Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Odd e. havik1 Velkommen til Dobbelkompetanseprosjektets nettverkseminar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Odd e. havik1 Velkommen til Dobbelkompetanseprosjektets nettverkseminar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 odd e. havik1 Velkommen til Dobbelkompetanseprosjektets nettverkseminar 2007

2 Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og status Odd E. Havik Solstrand 15. – 16.11.07

3 odd e. havik3 Bakgrunn - rekrutteringsproblemer l Problemer med rekruttering til vitenskapelige stillinger som krever dobbelkompetanse –Få psykologer med spesialistkompetanse og doktorgrad –Snitt 15-20 år? Feil rekkefølge? –Svak rekruttering: NIFU rapport 5/1999 –Tidligere stimuleringstiltak: Program for klinisk psykologisk forskning, RSF/NAVF. Program for mental helse, Medisin og helse, NFR. MH-gruppe i klinisk forskning, Tromsø.

4 odd e. havik4 Bakgrunn - økt behov og utbygging av psykologutdanningen l Opptak økt med ca. 90% i løpet av i løpet av 90-tallet (oppstart UiTø og NTNU, økt opptak UiO og UiB). l Svikt i tilførsel av stipendiatstillinger l Opptrappingsplanen for psykisk helse –Økt antall psykologstillinger –Vekt på kompetanseutvikling og forskning l Møte mellom universitetsmiljøene og UFD & HD juni 2000. l Nasjonal gruppe (UiO, UiB, NTNU, UiTø, NPF, Helseforetak) avga utredning 1.10.2001 l UiB bedt å lede arbeidet med prosjektplan - ferdig 1.10.2002

5 odd e. havik5 Hvem bidro inn i utredningene: l Hildegun Bomnes, Oslo HF l Odd E. Havik, UiB l Monica Martinussen, UiTø l Erik Rakoczy, Oslo HF l Bjørn Rishovd Rund, UiO l Audun Rivedal, UiB l Ole Johan Sandvand, Modum Bad l Ingunn Skre, UiTø l Anders Skuterud, NPF l Tore Stiles, NTNU –og mange samtalepartnere

6 odd e. havik6 Dobbelkompetanseløp - foreslått modell l 7 årige løp –4 år spesialistutdanning: Finansieres av HOD via SHdir og skjer ved et helseforetak –3 år doktorgradsstipend: Finansiert av UFD som øremerket del av stipendiatstillinger til universitetene l 28 stillinger fordelt slik: 2*9 (UiB, UiO) og 2*5 (NTNU, UiTø) l Prosjektorganisering: Leder og 4 lokale koordinatorer, NPF og Helseforetak l Driften av den kliniske delen av prosjektet forankres i randsonen ved UiB: Halos, Unifob.

7 odd e. havik7 Prosjektstyret og koordinatorer l Leder Odd E. Havik, UiB l Arild Gjertsen, Aker Universitetssykehus HF l Siri Gullestad, UiO l Gerd Kvale, UiB l Ingunn Skre, UiTø l Anders Skuterud, NPF l Tores Stiles, NTNU l Administrasjon: Anne Kristin Aanstad UiB/Unifob

8 odd e. havik8 Utfordringer: Hvordan sikre samarbeid?

9 odd e. havik9 Utfordringer - sikre samarbeid og felles forståelse av stipendiatstillingene ved universitetene l Bevilgninger til universitetene –Bevilgningsbrev til de fire universitetene 10.02.02 »"For 2002 foreslås det etablert to kombinerte stillinger ved Universitetet i Bergen og Oslo og en kombinert stilling ved Universitetet i Tromsø og NTNU". –Gjenfinne de øremerkede stillinger og føre disse frem til miljøene.

10 odd e. havik10 Utfordringer – samarbeid mellom universitetene l Stipendiatstillingene utlyses ved det enkelte universitet og sluttvurderes der, men en nasjonal oppgave å sikre kvalitet og relevans: –Komité: »Sikre en felles vurdering av prosjektkvalitet, veileder, forskergruppe. Samme komité for fire universiteter. –Prosjektstyre: »Sikre rekruttering i forhold til prioriterte områder ved universitetene. »Sikre rekruttering i forhold til Opptrappingsplanens prioriteringer. »Koordinere prosjekt og klinisk spesialistutdanning. »Driftsmidler »Fremdrift –Bygge opp en nasjonal forskerskole/forskernettverk?

