Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Odd e. havik1 Dobbelt velkommen!!!. Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver Odd E. Havik Solstrand 17.11.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Odd e. havik1 Dobbelt velkommen!!!. Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver Odd E. Havik Solstrand 17.11.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 odd e. havik1 Dobbelt velkommen!!!

2 Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver Odd E. Havik Solstrand 17.11.05

3 odd e. havik3 Bakgrunn - rekrutteringsproblemer l Problemer med rekruttering til vitenskapelige stillinger som krever dobbelkompetanse –Få psykologer med spesialistkompetanse i klinisk psykologi og doktorgrad –Snitt 15-20 år? Feil rekkefølge? –Svak rekruttering: NIFU rapport 5/1999 –Tidligere stimuleringstiltak: Program for klinisk psykologisk forskning, RSF/NAVF. Program for mental helse, Medisin og helse, NFR. MH-gruppe i klinisk forskning, Tromsø.

4 odd e. havik4 Bakgrunn - økt opptak og utbygging av psykologstudiet l Opptak økt med ca. 90% i løpet av i løpet av 90-tallet (oppstart UiTø og NTNU, økt opptak UiO og UiB). l Svikt i tilførsel av stipendiatstillinger l Opptrappingsplanen for psykisk helse –Økt antall psykologstillinger –Vekt på kompetanseutvikling og forskning l Møte mellom universitetsmiljøene og UFD & HD juni 2000. l Nasjonal gruppe (UiO, UiB, NTNU, UiTø, NPF, Helseforetak) avga utredning 1.10.2001 l UiB bedt å lede arbeidet med prosjektplan - ferdig 1.10.2002

5 odd e. havik5 Hvem bidro inn i utredningene: l Odd E. Havik, UiB l Monica Martinussen, UiTø l Erik Rakoczy, Oslo HF l Bjørn Rishovd Rund, UiO l Audun Rivedal, UiB l Ole Johan Sandvand, Modum Bad l Ingunn Skre, UiTø l Anders Skuterud, NPF l Tore Stiles, NTNU –og mange samtalepartnere

6 odd e. havik6 Dobbelkompetanseløp - foreslått modell l 7 årige løp –4 år spesialistutdanning: Finansieres av HOD via SHdir og skjer ved et helseforetak –3 år doktorgradsstipend: Finansiert av UFD som øremerket del av stipendiatstillinger til universitetene l 28 stillinger fordelt slik: 2*9 (UiB, UiO) og 2*5 (NTNU, UiTø) l Prosjektorganisering: Leder og 4 lokale koordinatorer, NPF og Helseforetak l Driften av den kliniske delen av prosjektet forankres i randsonen ved UiB: Halos, Unifob.

7 odd e. havik7 Prosjektstyret og koordinatorer l Leder Odd E. Havik, UiB l Arild Gjertsen, Aker Universitetssykehus HF l Siri Gullestad, UiO l Gerd Kvale, UiB l Ingunn Skre, UiTø l Anders Skuterud, NPF l Tores Stiles, NTNU l Administrasjon: Anne Kristin Aanstad UiB/Unifob

8 odd e. havik8 Utfordringer: Hvordan sikre samarbeid?

9 odd e. havik9 Utfordringer - sikre samarbeid og felles forståelse av stipendiatstillingene ved universitetene l Bevilgninger til universitetene –Bevilgningsbrev til de fire universitetene 10.02.02 »"For 2002 foreslås det etablert to kombinerte stillinger ved Universitetet i Bergen og Oslo og en kombinert stilling ved Universitetet i Tromsø og NTNU". –Gjenfinne de øremerkede stillinger og føre disse frem til miljøene.

10 odd e. havik10 Utfordringer – samarbeid mellom universitetene l Stipendiatstillingene utlyses ved det enkelte universitet og sluttvurderes der, men en nasjonal oppgave å: –Komité: »Sikre en felles vurdering av prosjektkvalitet, veileder, forskergruppe. Samme komité for fire universiteter. –Prosjektstyre: »Sikre rekruttering i forhold til prioriterte områder ved universitetene. »Sikre rekruttering i forhold til Opptrappingsplanens prioriteringer. »Koordinere prosjekt og klinisk spesialistutdanning. –Bygge opp en nasjonal forskerskole/forskernettverk?

11 odd e. havik11 Sikre rekruttering i forhold til prioriterte områder ved universitetene – to første utlysninger l UiO: 1. Klinisk voksen, med spesifikk prioriteringer innen behandlingsforskning. 2. Klinisk barnepsykologi 3. Rus- og stoffmisbruk. l UiB: 1. Klinisk barnepsykologi, 2. Klinisk nevropsykologi, 3. Alvorlige psykiske lidelser. Områdene er likestilte. l NTNU: 1. Klinisk nevropsykologi, 2. Klinisk barne- og ungdomspsykologi, 3. Rettspsykologi, 4. Klinisk voksenpsykologi. Områdene er rangert. l UiTø: Dersom søkere ellers står likt, ønsker en å prioritere prosjekter innen klinisk nevropsykologi, klinisk barne- og ungdomspsykologi, alvorlig psykopatologi, rettspsykologi og klinisk relevante prosjekter knyttet til etniske minoriteter i nordområdene UiTø

12 odd e. havik12 Opptrappingsplanens prioriteringer – to siste utlysninger l Psykiske lidelser hos barn- og ungdom l Alvorlige psykiske lidelser l Forbygging av psykiske lidelser l Lokalt baserte tiltak vil være sentrale. l Utvide til rus- og stoff. l Utvalgte tilstander som bl.a. psykoser, spiseforstyrrelser, angst- og tvangslidelser.

