Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsutviklingsprosessen i drammensskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsutviklingsprosessen i drammensskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsutviklingsprosessen i drammensskolen
Visjonen Kriteriene Balansert målstyring (BMS) Kartleggingsprøver Statlige verktøy Kommunale verktøy GSI/KOSTRA Resultatoppfølging

2 Visjon for drammensskolen
Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

3 Visjon for drammensskolen (skoleplakaten)
Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosial miljø som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene. Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere. Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form. Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg. Omfattende elev- og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole. En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt. En nytenkende og åpen skole. IKT-satsing og tilgang på oppdatert læringsmateriell. Anvende flerkulturell kompetanse. Lik og rettferdig vurdering.

4 BMS Målekart Fokus-område Kritisk suksessfaktor (Kjennetegn) Til-tak
Styringsindikator Måle-metode By-samfunnet Godt omdømme Opplevd godt omdømme Trygg by Virksomhetene har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyser (ROS), derunder utarbeidet tiltaksplaner Registrering Økt integrasjon Virksomhetsplanen inneholder konkrete tiltak som synliggjør arbeidet med mangfold inkludering

5 BMS Målekart Fokus-område Kritisk suksessfaktor Til-tak
Styringsindikator Måle-metode Brukere Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene. Gode, faglige resultater Nasjonale og lokale kartlegginger og prøver En skole fri for mobbing Elektronisk dagbok Elevene opplever at de trives Elevundersøkelsen – resultat på spørsmål om mobbing Elevundersøkelsen – resultat på spørsmål om trivsel Elevene opplever mestring og utvikling Trivselsundersøkelse 1:4 trinn Elevundersøkelse – res. på sp om vurdering og veiledning Elevene opplever at de er motivert Elevundersøkelse – resultat på sp. om motivasjon Elevene er tilfreds med rådgiving om utdannings- og yrkesvalg Elevundersøkelsen (9. og 10. trinn, spm 36 til 38)

6 BMS Målekart Fokus-område Kritisk suksessfaktor Til-tak
Styringsindikator Måle-metode Brukere Omfattende elev- og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole Skolens resultater diskuteres med elever, foreldre og ansatte på trinn og/eller gruppenivå Registrering (skolen har planer for resultatoppfølging) Gjensidige forventninger mellom hjem og skole avklares Registrering (sak på foreldre/FAU-møte) Tilfredshet med medvirkningen Elev- og foreldre-undersøkelsen. Resultat på sp. om medvirkning En undervisnings-situasjon preget av ro, orden og gjensidig respekt Læringsmiljøet oppleves som godt Elev-, foreldre- og lærer- undesøkelsen. Resultat på sp om arbeidsmiljø Lik og rettferdig vurdering Elevene vet hva som skal til for at de skal få gode resultater i de enkelte fag Elevundersøkelsen. Resultat på sp om vurdering og veiledning Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form Tilfredshet med kroppsøvingstimene Elevundersøkelsen. Res på sp om tilfredshet med hvordan det jobbes i kroppsøvingstimene

7 BMS Målekart Fokus-område Kritisk suksessfaktor Til-tak
Styringsindikator Målemetode Brukere Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form Tilfredshet med skolens uteområder Elev- og foreldre-undersøkelsen. Res på sp om uteområdene Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg Elever og foreldre er fornøyd med skolens tilrettelegging av de fysiske rammene Elev- og foreldre-undersøkelsen. Res på sp om de fysiske forholdene på skolen Reviderte kvalitets- sikringssystemer Virksomheten har kvalitets-sikringssystemer som sikrer lovbestemte krav og har revidert disse Registrering Med-arbeidere Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte ansatte Medarbeidertrivsel Medarbeiderundersøkelse Ansatte opplever at de har god kompetanse Medarbeiderund. Res på sp om faglig og personlig utvikling Andel lærere med godkjent utdanning i lærerstillinger (GSI)

8 BMS Målekart Fokus-område Kritisk suksessfaktor Til-tak
Styringsindikator Målemetode Med-arbeidere Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte ansatte Opplevd utviklingsmulighet i egen jobbsituasjon Medarbeiderundersøkelse Like styringsverktøy Registrering (eks. mal for konferansetimer, elev- og medarbeidersamtaler osv) Høy tilstedeværelsesprosent Sykefraværsstatistikk God lederadferd Lederadferd i henhold til lederplakaten Medarbeiderundersøkelse iht referanse i lederplakat Økonomi God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett Avviksrapportering Læring og fornyelse En nytenkende, åpen skole Opplevd tilfredshet med informasjon til og fra skolen Foreldreundersøkelsen – res på sp om informasjon Skolene har utviklingsprosjekter Registrering på MLG/ kommunens internettsider

