Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring
Bjertnes videregående skole Kjersti Laurie Simonsen Strømmen videregående skole Ingeborg Lundsvoll

2 Bjertnes videregående skole
5 utdanningsprogram: Studiespesialisering - Spesiell 4 Paralleller - Generell 1 kl Vg3 Påbygging - 325 elever Yrkesfaglig - Bygg- og anleggsteknikk - Elektrofag - Helse- og sosialfag - Service og samferdsel - 200 elever 82 medarbeidere 525 elever

3 Utgangspunkt ”Nye tids unge”
Redusert bortvalg i en lærende organsisasjon Situasjonsanalyse

4 Hva har vi gjort? Bjertnes vgs: Felles pedagogisk forankring
Egenvurdering Struktur tilpasset utdanningsprogram Strømmen vgs: Teamorganisering Felles pedagogisk forankring Egenvurdering

5 prinsipper for opplæringen
Opplæringsloven og prinsipper for opplæringen Et tydelig verdigrunnlag og en bred kulturforståelse er grunnleggende for et inkluderende sosialt fellesskap og for et læringsfellesskap der mangfoldet anerkjennes og respekteres. I et slikt læringsmiljø gis det rom for samarbeid, dialog og meningsbrytninger. Elevene får delta i demokratiske prosesser og kan slik utvikle demokratisk sinnelag, og forståelse for betydningen av aktiv og engasjert deltakelse i et mangfoldig samfunn. For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen og lærebedriften legge til rette for at de i arbeidet med fagene og i virksomheten ellers får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Elevene skal utvikle seg som selvstendige individer som vurderer konsekvensene av, og tar ansvaret for egne handlinger. Opplæringen skal bidra til utvikling av sosial tilhørighet og mestring av ulike roller i samfunns- og arbeidslivet og i fritiden”…. (Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

6 SOSIAL og KULTURELL KOMPETANSE
KONSEKVENSPEDAGOGIKK (Grundlag, menneskesyn, metoder) SOSIAL og KULTURELL KOMPETANSE Sosial læring Sosial handlingskompetanse Pedagogikk Didaktikk LÆRINGSRESULTAT

7 Det normative grunnlaget
Normer er en vesentlig forutsetning for menneskelige handlinger og andres vurdering av handlingene Normer springer ikke ut av en ”naturlov”, men fra en holdning til hva som er en riktig handling i en sosial verden

8 9 sekvenser om sosiale normer
enhver bør handle ut fra, at man som individ ikke er alene i verden, men er bundet til et fellesskap med andre mennesker som har en innflytelse på, hvordan det går den enkelte, enhver bør i sine handlinger vise forståelse for at det finnes regler for være-måter som forteller en, hva som oppfattes som riktig eller galt, og derfor kan man i en sosial sammenheng ikke bare la seg styre av det man har lyst til, enhver bør være klar over, at i en sosial sammenheng i form av samspill med andre, er man det man gir uttrykk for i tale og handling, enhver bør vise respekt for andre ut fra en forståelse for, at det ikke er noen som er mer menneske enn andre,

9 enhver bør kunne fremvise så mye empati, at man kan sette seg i andres sted, og ikke utsette andre for holdninger og handlinger, som man ikke selv ville akseptere, enhver bør ta ansvar for følgene av sine egne handlinger og ikke ha mulighet for å pålegge andre skylden for det som ikke lykkes, enhver bør ha viten om, at det finnes handlinger som er forbundet med konsekvenser for en selv og for andre i et slikt omfang, at de bor unnlates, enhver bør akseptere og etterleve at det i en sosial sammenheng i form av samkvem med andre, er uakseptabelt å foreta handlinger som innskrenker andres handlefrihet, enhver bør forstå, at det skal være en sammenheng mellom det man sier, og det man utfører i sine handlinger.

