Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplegg for dagen DEL 1, KL. 09:00 – 12:00

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplegg for dagen DEL 1, KL. 09:00 – 12:00"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplegg for dagen DEL 1, KL. 09:00 – 12:00
Informasjon fra Trondheim kommune om prosjekt KomUt Ansvarlig for sesjonen: Trine Hansen, prosjektleder Alle inviteres på lunch kl. 12:00 DEL 2, KL. 12:30 – 15:00 Normen for IKT-ansvarlige og systemansvarlige PLO-systemer Ansvarlig for sesjonen: Pål Ranes, enhetsleder Informasjon og service, Surnadal kommune Sjekk ut hvor mange som IKKE skal ha lunch, gi beskjed til Rosenvik Informer om min rolle i KomUt fremover – og om glidende overgang Send rundt adresseliste, hak av for hvilke sesjoner dere deltar på! Legg ut presentasjonene på nettsiden

2 Hyggelig status pt. Vi har vel grunn til å være litt stolte vel…?
Rennebu (Datoer bekreftet OK, byttet ned Skaun). OK Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: OK Tester mot NAV: OK Tester mot legekontor, Winmed 3: Skaun (Datoer bekreftet OK, byttet med Rennebu) Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: OK Tester mot NAV: OK Tester mot legekontor, Winmed 2.x: Surnadal (Datoer bekreftet OK) Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: OK Tester mot NAV: OK Tester mot legekontor, System X: dd.mm.åååå (pilotkommune :-) Halsa (Datoer bekreftet OK) Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: OK Tester mot NAV: dd.mm.åååå (Test feilet pga. manglende parametre mht. NAV!) Tester mot legekontor, Winmed 2: dd.mm.åååå Hemne (Datoer bekreftet OK) Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: OK Tester mot NAV: OK Tester mot legekontor, Winmed 3: OK (meldinger går begge veier, men begrenset utvalg) Agdenes (Datoer bekreftet OK) Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: OK Tester mot NAV: OK Tester mot legekontor, Winmed 2.14: OK! Snillfjord Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: OK Tester mot NAV: BESLUTTET UTSATT Tester mot legekontor (Orkdal legesenter), Winmed 2.957: BESLUTTET UTSATT Orkdal Oppgradering til v. 7.4: Installasjon OK: BESLUTTET UTSATT Tester mot NAV: BESLUTTET UTSATT Tester mot legekontor, Winmed: BESLUTTET UTSATT Fannrem: 2.15: dd.mm.BESLUTTET UTSATT Orkanger legesenter: 2.15: BESLUTTET UTSATT Orkdal legesenter: 3.01: BESLUTTET UTSATT Vi har vel grunn til å være litt stolte vel…?

3 Normen i SiO IKT-ansvarlige og systemansvarlige for PLO-systemer
Innledning v. Asle Brustad prosjektleder - eMeldinger Orkdal rådhus 19. November 2012

4 Bakgrunn Prosjekt eMeldinger er et delprosjekt i SiO
Tidsavgrenset fra – Fra prosjektplanen: Mål: «Implementere og ta i bruk de elektroniske meldingene som kommunenes representanter velger» …. «Sørge for at dette skjer innenfor de rammer som settes i Normen» Prosjektet skal: «Utrede forholdet til Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen) og sette opp tiltaksplan der det er nødvendig.»

5 Hva vi bidrar med fra prosjekt eMeldinger
I en større prosjektsamling som oppstart av prosjekt eMeldinger den 27. februar 2012 ble det sagt at «Alle ønsker at SiO organiserer et felles opplæringsopplegg for alle SiO-kommuner omkring Normen.» Vi har etablert egen arbeidsgruppe 4 medlemmer med erfaring fra - og interesse for området (Hitra, Meldal, Surnadal og SiO) Vi har utarbeidet kursopplegg for sentrale personer i kommunene Målgruppe 1 er primært rådmann, kommunalsjef helse- og omsorg (eller tilsvarende) og kommuneoverlege. (Gjennomført møter i 11 av 12 kommuner.) Målgruppe 2 er primært enhetsledere helse. (Samlinger gjennomført 17. september og 1. oktober, til sammen ca. 80 deltakere.) Målgruppe 3 er primært IKT-ansvarlige og systemansvarlige for pleie- og omsorgssystemer. (Denne samlingen.)