9 BMS Målekart Fokus-område Kritisk suksessfaktor Til-tak
Styringsindikator Måle-metode Læring og fornyelse Anvende flerkulturell kompetanse Skolens virksomhetsplan synliggjør den flerkulturelle skolen Registrering IKT-satsing og tilgang på oppdatert læringsmateriell Elevene bruker digitale verktøy Elevundersøkelsen. Res på sp om PC-bruk Foreldreundersøkelsen. Res på sp om elevenes tilgang til PC Skolene bruker MLG aktivt Registrering – oppdaterte MLG-sider Elever, foreldre og lærere opplever at skolen har god tilgang på læremidler Elev-, foreldre- og lærerundersøkelse. Res på sp om læremidler Økt samhandlingsevne Lærer av hverandre og på tvers av virksomhetene Registrering. Prosjekt beskrives i virksomhetsplanen Digital kompetanse Nasjonal tjenestekatalog oppdatert

10 Årshjul 2007/08 Elevundersøkelsen 5. – 10. trinn 15. jan – 30. mars
Foreldreundersøkelsen 5. – 7. trinn og 9. trinn Lærerundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse uke Kartleggingsprøve lesing 2. trinn vår 2008 Lesetest 3. trinn april Lesetest 7. trinn oktober Lesetest 9. trinn Lesetest 5. trinn november Brukerundersøkelse SFO Nov.- des. Elektronisk dagbok kontinuerlig Nasjonal prøve i matematikk 2. trinn ? Kartleggingsprøve i matematikk 3. trinn uke Bør elev- og foreldreundersøkelsen tas på høsten i stedet for rett etter årsskiftet, eller betyr det ikke noe fordi målekartet er forutsigbart og ikke endrer seg så mye fra år til år?

11 Årshjul 2007/08 Nasjonal prøve i matematikk 5. trinn 25.09.07
Kartleggingsprøve i matematikk 6. trinn uke Nasjonal prøve i matematikk 8. trinn Kartleggingsprøve i matematikk 9. trinn Nasjonal prøve i engelsk lesing 5. trinn uke Nasjonal prøve i engelsk lesing 8. trinn uke Nasjonal prøve i lesing 5. trinn Nasjonal prøve i lesing 8. trinn Skriftlig avgangsprøve i engelsk Skriftlig avgangsprøve i matematikk Skriftlig avgangsprøve i norsk Muntlig avgangsprøve i div. fag Juni

12 Statlige verktøy Foreldreundersøkelsen Elevundersøkelsen
Faglige nasjonale kartleggingsprøver Avgangseksamen – skriftlig Avgangseksamen - muntlig

13 Statlige verktøy – foreldreundersøkelsen eks på spørsmål
Jeg/vi blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling Jeg/vi blir godt informert om barnets trivsel og sosiale utvikling Jeg/vi er godt tilfreds med tilgangen på læremidler (bøker o.l.) mitt/vårt barn har på skolen Jeg/vi er godt tilfreds med tilgangen mitt/vårt barn har til datautstyr/PC på skolen Standarden på skolens utearealer er god Mitt/vårt barn har fått god hjelp fra skolen til å velge utdanningsvei

14 Statlige verktøy – elevundersøkelsen eks på spørsmål
Trives du godt på skolen? Er du blitt mobbet på skole de siste månedene? Pleier elevene å si fra til lærerne hvis noen blir mobbet? Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? Hvor fornøyd er du med måten dere jobber på i kroppsøvingsfaget? Hvor ofte bruker du PC/data til arbeid på skolen? Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? Spør lærerne hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid?

15 Statlige verktøy – elevundersøkelsen trivsel og mobbing - mellomtrinnet
92,7% av elevene på 5. – 7. trinn besvarte elevundersøkelsen i 2007. Det er flere elever på mellomtrinnet i Drammen som sier at de trives svært godt på skolen enn det som er gjennomsnittet for landet. Når det gjelder mobbing er det likevel flere elever som rapporterer at de blir utsatt for mobbing eller mobber selv, enn det som er gjennomsnittet for landet. Andelen elever som sier fra til lærerne om de ser noen som mobber er høyere i Drammen enn på landsbasis. Dette viser at vi har en kultur for å si fra til de voksne om mobbing.