13 odd e. havik13 Utfordring – koordinere med NPF og helseforetak l NPF –Kandidat sender inn spesialistplan og NPF vurdere denne. l Helseforetak: Inngå rammeavtaler og individuelle avtaler som gir muligheter for fleksible opplegg for den enkelte kandidat. –Prosjekt - helseforetak: Rammeavtale og fast basisbevilgning per kandidat –Kandidat - helseforetak: Individuell lønnsinnpassing og støtte til spesialistutdanning.

14 odd e. havik14 Sentrale punkt i avtale kandidat, DK og helseforetak l Stipendiater/spesialistkandidater som tilsettes i Prosjektet skal i henhold til utlysningen forplikte seg til en individuell plan for gjennomføring av forskerutdanningen ved Universitetet i ……………. og for spesialistutdanningen ved en samarbeidende institusjon, Klinikk ………. innenfor Helseforetak ………. l Når det gjelder spesialistutdanningen i psykologi skal kandidatenes plan godkjennes i henhold til Norsk psykologforenings bestemmelser.

15 odd e. havik15 Sentrale punkt i avtale kandidat, DK og helseforetak –Spesialistkandidaten/ psykologen er forpliktet til å utføre ordinære kliniske arbeidsoppgaver som tilligger den psykologstilling de er tilsatt i ved Klinikken. Vedkommende skal ikke pålegges oppgaver ved Klinikken ut over de krav som følger av spesialistutdanningen –Klinikken forplikter seg til å legge forholdene til rette slik at den enkelte spesialistkandidat som gis opptak kan realisere sin spesialistutdanning som del av Prosjektet. Det vil omfatte støtte til veiledning, spesialistkurs og å sikre tilgang på praksis i henhold til spesialistkravene.

16 odd e. havik16 Utfordring – koordinere med NPF og helseforetak l ”Bestillardokument 2005” til de regional helseforetakene, HOD. l 2.3 Forsking –Dei regionale helseføretaka skal prioritere forsking, forskarutdanning, formidling og implementering av forskingsresultat. Det er behov for ei auka satsing og tiltak for å styrkje forsking innanfor psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmisbrukarar. Ressursbruk og tiltak for å styrkje forsking innanfor desse områda skal dokumenterast særskilt. Det skal leggjast til rette for auka rekruttering fråprofesjonsutdanningane til forsking, medrekna dobbelkompetanseprosjektet med kombinert spesialist- og forskarutdanning i psykologi.

17 odd e. havik17 Få ulikheter til å gå inn i et organisert fargerikt fellesskap NTNU UiTø NPF Helseforetak/SHdir UiO UiB

18 odd e. havik18 Ved enden av regnbuen er det en krukke gull. Når det er to regnbuer er det to krukker.

19 odd e. havik19 De to første gullkrukkene som var l Margrethe Bals og Anne Lene Turi ble 1.1.04 ansatt som de først i Dobbelkompetanseprosjektet l Nå er det 22 på plass.

20 odd e. havik20 UiTø l Aslaksen, Per Matti. Emosjonelle faktorer ved smerte og placebo analgetika, med vekt på psykofysiologiske eksperimenter. –Professor Magne A. Flaten l Bals, Margrethe. Risiko- og beskyttelsesfaktorer for internaliseringsvansker hos samiske og norske ungdommer. –Førsteamanuensis Ingunn Skre l Turi, Anne Lene. Etniske forskjeller i angst- og depresjonssymptomer i en nordnorsk ungdomsbefolkning. –Førsteamanuensis Ingunn Skre l Halvorsen, Marianne. Depresjon og sårbarhet: Kognitiv unngåelse som sårbarhetsfaktor for tilbakevendende depressive episoder – en oppfølgingsstudie seks år etter. –Professor Knut Waterloo/Professor Martin Eisemann

21 odd e. havik21 NTNU l Gullhaugen, Aina S. En sammenliknende studie av personlighetsprofil og farlighet i utvalg fra en norsk fengsels-, sikkerhets- og dagavdelingspopulasjon. –Professor Kirsten Rasmussen l Kårstad, Silja Berg. Longitudinell studie av barns emosjonelle forståelse. –Førsteamanuensis Turid S. Berg-Nielsen l Solem, Stian. Behandling av resistent tvangslidelse. –Førsteamanuensis Patrick A. Vogel l Wullum, Elin. Bipolar lidelse og skadelig bruk av rusmidler: –Overlege Gunnar Morken, St.Olavs hospital/NTNU, Professor Tore Stiles

