Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et overvurdert album?. En undervurdert kunstner?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et overvurdert album?. En undervurdert kunstner?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et overvurdert album?

2 En undervurdert kunstner?

3 Blir Finnmarkspasientene kontrollert på rett nivå? Fra LEON til NEON. Harald G. Sunde Praksiskonsulent/koordinator Helse Finnmark Girkonjárga/kirkenes 030610

4 Eksempel 1  Gammel dame fra Kirkenes.  Kreft i nyre 2003, behandlet med operasjon.  Spredning til lunger påvist 2005.  Henvist til kreftavd UNN for vurdering, var der første gang januar 2006.  Konklusjon: Ingen terapi nytter.  Avtalt ktr på UNN etter 4 mnd.

5 Eks 1 - forts  Kontroll kreftavd UNN april 2006. Ingen behandling. Avtalt ny ktr okt 06.  Tlf fra fastlegen sept 2006 til overlegen ved kreft- avd UNN, ber om at kontrollene overføres lokalsykehus.  Ktr okt 2006, ingen behandling. Avtales ny ktr UNN etter 4 mnd.  Innkalles til ktr jan 2007, fastlegen skriver i des 2006 og ber om overføring til lokalsykehus.

6 Eks 1 forts.  Des 2006 overføringsbrev fra kreftavd til lokalsykehus.  Mai 2007 kontroll lokalsykehus.  Ble fulgt opp ved lokalsykehus, fikk også stråling ved UNN.  Døde juni 2008.

7

8 Eks 2  Gammel dame fra Kirkenes.  Protese begge hofter satt inn rundt 1990.  Operert på UNN februar 2002 med reoperasjon av venstre lårhalsprotese pga proteseløsning.  Lokalt kontrollforløp:  Opptreningssenter, avsluttende kontroll lokal ortoped sept 2002 : Kontakt med fastlege ved behov, evt rehenvisning ortoped hvis problemer.

9 Eks 2 forts.  Henvist UNN sept 2002 pga smerter + rtg-mistanke om løsning også hø hofte.  Tilsett UNN nov 2002, ikke funnet operasjonsindikasjon, ktr om et år.  Ktr UNN nov 2003, fortsatt ikke funnet operasjonsindikasjon, ktr om 1,5 år.  Ktr UNN aug 2005, fortsatt ikke operasjonsindikasjon, ny kontroll planlagt etter ett år.  Kontrollene ved UNN avsluttet etter brev fra fastlegen.  NB! Full ortoped-dekning Kirkenes sykehus alle disse årene.

10 Eks 2 forts:  Rehenvist høsten 2007 med bestilling reoperasjon.  Innlagt våren 2008 for operasjon etter at hennes pleietrengende ektefelle var lagt inn for et 4 ukers opphold på kommunal avlastning slik at pas kunne bli operert og opptrent.  Sendt hjem uoperert pga innkommen akutt kirurgi (ingen epikrise).  Operert oktober 2008.

11

12 Eksempel 3  Kvinne fra Vadsø henvist av vikarlege til UNN i 2001 pga KOLS.  Fulgt opp med 9 kontroller på UNN i tida 2001- 2007.  Aldri kopi av notater til Kirkenes sykehus.  Ved gjennomlesing av notatene fra UNN aldri nevnt mulighet for overføring av kontroller til Kirkenes sykehus.  Det har vært lungelege på Kirkenes sykehus siden 2000, de første fem årene som ambulerende lege fra UNN.

13

14 Eksempel 4  Pasient fra Kirkenes operert 2007 på UNN for leppekreft.  Postoperativt etter hjemkomst fikk pas mistanke om infeksjon i sårene og ringte ØNH poliklinikk UNN for råd.  Svar: ”Gå til din fastlege og få reiserekvisisjon så kan du komme hit til kontroll i morgen”.  Tilsyn allmennlege: Overfladisk sårinfeksjon, ble behandlet med lokal vask med Klorhexidin.  NB: Erfarne allmennleger Kirkenes, ØNH-pol Kirkenes sykehus.