16 Statlige verktøy - elevundersøkelsen trivsel og mobbing - ungdomstrinnet
82% av elevene på 8. – 10. trinn besvarte undersøkelsen i 2007. Som for mellomtrinnet, svarer også elevene på ungdomstrinnet at de trives svært godt på skolen – bedre enn landsgjennomsnittet. Kulturen for å si fra til lærerne om noen blir mobbet beholdes på ungdomstrinnet. Flere sier fra enn på landsbasis. Det er mindre mobbing på ungdomstrinnet i Drammen enn det som er gjennomsnittet for landet.

17 Statlige verktøy – elevundersøkelsen eks på resultater på ungdomstrinnet 2007
Nasjonalt Drammen 8. – 10. trinn Elevene bruker digitale verktøy (på skolen) 4,46 5,05 Tilfredshet med lærebøker og utstyr 3,21 3,54

18 Kommunale verktøy Medarbeiderundersøkelsen (KS)
Kommunalt valgte prøver Kompetansekartlegging av de ansatte

19 GSI/KOSTRA Bruken av tildelte ressurser (skolenes ”selvangivelse”)
Årlig gjennomgang: tildelingen til skolene - kommunenivået Voksenressurs til tilpasset opplæring, spesialundervisning, ledelse, funksjoner med mer på den enkelte skole

20 Resultatoppfølging/måloppnåelse
Kartleggingsprøver: På trinn (team) For andre: Elev/foresatte Personalet FAU/SU Offentliggjøring

21 Resultatoppfølging/Måloppnåelse forts
Statlige og kommunale verktøy. Medarbeidere Fagforeninger FAU/SU/elevråd Foresatte/andre

22 Resultater nasjonale prøver 2007
Norsk lesing 5. trinn Mestrings- nivå 1 nivå 2 nivå 3 Landet 26,6 50,1 23,3 Drammen kommune 30,6 48,6 20,8 Aronsløkka skole 13 63 23,9 Bragernes skole 17,5 62,5 20 Brandengen skole 39,1 40,6 20,3 Danvik skole 58,3 31,3 10,4 Fjell skole 46,9 40,7 12,3 Gulskogen skole 34,7 49 16,3 Hallermoen skole 15,6 50 34,4 Konnerud skole 35 51,7 13,3 Rødskog skole 47,4 31,6 21,1 Skoger skole 12,5 68,8 18,8 Vestbygda skole 24,4 46,3 29,3 Øren skole 17,6 51 31,4 Åskollen skole 57,9 Åssiden skole 31,7 22

23 Resultater nasjonale prøver 2007
Regning 5. trinn Mestrings- nivå 1 Mestrings-nivå 2 Mestrings-nivå 3 Landet 26,6 47,2 26,2 Drammen kommune 30,6 45,0 24,4 Aronsløkka skole 11,1 44,4 Bragernes skole 10,3 48,3 41,4 Brandengen skole 17,5 47,5 35,0 Danvik skole 21,0 45,2 33,9 Fjell skole 29,4 39,2 31,4 Gulskogen skole 28,6 44,9 26,5 Hallermoen skole 31,7 43,9 Konnerud skole 46,0 22,2 Rødskog skole 31,6 47,4 21,1 Skoger skole 37,5 Vestbygda skole 41,7 43,8 14,6 Øren skole 12,2 Åskollen skole 35,6 53,3 Åssiden skole 40,0 55,0 5,0

24 Resultater nasjonale prøver 2007
Engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Landet 27,5 47,5 25,0 Drammen kommune 28,5 47,8 23,7 Aronsløkka skole 19,1 53,2 27,7 Bragernes skole 14,6 43,9 41,5 Brandengen skole 35,0 48,3 16,7 Danvik skole 38,3 40,4 21,3 Fjell skole 42,3 41,0 Gulskogen skole 28,0 38,0 34,0 Hallermoen skole 21,0 40,3 38,7 Konnerud skole 63,3 11,7 Rødskog skole 40,9 18,2 Skoger skole 12,5 68,8 18,8 Vestbygda skole 40,5 42,9 Øren skole 17,6 60,8 21,6 Åskollen skole 24,6 59,6 15,8 Åssiden skole 29,3 34,1 36,6

