Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplegg for dagen DEL 1, KL. 09:00 – 12:00 • Informasjon fra Trondheim kommune om prosjekt KomUt • Ansvarlig for sesjonen: Trine Hansen, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplegg for dagen DEL 1, KL. 09:00 – 12:00 • Informasjon fra Trondheim kommune om prosjekt KomUt • Ansvarlig for sesjonen: Trine Hansen, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplegg for dagen DEL 1, KL. 09:00 – 12:00 • Informasjon fra Trondheim kommune om prosjekt KomUt • Ansvarlig for sesjonen: Trine Hansen, prosjektleder Alle inviteres på lunch kl. 12:00 DEL 2, KL. 12:30 – 15:00 • Normen for IKT-ansvarlige og systemansvarlige PLO-systemer • Ansvarlig for sesjonen: Pål Ranes, enhetsleder Informasjon og service, Surnadal kommune

2 Hyggelig status pt. Rennebu (Datoer bekreftet OK, byttet ned Skaun). OK Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: 15.10.2012. OK Tester mot NAV: 16.10.2012. OK Tester mot legekontor, Winmed 3: 04.12.2012 Skaun (Datoer bekreftet OK, byttet med Rennebu) Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: 17.10.2012. OK Tester mot NAV: 17.10.2012. OK Tester mot legekontor, Winmed 2.x: 14.12.2012 Surnadal (Datoer bekreftet OK) Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: 17.10.2012 OK Tester mot NAV: 22.10.2012 OK Tester mot legekontor, System X: dd.mm.åååå (pilotkommune :-) Halsa (Datoer bekreftet OK) Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: 19.10.2012. OK Tester mot NAV: dd.mm.åååå (Test feilet pga. manglende parametre mht. NAV!) Tester mot legekontor, Winmed 2: dd.mm.åååå Hemne (Datoer bekreftet OK) Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: 29.10.2012 OK Tester mot NAV: 30.11.2012. OK Tester mot legekontor, Winmed 3: 06.11.2012. OK (meldinger går begge veier, men begrenset utvalg) Agdenes (Datoer bekreftet OK) Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: 30.10.2012 OK Tester mot NAV: 14.11.2012 OK Tester mot legekontor, Winmed 2.14: 31.10.2012 OK! Snillfjord Oppgradering til v. 7.4: OK Installasjon: 15.11.2012 OK Tester mot NAV: 16.11.2012 BESLUTTET UTSATT 07.11.2012 Tester mot legekontor (Orkdal legesenter), Winmed 2.957: BESLUTTET UTSATT 07.11.2012 Orkdal Oppgradering til v. 7.4: 21.11.2012 Installasjon OK: BESLUTTET UTSATT 07.11.2012 Tester mot NAV: BESLUTTET UTSATT 07.11.2012 Tester mot legekontor, Winmed: BESLUTTET UTSATT 07.11.2012 - Fannrem: 2.15: dd.mm.BESLUTTET UTSATT 07.11.2012 - Orkanger legesenter: 2.15: BESLUTTET UTSATT 07.11.2012 - Orkdal legesenter: 3.01: BESLUTTET UTSATT 07.11.2012 Vi har vel grunn til å være litt stolte vel…?

3 Normen i SiO IKT-ansvarlige og systemansvarlige for PLO-systemer Innledning v. Asle Brustad prosjektleder - eMeldinger Orkdal rådhus 19. November 2012

4 Bakgrunn • Prosjekt eMeldinger er et delprosjekt i SiO • Tidsavgrenset fra 01.02. – 31.12.2012 Fra prosjektplanen: Mål: • «Implementere og ta i bruk de elektroniske meldingene som kommunenes representanter velger» • …. • «Sørge for at dette skjer innenfor de rammer som settes i Normen» Prosjektet skal: • «Utrede forholdet til Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen) og sette opp tiltaksplan der det er nødvendig.»