22 odd e. havik22 UiO l Azak, Shale. Overføring av psykopatologi til barn av klinisk deprimerte mødre. –Professor Lars Smith l Stänicke, Erik. Affektiv integrasjon og endringsprosesser i psykoanalyse. –Professor Siri E. Gullestad l Hansen, Roger S.Interpersonlige problemer, alvorlighetsgrad i psykopatologi og endring i psykoterapi. –Førsteamanuensis Jon T. Monsen l Solbakken, Ole A. Affektbevissthet og alvorlighetsgrad i psykopatologi og psykoterapi. –Førsteamanuensis Jon T. Monsen

23 odd e. havik23 UiO l Nissen-Lie, Helene. Hvordan den enkelte psykoterapeut bidrar til den psykoterapeutiske prosess og effekt gjennom sin involvering og sin samspillstil. –Professor Helge Rønnestad l Gjelsvik, Bergljot. After the suicide attempt. A longitudinal study of suicidal careers and effect of aftercare. –Professor Helge Rønnestad/Professor Hanne Haavind l Nørbech, Peder B.Violence and violent offenders: A psychological study of homicide perpetrators and torpedoes –Professor Ellen Hartmann

24 odd e. havik24 UiB l Dovran, Anders. En epidemiologisk studie av traumer og posttraumatiske reaksjoner blant fosterhjemsplasserte barn og unge. –Førsteamanuensis Dagfinn Vinje, IKP l Hysing, Mari. Mental helse hos kronisk syke barn. –Førsteamanuensis Astri Lundervold, IBMP l Sand, Liv. Sammenhengen mellom kroppsbilde og spiseforstyrrelser hos barn og unge. –Førsteamanuensis Kjell Morten Stormark, RBUP, Unifob, UiB l Schanche, Elisabeth. Å studere grunnleggende mekanismer involvert når pasienter endrer sine selvrepresentasjoner. –Professor Geir Høstmark Nielsen, IKP

25 odd e. havik25 UiB l Strand, Mari. Alvorlig depresjon: En longitudinell undersøkelse av sammenhengen mellom kognitive funksjoner og symptomreduksjon. –Førsteamanuensis Åsa Hammar, IBMP l Munkvold, Linda. Developmental patterns and comorbidity of behavior problems. –Professor Terje Manger, ISP. Førsteamanuensis Astri Lundervold, IBMP l Hovland, Anders: Effects of physical exercise on anxiety and co-morbid emotional disturbances: A clinical trial in a day care unit. –Professor Inger Hilde Nordhus Førsteamanuensis Ståle Pallesen

26 odd e. havik26 Fordeling av prosjekter etter tema – mer enn en mulighet BUPAlvorligBehandNevroEtniskForebRett UiB 11111 (b) UiB 2221 UiB 311 UiO 1121 UiO222 UiO3 211 NTNU1 11 (v) NTNU2 11 NTNU11 UiTø122 UiTø211 UiTø311 Tot81095212

27 odd e. havik27 Hvor starter kandidatene? l 8 starter i klinisk stilling l 9 starter i stipendiatstilling l 5 starter i en kombinasjon l 22 (?) ulike løp frem til sluttpunktet, men to hovedtyper –Sekvensielle: 14 –Parallelle: 8

28 odd e. havik28 Tidsfrister l Stipendiat/veileder: frist for fremdriftsrapportering15. januar l Stipendiat: søknadsfrist for forskningsmidler 1. februar og 1. september l Gjennomgang av reiserapporter fra stipendiater som har fått tildelt midler

29 odd e. havik29 Veien videre – internt og eksternt l Internt –Etablere rutiner for fremdriftsrapportering –Kartlegger behov for kurstilbud. –Bygge nettverk – prosjekter og forskerutdanning –Hvordan gjøre DK permanent? l Eksternt –Tiltak som ligner på Dobbelkompetanseprosjektet ble anbefalt i oppfølgingen av NFRs evaluering av medisinsk, odontologisk og psykologisk forskning. –Økt interesse fra helseforetakene –Hvordan gjøre DK permanent?

30 odd e. havik30 Hva er Dobbelkompetanseprosjektet? l Hva skal det bli av dere når dere blir store? l Alternative svar fra Google

31 odd e. havik31 Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Et sted hvor alle behov ivaretatt - minst to ganger?

32 odd e. havik32 Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Krevende balanseakt som går over 7 år?

33 odd e. havik33 Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Jevnt arbeid i tospann over 7 år?

34 odd e. havik34 Kanskje noe fra alle tre bildene? l Vi har gode rammebetingelser: Ivareta noen, om ikke alle behov l Svært gode søkere og veiledere: Intellektuell balanse l Vi kan hente ut det beste fra klinisk opplæring og forskeropplæring: Tospann l Få en gruppe unge og ambisiøse fagpersoner med en bred kunnskapsbase l Som med stor faglig tyngde kan bidra til å utvikle og forme psykologifaget i tiden som kommer l Etablere et nasjonalt nettverk for klinisk psykologisk forskning


Laste ned ppt "Odd e. havik1 Dobbelt velkommen!!!. Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver Odd E. Havik Solstrand 17.11.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google