Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmelding og årsregnskap 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmelding og årsregnskap 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmelding og årsregnskap 2013
Presentasjon til komitemøtet

2 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon
Skatter og rammetilskudd Driftsregnskapet Finansiell situasjon Balansen Investeringsregnskapet

3 Prosess Årsregnskapet levert revisor 13.02.2014
Årsmeldinga levert revisor Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 godkjent av revisor uten merknader Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 behandlet i kontrollutvalget uten vesentlige merknader Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 vedtatt i formannskapet Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 behandles i komitemøtet Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 behandles i kommunestyret

4 Nøkkeltall Indikatorer Nøkkeltall Kommentarer Innbyggere 5701
Nedgang på 2 fra 2012, men fødselsunderskuddet har økt. Antall årsverk 508 Nedgang på 8 fra Antall ansatte 730. Stabil kvinneandel de siste årene på ca 81%. Sykefravær 8,1 % 9,1% i Målet var 7,5% ved utløpet av 2013 Netto driftsresultat 7,8 mill (1,6%) Korrigert for premieavvik, bruk av fond og momskomp fra investeringer gir et reelt driftsresultat på 3,7% Merforbruk kommunalområder 15,3 mill Inkl netto premieavvik på 11,8 mill Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Merforbruket var på 5,8 mill før strykninger Avkastning plasserte midler 16,6 mill (9,01%) Referanseindeksen var 7,95 % Samlet lånegjeld 221 mill 207 mill i Netto lånegjeld er kr pr innbygger, hele landet har i gjennomsnitt kr Pensjonsforpliktelser 779 mill Utgjør kr pr innbygger, hele landet har i gjennomsnitt kr Sum driftsinntekter 495 mill Indikator sum omsetning

5 Befolkningsutvikling
Side 12 i årsmeldinga

6 Økonomisk situasjon Side 27 i årsmeldinga

7 Skatter og rammetilskudd
2013 2012 2011 2010 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd SUM frie inntekter Side 7 i årsmeldinga. Tallene t.o.m inkl refusjoner for ressurskrevende tjenester og derfor ikke helt sammenlignbart med I 2012 utgjorde dette 13,6 mill.

8 Omstillings-mål inkl i budsj
Driftsregnskapet Regnskap 2013 Budsjett inkl endr 2013 Avvik i kroner Omstillings-mål inkl i budsj STAB LOKALSAMFUNN OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum ordinær drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans TOTALT Side 24 i årsmeldinga. Avviket på stab inkluderer premieavvik på 11,8 mill og ufordelt lønnsavsetning på 2,5 mill. Omstillingsmålet på stab inkl en utgiftspost ifbm omorganiseringen på 1,5 mill.

9 Vurdering av måloppnåelse
Budsjettet for 2013 hadde et omstillingsmål på ca 6,3 mill Korrigert merforbruk på 5,5 mill i 2012 (ekskl premieavvik og tap på fordringer) innen ordinær drift Reelt omstillingsmål i 2013 på 11,8 mill kroner Merforbruk i ordinær drift på ca 15,3 mill Justert for premieavvik på ca 11,8 mill Merforbruk på ca 3,5 mill kroner = Måloppnåelse i 2013 på ca 8,3 mill kroner

10 Finansiell situasjon

11 Beholdning og resultater langsiktige plasseringer
Markedsverdi Andel Resultat 2013 Bankinnskudd 16,8 % Pengemarked 11,8 % Obligasjoner 37,0 % Garanterte produkter 2,0 % 52 600 Hedgefond 5,2 % Eiendom 4,2 % -9 450 Utenlandske aksjefond 14,0 % Norske aksjefond 9,1 % Totalt 100,0 % Side 8 i årsmeldinga

12 Historisk avkastning på langsiktige plasseringer
Resultat Markedsverdi Avkastning 2002 3.48% 2003 6.74% 2004 3.61% 2005 4.41% 2006 6.06% 2007 2.06% 2008 -7.30% 2009 9.43% 2010 6.60% 2011 0.41% 2012 5.08% 2013 9.01% 4.05% Side 9 i årsmeldinga

13 Balansen 2013 2012 Kommentarer til 2013-tallene Anleggsmidler
2013 2012 Kommentarer til 2013-tallene Anleggsmidler Herav pensjonsmidler på 588 mill Omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Langsiktig gjeld Herav pensjons-forpliktelser på 779 mill Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD  Egenkapital på 18,6%, gjeldsgrad på 81,4% Side 11 i årsregnskapsdokumentet, men det står feil i dokumentet vedr kortsiktig gjeld i 2013!!!!!!

14 Investeringsregnskapet 2013
Budsjett endelig Budsjett opprinnelig Investeringer i anleggsmidler Bruk av lånemidler Investeringsregnskapet har ingen udekket eller udisponert saldo

15 Investeringsregnskapet
Side 14 i årsregnskapsdokumentet


Laste ned ppt "Årsmelding og årsregnskap 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google