10 Allmenne samfunnsnormer Hensikten med sosial læring
er at det forventes: Hensikten med sosial læring er å lære: Sosial handlingskompetanse har som mål: 1. at ungdom har ønsker eller drømmer om hva de vil i fremtiden. 1. å påta seg ansvaret for hva man vil, kan og skal. 1. å gjøre fremtiden til sentrum for læringen Selvbestemmelse 2. at alle jobber mot å kunne klare seg selv og ikke være til byrde for andre. 2. at utdanning er en viktig forutsetning for å bli yrkesaktiv og kunne forsørge seg selv. 2. å gjøre den enkelte selvstendig Selvhjulpenhet 3. at alle viser ansvar for egen væremåte. 3. å ta ansvar for sine valgte handlinger og konsekvensene av disse. 3. å holde fast ved handlingsansvaret Ansvarlighet 4. at alle overholder inngåtte avtaler og regler. 4. å skape en sammenheng mellom ord og handling. 4. å utvikle en personlig integritet Troverdighet 5. at den enkelte behandler andre mennesker likeverdig. 5. å behandle andre som man selv vil bli behandlet. 5. å styrke selvrespekten. Respekt 6. at alle kan samarbeide og ikke være seg selv nok 6. å kunne samarbeide - også på andres premisser 6. å sikre en høy grad av toleranse. Samarbeidsvilje 7. at alle er innstilt på å lytte til andre. 7. å vise konkret interesse for andres synspunkter og meninger. 7. å skape grunnlag for læring og opplevelser. Mottakelighet

11 Individorientert/holdningsorientert/handlingsorientert
SOSIAL HANDLINGSKOMPETANSE Skal sikte mot at den enkelte: Blir SELVBESTEMMENDE Blir SELVHJULPEN Viser ANSVARLIGHET Viser TROVERDIGHET Viser RESPEKT Kan SAMARBEIDE Er MOTTAKELIG SELVDANNELSE Har som mål at den enkelte får forbedret: Sin SELVOPPFATTELSE Sin FRIHETSFORSTÅELSE Sin SOSIALITET Sin INTEGRITET Sin SELVRESPEKT Sin TOLERANSE Sin ÅPENHET Sosial handlingskompetanse er det som viser seg i samspill med andre mennesker Selvdannelse er det som skjer inne i personen Individorientert/holdningsorientert/handlingsorientert

12 Pedagogisk forankring
som angir mål og rammer for opplæringen som ledelsen og lærerne bruker som grunnlag for sitt daglige arbeid som elever og foresatte kjenner til

13 1. Respekt for eleven . vise respekt for elevens sosiale og personlige forutsetninger la eleven oppfatte seg selv som en ressurs, og ikke et problem arbeide for å forberede eleven for framtiden fokusere på sosial handlingskompetanse i veiledning av elevene De ter søyler Ionisk Dorisk Korintisk Kompetanseheving for personalet Innføring i konsekvenspedagogikk under veiledning av Jens Bay, sjef for TAMU under den danske undervisningsminister Dette skal danne et grunnlag for en felles referanse med en forpliktende systemisk holdning Målet er å etablere en kultur som legger vekt på å utvikle sosiale handlingskompetanse gjennom en holdningsstyrt ledelse og forpliktende arbeidsform Sosial identitet forutsetter et fellesskap der synlige sosiale normer og holdninger er med på å sette grenser for væremåter Det skal utarbeides didaktikk for arbeid med utvikling av elevenes sosiale og faglige kompetanse

14 skal være grunnlaget for alle beslutninger som gjelder eleven
2. Kunnskap om pedagogikken om elevene om opplæringstilbudet skal være grunnlaget for alle beslutninger som gjelder eleven

15 3. Resultatorientering og handlekraft
for at elevene skal fullføre videregående opplæring og oppnå kompetanse som fører til lærlingeplass, videreutdanning eller arbeid

16 4. Åpen og direkte dialog samarbeidet skal være kjennetegnet ved et høyt engasjement og en felles ambisjon øyeblikkelig synliggjøre problemer

17 Felles holdning for å unngå at en: tilfeldig elev blir utsatt for en
tilfeldig lærers tilfeldige pedagogikk

18 Hvordan få dette til? Forventninger til medarbeidere
Tilegne seg viten om pedagogikkens menneske- og samfunnssyn Gjør den pedagogiske holdning til et profesjonelt redskap Som pedagog kunne inngå i et forpliktende fellesskap Gjør handling til det viktigste grunnlag for individets utvikling Legge mer vekt på det som gjøres enn det som sies Konsekvenser har noe å gjøre med fremtiden og ikke bundet til fortiden Som pedagog kunne sette seg i den andres sted når man tar beslutninger som har betydning for andre Samarbeidsstrukturer Møtene må være: Holdningsbaserte Problemløsende Kompetansegivende Nødvendig Effektivt Fastholde felles pedagogisk tenkning!!!

