Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling
i Nord-Trøndelag (MUNT) KS i Nord-Trøndelag – 09.desember 2013 Seniorkonsulent Iver Olav Sunnset Værnesregionen IT Nasjonal koordinator meldingsløftet MUNT

2 Prosjektplanen Bakgrunn for prosjektet elektroniske meldingsutveksling i Nord-Trøndelag (MUNT) Statlige føringer Lov forankring - dokumentasjonsplikt Forskning og erfaringer Gir en status av prosjektet MUNT Beskrive utfordringer, organisatoriske, data, økonomiske …… Velferdsteknologi Organisering av driftssenteret Økonomi og fordeling

3 Målsetning Kommuner i Nord-Trøndelag, en kommune i Nordland (Bindal) og tre kommuner i Sør-Trøndelag (Osen, Selbu og Tydal) etablerer felles driftssenter for å sikre kontinuitet og stabilitet ved drift av elektronisk pasientjournal Omfatter både faglige og teknisk løsninger.

4 Framdrift Aktivitet 1.1.12-30.4.12 1.5.12-31.12.13 1.1.14-31.12.14
Fase 1: Kartlegging X Fase 2: Implementering Fase 3: Etablere driftssenter MUNT i drift

5 Oppdraget MUNT

6 «Sikker sone - helse» MUNT RiksArkiv 23 K NT 25 K ST EPJ HS BV IP
Velferds teknologi 23 K NT Mobil Omsorg MUNT 25 K ST FEST EPJ HS BV SOS IP PPS 36 K MR Ekst. syst. EDI NOARK 5 SSB Bypass Sertifisering HELFO IKA OCEAN 3 NHN HF FL RiksArkiv

7 Gevinster Frigjort tid Økt kontakt og raskere tilbakemeldinger Økt pasientsikkerhet Økt kvalitet på innhold i fagjournalene Dialog med lege direkte i journal Samkjørte medisinlister Færre avvik Bedre samarbeid på tvers Reduserte utg. til porto, papir og konvolutt «Elektronisk meldingsutveksling vil føre til betydelig økt kvalitet på helsehjelp, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og effektivitet, økt kapasitet og samhandling». PWC`s konklusjon i rapport på oppdrag for KS, februar 2012

8 Status PLO fase 1 - basismeldinger
Værnesregionen – i produksjon ISK Verdal – i produksjon INVEST- i produksjon (unntatt Inderøy jan 2014) Ytre Namdal – april 2014? Indre Namdal – i produksjon Midtre Namdal – i produksjon. Malvik – i produksjon. Bindal – januar 2014?

9 Gevinster med felles driftssenter ?
Korrekt og oppdatert informasjon til rett tid på rett sted. Elektronisk sømløst pasientforløp Økt kvalitet på informasjonsflyt Effektive arbeidsprosesser Kvalitetssikret pasientbehandlingen, sikrer liv og helse Økonomiske og faglige stordriftsfordeler Reduseret risikoen for feilmedisinering/feilbehandling Bedre faglig samarbeid mellom samtlige yrkesgrupper i det enkelte pasientforløpet og i helsesektoren som helhet Riktig adressering av informasjon Pasientopplysninger raskere til mottakeren - kan spores.

10 Oppgaver/tiltak Bistå med rådgivning, samordning og koordinering av arbeidet med sikker nettoppkobling (NHN), innkjøp av programvare, oppgradering av eksisterende system, rutineverk og opplæring av helsepersonell i bruk av elektronisk meldingsutveksling Implementere felles retningslinjer og rutineverk for bruk av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorg, fastlege, helseforetak og helsestasjon Sørge for at godkjente PLO- og basismeldinger mellom PRO, fastlege, HF og helsestasjoner blir tatt i bruk

11 - videre Bidra til kompetanseheving ift bruk av IKT og EPJ i tråd med samhandlingsreformen. Gjennomføre opplæring og nettbasert sertifisering av personell Gjennomføre informasjons-og oppstartsmøter. Etablering av webside med relevant og oppdatert informasjon/dokumentasjon/rutineverk Politisk forankring av felles driftorganisasjon Innhente nøkkelressurser i prosjekt- og driftsorganisasjon Finne talenter for å bemanne driftssenteret

12 Reforhandle eksisterende leverandøravtaler
……… videre Utarbeide plan for full skala utbredelse i alle kommuner/kommunesamarbeid i NT Reforhandle eksisterende leverandøravtaler Foreta avklaringer med Datatilsynet ift ett felles driftssenter og driftsrutiner Gjennomføre ROS-Analyse Etablere samarbeid med HiNT Etablere samarbeid med forskningsinstutusjon (NTNU eller UiO) Høyskolen i Nord-Trøndelag

13 Hvorfor bør kommunene etablere felles drift
Kommunen skal etterleve føringer gitt i bla.a. St.meld. 9/2013 «En innbygger – en journal», PWC-rapporten (ks), KommIT (ks).. Kostnaden med å etablere tilsvarende løsning i egen kommune er mangedoblet i forhold til å være knyttet til felles driftssenter. Garanti for at nasjonale standarder ivaretas. Driftssenteret har kompetanse, både IT-teknisk og helsefaglig. Klarer den enkelte kommune å drifte dette alene?

14 Omsorgsteknologi Trygg hjemme
Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv svikt Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokalmedisinske tjenester Utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse Velferdsteknologisk infrastruktur i bolig

15 IKS Mange deltakende kommuner Kompetanse i kommunene
Regulert i Lov av 29.januar 1999 nr.6 omhandler interkommunale selskaper (IKS). Kommunene utøver styring gjennom representantskap og styret Kommunene må ikke betale moms ved kjøp av tjenester Kommunene kan tildele oppdrag til selskapet uten konkurranse Klart ansvarsforhold Arbeidsgiveransvaret blir overført til selskapet.

16 04.04.2017 BUDSJETT DRIFTSSENTER PERIODE 2014 2015 2016
PERIODE 2014 2015 2016 LØNN (INKL BEREDSSKAPSTILLEGG OG AVG) DRIFT OG UTSTYR (INKLU LISENSER, MASKINVARE LOKALER MV) SUM ETABLERINGSKOSTANDER

17 Konklusjon Fra 2015: Enhetlige, elektroniske pasientjournaler.
Omfanget av IKT-løsninger, kompetanse, utvikling og sikker håndtering av meldinger tilsier at ingen kommune er i stand til å gjøre dette på egenhånd. Pasienten møter et helsevesen som er sømløst, effektivt og har høy kvalitet. Pasientsikkerheten ivaretas et driftssenter som skal sikre trygg meldingstrafikk, i tillegg stå for opplæring samt gi råd og veiledning. Det etableres felles driftssentral for elektronisk meldingsutveksling for Nord-Trøndelag IKS velges ut fra Mange deltakende kommuner Tjenester kan tildeles uten konkurranse Kompetanse forblir i kommunene IKS er underlagt politisk styring og kontroll (generalforsamling og styret)


Laste ned ppt "Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google