Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsutviklingsprosessen i drammensskolen Visjonen Kriteriene Balansert målstyring (BMS) Kartleggingsprøver Statlige verktøy Kommunale verktøy GSI/KOSTRA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsutviklingsprosessen i drammensskolen Visjonen Kriteriene Balansert målstyring (BMS) Kartleggingsprøver Statlige verktøy Kommunale verktøy GSI/KOSTRA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsutviklingsprosessen i drammensskolen Visjonen Kriteriene Balansert målstyring (BMS) Kartleggingsprøver Statlige verktøy Kommunale verktøy GSI/KOSTRA Resultatoppfølging

2 Visjon for drammensskolen Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

3 Visjon for drammensskolen (skoleplakaten) 1.Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosial miljø som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene. 2.Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere. 3.Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form. 4.Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg. 5.Omfattende elev- og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole. 6.En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt. 7.En nytenkende og åpen skole. 8.IKT-satsing og tilgang på oppdatert læringsmateriell. 9.Anvende flerkulturell kompetanse. 10.Lik og rettferdig vurdering.

4 BMS Målekart Fokus- område Kritisk suksessfaktor (Kjennetegn) Til- tak StyringsindikatorMåle- metode By- samfunnet Godt omdømmeOpplevd godt omdømme Trygg byVirksomhetene har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyser (ROS), derunder utarbeidet tiltaksplaner Registrering Økt integrasjonVirksomhetsplanen inneholder konkrete tiltak som synliggjør arbeidet med mangfold inkludering Registrering

5 BMS Målekart Fokus- område Kritisk suksessfaktor Til- tak StyringsindikatorMåle-metode BrukereTilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene. Gode, faglige resultaterNasjonale og lokale kartlegginger og prøver En skole fri for mobbingElektronisk dagbok Elevene opplever at de trives Elevundersøkelsen – resultat på spørsmål om mobbing Elevundersøkelsen – resultat på spørsmål om trivsel Elevene opplever mestring og utvikling Trivselsundersøkelse 1:4 trinn Elevundersøkelse – res. på sp om vurdering og veiledning Elevene opplever at de er motivert Elevundersøkelse – resultat på sp. om motivasjon Elevene er tilfreds med rådgiving om utdannings- og yrkesvalg Elevundersøkelsen (9. og 10. trinn, spm 36 til 38)

6 BMS Målekart Fokus- område Kritisk suksessfaktor Til- tak StyringsindikatorMåle-metode Brukere Omfattende elev- og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole Skolens resultater diskuteres med elever, foreldre og ansatte på trinn og/eller gruppenivå Registrering (skolen har planer for resultatoppfølging) Gjensidige forventninger mellom hjem og skole avklares Registrering (sak på foreldre/FAU-møte) Tilfredshet med medvirkningen Elev- og foreldre- undersøkelsen. Resultat på sp. om medvirkning En undervisnings- situasjon preget av ro, orden og gjensidig respekt Læringsmiljøet oppleves som godt Elev-, foreldre- og lærer- undesøkelsen. Resultat på sp om arbeidsmiljø Lik og rettferdig vurdering Elevene vet hva som skal til for at de skal få gode resultater i de enkelte fag Elevundersøkelsen. Resultat på sp om vurdering og veiledning Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form Tilfredshet med kroppsøvingstimene Elevundersøkelsen. Res på sp om tilfredshet med hvordan det jobbes i kroppsøvingstimene

7 BMS Målekart Fokus- område Kritisk suksessfaktor Til- tak StyringsindikatorMålemetode Brukere Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form Tilfredshet med skolens uteområder Elev- og foreldre- undersøkelsen. Res på sp om uteområdene Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg Elever og foreldre er fornøyd med skolens tilrettelegging av de fysiske rammene Elev- og foreldre- undersøkelsen. Res på sp om de fysiske forholdene på skolen Reviderte kvalitets- sikringssystemer Virksomheten har kvalitets- sikringssystemer som sikrer lovbestemte krav og har revidert disse Registrering Med- arbeidere Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte ansatte MedarbeidertrivselMedarbeiderundersøkelse Ansatte opplever at de har god kompetanse Medarbeiderund. Res på sp om faglig og personlig utvikling Andel lærere med godkjent utdanning i lærerstillinger (GSI)

