Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et overvurdert album?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et overvurdert album?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et overvurdert album?

2 En undervurdert kunstner?

3 Blir Finnmarkspasientene kontrollert på rett nivå?
Fra LEON til NEON. Harald G. Sunde Praksiskonsulent/koordinator Helse Finnmark Girkonjárga/kirkenes

4 Eksempel 1 Gammel dame fra Kirkenes.
Kreft i nyre 2003, behandlet med operasjon. Spredning til lunger påvist 2005. Henvist til kreftavd UNN for vurdering, var der første gang januar 2006. Konklusjon: Ingen terapi nytter. Avtalt ktr på UNN etter 4 mnd.

5 Eks 1 - forts Kontroll kreftavd UNN april Ingen behandling. Avtalt ny ktr okt 06. Tlf fra fastlegen sept 2006 til overlegen ved kreft-avd UNN, ber om at kontrollene overføres lokalsykehus. Ktr okt 2006, ingen behandling. Avtales ny ktr UNN etter 4 mnd. Innkalles til ktr jan 2007, fastlegen skriver i des 2006 og ber om overføring til lokalsykehus.

6 Eks 1 forts. Des 2006 overføringsbrev fra kreftavd til lokalsykehus.
Mai 2007 kontroll lokalsykehus. Ble fulgt opp ved lokalsykehus, fikk også stråling ved UNN. Døde juni 2008.

7

8 Eks 2 Gammel dame fra Kirkenes.
Protese begge hofter satt inn rundt 1990. Operert på UNN februar 2002 med reoperasjon av venstre lårhalsprotese pga proteseløsning. Lokalt kontrollforløp: Opptreningssenter, avsluttende kontroll lokal ortoped sept 2002 : Kontakt med fastlege ved behov, evt rehenvisning ortoped hvis problemer.

9 Eks 2 forts. Henvist UNN sept 2002 pga smerter + rtg-mistanke om løsning også hø hofte. Tilsett UNN nov 2002, ikke funnet operasjonsindikasjon, ktr om et år. Ktr UNN nov 2003, fortsatt ikke funnet operasjonsindikasjon, ktr om 1,5 år. Ktr UNN aug 2005, fortsatt ikke operasjonsindikasjon, ny kontroll planlagt etter ett år. Kontrollene ved UNN avsluttet etter brev fra fastlegen. NB! Full ortoped-dekning Kirkenes sykehus alle disse årene.

10 Eks 2 forts: Rehenvist høsten 2007 med bestilling reoperasjon.
Innlagt våren 2008 for operasjon etter at hennes pleietrengende ektefelle var lagt inn for et 4 ukers opphold på kommunal avlastning slik at pas kunne bli operert og opptrent. Sendt hjem uoperert pga innkommen akutt kirurgi (ingen epikrise). Operert oktober 2008.

11

12 Eksempel 3 Kvinne fra Vadsø henvist av vikarlege til UNN i 2001 pga KOLS. Fulgt opp med 9 kontroller på UNN i tida Aldri kopi av notater til Kirkenes sykehus. Ved gjennomlesing av notatene fra UNN aldri nevnt mulighet for overføring av kontroller til Kirkenes sykehus. Det har vært lungelege på Kirkenes sykehus siden 2000, de første fem årene som ambulerende lege fra UNN.

13

14 Eksempel 4 Pasient fra Kirkenes operert 2007 på UNN for leppekreft.
Postoperativt etter hjemkomst fikk pas mistanke om infeksjon i sårene og ringte ØNH poliklinikk UNN for råd. Svar: ”Gå til din fastlege og få reiserekvisisjon så kan du komme hit til kontroll i morgen”. Tilsyn allmennlege: Overfladisk sårinfeksjon, ble behandlet med lokal vask med Klorhexidin. NB: Erfarne allmennleger Kirkenes, ØNH-pol Kirkenes sykehus.

