Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring Bjertnes videregående skole Kjersti Laurie Simonsen Strømmen videregående skole Ingeborg Lundsvoll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring Bjertnes videregående skole Kjersti Laurie Simonsen Strømmen videregående skole Ingeborg Lundsvoll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring Bjertnes videregående skole Kjersti Laurie Simonsen Strømmen videregående skole Ingeborg Lundsvoll

2 Bjertnes videregående skole 5 utdanningsprogram: Studiespesialisering - Spesiell 4 Paralleller - Generell 1 kl Vg3 Påbygging - 325 elever Yrkesfaglig - Bygg- og anleggsteknikk - Elektrofag - Helse- og sosialfag - Service og samferdsel - 200 elever 82 medarbeidere 525 elever

3 Utgangspunkt •”Nye tids unge” •Redusert bortvalg i en lærende organsisasjon •Situasjonsanalyse

4 Hva har vi gjort? Strømmen vgs: •Teamorganisering •Felles pedagogisk forankring •Egenvurdering Bjertnes vgs: •Felles pedagogisk forankring •Egenvurdering •Struktur tilpasset utdanningsprogram

5 • Et tydelig verdigrunnlag og en bred kulturforståelse er grunnleggende for et inkluderende sosialt fellesskap og for et læringsfellesskap der mangfoldet anerkjennes og respekteres. I et slikt læringsmiljø gis det rom for samarbeid, dialog og meningsbrytninger. Elevene får delta i demokratiske prosesser og kan slik utvikle demokratisk sinnelag, og forståelse for betydningen av aktiv og engasjert deltakelse i et mangfoldig samfunn. •For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen og lærebedriften legge til rette for at de i arbeidet med fagene og i virksomheten ellers får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Elevene skal utvikle seg som selvstendige individer som vurderer konsekvensene av, og tar ansvaret for egne handlinger. Opplæringen skal bidra til utvikling av sosial tilhørighet og mestring av ulike roller i samfunns- og arbeidslivet og i fritiden”…. (Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del) Opplæringsloven og prinsipper for opplæringen

6 KONSEKVENSPEDAGOGIKK (Grundlag, menneskesyn, metoder) Sosial og kulturell kompetanse SOSIAL og KULTURELL KOMPETANSE Sosial læring Sosial handlingskompetanse Pedagogikk Didaktikk LÆRINGSRESULTAT

7 •Normer er en vesentlig forutsetning for menneskelige handlinger og andres vurdering av handlingene •Normer springer ikke ut av en ”naturlov”, men fra en holdning til hva som er en riktig handling i en sosial verden Det normative grunnlaget

8 1.enhver bør handle ut fra, at man som individ ikke er alene i verden, men er bundet til et fellesskap med andre mennesker som har en innflytelse på, hvordan det går den enkelte, 2.enhver bør i sine handlinger vise forståelse for at det finnes regler for være-måter som forteller en, hva som oppfattes som riktig eller galt, og derfor kan man i en sosial sammenheng ikke bare la seg styre av det man har lyst til, 3.enhver bør være klar over, at i en sosial sammenheng i form av samspill med andre, er man det man gir uttrykk for i tale og handling, 4.enhver bør vise respekt for andre ut fra en forståelse for, at det ikke er noen som er mer menneske enn andre, 9 sekvenser om sosiale normer

9 5.enhver bør kunne fremvise så mye empati, at man kan sette seg i andres sted, og ikke utsette andre for holdninger og handlinger, som man ikke selv ville akseptere, 6.enhver bør ta ansvar for følgene av sine egne handlinger og ikke ha mulighet for å pålegge andre skylden for det som ikke lykkes, 7.enhver bør ha viten om, at det finnes handlinger som er forbundet med konsekvenser for en selv og for andre i et slikt omfang, at de bor unnlates, 8.enhver bør akseptere og etterleve at det i en sosial sammenheng i form av samkvem med andre, er uakseptabelt å foreta handlinger som innskrenker andres handlefrihet, 9.enhver bør forstå, at det skal være en sammenheng mellom det man sier, og det man utfører i sine handlinger.