5 Hva vi bidrar med fra prosjekt eMeldinger • I en større prosjektsamling som oppstart av prosjekt eMeldinger den 27. februar 2012 ble det sagt at «Alle ønsker at SiO organiserer et felles opplæringsopplegg for alle SiO-kommuner omkring Normen.» • Vi har etablert egen arbeidsgruppe • 4 medlemmer med erfaring fra - og interesse for området (Hitra, Meldal, Surnadal og SiO) • Vi har utarbeidet kursopplegg for sentrale personer i kommunene – Målgruppe 1 er primært rådmann, kommunalsjef helse- og omsorg (eller tilsvarende) og kommuneoverlege. (Gjennomført møter i 11 av 12 kommuner.) – Målgruppe 2 er primært enhetsledere helse. (Samlinger gjennomført 17. september og 1. oktober, til sammen ca. 80 deltakere.) – Målgruppe 3 er primært IKT-ansvarlige og systemansvarlige for pleie- og omsorgssystemer. (Denne samlingen.)

6 DET STORE BILDET Formål Effektive og sikre helsetjenester til kommunenes innbyggere Middel HPH-prosessen Behov Tilgang til relevant informasjon til rett tid på rett sted og til rett person Støtteverktøy eMeldinger Suksesskriterier Fungerende teknologi Opplæring i bruk av systemer Holdninger til sikkerhet (Normen) Vilje og lojalitet ift. bruk i hverdagen (gjennom organisasjonsutvikling)

7 Kjerneprosessen HPH HPH - Helhetlig pasientforløp i hjemmet - er kjerneprosessen som bruk av eMeldinger skal understøtte

8 Hjem: Bruker/pårørende Sykehus Bestillerkontor Fastlege Hjemmetjeneste Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) Besøk hos fastlege etter 2 uker Pasienten vurderes utreiseklar Besøk av sykepleier innen 3 dager Akutt poliklinikk Observasjon Mottak i sykehus Daglig observasjon og tjenesteyting 4 ukers samtale med primærkontakt Utredning/behandling, avdeling Legevakt Fysio-/ergoterapi Trening og opplæring Sykehjem Daglig observasjon og tjenesteyting Innleggelse kortidsopphold Oppfølging fastlege Lege- vakt LV- sentral Fastlege Primær- kontakt/- sykepleier Nettverks- møte Kontakt- person Pasienten blir dårligere Start Ny episode Poliklinikk Møte sykehus kommune Vedtak Trening og opplæring Forsterket hjemmetjeneste

9 Samhandlingskjeden : Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – Bruk av ELIN-meldinger Hjem: Bruker/pårøren de Sykehus Bestillerkont or Fastlege Hjemmetjenest e Besøk hos fastlege etter 2 uker Pasienten vurderes utreiseklar Besøk av sykepleier innen 3 dager Mottak i sykehus Daglig observasjon og tjenesteyting 4 ukers samtale med primærkontakt Utredning/behandlin g, avdeling Legevakt Fysio- /ergoterapi Sykehjem Daglig observasjon og tjenesteyting Innleggelse kortidsopphold Oppfølging fastlege Lege- vakt LV- sentral Fastlege Primær- kontakt/- sykepleier Nettverk s-møte Kontakt- person Pasienten blir dårligere Start Ny episode Poliklinik k 1 3 4 5 2 11 8 6 7 9 10 11 8 6 6 12 13 11 Trening og opplæring Orientering om tjenestetilbud Medisinske opplysninger Helseopplysninger til lege Overføring legemiddeloppl Forespørsel om time Melding om innlagt pasient Helseopplysninger ved søknad Melding utskrivningsklar pas. Utskrivningsrapport Melding om utskrevet pasient Spørsmål og svar - forespørsel 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 ELIN - meldinger Innleggelsesrapport Henvisning 12 13

10 Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren - Normen Normen… • (42 sider) er utarbeidet av representanter for sektoren, blant annet Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Tannlegeforeningen, KS, Apotekerforeningen og regionale helseforetak. • Alle aktører i sektoren som er tilknyttet Norsk Helsenett er avtalerettslig forpliktet til å følge Normen. | 10

11 Lovgrunnlag, Normen • «Normen er først og fremst basert på personvern og helselovgivningens krav til å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet for systemer inneholdende helse og personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 13, helseregisterloven § 16 og personopplysningsforskriften kapittel 2.»

