Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt områdesykehus i Drammen Orientering/dialog om: Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus Høringsuttalelsen Strategiplan for Vestre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt områdesykehus i Drammen Orientering/dialog om: Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus Høringsuttalelsen Strategiplan for Vestre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt områdesykehus i Drammen Orientering/dialog om: Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus Høringsuttalelsen Strategiplan for Vestre Viken Helseforetak HF Rådmannens vurdering og anbefaling 08.07.2014

2 Strategiplan for Vestre Viken HF: Drammen sykehus – områdesykehus og lokalsykehus for Drammensregionen Spesialiserte funksjoner som tilbys ett sted legges til Drammen Samlokalisering av somatikk og psykiatri til nytt områdesykehus i Drammen 08.07.20142

3 Drammen sykehus har byforankring fra 1887 Eldste bygg ved Drammen sykehus er fra 1887 Påbygg og endringer siden Høyblokka 1979 Reguleringsplan 1973/75: 90 mål til sykehusformål Reguleringsplan 2001: 60 mål Mulighetsanalysen 2011: 100 mål 08.07.20143

4 Alternative lokaliseringer er utredet tidligere Flere alternative lokaliseringer er utredet og forkastet tidligere, bl.a.: Gullaug, Lier Sundland, Drammen Kobbervikdalen, Drammen Bakerøya, Drammen og Lier Åserud Nord, Nedre Eiker Nå er en ny mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse av dagens sykehus foretatt. 08.07.20144

5 Mulighetsanalyse foreligger

6 Arealbehovet Dagens sykehus - Ca 80.000 m2 - Tomt 53.000 m2 - Høyblokkka kan brukes, men ikke til psykiatri. Resten rives Framtidig behov totalt 115.000 m2 - 86.000 m2 somatikk - 29.000 m2 psykiatri Langsiktig behov 160.000-170.000 m2

7 Alternativ med bruk av Høyblokka (2E-2) Høyblokka brukes til sykehusformål

8 Alternativ nybygging uten Høyblokka (1B-4) Høyblokka ikke til sykehusformål

9 Trafikkøkning er begrenset – nok kapasitet Moderat trafikkøkning (VDT fra 4.000 i dag til 5.000) Lokalisering gir økning av kollektivandelen. Bussholdeplasser i Hauges gate Ikke behov for omlegging av hovedveisystemet, men ny lokalvei Hauges gate – Bergstien Hovedadkomst med bil fra Dronninggata og Vinjes gate Parkering 1.300: - 950 ansatte (p-hus) - 250 pasienter/besøkende (forplasser med mer)

10 Sykehuset ligger sentralt

11 Analyseområdet er på ca 100 mål 3 alternativer for tomtestørrelse vurdert Mindre enn ved tilsvarende nye prosjekter

12 Bevaring er vurdert 3 bygg med høy bevaringsverdi (2 bygg utenfor analyseområdet) 13 bygg med middels bevaringsverdi (1 bygg utenfor analyseområdet)

13 Ikke bare offentlige grunneiere 46 grunneiere inkl. DK og Entra innenfor analyseområdet

14 Kostnader beregnet for 2 hovedalternativ Investeringsbehov 7 mrd kr med bruk av Høyblokka (2E-2) Investeringsbehov 7,5 mrd kr med nybygg (1B-4) Erverv av kommunale eiendommer ikke medregnet

15 Fremdrift Tidspunkt for beslutning hos overordnet helsemyndighet

16 Konklusjon i mulighetsanalysen Mulighetsanalysen konkluderer med at nåværende lokalisering er realistisk for å dekke nåværende og fremtidige behov 08.07.201416

17 Avklaringer fra Drammen kommune Vertskapskommune? Tomeutvidelse og reguleringsmessige grep? Prosess for prisfastsettelse og ervervskostnader? 08.07.201417

18 Verdiskaping Ca 3000 arbeidsplasser Kjøp av varer og tjenester for 1,1 mrd kr Kompetansebedrift Innovasjons- og utviklingsarbeid 08.07.201418

19 Velferd Økende krav til standard og krav på velferdstjenester. Drammen sykehus er nedslitt, bare Høyblokka kan brukes. Attraktiviteten blant ansatte og brukere vil synke. Beslutning om utbygging kan snu en negativ trend. Et moderne sykehus vil gi trygghet for brukerne, godt omdømme og tiltrekningskraft. Tilbudet må ligge nært til brukerne, både ved akutte hendelser og transport for øvrig. 08.07.201419

20 Miljø- og byutvikling taler for sykehus i sentrum Nasjonale miljømål Fremtidens byer Nær kollektivknutepunktene Bevarer ”Det engelske kvarter” 08.07.201420

21 Flere vil bruke sykehuset daglig frem til 2025 08.07.201421 Beregnet aktivitetsnivå Drammen sykehus, somatikk 2010, 2025

22 Grunneierne er bekymret – trenger avklaring 46 grunneiere er berørt Vanskelig situasjon for grunneierne: Generell usikkerhet Omsetning begrenset Forvaltning/vedlikehold Tid frem til avklaring/innløsning Drammen kommune tilbyr frivillig innløsing 08.07.201422

23 Medvirkning Utbyggingen vil berøre mange Store krav til inkluderende prosesser Hovedansvar for informasjon og medvirkning på VVHF Drammen kommune vil legge til rette for åpenhet og medvirkning rundt kommunale ansvarsforhold 08.07.201423

24 Forhold som bør vurderes i reguleringsarbeidet Arealutnyttelse og bygningsmessig utforming bør tilføre området nye kvaliteter Høyblokka bør primært brukes til sykehusformål og subsidiært sykehusrelaterte aktiviteter: sykehotell, helseinnovasjon, helsetjenester osv. Øke kollektivandel og vurdere traseer for lokalvei Parkeringsbehovet bør vurderes nærmere – herunder parkering i fjell og under Drammen park 08.07.201424

25 Risikovurdering Manglende utbygging Nye utredninger innebærer nye utsettelser og alternative løsninger Vestre Viken har regional balanse med 3 lokalsykehus og ett områdesykehus Regulering er begrenset risiko pga samsvar med nasjonale føringer Kommunen frigjør ressurs til reguleringsarbeid Overordnede helsemyndigheters evne og vilje til å prioritere midler til investering og drift vurderes å være den største risikofaktoren 08.07.201425

26 08.07.201426 1.Drammen ønsker å være vertskommune for et moderne områdesykehus for befolkningen i Vestre Viken sykehusområde ved en oppgradering/utvidelse av nåværende sykehusområde i Drammen. 2.Drammen kommune anbefaler at Vestre Viken HF starter arbeidet med reguleringsplan i nært samarbeid med Drammen kommune med utgangspunkt i de rammer som mulighetsanalysen fra Vestre viken HF trekker opp. 3.Drammen kommune vil ta initiativ til egen prosess med Vestre Viken HF med sikte på å inngå avtale som avklarer forholdet til Drammen kommunens eiendommer i området. Rådmannens innstilling


Laste ned ppt "Nytt områdesykehus i Drammen Orientering/dialog om: Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus Høringsuttalelsen Strategiplan for Vestre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google