6 Holdninger til sikkerhet (Normen)
DET STORE BILDET Formål Effektive og sikre helsetjenester til kommunenes innbyggere Middel HPH-prosessen Behov Tilgang til relevant informasjon til rett tid på rett sted og til rett person Støtteverktøy eMeldinger Suksesskriterier Fungerende teknologi Opplæring i bruk av systemer Holdninger til sikkerhet (Normen) Vilje og lojalitet ift. bruk i hverdagen (gjennom organisasjonsutvikling)

7 Kjerneprosessen HPH HPH - Helhetlig pasientforløp i hjemmet - er kjerneprosessen som bruk av eMeldinger skal understøtte

8 Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)
Ny episode Daglig observasjon og tjenesteyting Pasienten blir dårligere Daglig observasjon og tjenesteyting Hjem: Bruker/pårørende Besøk av sykepleier innen 3 dager 4 ukers samtale med primærkontakt Primær-kontakt/-sykepleier Forsterket hjemmetjeneste Hjemmetjeneste Nettverks-møte Kontakt-person Innleggelse kortidsopphold Sykehjem Innleggelse kortidsopphold Trening og opplæring Trening og opplæring Fysio-/ergoterapi Besøk hos fastlege etter 2 uker Fastlege Oppfølging fastlege Fastlege Lege-vakt LV-sentral Legevakt Bestillerkontor Møte sykehus kommune Vedtak Poliklinikk Pasienten vurderes utreiseklar Akutt poliklinikk Observasjon Mottak i sykehus Sykehus Utredning/behandling, avdeling Start

9 Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – Bruk av ELIN-meldinger
Ny episode Daglig observasjon og tjenesteyting Pasienten blir dårligere Daglig observasjon og tjenesteyting 1 Melding om innlagt pasient Hjem: Bruker/pårørende 2 Helseopplysninger ved søknad Besøk av sykepleier innen 3 dager 4 ukers samtale med primærkontakt Primær-kontakt/-sykepleier 3 Melding utskrivningsklar pas. Hjemmetjeneste Nettverks-møte Kontakt-person 4 Melding om utskrevet pasient Innleggelse kortidsopphold 6 5 Utskrivningsrapport Sykehjem 13 Innleggelse kortidsopphold 7 11 6 6 Forespørsel om time 8 10 Fysio-/ergoterapi 8 Trening og opplæring 11 9 11 7 Orientering om tjenestetilbud 11 Fastlege Besøk hos fastlege etter 2 uker Fastlege 6 Oppfølging fastlege 8 Helseopplysninger til lege 5 4 9 Overføring legemiddeloppl Legevakt 3 Lege-vakt LV-sentral 10 Medisinske opplysninger 2 11 Bestillerkontor 1 12 11 Spørsmål og svar - forespørsel 13 Poliklinikk 12 Innleggelsesrapport Pasienten vurderes utreiseklar Mottak i sykehus Sykehus 13 Henvisning Utredning/behandling, avdeling Start

10 Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren - Normen
(42 sider) er utarbeidet av representanter for sektoren, blant annet Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Tannlegeforeningen, KS, Apotekerforeningen og regionale helseforetak. Alle aktører i sektoren som er tilknyttet Norsk Helsenett er avtalerettslig forpliktet til å følge Normen.

11 Lovgrunnlag, Normen «Normen er først og fremst basert på personvern og helselovgivningens krav til å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet for systemer inneholdende helse og personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 13, helseregisterloven § 16 og personopplysningsforskriften kapittel 2.»