19

20 Situasjonsbestemt veiledning
Konsekvenspedagogikk har ingen teknisk manual for pedagogiske metoder. Metoder skal være prosessorienterte, framtidsorienterte, ta utgangspunkt i en konkret situasjon og bygd på en holdning om den individuelle frihet til å velge sine handlinger med et ansvar for konsekvensene. Hva vil, kan, skal du? Reaksjoner skal være logiske, forutsigbare og gjelde for alle i samme situasjon. Mål for sosial handlingskompetanse Konkretisering Situasjoner som viser manglende ”måloppnåelse” Situasjonsbestemt veiledning Eksempler Fast veiledning SELVBESTEMMELSE Framtiden er sentrum for sosial og faglig læring Er ubestemt i forhold til søknad til VG2 SELVHJULPENHET Vise selvstendighet Tar sjelden opp bøker og skrivesaker før læreren ber om det ANSVARLIGHET Påta seg ansvaret for følgene av sine handlinger Kommer for sent Anmodning Appell Påbud TROVERDIGHET Ord og handling samsvarer Juks Leverer ikke arbeid til fristen Konfrontasjon ”Jeg tror du har jukset …..” RESPEKT Vise aktelse for at mennesker er forskjellige Kommer for sent. Avbrytelser og uro SAMARBEIDSVILJE Kunne løse arbeidsoppgaver sammen med andre og være under ledelse Bidrar ikke til å løse oppgaver i fellesskap MOTTAGELIGHET Åpen for å tilegne seg andres synspunkter, grunnlag for ny viten og opplevelser Utenomfaglig aktivitet i timen

21 Hvilken forskjell skal eleven merke?
Hvordan utvikle en kultur for holdningsstyring med referanse til konsekvenspedagogikken? Hvilken forskjell skal eleven merke? Hva kan jeg gjøre? Hva kan teamet gjøre? Elevene skal oppleve et personlig ansvar for læring Elevene skal merke at skolen har fokus på dem Eleven skal møte orden og struktur fra første dag Holdninger og normer skal være gjennomskuelige Rask oppfølging av fravær og manglende levering av oppgaver

22 Felles holdningsmessig grunnlag Felles begrepsapparat
Felles forståelse av skolens mandat Strategisk ledelsesoppgave: Visjon og mål Holdningsstyring, dokument Temaprofil Overordnede normer/regler Samarbeid/nettverk Kompetanseheving 9 studenter på YPU studie på HIAK Veilederkompetanse Lederkurs Veiledning fra Jens Bay Bjertnes vgs: Vilkår/metoder/konsekvens Utvikle strukturen Lederoppgaver Strømmen vgs: Strategisk ledelse: rektor på storteam Driftsledelse: frikjøp av kontaktpersoner for pedagogisk arbeid på team Struktur og kultur for pedagogikk Informasjon til elev/foresatt

23 Immanuel Kant, OPPLYSNING
Opplysning er menneskets frigjøring fra selvforskyldt umyndighet. Umyndiggjøring består i manglende evne til å bruke sin forstand på egen hånd. Denne umyndighet er selvforskyldt når årsaken ikke er mangel på forstand, men beror på manglende besluttsomhet og mot til å ville greie seg uten å bli ledet av andre. Sapere aude! Ha mot til å bruke din egen forstand. Det er opplysningens valgspråk.

24 Problemstillinger til diskusjon
Hvorfor kommer: - krav om en tydelig og sanksjonerende ledelse? - rop om regler? Hvordan veilede medarbeidere som skal veilede elever? Formidling av normer som normer og ikke som regler?


Laste ned ppt "Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google