Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling i Nord-Trøndelag (MUNT) KS i Nord-Trøndelag – 09.desember 2013 Seniorkonsulent Iver Olav Sunnset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling i Nord-Trøndelag (MUNT) KS i Nord-Trøndelag – 09.desember 2013 Seniorkonsulent Iver Olav Sunnset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling i Nord-Trøndelag (MUNT) KS i Nord-Trøndelag – 09.desember 2013 Seniorkonsulent Iver Olav Sunnset Værnesregionen IT Nasjonal koordinator meldingsløftet MUNT

2 Prosjektplanen Bakgrunn for prosjektet elektroniske meldingsutveksling i Nord-Trøndelag (MUNT) – Statlige føringer – Lov forankring - dokumentasjonsplikt – Forskning og erfaringer Gir en status av prosjektet MUNT Beskrive utfordringer, organisatoriske, data, økonomiske …… Velferdsteknologi Organisering av driftssenteret Økonomi og fordeling

3 Målsetning 06.07.2014  Kommuner i Nord-Trøndelag, en kommune i Nordland (Bindal) og tre kommuner i Sør- Trøndelag (Osen, Selbu og Tydal) etablerer felles driftssenter for å sikre kontinuitet og stabilitet ved drift av elektronisk pasientjournal  Omfatter både faglige og teknisk løsninger.

4 Framdrift 06.07.2014 Aktivitet 1.1.12- 30.4.12 1.5.12- 31.12.13 1.1.14- 31.12.14 1.1.2015 Fase 1: KartleggingX Fase 2: Implementering XX Fase 3: Etablere driftssenter X MUNT i drift X

5 Oppdraget MUNT

6 «Sikker sone - helse» HF BV SOS HS EDI IP 23 K NT MUNT 25 K ST 36 K MR HELFO PPS Ekst. syst. Mobil Omsorg FEST SSB Velferds teknologi RiksArkiv FL IKA EPJ Bypass Sertifisering OCEAN 3 NOARK 5 NHN

7 Frigjort tid Økt kontakt og raskere tilbakemeldinger Økt pasientsikkerhet Økt kvalitet på innhold i fagjournalene Dialog med lege direkte i journal Samkjørte medisinlister Færre avvik Bedre samarbeid på tvers Reduserte utg. til porto, papir og konvolutt «Elektronisk meldingsutveksling vil føre til betydelig økt kvalitet på helsehjelp, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og effektivitet, økt kapasitet og samhandling». PWC`s konklusjon i rapport på oppdrag for KS, februar 2012 Gevinster http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/FoU-Kostnader-og-gevinster-ved-elektronisk- meldingsutveksling/

8 Status PLO fase 1 - basismeldinger Værnesregionen – i produksjon ISK Verdal – i produksjon INVEST- i produksjon (unntatt Inderøy jan 2014) Ytre Namdal – april 2014? Indre Namdal – i produksjon Midtre Namdal – i produksjon. Malvik – i produksjon. Bindal – januar 2014?

9 Gevinster med felles driftssenter ? 06.07.2014  Korrekt og oppdatert informasjon til rett tid p å rett sted.  Elektronisk s ø ml ø st pasientforl ø p  Økt kvalitet på informasjonsflyt  Effektive arbeidsprosesser  Kvalitetssikret pasientbehandlingen, sikrer liv og helse  Ø konomiske og faglige stordriftsfordeler  Reduseret risikoen for feilmedisinering/feilbehandling  Bedre faglig samarbeid mellom samtlige yrkesgrupper i det enkelte pasientforl ø pet og i helsesektoren som helhet  Riktig adressering av informasjon  Pasientopplysninger raskere til mottakeren - kan spores.

