Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/ styreleder Thorstein Øverland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/ styreleder Thorstein Øverland"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/ styreleder Thorstein Øverland
Presentasjon for formannskapet 12. april 2011: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland

2 Disposisjon Resultatet i 2010 Premiefondet
Tiltak for å øke DKPs egenkapital

3 Et godt resultat også i 2010

4 Resultatfordeling (side 1 i Styrets beretning)
Resultat i pensjonskassen Administrasjonsresultat (1)  590 Renteresultat (2) Netto finansinntekter i kollektiv porteføljen Pliktig grunnlagsrente  751 Pliktig rente til premiefond Risikoresultat (3) Premie til avkastningsgaranti (4) Resultat i kollektivporteføljen (Teknisk regnskap) ( ) Resultat i selskapsporteføljen

5 Resultatfordeling (side 1 i Styrets beretning)
Resultat i pensjonskassen Administrasjonsresultat (1)  590 Renteresultat (2) Netto finansinntekter i kollektiv porteføljen Pliktig grunnlagsrente  751 Pliktig rente til premiefond Risikoresultat (3) Premie til avkastningsgaranti (4) Resultat i kollektivporteføljen (Teknisk regnskap) ( ) Resultat i selskapsporteføljen Se note 7, 8 og 17

6 Resultatfordeling (side 1 i Styrets beretning)
Resultat i pensjonskassen Administrasjonsresultat (1)  590 Renteresultat (2) Netto finansinntekter i kollektiv porteføljen Pliktig grunnlagsrente  751 Pliktig rente til premiefond Risikoresultat (3) Premie til avkastningsgaranti (4) Resultat i kollektivporteføljen (Teknisk regnskap) ( ) Resultat i selskapsporteføljen

7 Verdijustert avkastning side 10 i Styrets beretning
% Totalt: Verdijustert ,4 Bokført ,7 Norske obligasjoner: Anleggsportefølje (HTF) 4,9 Omløpsportefølje ,6 Bankinnskudd: ,3 Pantelån: ,3 Eiendom: ,2 Norske aksjer: ,7 Utenlandske aksjer inkl. valutasikring: ,8

8 Aktivafordeling (side 6 i styrets beretning)
(Hele tusen kroner) Markeds- verdier 2010 verdier i % 2010 verdier i % 2009 Fast eiendom, Engene 1 160 000 6,1 6,3 Eiendomsfond 4,9 Utlån 32 842 1,3 1,5 Aksjer og andeler 13,9 13,8 Obligasjoner som holdes til forfall 902 366 34,5 41,4 Obligasjoner og renterelaterte derivater 968 914 36,9 32,3 Bankinnskudd 63 412 2,4 4,7 Sum 100

9 Verdijustert avkastning hos andre selskaper og pensjonskasser
KLP 7,4 Komm. pk. 6,8 Vital 6,8 DKP 6,4 Storebrand 6,4 Nordea Liv 5,7 Andel aksjer % 18,5 17,2 13,9 11,0 15,0

10 Kapitalavkastning i DKP og KLP

11 Resultatfordeling (side 1 i Styrets beretning)
Resultat i pensjonskassen Administrasjonsresultat (1)  590 Renteresultat (2) Netto finansinntekter i kollektiv porteføljen Pliktig grunnlagsrente  751 Pliktig rente til premiefond Risikoresultat (3) Premie til avkastningsgaranti (4) Resultat i kollektivporteføljen (Teknisk regnskap) ( ) Resultat i selskapsporteføljen Se Styrets beretning s. 3 og note 4

12 Resultatfordeling (side 1 i Styrets beretning)
Resultat i pensjonskassen Administrasjonsresultat (1)  590 Renteresultat (2) Netto finansinntekter i kollektiv porteføljen Pliktig grunnlagsrente  751 Pliktig rente til premiefond Risikoresultat (3) Premie til avkastningsgaranti (4) Resultat i kollektivporteføljen (Teknisk regnskap) ( ) Resultat i selskapsporteføljen

13 Resultatfordeling Resultat i pensjonskassen 112 274
Administrasjonsresultat (1)  590 Renteresultat (2) Netto finansinntekter i kollektiv porteføljen Pliktig grunnlagsrente  751 Pliktig rente til premiefond Risikoresultat (3) Premie til avkastningsgaranti (4) Resultat i kollektivporteføljen (Teknisk regnskap) ( ) Resultat i selskapsporteføljen Disponering av resultatet Overført til premiefond Overført til egenkapital Overført til risikoutjevningsfondet  286 Overført til fond for urealiserte gevinster

14 Heretter betales alle premier gjennom premiefondet
Innbetalinger fra kunder Premier Overskudd

15 Hvordan kan premiefondet benyttes?
Premiefondet er kundenes eiendom, og kan bare benyttes til å betale premier Det kan tjene som en buffer for å utjevne uventede endringer i reguleringspremier o l Fondet bør imidlertid også vurderes i sammenheng med kommunens eierrolle i DKP

16 Premiefondet i 2010 (side 10 i Styrets beretning)
Premiefond IB 38 852 + Innbetalt for høy premie gjennom året 24 559 + Resultatført endring i fondet + Garanterte renter 91 638 1 461 Premiefond

17 Når så mye tilbakeføres til kundene, er det nok igjen til forsvarlig drift i DKP?
Noen viktige spørsmål: Hvor stor er DKPs egenkapital og andre reserver i dag? Hvor mye har DKP behov for? Hvordan kan DKPs evne til å ta risiko styrkes?