12 Forankring i ledelsen i kommunen • Strenge krav til at arbeidet med Normen har en forankring i ledelsen • Noen klipp fra «virksomhetsleders ansvar» (faktaark 1 og 2): «Virksomhetens leder skal påse at informasjons- behandlingen og informasjonssikkerheten organiseres slik at det er tydelig hvem som har ansvar for de ulike deler av informasjonsbehandlingen.» «Virksomhetens ledelse er ansvarlig for å etablere og innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet.»

13 Fra Normen 3.1 Ansvar Det er virksomheten ved ledelsen som har ansvar for å etablere og opprettholde tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Dette er blant forpliktelsene til databehandlingsansvarlig. Det skal angis i melding/konsesjonssøknad til Datatilsynet hvilken stilling som har det daglige ansvaret for oppfyllelse av virksomhetens plikter, herunder for informasjonssikkerheten. Det daglige ansvaret tilligger som oftest daglig leder i virksomheten. Den som har det daglige ansvaret for informasjonssikkerheten, kan overføre oppgaver til egne ansatte. Oppgaver kan også overføres til eksterne, f.eks. kan man delegere oppgaver til leverandører. Dette må gjøres i form av skriftlige avtaler. Uansett om oppgaver er delegert eller ikke, ligger det juridiske ansvaret hos databehandlingsansvarlig. Arbeidet med informasjonssikkerhet må omfatte styring, gjennomføring og kontroll. Kapitlene 4 til 6 i Del II er bygget opp etter denne strukturen med en styrende del, en gjennomførende del og en kontrollerende del.

14 Målgruppe – hvem Normen gjelder for • Normen gjelder for enhver virksomhet i sektoren som ved avtale har forpliktet seg til å følge Normen, herunder – legevirksomheter, – helseforetak, – Arbeids og velferdsforvaltningen (NAV), – tannklinikker, – sykehus, – apotek, apotekkjeder, – kommuner, – fylkeskommuner, – Frittstående laboratorier, røntgeninstitutter, psykologpraksis, fysioterapiinstitutter, bandasjistvirksomheter, – rehabiliteringsinstitusjoner, o.a., – samt de nevnte virksomheters leverandører og andre i den grad de behandler helse og personopplysninger og de ved avtale har forpliktet seg til å følge Normen.

15 «Normen – hvordan skal den brukes, sentrale elementer» Noen utdrag av presentasjon utarbeidet av Jan Gunnar Broch, seniorrådgiver i avd. e-helse

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Er dere der – eller gjenstår det noe som må tas tak i?

29 Faktaark 6, sikkerhetsrevisjon Inneholder bl.a 8- punkts sjekkliste, minimumskrav til en sikkerhetsrevisjon

30 Veiledere Koblet til kommunal virksomhet på hjemmesidene til Normen: – Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet – Veileder for fjernaksess for vedlikehold og oppdateringer mellom leverandør og helsevirksomhet Veileder for fjernaksess for vedlikehold og oppdateringer mellom leverandør og helsevirksomhet – Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer (NB: egen mal for internkontroll finnes også) Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer – Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner

31 Legekontor • Det varierer om legekontorene er kommunale eller privat. I SiO-regionen er det både kommunale og private legekontorer. • Egen veileder for legekontor: veilederveileder • 34 (av i alt 54) faktaark relateres til legekontor, se faktaarkfaktaark

32 Målgruppe 1.3 Målgruppe Målgruppen for veilederen er alle legekontorer. Denne veilederen er primært rettet mot personell med ansvar, oppgaver og roller i forbindelse med personvern og informasjonssikkerhet ved legekontoret. Eksempler på slikt personell er: Innen det private - Lederen for den enkelte legekontor (den ansvarlige eieren av virksomheten) Innen det offentlige - Ordfører, rådmann (som overordnet ansvarlig for den kommunale helsetjenesten) - Ledere innen den kommunale helsetjenesten

33 Takk for meg!


Laste ned ppt "Opplegg for dagen DEL 1, KL. 09:00 – 12:00 • Informasjon fra Trondheim kommune om prosjekt KomUt • Ansvarlig for sesjonen: Trine Hansen, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google