10 Oppgaver/tiltak 06.07.2014  Bistå med rådgivning, samordning og koordinering av arbeidet med sikker nettoppkobling (NHN), innkjøp av programvare, oppgradering av eksisterende system, rutineverk og opplæring av helsepersonell i bruk av elektronisk meldingsutveksling  Implementere felles retningslinjer og rutineverk for bruk av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorg, fastlege, helseforetak og helsestasjon  Sørge for at godkjente PLO- og basismeldinger mellom PRO, fastlege, HF og helsestasjoner blir tatt i bruk

11 - videre 06.07.2014  Bidra til kompetanseheving ift bruk av IKT og EPJ i tråd med samhandlingsreformen.  Gjennomføre opplæring og nettbasert sertifisering av personell  Gjennomføre informasjons-og oppstartsmøter.  Etablering av webside med relevant og oppdatert informasjon/dokumentasjon/rutineverk  Politisk forankring av felles driftorganisasjon  Innhente nøkkelressurser i prosjekt- og driftsorganisasjon  Finne talenter for å bemanne driftssenteret

12 ……… videre 06.07.2014  Utarbeide plan for full skala utbredelse i alle kommuner/kommunesamarbeid i NT  Reforhandle eksisterende leverandøravtaler  Foreta avklaringer med Datatilsynet ift ett felles driftssenter og driftsrutiner  Gjennomføre ROS-Analyse  Etablere samarbeid med HiNT  Etablere samarbeid med forskningsinstutusjon (NTNU eller UiO) Høyskolen i Nord-Trøndelag

13 Hvorfor bør kommunene etablere felles drift 06.07.2014 Kommunen skal etterleve føringer gitt i bla.a. St.meld. 9/2013 «En innbygger – en journal», PWC-rapporten (ks), KommIT (ks).. Kostnaden med å etablere tilsvarende løsning i egen kommune er mangedoblet i forhold til å være knyttet til felles driftssenter. Garanti for at nasjonale standarder ivaretas. Driftssenteret har kompetanse, både IT-teknisk og helsefaglig. Klarer den enkelte kommune å drifte dette alene?

14 Omsorgsteknologi 06.07.2014  Trygg hjemme  Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv svikt  Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt  Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap  Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokalmedisinske tjenester  Utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse  Velferdsteknologisk infrastruktur i bolig

15 IKS 06.07.2014  Mange deltakende kommuner  Kompetanse i kommunene  Regulert i Lov av 29.januar 1999 nr.6 omhandler interkommunale selskaper (IKS).  Kommunene utøver styring gjennom representantskap og styret  Kommunene må ikke betale moms ved kjøp av tjenester  Kommunene kan tildele oppdrag til selskapet uten konkurranse  Klart ansvarsforhold  Arbeidsgiveransvaret blir overført til selskapet.

16 06.07.2014 BUDSJETT DRIFTSSENTER PERIODE201420152016 LØNN (INKL BEREDSSKAPSTILLEGG OG AVG) 7 000 000 DRIFT OG UTSTYR (INKLU LISENSER, MASKINVARE LOKALER MV) 6 000 000 SUM 13 000 000 ETABLERINGSKOSTANDER800 000

17 Konklusjon 06.07.2014  Fra 2015: Enhetlige, elektroniske pasientjournaler.  Omfanget av IKT-l ø sninger, kompetanse, utvikling og sikker h å ndtering av meldinger tilsier at ingen kommune er i stand til å gj ø re dette p å egenh å nd.  Pasienten m ø ter et helsevesen som er s ø ml ø st, effektivt og har h ø y kvalitet.  Pasientsikkerheten ivaretas et driftssenter som skal sikre trygg meldingstrafikk, i tillegg st å for oppl æ ring samt gi r å d og veiledning.  Det etableres felles driftssentral for elektronisk meldingsutveksling for Nord- Trøndelag  IKS velges ut fra Mange deltakende kommuner Tjenester kan tildeles uten konkurranse Kompetanse forblir i kommunene IKS er underlagt politisk styring og kontroll (generalforsamling og styret)


Laste ned ppt "Etablere driftssenter for elektronisk meldingsutveksling i Nord-Trøndelag (MUNT) KS i Nord-Trøndelag – 09.desember 2013 Seniorkonsulent Iver Olav Sunnset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google