8 BMS Målekart Fokus- område Kritisk suksessfaktor Til- tak StyringsindikatorMålemetode Med- arbeidere Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte ansatte Opplevd utviklingsmulighet i egen jobbsituasjon Medarbeiderundersøkelse Like styringsverktøyRegistrering (eks. mal for konferansetimer, elev- og medarbeidersamtaler osv) Høy tilstedeværelsesprosentSykefraværsstatistikk God lederadferdLederadferd i henhold til lederplakaten Medarbeiderundersøkelse iht referanse i lederplakat Økonomi God økonomistyring Avvik i forhold til budsjettAvviksrapportering Læring og fornyelse En nytenkende, åpen skole Opplevd tilfredshet med informasjon til og fra skolen Foreldreundersøkelsen – res på sp om informasjon Skolene har utviklingsprosjekter Registrering på MLG/ kommunens internettsider

9 BMS Målekart Fokus- område Kritisk suksessfaktor Til- tak StyringsindikatorMåle-metode Læring og fornyelse Anvende flerkulturell kompetanse Skolens virksomhetsplan synliggjør den flerkulturelle skolen Registrering IKT-satsing og tilgang på oppdatert læringsmateriell Elevene bruker digitale verktøy Elevundersøkelsen. Res på sp om PC-bruk Foreldreundersøkelsen. Res på sp om elevenes tilgang til PC Skolene bruker MLG aktivtRegistrering – oppdaterte MLG-sider Elever, foreldre og lærere opplever at skolen har god tilgang på læremidler Elev-, foreldre- og lærerundersøkelse. Res på sp om læremidler Økt samhandlingsevne Lærer av hverandre og på tvers av virksomhetene Registrering. Prosjekt beskrives i virksomhetsplanen Digital kompetanseNasjonal tjenestekatalog oppdatert Registrering

10 Årshjul 2007/08 Elevundersøkelsen 5. – 10. trinn15. jan – 30. mars Foreldreundersøkelsen 5. – 7. trinn og 9. trinn 15. jan – 30. mars Lærerundersøkelsen15. jan – 30. mars Medarbeiderundersøkelseuke 42 - 43 Kartleggingsprøve lesing 2. trinnvår 2008 Lesetest 3. trinnapril Lesetest 7. trinnoktober Lesetest 9. trinnoktober Lesetest 5. trinnnovember Brukerundersøkelse SFONov.- des. Elektronisk dagbokkontinuerlig Nasjonal prøve i matematikk 2. trinn? Kartleggingsprøve i matematikk 3. trinnuke 41 - 42

11 Årshjul 2007/08 Nasjonal prøve i matematikk 5. trinn25.09.07 Kartleggingsprøve i matematikk 6. trinnuke 41 - 42 Nasjonal prøve i matematikk 8. trinn25.09.07 Kartleggingsprøve i matematikk 9. trinnuke 41 - 42 Nasjonal prøve i engelsk lesing 5. trinnuke 36 - 37 Nasjonal prøve i engelsk lesing 8. trinnuke 38 - 39 Nasjonal prøve i lesing 5. trinn20.09.07 Nasjonal prøve i lesing 8. trinn20.09.07 Skriftlig avgangsprøve i engelsk20.05.08 Skriftlig avgangsprøve i matematikk21.05.08 Skriftlig avgangsprøve i norsk23.05.08 Muntlig avgangsprøve i div. fagJuni

12 Statlige verktøy Foreldreundersøkelsen Elevundersøkelsen Faglige nasjonale kartleggingsprøver Avgangseksamen – skriftlig Avgangseksamen - muntlig

13 Statlige verktøy – foreldreundersøkelsen eks på spørsmål Jeg/vi blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling Jeg/vi blir godt informert om barnets trivsel og sosiale utvikling Jeg/vi er godt tilfreds med tilgangen på læremidler (bøker o.l.) mitt/vårt barn har på skolen Jeg/vi er godt tilfreds med tilgangen mitt/vårt barn har til datautstyr/PC på skolen Standarden på skolens utearealer er god Mitt/vårt barn har fått god hjelp fra skolen til å velge utdanningsvei

14 Statlige verktøy – elevundersøkelsen eks på spørsmål Trives du godt på skolen? Er du blitt mobbet på skole de siste månedene? Pleier elevene å si fra til lærerne hvis noen blir mobbet? Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? Hvor fornøyd er du med måten dere jobber på i kroppsøvingsfaget? Hvor ofte bruker du PC/data til arbeid på skolen? Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? Spør lærerne hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid?