15

16 Eksempel 5  Mann 55 år.  Operert for kul på finger i 2007.  Ktr UNN rtg + håndkirurg 2008, alt ok.  Ktr rtg UNN 2009, ikke håndkirurg.  Fikk seinere ny time til håndkirurg.

17

18 Eksempel 6  Mann operert for føflekk UNN 2009.  ”Hei og takk for sist. Jeg har nå fått svar på hudprøvene som ble tatt i juni er det helt godartede forandringer (sebborisk keratose, også kaldt aldersvorte). Dette trenger ikke videre behandling. Du vil bli innkalt til kontroll uansett om 6 mnd for å kontrollere behandlingseffekten i ansiktet.”  Kontrollen stoppet av fastlegen.  Erfarne allmennleger og hudpoliklinikk med telematikk rett rundt hjørnet.

19

20 Spørsmål:  Hvor mange av Finnmarkspasientene som blir kontrollert på UNN i løpet av et år kunne vært kontrollert i Finnmark?

21 Prosjekt ”Desentraliserte kontroller”  Opprettet av Helse Nord etter innspill fra HGS og tildeling av statlige prosjektmidler.  Kunne polikliniske kontroller vært mer desentralisert enn de i virkeligheten er?

22 Vår studie (1):  Anne Karin Furskognes, NST, UNN.  Arve Østlyngen, praksiskonsulent Helse Finnmark, fastlege Alta.  Harald G. Sunde, praksiskonsulent Helse Finnmark, fastlege Kirkenes

23 Vår studie (2):  100 journaler fra Finnmarkspasienter som har vært til kontroll på UNN ble retrospektivt undersøkt mtp å finne ut om det var nødvendig at de var blitt kontrollert på UNN.  Vurdering gjort først av allmennleger (AØ + HGS).  Deretter uavhengig vurdering av samme materiell gjort av Finnmarksspesialist relevant for spesialitet og geografi.

24 Vår studie (3):  Fem journaler kunne ikke brukes.  Av de flg 95 fikk vi flg:

25

26

27

28

29 Vurdering ved allmennleger:  UNN46  LFS42  FL7

30 Vurdering ved Finnmarksspesialister  UNN38  LFS54  FL3

31 UNN LFS FL  UNN 100% 40% 48%  LFS 0 57% 44%  FL 0 3% 7%

32 Vurderende lege AllmennlegeFinnmarksspesialistGjennomsnitt Anbefalt kontrollstedUNN46 (48,4)38 (40)42 (44,2) Lokal spesialist i Finnmark 42 (44,2)54 (56,8)48 (50,5) Fastlege7 (7,4)3 (3,2)5 (5,3) SUM95 (100) Anbefalt kontrollsted av pasientene slik dette ble vurdert av allmennlege og av Finnmarksspesialist

33 Pasient-fordeling 95 pasienter Vurdering gjort av Finnmarksspesialist UNNLFSFL Vurd- ering gjort av fastlegeUNN30160 LFS7341 FL142 Enighet: 66/95. Fastlegen ønsker mer sentralisert ktr: 17/95 Fastlegen ønsker mer desentralisert ktr: 12/95

34 Omtrentlig venteliste for uprioriterte henvisninger ved UNN Tromsø Indremedisin2-6 mnd Revmatologi12 mnd Barnelege4 mnd Ortopedi12 mnd Øye6 mnd Generell kirurgi3 mnd Øre Nese Hals12 mnd

35 Hvorfor kontroll på UNN?  UNN-legen ukjent med medisinsk tilbud i Finnmark?  UNN-legen opplever faglige og/eller personlige bindinger til pasienten?  UNN-legen har behov for pasientvolum?  Pasienten redd for å bytte oppfølgende lege?  Pasienten tror at lege i Finnmark er dårligere?  Pasienten trives med storbytur?

