Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til komitemøtet 12.05.2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til komitemøtet 12.05.2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til komitemøtet

2 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Skatter og rammetilskudd Driftsregnskapet Finansiell situasjon Balansen Investeringsregnskapet 2

3 Prosess Årsregnskapet levert revisor Årsmeldinga levert revisor Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 godkjent av revisor uten merknader Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 behandlet i kontrollutvalget uten vesentlige merknader Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 vedtatt i formannskapet Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 behandles i komitemøtet Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 behandles i kommunestyret

4 Nøkkeltall IndikatorerNøkkeltall Kommentarer Innbyggere5701Nedgang på 2 fra 2012, men fødselsunderskuddet har økt. Antall årsverk508Nedgang på 8 fra Antall ansatte 730. Stabil kvinneandel de siste årene på ca 81%. Sykefravær8,1 %9,1% i Målet var 7,5% ved utløpet av 2013 Netto driftsresultat7,8 mill (1,6%)Korrigert for premieavvik, bruk av fond og momskomp fra investeringer gir et reelt driftsresultat på 3,7% Merforbruk kommunalområder15,3 millInkl netto premieavvik på 11,8 mill Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0Merforbruket var på 5,8 mill før strykninger Avkastning plasserte midler16,6 mill (9,01%)Referanseindeksen var 7,95 % Samlet lånegjeld221 mill207 mill i Netto lånegjeld er kr pr innbygger, hele landet har i gjennomsnitt kr Pensjonsforpliktelser779 millUtgjør kr pr innbygger, hele landet har i gjennomsnitt kr Sum driftsinntekter495 millIndikator sum omsetning 4

5 Befolkningsutvikling 5

6 Økonomisk situasjon 6

7 Skatter og rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd SUM frie inntekter

8 Driftsregnskapet 8 Regnskap 2013 Budsjett inkl endr 2013 Avvik i kroner Omstillings- mål inkl i budsj STAB LOKALSAMFUNN OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum ordinær drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans TOTALT

9 Vurdering av måloppnåelse Budsjettet for 2013 hadde et omstillingsmål på ca 6,3 mill Korrigert merforbruk på 5,5 mill i 2012 (ekskl premieavvik og tap på fordringer) innen ordinær drift Reelt omstillingsmål i 2013 på 11,8 mill kroner Merforbruk i ordinær drift på ca 15,3 mill Justert for premieavvik på ca 11,8 mill Merforbruk på ca 3,5 mill kroner = Måloppnåelse i 2013 på ca 8,3 mill kroner 9

10 Finansiell situasjon 10

11 Beholdning og resultater langsiktige plasseringer Beholdning og resultat Markedsverdi Andel Resultat 2013 Bankinnskudd ,8 % Pengemarked ,8 % Obligasjoner ,0 % Garanterte produkter ,0 % Hedgefond ,2 % Eiendom ,2 % Utenlandske aksjefond ,0 % Norske aksjefond ,1 % Totalt ,0 %

12 Historisk avkastning på langsiktige plasseringer ÅrResultatMarkedsverdiAvkastning % % % % % % % % % % % % % 12

13 Balansen Kommentarer til 2013-tallene Anleggsmidler Herav pensjonsmidler på 588 mill Omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Langsiktig gjeld Herav pensjons- forpliktelser på 779 mill Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital på 18,6%, gjeldsgrad på 81,4% 13

14 Investeringsregnskapet Regnskap Budsjett endelig Budsjett opprinnelig Investeringer i anleggsmidler Bruk av lånemidler Investeringsregnskapet har ingen udekket eller udisponert saldo

15 Investeringsregnskapet 15


Laste ned ppt "Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til komitemøtet 12.05.2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google