15 Statlige verktøy – elevundersøkelsen trivsel og mobbing - mellomtrinnet 92,7% av elevene på 5. – 7. trinn besvarte elevundersøkelsen i 2007. Det er flere elever på mellomtrinnet i Drammen som sier at de trives svært godt på skolen enn det som er gjennomsnittet for landet. Når det gjelder mobbing er det likevel flere elever som rapporterer at de blir utsatt for mobbing eller mobber selv, enn det som er gjennomsnittet for landet. Andelen elever som sier fra til lærerne om de ser noen som mobber er høyere i Drammen enn på landsbasis. Dette viser at vi har en kultur for å si fra til de voksne om mobbing.

16 Statlige verktøy - elevundersøkelsen trivsel og mobbing - ungdomstrinnet 82% av elevene på 8. – 10. trinn besvarte undersøkelsen i 2007. Som for mellomtrinnet, svarer også elevene på ungdomstrinnet at de trives svært godt på skolen – bedre enn landsgjennomsnittet. Kulturen for å si fra til lærerne om noen blir mobbet beholdes på ungdomstrinnet. Flere sier fra enn på landsbasis. Det er mindre mobbing på ungdomstrinnet i Drammen enn det som er gjennomsnittet for landet.

17 Statlige verktøy – elevundersøkelsen eks på resultater på ungdomstrinnet 2007 NasjonaltDrammen 8. – 10. trinn Elevene bruker digitale verktøy (på skolen) 4,465,05 Tilfredshet med lærebøker og utstyr 3,213,54

18 Kommunale verktøy Medarbeiderundersøkelsen (KS) Kommunalt valgte prøver Kompetansekartlegging av de ansatte

19 GSI/KOSTRA Bruken av tildelte ressurser (skolenes ”selvangivelse”) Årlig gjennomgang: -tildelingen til skolene - kommunenivået -Voksenressurs til tilpasset opplæring, spesialundervisning, ledelse, funksjoner med mer på den enkelte skole

20 Resultatoppfølging/måloppnåelse Kartleggingsprøver: På trinn (team) For andre: Elev/foresatte Personalet FAU/SU Offentliggjøring

21 Resultatoppfølging/Måloppnåelse forts Statlige og kommunale verktøy. Medarbeidere Fagforeninger FAU/SU/elevråd Foresatte/andre

22 Norsk lesing 5. trinn Mestrings- nivå 1 Mestrings- nivå 2 Mestrings- nivå 3 Landet26,650,123,3 Drammen kommune30,648,620,8 Aronsløkka skole136323,9 Bragernes skole17,562,520 Brandengen skole39,140,620,3 Danvik skole58,331,310,4 Fjell skole46,940,712,3 Gulskogen skole34,74916,3 Hallermoen skole15,65034,4 Konnerud skole3551,713,3 Rødskog skole47,431,621,1 Skoger skole12,568,818,8 Vestbygda skole24,446,329,3 Øren skole17,65131,4 Åskollen skole21,157,921,1 Åssiden skole31,746,322 Resultater nasjonale prøver 2007

23 Regning 5. trinn Mestrings- nivå 1Mestrings-nivå 2Mestrings-nivå 3 Landet26,647,226,2 Drammen kommune30,645,024,4 Aronsløkka skole11,144,4 Bragernes skole10,348,341,4 Brandengen skole17,547,535,0 Danvik skole21,045,233,9 Fjell skole29,439,231,4 Gulskogen skole28,644,926,5 Hallermoen skole31,743,924,4 Konnerud skole31,746,022,2 Rødskog skole31,647,421,1 Skoger skole45,037,517,5 Vestbygda skole41,743,814,6 Øren skole43,9 12,2 Åskollen skole35,653,311,1 Åssiden skole40,055,05,0