10 Allmenne samfunnsnormer er at det forventes: Hensikten med sosial læring er å lære: Sosial handlingskompetanse har som mål: 1. at ungdom har ønsker eller drømmer om hva de vil i fremtiden. 1. å påta seg ansvaret for hva man vil, kan og skal. 1. å gjøre fremtiden til sentrum for læringen Selvbestemmelse 2. at alle jobber mot å kunne klare seg selv og ikke være til byrde for andre. 2. at utdanning er en viktig forutsetning for å bli yrkesaktiv og kunne forsørge seg selv. 2. å gjøre den enkelte selvstendig Selvhjulpenhet 3. at alle viser ansvar for egen væremåte. 3. å ta ansvar for sine valgte handlinger og konsekvensene av disse. 3. å holde fast ved handlingsansvaret Ansvarlighet 4. at alle overholder inngåtte avtaler og regler. 4. å skape en sammenheng mellom ord og handling. 4. å utvikle en personlig integritet Troverdighet 5. at den enkelte behandler andre mennesker likeverdig. 5. å behandle andre som man selv vil bli behandlet. 5. å styrke selvrespekten. Respekt 6. at alle kan samarbeide og ikke være seg selv nok 6. å kunne samarbeide - også på andres premisser 6. å sikre en høy grad av toleranse. Samarbeidsvilje 7. at alle er innstilt på å lytte til andre. 7. å vise konkret interesse for andres synspunkter og meninger. 7. å skape grunnlag for læring og opplevelser. Mottakelighet

11 SOSIAL HANDLINGSKOMPETANSE Skal sikte mot at den enkelte: Blir SELVBESTEMMENDE Blir SELVHJULPEN Viser ANSVARLIGHET Viser TROVERDIGHET Viser RESPEKT Kan SAMARBEIDE Er MOTTAKELIG SELVDANNELSE Har som mål at den enkelte får forbedret: Sin SELVOPPFATTELSE Sin FRIHETSFORSTÅELSE Sin SOSIALITET Sin INTEGRITET Sin SELVRESPEKT Sin TOLERANSE Sin ÅPENHET Individorientert/holdningsorientert/handlingsorientert Sosial handlingskompetanse er det som viser seg i samspill med andre mennesker Selvdannelse er det som skjer inne i personen

12 •som angir mål og rammer for opplæringen •som ledelsen og lærerne bruker som grunnlag for sitt daglige arbeid •som elever og foresatte kjenner til Pedagogisk forankring

13 . • vise respekt for elevens sosiale og personlige forutsetninger • la eleven oppfatte seg selv som en ressurs, og ikke et problem • arbeide for å forberede eleven for framtiden • fokusere på sosial handlingskompetanse i veiledning av elevene 1. Respekt for eleven

14 •om pedagogikken •om elevene •om opplæringstilbudet skal være grunnlaget for alle beslutninger som gjelder eleven 2. Kunnskap

15 •for at elevene skal fullføre videregående opplæring •og oppnå kompetanse som fører til lærlingeplass, videreutdanning eller arbeid 3. Resultatorientering og handlekraft

16 •samarbeidet skal være kjennetegnet ved et høyt engasjement og en felles ambisjon •øyeblikkelig synliggjøre problemer 4. Åpen og direkte dialog

17 Felles holdning for å unngå at en: tilfeldig elev blir utsatt for en tilfeldig lærers tilfeldige pedagogikk

18 Hvordan få dette til? •Forventninger til medarbeidere –Tilegne seg viten om pedagogikkens menneske- og samfunnssyn –Gjør den pedagogiske holdning til et profesjonelt redskap –Som pedagog kunne inngå i et forpliktende fellesskap –Gjør handling til det viktigste grunnlag for individets utvikling –Legge mer vekt på det som gjøres enn det som sies –Konsekvenser har noe å gjøre med fremtiden og ikke bundet til fortiden –Som pedagog kunne sette seg i den andres sted når man tar beslutninger som har betydning for andre •Samarbeidsstrukturer •Møtene må være: –Holdningsbaserte –Problemløsende –Kompetansegivende –Nødvendig –Effektivt •Fastholde felles pedagogisk tenkning!!!

