Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike boligløsninger. Finansiering. Økonomiske støtteordninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike boligløsninger. Finansiering. Økonomiske støtteordninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike boligløsninger. Finansiering. Økonomiske støtteordninger.

2 Kjøpe bolig - egenkapital - startlån - boligtilskudd - husbankvilkår - eksempel - kontakt saksbehandler

3 Leie bolig - privat - kommunalt - vanlig utleiebolig - spesielt tilrettelagt bolig

4 Viktige støtteordninger. - Kommunale - etableringstilskudd - garanti for depositum - kommunal bostøtte - Statlige - statlig bostøtte

5 Beskrivelse kommunal bostøtte. Den kommunale bostøtteordningen kan du søke dersom du bor i en kommunal bolig. Målgruppe Formålet med bostøtteordningener å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Eksempel: Med en årsinntekt på 144 900 blir samlet egenandel 38 976 kroner pr år, dvs 3 248 kroner pr måned. Alle skal ha igjen til minimum livsopphold. For tiden utgjør satsen 4 679 kroner for enslige husstander. For uføretrygdede og alderspensjonister utgjør minstesatsen 7 519 kroner for enslige. Innvilget bostøtte blir trukket direkte fra husleien. Saksbehandlingstid Søknadene behandles fortløpende og tar vanligvis mellom 2-4 uker.

6 Hvem kan få statlig bostøtte? For å få bostøtte må du eller én i husstanden din være støtteberettighet. Personer som har rett til bostøtte er: Barn under 18 år eller person over 65 år Person med visse typer trygder/stønader fra det offentlige, se nedenfor Person som har sosial stønad som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år Følgende trygder/stønader gir støtteberettigelse: - Alders-, uføre- eller etterlattepensjon fra folketrygden eller annen offentlig pensjon, eller tilsvarende fra EØS-land - Krigspensjon - Grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven - Attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad - Introduksjonsstønad

7 Krav til boligen for å få bostøtte FUNKSJON S-KRAV AREAL- KRAV KRAV TIL FINANSIERING TYPE HUSSTAND Alders-, uføre og etterlattepensjonister med inntekt under mp + 30 pst. Nei Alders-, uføre og etterlattepensjonister med inntekt over mp + 30 pst. Ja Ja* Husstander med barn under 18 år (barnefam.) JaNei Husstander med mottaker av attførings- eller rehab.penger, yrkesskadeerstatning, grunn- eller hjelpestønad, tidsbegrenset uførepensjon, eller person som har sosial stønad som eneste inntekt JaNeiBare for privat leid bolig IntroduksjonsstønadNei * For boliger i borettslag og kommunale boliger anses finansieringskravet som oppfylt.

8 På www.husbanken.no finnes det en kalkulator for beregning av bostøtte. www.husbanken.no Her er noen eksempler

9 Bostøtte ved forskjellig inntekt. Husleie: kr. 6000 per mnd. Formue mindre enn kr. 200.000. Inntekt kr. 120 0000 Årlig bostøtte: kr. 40 734 Månedsbeløp: kr. 3 395 Inntekt kr. 140 000 Husleie og formue som eksempelet over. Årlig bostøtte: kr. 30 720 Månedsbeløp: kr. 2 560 Inntekt kr. 160 000 Husleie og formue som eksempelet over. Årlig bostøtte: kr. 15 873 Månedsbeløp: kr. 1 323

10 Bostøtte ved forskjellig husleie. Husleie: kr. 4000 per mnd. Formue: mindre enn kr. 200.000 Årlig inntekt kr. 120.000 Årlig bostøtte: kr. 21.534,- Månedsbeløp: kr. 1795,- Husleie egenandel: kr. 2205,- Husleie: kr. 5500 per mnd. Inntekt og formue som eksempelet over. Årlig bostøtte: kr. 35.934,- Månedsbeløp: kr. 2995,- Husleie egenandel: kr. 2505,- Husleie: kr. 6500 per mnd. Inntekt og formue som eksempelet over. Årlig bostøtte: kr. 43.503,- Månedsbeløp: kr. 3625,- Husleie egenandel: kr. 2875,-