24 Resultater nasjonale prøver 2007 Engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1Mestringsnivå 2Mestringsnivå 3 Landet27,547,525,0 Drammen kommune28,547,823,7 Aronsløkka skole19,153,227,7 Bragernes skole14,643,941,5 Brandengen skole35,048,316,7 Danvik skole38,340,421,3 Fjell skole42,341,016,7 Gulskogen skole28,038,034,0 Hallermoen skole21,040,338,7 Konnerud skole25,063,311,7 Rødskog skole40,9 18,2 Skoger skole12,568,818,8 Vestbygda skole40,542,916,7 Øren skole17,660,821,6 Åskollen skole24,659,615,8 Åssiden skole29,334,136,6

25 Resultater nasjonale prøver 2007 Lesing 8. trinn Mestrings- nivå 1 Mestrings- nivå 2 Mestrings- nivå 3 Mestrings- nivå 4 Mestrings -nivå 5 Landet7,517,541,320,912,8 Drammen kommune10,523,940,917,17,7 Børresen14,518,840,219,76,8 Galterud17,728,137,516,70,0 Gulskogen12,432,027,819,68,2 Kjøsterud11,326,140,013,98,7 Strømsø4,918,650,018,67,8 Svensedammen4,621,746,715,111,8

26 Resultater nasjonale prøver 2007 Regning 8. trinn Mestrings- nivå 1 Mestrings- nivå 2 Mestrings- nivå 3 Mestrings- nivå 4 Mestrings- nivå 5 Landet6,618,943,220,410,8 Drammen kommune8,723,043,317,08,0 Børresen8,820,242,116,712,3 Galterud20,925,337,413,23,3 Gulskogen6,226,846,415,55,2 Kjøsterud10,622,149,612,45,3 Strømsø8,424,336,420,610,3 Svensedammen1,921,345,821,39,7

27 Resultater nasjonale prøver 2007 Engelsk lesing 8. trinn Mestrings- nivå 1 Mestrings- nivå 2 Mestrings- nivå 3 Mestrings- nivå 4 Mestrings- nivå 5 Landet8,519,543,420,97,8 Drammen kommune11,723,240,218,36,7 Børresen15,818,439,521,94,4 Galterud18,431,630,617,32,0 Gulskogen13,825,336,810,313,8 Kjøsterud11,223,440,217,87,5 Strømsø8,620,041,921,97,6 Svensedammen5,422,147,718,86,0

28 Andel minoritetsspråklige i skolene i Drammen Alle elever Minoritetssp. % min. spr. Ant. elever gr. norsk % andel gr. norsk Aronsløkka340339,71854,5 Bragernes3057624,96180,3 Brandengen37116544,513984,2 Danvik3518624,58093,0 Fjell56943877,037986,5 Hallermoen473163,41062,5 Konnerud426174,0529,4 Rødskog1355137,82345,1 Skoger1764223,93992,9 Vestbygda337103,0880,0 Øren4229121,66369,2 Åskollen406266,42284,6 Åssiden30011036,77164,5 Gulskogen61014423,69465,3 Børresen3247924,44050,6 Galterud30716453,48551,8 Kjøsterud2936522,22640,0 Stømsø3329729,23738,1 Svensedammen49630,6133,3 Sum ord. skoler6 973171324,61 20170,1

29 Levekårsindeks barneskoler Skolelevekårsindeks 2007 Aronsløkka skole5,3 Bragernes skole6,0 Brandengen skole7,7 Danvik skole7,3 Fjell skole8,7 Gulskogen skole6,8 Hallermoen skole4,0 Konnerud skole4,2 Rødskog skole8,7 Skoger skole6,2 Vestbygda skole2,5 Øren skole7,5 Åskollen skole6,5 Åssiden skole7,7

30 Levekårsindeks ungdomsskoler Skolelevekårsindeks 2007 Børresen skole6,8 Galterud skole7,5 Kjøsterud skole6,5 Strømsø skole7,1 Svensedammen skole3,6

31 Tiltaksplan Faglige resultater. Kompetanse Hjem/skole samarbeid Lesing, å uttrykke seg muntlig, skriving, regning, digital ferdighet. Lærings- miljø og klasse- ledelse


Laste ned ppt "Kvalitetsutviklingsprosessen i drammensskolen Visjonen Kriteriene Balansert målstyring (BMS) Kartleggingsprøver Statlige verktøy Kommunale verktøy GSI/KOSTRA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google