19

20 Konsekvenspedagogikk har ingen teknisk manual for pedagogiske metoder. Metoder skal være prosessorienterte, framtidsorienterte, ta utgangspunkt i en konkret situasjon og bygd på en holdning om den individuelle frihet til å velge sine handlinger med et ansvar for konsekvensene. Hva vil, kan, skal du? Reaksjoner skal være logiske, forutsigbare og gjelde for alle i samme situasjon. Mål for sosial handlingskompetanse KonkretiseringSituasjoner som viser manglende ”måloppnåelse” Situasjonsbestemt veiledning Eksempler Fast veiledning Eksempler SELVBESTEMMELSEFramtiden er sentrum for sosial og faglig læring Er ubestemt i forhold til søknad til VG2 SELVHJULPENHETVise selvstendighetTar sjelden opp bøker og skrivesaker før læreren ber om det ANSVARLIGHETPåta seg ansvaret for følgene av sine handlinger Kommer for sent  Anmodning  Appell  Påbud TROVERDIGHETOrd og handling samsvarer Juks Leverer ikke arbeid til fristen Konfrontasjon ”Jeg tror du har jukset …..” RESPEKTVise aktelse for at mennesker er forskjellige Kommer for sent. Avbrytelser og uro SAMARBEIDSVILJEKunne løse arbeidsoppgaver sammen med andre og være under ledelse Bidrar ikke til å løse oppgaver i fellesskap MOTTAGELIGHETÅpen for å tilegne seg andres synspunkter, grunnlag for ny viten og opplevelser Utenomfaglig aktivitet i timen

21 Hvordan utvikle en kultur for holdningsstyring med referanse til konsekvenspedagogikken? Hvilken forskjell skal eleven merke? Hva kan jeg gjøre?Hva kan teamet gjøre? Elevene skal oppleve et personlig ansvar for læring Elevene skal merke at skolen har fokus på dem Eleven skal møte orden og struktur fra første dag Holdninger og normer skal være gjennomskuelige Rask oppfølging av fravær og manglende levering av oppgaver

22 •Felles holdningsmessig grunnlag •Felles begrepsapparat •Felles forståelse av skolens mandat •Informasjon til elev/foresatt Strategisk ledelsesoppgave: •Visjon og mål •Holdningsstyring, dokument •Temaprofil •Overordnede normer/regler Samarbeid/nettverk •Kompetanseheving •9 studenter på YPU studie på HIAK •Veilederkompetanse •Lederkurs •Veiledning fra Jens Bay Bjertnes vgs: Vilkår/metoder/konsekvens Utvikle strukturen Lederoppgaver Strømmen vgs: Strategisk ledelse: rektor på storteam Driftsledelse: frikjøp av kontaktpersoner for pedagogisk arbeid på team Struktur og kultur for pedagogikk

23 Immanuel Kant, OPPLYSNING Opplysning er menneskets frigjøring fra selvforskyldt umyndighet. Umyndiggjøring består i manglende evne til å bruke sin forstand på egen hånd. Denne umyndighet er selvforskyldt når årsaken ikke er mangel på forstand, men beror på manglende besluttsomhet og mot til å ville greie seg uten å bli ledet av andre. Sapere aude! Ha mot til å bruke din egen forstand. Det er opplysningens valgspråk.

24 •Hvorfor kommer: - krav om en tydelig og sanksjonerende ledelse? - rop om regler? •Hvordan veilede medarbeidere som skal veilede elever? •Formidling av normer som normer og ikke som regler? Problemstillinger til diskusjon


Laste ned ppt "Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring Bjertnes videregående skole Kjersti Laurie Simonsen Strømmen videregående skole Ingeborg Lundsvoll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google