11 odd e. havik11 Sikre rekruttering i forhold til prioriterte områder ved universitetene – to første utlysningene l UiO: 1. Klinisk voksen, med spesifikk prioriteringer innen behandlingsforskning. 2. Klinisk barnepsykologi 3. Rus- og stoffmisbruk. l UiB: 1. Klinisk barnepsykologi, 2. Klinisk nevropsykologi, 3. Alvorlige psykiske lidelser. Områdene er likestilte. l NTNU: 1. Klinisk nevropsykologi, 2. Klinisk barne- og ungdomspsykologi, 3. Rettspsykologi, 4. Klinisk voksenpsykologi. Områdene er rangert. l UiTø: Dersom søkere ellers står likt, ønsker en å prioritere prosjekter innen klinisk nevropsykologi, klinisk barne- og ungdomspsykologi, alvorlig psykopatologi, rettspsykologi og klinisk relevante prosjekter knyttet til etniske minoriteter i nordområdene UiTø

12 odd e. havik12 Opptrappingsplanens prioriteringer – to siste utlysningene l Psykiske lidelser hos barn- og ungdom l Alvorlige psykiske lidelser l Forbygging av psykiske lidelser l Lokalt baserte tiltak vil være sentrale. l Utvide til rus- og stoff. l Utvalgte tilstander som bl.a. psykoser, spiseforstyrrelser, angst- og tvangslidelser.

13 odd e. havik13 Utfordring – koordinere med NPF og helseforetak l NPF –Kandidat sender inn spesialistplan og NPF vurdere denne. l Helseforetak: Inngå rammeavtaler og individuelle avtaler som gir muligheter for fleksible opplegg for den enkelte kandidaten. –Prosjekt - helseforetak: Rammeavtale og fast basisbevilgning per kandidat –Kandidat - helseforetak: Individuell lønnsinnpassing og støtte til spesialistutdanning.

14 odd e. havik14 Sentrale punkt i avtale kandidat, DK og helseforetak l Stipendiater/spesialistkandidater som tilsettes i Prosjektet skal i henhold til utlysningen forplikte seg til en individuell plan for gjennomføring av forskerutdanningen ved Universitetet i ……………. og for spesialistutdanningen ved en samarbeidende institusjon, Klinikk ………. innenfor Helseforetak ………. l Når det gjelder spesialistutdanningen i psykologi skal kandidatenes plan godkjennes i henhold til Norsk psykologforenings bestemmelser.

15 odd e. havik15 Sentrale punkt i avtale kandidat, DK og helseforetak –Spesialistkandidaten/ psykologen er forpliktet til å utføre ordinære kliniske arbeidsoppgaver som tilligger den psykologstilling de er tilsatt i ved Klinikken. Vedkommende skal ikke pålegges oppgaver ved Klinikken ut over de krav som følger av spesialistutdanningen –Klinikken forplikter seg til å legge forholdene til rette slik at den enkelte spesialistkandidat som gis opptak kan realisere sin spesialistutdanning som del av Prosjektet. Det vil omfatte støtte til veiledning, spesialistkurs og å sikre tilgang på praksis i henhold til spesialistkravene.

16 odd e. havik16 De to først var l Margrethe Bals og Anne Lene Turi ble ansatt 1.1.04 som de først i Dobbelkompetanseprosjektet l Nå er det 28 på plass – oppstartsfasen er fullført og mer enn halvparten nærmer seg halvgått løp

17 odd e. havik17 Fordeling av prosjekter etter tema – mer enn en mulighet BUPAlvorligBehandNevroEtniskForebRett UiB 11111 (b) UiB 2221 UiB 311 UiB 411 UiO 1121 UiO222 UiO3 211 UiO 4 12 BUPAlvorligBehandNevroEtniskForebRett UiB 11111 (b) UiB 2221 UiB 311 UiB 411 UiO 1121 UiO222 UiO 3211 UiO 4 12

18 odd e. havik18 BUPAlvorligBehandNevroEtniskForebRett NTNU1 11 (v) NTNU2 11 NTNU311 NTNU4111 UiTø122 UiTø211 UiTø311 UiTø411 Tot1011147212 Fordeling av prosjekter etter tema – mer enn en mulighet

19 odd e. havik19 Hvor starter kandidatene? l 9 starter i klinisk stilling l 10 starter i stipendiatstilling l 7 starter i en kombinasjon l Ulike løp frem til sluttpunktet, men to hovedtyper –Sekvensielle: 14 –Parallelle:11 - overvekt UiO

20 odd e. havik20 Hva har vi av tid og hva har vi brukt? Totalt Klinikk Stipend

21 odd e. havik21 Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Et sted hvor alle behov ivaretatt - minst to ganger?