11 Bostøtte ved forskjellig formue. Enslig uføretrygdet person. Brutto husleie: kr. 5500,- per mnd. Trygdeutbetaling: kr. 150.000,- per år Husstandens totale formue kr 0 Husstandens totale inntekt kr 150 000 Årlige bostøtte er beregnet til kr 17 280 Månedsbeløp kr 1 440 Husstandens totale formue kr 250 000 Husstandens totale inntekt kr 153 000 Årlig bostøtte er beregnet til kr 15 468 Månedsbeløp kr 1 289 Husstandens totale formue kr 500 000 Husstandens totale inntekt kr 168 000 Årlig bostøtte er beregnet til kr 5 760 Månedsbeløp kr 480

12 Spesielt tilrettelagte boliger For personer med alvorlig psykisk lidelse

13 Hvem kan søke? Søkeren må ha en alvorlig og langvarig psykisk lidelse. Søker må også ha et etablert forhold til fastlege og ha behandler i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Videre må søkerne være diagnostisert, den medisinske og sosiale situasjon være kartlagt og den første behandlingsfase være gjennomført før søknad kan fremmes.

14 Alvorlig psykisk lidelse. Dette er et rettslig begrep som ikke tilsvarer noen klar psykiatrisk diagnose. Psykosene anses å være i kjerneområdet av begrepet, men også enkelte andre tilstander kan omfattes når pasientens funksjonsevne er så dårlig at den kan sidestilles med tilstanden ved psykose. Vilkåret kan også være oppfylt selv om pasienten er symptomfri, dersom dette skyldes medikamentell behandling. Sosial- og helsedirektoratet 2005

15 Type boliger. 1.Samlokaliserte leiligheter 1.Samlokaliserte leiligheter 2. Boliger tilknyttet boteam. 2. Boliger tilknyttet boteam. 3. Bofellesskap med dagtjenester. 3. Bofellesskap med dagtjenester. 4. Bofellesskap med heldøgnstjenester. 4. Bofellesskap med heldøgnstjenester.

16 Samlokaliserte leiligheter. Navn på boligene BydelAntall Jens Rolfsensgt fellesboliger Bergenhus9 R. Nordraaksgt fellesboliger Bergenhus10 Sælenveien fellesboliger Fyllingsd10

17 Boliger tilknyttet boteam. Navn på boteamene AdresseBydelAntall Toppe b oteam Nordre Toppe Åsane10* Boteam Sandvikskvartalet Jens Rolfsensgt 6 Bergenhus10* Nesttun boteam Hardangerveien 6 Fana18 Årstad boteam Sivlesgate 1 Årstad15* *Maksimalt antall leiligheter knyttet til boteamet

18 Bofellesskap med dagtjenester. Navn på boligene BydelAntallFerdig Fæsteråsen bofellesskap Laksevåg9 Granhaugen bofellesskap Åsane6 Kirkeveien bofellesskap Fana6 Knappenveien bofellesskap Ytrebygda12 Kolstihagen bofellesskap Årstad5 Lakslia bofellesskap Arna9 2007 Lilletveit bofellesskap Fana10 Mowinkelsvei bofellesskap Fyllingsd10 Møhlenpris bofellesskap Bergenhus7 Tartargaten bofellesskap Bergenhus9 Tertnesveien bofellesskap Åsane6 Vestlundtoppen bofellesskap Fyllingsd9 Åstveitveien bofellesskap Åsane8

19 Navn på boligene BydelAntallFerdig Haggardshaugen bofellesskap Fana10 2006 Håstein bofellesskap Laksevåg14 2006 Ortu bofellesskap Fyllingsd11 2007 Skivebakken bofelleskap Bergenhus6 Teodorhaugen bofell. Åsane9 Wergeland bofell. Årstad9 Bofellesskap med heldøgnstjenester.

20 Hjemmeboende Søker Koordinator Helse Bergen Institusjon Søker Prioriteringsutvalg Inger Larsen Randi Moland Audun Pedersen Sidsel Rougne Tor B. Pettersen Forvaltningsenhetene i Arna Åsane Bergenhus Årstad Fyllingsdalen Laksevåg Fana Ytrebygda Søknadsskjema Opplysningsskjema Legeerklæring Søknadsskjema Sjekkliste Legeerklæring Samtale Tildelingsbrev Leietaker Avd. psykisk helse Ledige plasser Aktuelle kandidater Prioritering


Laste ned ppt "Ulike boligløsninger. Finansiering. Økonomiske støtteordninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google