18 DKPs forvaltningskapital øker hvert år med 10 – 11 %

19 Ansvarlig kapital og andre reserver holder ikke lenger følge med veksten
(I % av forvaltningskapital) Tilført kommunen, mill kr

20 Hvorfor ikke? % Nesten hele overskuddet må nå
overføres til premiefondet Premiefondet regnes ikke lenger som reserve

21 Hvis premiefondet fortsatt hadde tjent som reserve……
%

22 DKP har nå mindre evne til å ta risiko enn enkelte andre pensjonskasser
Fordeling aktiva (alle tall i %) DKP 10 komm.p.k Aksjer 13,9 18,5 Obligasjoner 71,4 64,0 Eiendom 11,0 8,6 Bank/Annet 3,7 8,9 Total 100,0 Fordeling passiva Ansvarlig kapital 5,3 6,4 Andre reserver 2,8 5,6 Gjeld 91,9 88,0

23 Årsaken er det store premiefondet – som nå bokføres som gjeld
Fordeling aktiva (alle tall i %) DKP 10 komm.p.k Aksjer 13,9 18,5 Obligasjoner 71,4 64,0 Eiendom 11,0 8,6 Bank/Annet 3,7 8,9 Total 100,0 Fordeling passiva Ansvarlig kapital 5,3 6,4 Andre reserver 2,8 5,6 Gjeld 91,9 *) 88,0 *) Herav premiefond 5,9 %!

24 Hvorfor denne forskjellen mellom DKP og de andre?
Ansvarlig kapital: Flere av de andre pensjonskassene ble tilført ny egenkapital i 2008 Andre reserver: DKP realiserte mye av kursreguleringsfondet da vi overførte ca 50 % av vår forvaltningskapital til HTF-obligasjoner. Dermed ble reservene flyttet fra kursreg. fondet til premiefondet, og ble samtidig omdannet fra reserve til gjeld. (Overgang til HTF fremstår likevel fortsatt som en meget god beslutning)

25 DKP tar i dag noe mindre investeringsrisiko enn før 2008
Fordeling aktiva (alle tall i %) DKP 10 komm.p.k Aksjer 13,9 *) 18,5 Obligasjoner 71,4 64,0 Eiendom 11,0 8,6 Bank/Annet 3,7 8,9 Total 100,0 Fordeling passiva Ansvarlig kapital 5,3 6,4 Andre reserver 2,8 5,6 Gjeld 91,9 88,0 *) Aksjeandelen ble økt til 15,8 % i februar

26 DKP må likevel øke sin egenkapital
Den nåværende risikoprofilen krever at egenkapitalen økes med 50 mill kr, dvs at ansvarlig kapital øker til 7,2 % Alt 1: Innskudd av egenkapital Kommunen foretar et kapitalinnskudd på 50 mill kr, og reduserer planlagt premieinnbetaling med samme beløp, ved å trekke på premiefondet. (Dette reiser noen regnskapsmessige utfordringer.) Alt 2: Øke premien DKP kan øke rentegarantipremien for 2011 med 50 mill kr, og trekke beløpet fra premiefondet. Det utløser imidlertid 14,1 % arbeidsgiveravgift på noe som egentlig er et kapitalinnskudd. DKP v/ styreleder har god dialog med rådmannen om ovennevnte alternativer

27 Andre reserver må også økes når det blir mulig
Tilleggsavsetninger - er fullt utnyttet Kursreguleringsfond vil forhåpentlig øke etter hvert, - men kan ikke påvirkes av oss Finanstilsynet har foreslått nye bestemmelser som tillater oppbygging av større reserver Nytt bufferfond, minimum 10 % av total kapital, maksimum 15 % Bufferfondet kan benyttes også ved avkastning under 0 % Det er imidlertid usikkert om og når det blir gjennomført

28 Oppsummering 2010 ble et nytt godt år for DKP
Premiefondet er økt til hele 156,5 mill kr, og kan være et godt redskap for kommunen, både som kunde og som eier av DKP DKP har et behov for å øke både ansvarlig kapital og andre reserver Inntil videre vil DKP ha en noe lavere aksjeandel - og lavere risiko - enn gjennomsnittet av øvrige pensjonskasser


Laste ned ppt "v/ styreleder Thorstein Øverland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google