22 odd e. havik22 Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Krevende balanseakt som går over 7 år?

23 odd e. havik23 Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Jevnt arbeid i tospann over 7 år?

24 odd e. havik24 Halvveisevaluering kan gi noen svar l Vi har startet egenevalueringen – –De som er kommet 2 år + i løpet inngår –Tilbakemelding fra stipendiater, veiledere og administrativt personale –Fristen for å svare er 15.11.07 – eller i dag! l SHdir arbeider med den eksterne evalueringen l Kan gir føringer på hvor man skal gå videre –Justering av interne forhold –Drøfting med HOD, RHF og universitetene om å føre prosjektet videre

25 odd e. havik25 Andre føringer: Helse- og omsorgsdepartementets styringsdokument til RHF l Fire hovedoppgavene for RHF –Pasientbehandling –Utdanning –Forskning –Opplæring av pasienter og pårørende l I styringsdokumentene til RHF de siste 3-4 er psykisk helse blitt høyt prioritert både innen pasientbehandling og forskning. l Utvikling av lokale strategier

26 odd e. havik26 Andre føringer: Bestillardokument l ”Bestillardokument 2005” til de regional helseforetakene, HOD. l 2.3 Forsking –Dei regionale helseføretaka skal prioritere forsking, forskarutdanning, formidling og implementering av forskingsresultat. Det er behov for ei auka satsing og tiltak for å styrkje forsking innanfor psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmisbrukarar. Ressursbruk og tiltak for å styrkje forsking innanfor desse områda skal dokumenterast særskilt. Det skal leggjast til rette for auka rekruttering frå profesjonsutdanningane til forsking, medrekna dobbelkompetanseprosjektet med kombinert spesialist- og forskarutdanning i psykologi.

27 odd e. havik27 Andre føringer: Helse – og omsorgsdepartementet: St.prp. nr. 1 2007 (s. 292)

28 odd e. havik28 Andre føringer for RHF l Prioritere forskning og forskerutdanning l Universitetssykehuset skal være i front og understøtte forskning og forskerutdanning i helseregionen l Samarbeid med universiteter og høyskoler om forskningsoppgaver l Klinisk forskning prioriteres l Innen psykisk helse skal tverrfaglig forskning prioriteres særskilt l Opptrappingsplanen for psykisk helse

29 odd e. havik29 Ande spor av føringer: Statsbudsjettet for Helse- og sosialdepartementet: Hvor mange ganger forekommer ordene ”psykisk” og ”kvalitet”/antall sider

30 odd e. havik30 Andre føringer: NFRs evaluering av klinisk, epidemiologisk, samfunnsmedisinsk, helsefaglig og psykologisk forskning: Oppfølging l Panel 1 (’Klinisk’): Følgende anbefalinger ansees som de viktigste: –forskningen ved kliniske avdelinger må organiseres i større, veldefinerte forskningsgrupper med rammebetingelser som gjør det mulig for klinikere å drive forskning –translasjonsforskning, dvs. forskning som integrerer klinisk og basalfaglig forskning bør styrkes –samarbeid må styrkes mellom fagområder, regionalt, nasjonalt og internasjonalt l For å få ønskede resultater innen disse områdene, er det en forutsetning at endringene initieres lokalt/ regionalt.

31 odd e. havik31 l For optimal utnyttelse av ressursene innen sektoren må det stimuleres til samarbeid både på tvers av profesjoner/ faggrupper /fakulteter og institusjoner. l Det blir av særlig betydning å styrke samarbeid mellom de regionale helseforetakene og universitetene. Joint Committee. Betydningen av samarbeid for å fremme klinisk forskning

32 odd e. havik32 Andre føringer: Kunnskapsbasert praksis - SHdir- modellen Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst


Laste ned ppt "Odd e. havik1 Velkommen til Dobbelkompetanseprosjektets nettverkseminar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google