12 Forankring i ledelsen i kommunen
Strenge krav til at arbeidet med Normen har en forankring i ledelsen Noen klipp fra «virksomhetsleders ansvar» (faktaark 1 og 2): «Virksomhetens leder skal påse at informasjons-behandlingen og informasjonssikkerheten organiseres slik at det er tydelig hvem som har ansvar for de ulike deler av informasjonsbehandlingen.» «Virksomhetens ledelse er ansvarlig for å etablere og innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet.»

13 Fra Normen 3.1 Ansvar Det er virksomheten ved ledelsen som har ansvar for å etablere og opprettholde tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Dette er blant forpliktelsene til databehandlingsansvarlig . Det skal angis i melding/konsesjonssøknad til Datatilsynet hvilken stilling som har det daglige ansvaret for oppfyllelse av virksomhetens plikter, herunder for informasjonssikkerheten. Det daglige ansvaret tilligger som oftest daglig leder i virksomheten. Den som har det daglige ansvaret for informasjonssikkerheten, kan overføre oppgaver til egne ansatte. Oppgaver kan også overføres til eksterne, f.eks. kan man delegere oppgaver til leverandører . Dette må gjøres i form av skriftlige avtaler. Uansett om oppgaver er delegert eller ikke, ligger det juridiske ansvaret hos databehandlingsansvarlig. Arbeidet med informasjonssikkerhet må omfatte styring, gjennomføring og kontroll. Kapitlene 4 til 6 i Del II er bygget opp etter denne strukturen med en styrende del, en gjennomførende del og en kontrollerende del.

14 Målgruppe – hvem Normen gjelder for
Normen gjelder for enhver virksomhet i sektoren som ved avtale har forpliktet seg til å følge Normen, herunder legevirksomheter, helseforetak, Arbeids og velferdsforvaltningen (NAV), tannklinikker, sykehus, apotek, apotekkjeder, kommuner , fylkeskommuner, Frittstående laboratorier, røntgeninstitutter, psykologpraksis, fysioterapiinstitutter, bandasjistvirksomheter, rehabiliteringsinstitusjoner, o.a., samt de nevnte virksomheters leverandører og andre i den grad de behandler helse og personopplysninger og de ved avtale har forpliktet seg til å følge Normen.

15 «Normen – hvordan skal den brukes, sentrale elementer»
Noen utdrag av presentasjon utarbeidet av Jan Gunnar Broch, seniorrådgiver i avd. e-helse

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Er dere der – eller gjenstår det noe som må tas tak i?

29 Faktaark 6, sikkerhetsrevisjon
Inneholder bl.a 8- punkts sjekkliste, minimumskrav til en sikkerhetsrevisjon

30 Veiledere Koblet til kommunal virksomhet på hjemmesidene til Normen:
Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder for fjernaksess for vedlikehold og oppdateringer mellom leverandør og helsevirksomhet Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer (NB: egen mal for internkontroll finnes også) Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner

31 Legekontor Det varierer om legekontorene er kommunale eller privat. I SiO-regionen er det både kommunale og private legekontorer. Egen veileder for legekontor: veileder 34 (av i alt 54) faktaark relateres til legekontor, se faktaark

32 Målgruppe 1.3 Målgruppe Målgruppen for veilederen er alle legekontorer. Denne veilederen er primært rettet mot personell med ansvar, oppgaver og roller i forbindelse med personvern og informasjonssikkerhet ved legekontoret. Eksempler på slikt personell er: Innen det private - Lederen for den enkelte legekontor (den ansvarlige eieren av virksomheten) Innen det offentlige - Ordfører, rådmann (som overordnet ansvarlig for den kommunale helsetjenesten) - Ledere innen den kommunale helsetjenesten

33 Takk for meg!


Laste ned ppt "Opplegg for dagen DEL 1, KL. 09:00 – 12:00"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google