15

16 Eksempel 5 Mann 55 år. Operert for kul på finger i 2007.
Ktr UNN rtg + håndkirurg 2008, alt ok. Ktr rtg UNN 2009, ikke håndkirurg. Fikk seinere ny time til håndkirurg.

17

18 Eksempel 6 Mann operert for føflekk UNN 2009. ”Hei og takk for sist.
Jeg har nå fått svar på hudprøvene som ble tatt i juni er det helt godartede forandringer (sebborisk keratose, også kaldt aldersvorte). Dette trenger ikke videre behandling. Du vil bli innkalt til kontroll uansett om 6 mnd for å kontrollere behandlingseffekten i ansiktet.” Kontrollen stoppet av fastlegen. Erfarne allmennleger og hudpoliklinikk med telematikk rett rundt hjørnet.

19

20 Spørsmål: Hvor mange av Finnmarkspasientene som blir kontrollert på UNN i løpet av et år kunne vært kontrollert i Finnmark?

21 Prosjekt ”Desentraliserte kontroller”
Opprettet av Helse Nord etter innspill fra HGS og tildeling av statlige prosjektmidler. Kunne polikliniske kontroller vært mer desentralisert enn de i virkeligheten er?

22 Vår studie (1): Anne Karin Furskognes, NST, UNN.
Arve Østlyngen, praksiskonsulent Helse Finnmark, fastlege Alta. Harald G. Sunde, praksiskonsulent Helse Finnmark, fastlege Kirkenes

23 Vår studie (2): 100 journaler fra Finnmarkspasienter som har vært til kontroll på UNN ble retrospektivt undersøkt mtp å finne ut om det var nødvendig at de var blitt kontrollert på UNN. Vurdering gjort først av allmennleger (AØ + HGS). Deretter uavhengig vurdering av samme materiell gjort av Finnmarksspesialist relevant for spesialitet og geografi.

24 Vår studie (3): Fem journaler kunne ikke brukes.
Av de flg 95 fikk vi flg:

25

26

27

28

29 Vurdering ved allmennleger:
UNN 46 LFS 42 FL 7

30 Vurdering ved Finnmarksspesialister
UNN 38 LFS 54 FL 3

31 UNN LFS FL UNN 100% % 48% LFS % 44% FL % 7%

32 Anbefalt kontrollsted av pasientene slik dette ble vurdert
av allmennlege og av Finnmarksspesialist Vurderende lege Allmennlege Finnmarksspesialist Gjennomsnitt Anbefalt kontrollsted UNN 46 (48,4) 38 (40) 42 (44,2) Lokal spesialist i Finnmark 54 (56,8) 48 (50,5) Fastlege 7 (7,4) 3 (3,2) 5 (5,3) SUM 95 (100)

33 Vurdering gjort av Finnmarksspesialist UNN LFS FL Vurd- ering gjort av
Pasient- fordeling 95 pasienter Vurdering gjort av Finnmarksspesialist UNN LFS FL Vurd- ering gjort av fastlege 30 16 7 34 1 4 2 Enighet: /95. Fastlegen ønsker mer sentralisert ktr: 17/95 Fastlegen ønsker mer desentralisert ktr: 12/95

34 Omtrentlig venteliste for uprioriterte henvisninger
ved UNN Tromsø Indremedisin 2-6 mnd Revmatologi 12 mnd Barnelege 4 mnd Ortopedi Øye 6 mnd Generell kirurgi 3 mnd Øre Nese Hals

35 Hvorfor kontroll på UNN?
UNN-legen ukjent med medisinsk tilbud i Finnmark? UNN-legen opplever faglige og/eller personlige bindinger til pasienten? UNN-legen har behov for pasientvolum? Pasienten redd for å bytte oppfølgende lege? Pasienten tror at lege i Finnmark er dårligere? Pasienten trives med storbytur?