36 Hva koster transport?  Helse Finnmark bruker i underkant av 160 mill. kroner årlig på pasienttransport  70 mill av dette er reiser T/R Finnmark- Tromsø  Ca.13 % av totalbudsjettet på 1,2 milliarder  Klinikk Kirkenes har et driftsbudsjett på i overkant av 200 mill. kroner

37 Vi regner litt:  2009: 5061 pas på kontroll i Tromsø  Ca 5-10% trenger ledsager, mao totaltall ca 5.800, dvs 11.600 enkeltreiser  55% av kontrollene av Finnmarkspasienter på UNN kunne vært gjort i Finnmark  55% av 11.600 = 6.380 enkeltreiser

38 Vi regner mer:  Gjennomsnittpris Finnmark-Tromsø kr 2.500,- (3.000,-).  Gjennomsnittspris boplass-lokal kontroll i Finnmark kr 500,-.  Differanse kr 2.000,-  2.000 x 6.380 = 13.millioner kroner  Stipulert innspart overnatting/kost 2 mill.  SUM: 15 millioner per år  NB! Helse Finnmark gikk med 20 mill underskudd i 2009.

39 Prinsipper:  Laveste effektive omsorgsnivå (LEON)  Beste effektive omsorgsnivå (BEON)  Nærmeste effektive omsorgsnivå (NEON)

40 Helsepersonellovens §6:  ”Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.”

41 Konklusjon:  Unødvendig mange kontroller av Finnmarkspasienter skjer på UNN.  Dette påfører befolkningen mye unødvendig reising  Helse Finnmark påføres store utgifter.  Helsepersonellovens §6 brytes systematisk.  Det må tas grep for å rette opp i dette.  Mål: Mest mulig av helsekronene skal gå til behandling, ikke til befordring av pasienter

42 Nytt prinsipp:  NEON  Nærmeste Effektive OmsorgsNivå

43 Hvilke grep kan gjøres 1) Av leger: 2)Administrativt:  UNN  Lokalsykehus  Allmennleger  Nasjonale grep  Helseforetak-grep  Kommunale grep

44 UNN-leger  Vurdere å avvise henvisninger hvis det ikke synes å foreligge grunnlag for henvisningen  Avslutte kontroller, overføre til lokalsykehus og allmennlege, gjerne med anbefaling om terapi og behandlingsmål.

45 Leger ved lokalsykehus:  Vurdere å avvise henvisninger hvis det ikke synes å foreligge grunnlag for henvisningen, gjerne med en tilbakemelding til allmennlegen om begrunnelse og faglige råd til allmennlegen.  Avslutte kontroller, overføre til allmennlege, gjerne med anbefaling om terapi og behandlingsmål.

46 Allmennleger/fastleger:  Utrede grundigere selv?  Ha hensiktsmessige lokaler, utstyr, kompetanse, slik at unødvendige henvisninger kan unngås.  Avklare forhold med en forespørsel til sykehus, telefon, melding, slik at henvisning kan unngås?  Ved mye arbeid – korte ned pasientlisten slik at man får mer tid til hver pasient?  Inspirere pasienter til egenomsorg.  Forebyggende helsetiltak.

47 Nasjonale administrative grep?  Reiser T/R sykehus betales av behandlende sykehus, uavhengig av bosted?

48 Helseforetak-grep:  Øke ambulering, telemedisin, sykestuer, se på måter å få sykehuskompetansen ut til pasientene uten at pasientene nødvendigvis trenger å flytte på seg.  Ansette en person som må godkjenne det faglige grunnlaget for kontroller utover lokalsykehusnivå?

49 Kommunale grep:  Sørge for tilstrekkelig antall fastlegehjemler.  Ha hensiktsmessige lokaler, utstyr, kompetanse, slik at unødvendige henvisninger kan unngås.

50 Ønske:  Best mulig utnyttelse av helsepenger.  Minst mulig av kaka til befordring, mest mulig av kaka til behandling.  Alle må være enig om dette - også i praktisk handling.  Alle må dra i lag.

51 ….og da vil sola atter skinne over Helse Finnmark!!!!


Laste ned ppt "Et overvurdert album?. En undervurdert kunstner?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google