25 Resultater nasjonale prøver 2007
Lesing 8. trinn Mestrings-nivå 1 Mestrings-nivå 2 Mestrings-nivå 3 Mestrings-nivå 4 Mestrings-nivå 5 Landet 7,5 17,5 41,3 20,9 12,8 Drammen kommune 10,5 23,9 40,9 17,1 7,7 Børresen 14,5 18,8 40,2 19,7 6,8 Galterud 17,7 28,1 37,5 16,7 0,0 Gulskogen 12,4 32,0 27,8 19,6 8,2 Kjøsterud 11,3 26,1 40,0 13,9 8,7 Strømsø 4,9 18,6 50,0 7,8 Svensedammen 4,6 21,7 46,7 15,1 11,8

26 Resultater nasjonale prøver 2007
Regning 8. trinn Mestrings-nivå 1 Mestrings-nivå 2 Mestrings-nivå 3 Mestrings-nivå 4 Mestrings-nivå 5 Landet 6,6 18,9 43,2 20,4 10,8 Drammen kommune 8,7 23,0 43,3 17,0 8,0 Børresen 8,8 20,2 42,1 16,7 12,3 Galterud 20,9 25,3 37,4 13,2 3,3 Gulskogen 6,2 26,8 46,4 15,5 5,2 Kjøsterud 10,6 22,1 49,6 12,4 5,3 Strømsø 8,4 24,3 36,4 20,6 10,3 Svensedammen 1,9 21,3 45,8 9,7

27 Resultater nasjonale prøver 2007
Engelsk lesing 8. trinn Mestrings-nivå 1 Mestrings-nivå 2 Mestrings-nivå 3 Mestrings-nivå 4 Mestrings-nivå 5 Landet 8,5 19,5 43,4 20,9 7,8 Drammen kommune 11,7 23,2 40,2 18,3 6,7 Børresen 15,8 18,4 39,5 21,9 4,4 Galterud 31,6 30,6 17,3 2,0 Gulskogen 13,8 25,3 36,8 10,3 Kjøsterud 11,2 23,4 17,8 7,5 Strømsø 8,6 20,0 41,9 7,6 Svensedammen 5,4 22,1 47,7 18,8 6,0

28 Andel minoritetsspråklige i skolene i Drammen
Alle elever Minoritetssp. % min. spr. Ant. elever gr. norsk % andel gr. norsk Aronsløkka 340 33 9,7 18 54,5 Bragernes 305 76 24,9 61 80,3 Brandengen 371 165 44,5 139 84,2 Danvik 351 86 24,5 80 93,0 Fjell 569 438 77,0 379 86,5 Hallermoen 473 16 3,4 10 62,5 Konnerud 426 17 4,0 5 29,4 Rødskog 135 51 37,8 23 45,1 Skoger 176 42 23,9 39 92,9 Vestbygda 337 3,0 8 80,0 Øren 422 91 21,6 63 69,2 Åskollen 406 26 6,4 22 84,6 Åssiden 300 110 36,7 71 64,5 Gulskogen 610 144 23,6 94 65,3 Børresen 324 79 24,4 40 50,6 Galterud 307 164 53,4 85 51,8 Kjøsterud 293 65 22,2 40,0 Stømsø 332 97 29,2 37 38,1 Svensedammen 496 3 0,6 1 33,3 Sum ord. skoler 6 973 1713 24,6 1 201 70,1

29 Levekårsindeks barneskoler
Aronsløkka skole 5,3 Bragernes skole 6,0 Brandengen skole 7,7 Danvik skole 7,3 Fjell skole 8,7 Gulskogen skole 6,8 Hallermoen skole 4,0 Konnerud skole 4,2 Rødskog skole Skoger skole 6,2 Vestbygda skole 2,5 Øren skole 7,5 Åskollen skole 6,5 Åssiden skole

30 Levekårsindeks ungdomsskoler
Børresen skole 6,8 Galterud skole 7,5 Kjøsterud skole 6,5 Strømsø skole 7,1 Svensedammen skole 3,6

31 Faglige resultater. Kompetanse
Tiltaksplan Faglige resultater. Kompetanse Hjem/skole samarbeid Lesing, å uttrykke seg muntlig, skriving, regning, digital ferdighet. Lærings- miljø og klasse- ledelse


Laste ned ppt "Kvalitetsutviklingsprosessen i drammensskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google