36 Hva koster transport? Helse Finnmark bruker i underkant av 160 mill. kroner årlig på pasienttransport 70 mill av dette er reiser T/R Finnmark-Tromsø Ca.13 % av totalbudsjettet på 1,2 milliarder Klinikk Kirkenes har et driftsbudsjett på i overkant av 200 mill. kroner

37 Vi regner litt: 2009: 5061 pas på kontroll i Tromsø
Ca 5-10% trenger ledsager, mao totaltall ca 5.800, dvs enkeltreiser 55% av kontrollene av Finnmarkspasienter på UNN kunne vært gjort i Finnmark 55% av = enkeltreiser

38 Vi regner mer: Gjennomsnittpris Finnmark-Tromsø kr 2.500,- (3.000,-).
Gjennomsnittspris boplass-lokal kontroll i Finnmark kr 500,-. Differanse kr 2.000,- 2.000 x = 13.millioner kroner Stipulert innspart overnatting/kost 2 mill. SUM: 15 millioner per år NB! Helse Finnmark gikk med 20 mill underskudd i 2009.

39 Prinsipper: Laveste effektive omsorgsnivå (LEON)
Beste effektive omsorgsnivå (BEON) Nærmeste effektive omsorgsnivå (NEON)

40 Helsepersonellovens §6:
”Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.”

41 Konklusjon: Unødvendig mange kontroller av Finnmarkspasienter skjer på UNN. Dette påfører befolkningen mye unødvendig reising Helse Finnmark påføres store utgifter. Helsepersonellovens §6 brytes systematisk. Det må tas grep for å rette opp i dette. Mål: Mest mulig av helsekronene skal gå til behandling, ikke til befordring av pasienter

42 Nytt prinsipp: NEON Nærmeste Effektive OmsorgsNivå

43 Hvilke grep kan gjøres 1) Av leger: 2)Administrativt:
UNN Lokalsykehus Allmennleger Nasjonale grep Helseforetak-grep Kommunale grep

44 UNN-leger Vurdere å avvise henvisninger hvis det ikke synes å foreligge grunnlag for henvisningen Avslutte kontroller, overføre til lokalsykehus og allmennlege, gjerne med anbefaling om terapi og behandlingsmål.

45 Leger ved lokalsykehus:
Vurdere å avvise henvisninger hvis det ikke synes å foreligge grunnlag for henvisningen, gjerne med en tilbakemelding til allmennlegen om begrunnelse og faglige råd til allmennlegen. Avslutte kontroller, overføre til allmennlege, gjerne med anbefaling om terapi og behandlingsmål.

46 Allmennleger/fastleger:
Utrede grundigere selv? Ha hensiktsmessige lokaler, utstyr, kompetanse, slik at unødvendige henvisninger kan unngås. Avklare forhold med en forespørsel til sykehus, telefon, melding, slik at henvisning kan unngås? Ved mye arbeid – korte ned pasientlisten slik at man får mer tid til hver pasient? Inspirere pasienter til egenomsorg. Forebyggende helsetiltak.

47 Nasjonale administrative grep?
Reiser T/R sykehus betales av behandlende sykehus, uavhengig av bosted?

48 Helseforetak-grep: Øke ambulering, telemedisin, sykestuer, se på måter å få sykehuskompetansen ut til pasientene uten at pasientene nødvendigvis trenger å flytte på seg. Ansette en person som må godkjenne det faglige grunnlaget for kontroller utover lokalsykehusnivå?

49 Kommunale grep: Sørge for tilstrekkelig antall fastlegehjemler.
Ha hensiktsmessige lokaler, utstyr, kompetanse, slik at unødvendige henvisninger kan unngås.

50 Ønske: Best mulig utnyttelse av helsepenger.
Minst mulig av kaka til befordring, mest mulig av kaka til behandling. Alle må være enig om dette - også i praktisk handling. Alle må dra i lag.

51 ….og da vil sola atter skinne over Helse Finnmark!!!!


Laste ned ppt "Et overvurdert album?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google