygningstjenesten Ny kommuneplan 450 boliger i året Plankrav: Uregulerte områder 800 og 1200 kvm tomtestørrelse Deling av eiendom > 3200 kvm All riving, bortsett fra ikke SEFRAK uthus Eget krav om ”harmonisert tilpasning”

5 Plan- og bygningstjenesten Ny kommuneplan Unntak plankrav: Villamessig (ene- og tomannsboliger) Inntil 4 boenheter Påbygg, tilbygg, garasje mv Midlertidig bruksendre (fam.b.hage, hjemmekontor) Bruksendre + Utvide næringsbygg 200 kvm

6 Plan- og bygningstjenesten Ny kommuneplan Materielle krav: Flom: 2,5 meter over høyvann MUA: inntil 20% kan dekkes på terrasser Støykrav (T-1442) Parkering 18 kvm (BYA) U-grad bortfaller, %BYA = 20%, 1980 (tidl. 1975) Eget kap: avklaring ift eksisterende planer %BYA = 10% uregulerte områder RPR Eksist boliger i LNF-område 200 kvm BRA

7 Plan- og bygningstjenesten Skaper plunder og heft Dårlige søknader At søknaden ikke tilfredsstiller grunnleggende kvalitetskrav: -Vei/vann/avløp og slokkevann -vei/bane-støy -

8 Plan- og bygningstjenesten Gir usikkerhet Fylkesmannen Andre myndigheter Markaloven Naboskap Politisk nivå Bruksendring/ombygging og forholdet til nye krav (§ 31-2) Dispensasjoner

9 Plan- og bygningstjenesten Hjemmesider www.baerum.kommune.no/byggesak -Blanketter fritt tilgjengelig -Byggesaksinfo mv -Navning av filer ved e-post -post@baerum.kommune.no -byggesak@baerum.kommune.no

10 Plan- og bygningstjenesten HUSK IKKE SEND BÅDE MAIL OG SLOW-POST ! IKKE SEND ARKIVVERDIG MATERIALE TIL SAKSBEHANDLERNES MAIL- ADRESSE …OG IKKE TIL BYGNINGSSJEFEN

11 Plan- og bygningstjenesten Ny PBL Overgangsregler Dispensasjon, ny bestemmelse fra 1.7.2009 Søknad sendt før 01.07.2010 Endringssøknad: fortsetter etter system for opprinnelig søknad TEK10: valgfrihet til 01.07.2011, bortsett fra avfallsplan og grunnlag for FDV-dok. TEK10: også mulighet etter 01.07.2011, dersom prosjektering påbegynt før 01.07.2010

12 Plan- og bygningstjenesten Ny PBL Skulle gi bedre oversikt og lesbarhet – ryddejobb Pga justisdept krav om at lovtekst ikke skal gjentas i forskrift så må lov og forskrift nå leses i sammenheng – oppleves lite lesevennlig

13 Plan- og bygningstjenesten Ny PBL VEI – VANN - AVLØP § 18-1 § 27-1, 27-2, 27-3 og 27-4, tinglyst dokument SØKNADSPLIKT §§ 20-1, 20-2 og 20-3 Våtrom (SAK § 2-1) Bruskendring, presisert (SAK § 2-2) Landbruksbygg…..

14 Plan- og bygningstjenesten Ny PBL NABOVARSEL § 21-3 før søknad sendes inn ikke gjenpart til kommunen redegjørelse for naboens merknader i alle saker (også ”meldinger”) unnta varsling når eier er ukjent, eller når naboens interesser bare ”i liten grad” berøres foreldet etter 1 år

15 Plan- og bygningstjenesten Ny PBL SLUTTKONTROLL / FERDIGATTEST § 21-10, FDV-dok FA, også ved ”bagatellmessige” mangler SAK § 7-1, 3 uker FA og brukstill § 21-7, kan automatisk tas i bruk 3 uker etter at nødv dok til FA er mottatt i kommunen Kommunen kan forfølge saken og aktørene 5 år etter FA

16 Plan- og bygningstjenesten Ny PBL § 21-6 Privatrettslige forhold Kap. 23 – Klargjøring av ansvar KPR/KUT bortfaller, inngår i foretakenes system §§ 22- og 22-3 Sentral og Lokal godkjenning (Uavhengig) kontroll fra 1.7.2011 (??) Kap. 25 – Tilsyn Kap. 32 - Sanksjoner

17 Plan- og bygningstjenesten Ny PBL Visuelle kvaliteter, arkitektonsik utforming Universell Utforming Energi Skilt- og reklameinnretninger Midlertidige konstruksjoner og anlegg Tilknytningsplikt fjernvarme

18 Plan- og bygningstjenesten Ny PBL PBL § 23-4 og SAK § 12-2 – Søkers ansvar Gjennomføringsplan !! Identifisere/avklare ansvarsområder Påse avfallsplan, miljøsan.bskr., sluttrapport mv Påse nødv. Sikringstiltak (pbl § 28-2) Påse samordning av foretak Samsvarserklæringer og Ktr.erklæringer skal ikke til kommunen, oppbevares av søker Overlevering av grunnlaget for FDV

19 Plan- og bygningstjenesten Gjennomføringsplan

20 Plan- og bygningstjenesten Tidsbegrenset tilsyn Statlig ”pålegg”, 2 år fra 1.1.2011 Avfallsplan Sluttdokumentasjon Energi og UU fra 1.1.2013

21 Plan- og bygningstjenesten System med avviksmeldinger Kommunen ønsker bedre kvalitet på søknadene, raskere behandling Avviksmelding ved identifiserte avvik Lukkes ved mottatt avviksrapport Ved mottakskontroll, og senere behandling Er tilsyn med søkere Fra 1.3.2011


Laste ned ppt "Plan- og bygningstjenesten Brukermøte Byggesak 16. Februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google