Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærer-elev relasjonen og psykisk helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærer-elev relasjonen og psykisk helse
Oslo, 30/ May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU

2 Psykisk helse Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev relasjonen? Mange elever har eller er i risiko for å ha psykiske vansker Skolen er en viktig arena for disse Elever med psykiske vansker utfordrer relasjonen til lærer mest Negative lærer-elev relasjoner kan produsere eller opprettholde elevers psykiske vansker Viktig å forhindre dette

3 Lærersitater fra gruppeintervju i Trondheimsskoler våren 2012
Hvilke elever er det vanskeligst å etablere en god relasjon til? Elever som er utagerende, som provoserer og ikke hører etter, som ikke har respekt for skolen/lærer Dette er elever med atferdsvansker Elever som trekker seg unna kontakt, som ikke byr på seg selv, som er vanskelige å nå inn til Dette er elever med internaliserte vansker Stemmer med funn fra internasjonale og nasjonale studier

4 Læring Gode lærer-elev relasjoner – sterk sammenheng med elevenes læringsprosesser Fremmer motivasjon, arbeidsinnsats, trivsel, samarbeidsatferd, prestasjoner, opplevelse av at skolearbeid er meningsfylt osv Dette er den viktigste grunnen til at det børe være mye fokus på relasjonskvalitet i skolen Psykiske vansker hemmer elevenes læring Gode relasjoner vil fremme læring også hos denne gruppen elever – i tillegg til at psykisk helse blir bedre

5 Elevsitater fra gruppeintervju i Trondheimsskoler våren 2012
Når vi har et godt forhold til læreren får vi lyst til å lære mer vi får lyst til å gå på skolen vi trives på skolen vi lærer fortere og bedre vi tør å rekke opp hånden selv om vi ikke vet svaret vi føler oss trygg vi kan spørre om det vi ikke forstår vi følger bedre med

6 Forhold til andre elever
Kvalitet på relasjonen mellom lærer og elev påvirker også forholdet elevene i mellom Elevene legger nøye merke til hvordan læreren forholder seg til andre elever Dette har effekt på medelevenes atferd overfor de samme elevene Måten en lærer snakker til en elev på – større effekt på andre elevers oppfatning av eleven enn for eksempel elevens negative atferd Bruker læreren som referanse på om de skal like en elev eller ikke Mer positiv respons fra lærer – bedre likt av medelevene

7 Elevsitater Bare 3. klassingene mente at lærerne liker alle elevene
Hvordan merker dere at en lærer ikke liker en elev? Behandler eleven urettferdig Er sur på eleven uansett om hun/han ikke har gjort noe galt Hører det på stemmen, ser det på blikket eller kroppen Ser oppgitt ut Går ikke bort og hjelper eleven Gir ikke trøst, gir ikke ros Kjefter, er sint

8 Lærerens store betydning
En betydningsfull voksen med ”definisjonsmakt” over elevene Lærerens væremåte har noe å si for elevenes opplevelse av seg selv og eget verd Elevene blir kjent med seg selv gjennom gjentatte samspillserfaringer med bl.a. læreren Forholdet til lærer får betydning for daglig trivsel, opplevelse av tilhørighet til skolen og det skolen står for, faglig motivasjon, livskvalitet og psykisk helse

9 Krav til det å være profesjonell
Vanligvis bruker vi vår alminnelige kommunikasjonskompetanse når vi samhandler med andre Som profesjonell stilles det særlige krav til læreres evne til kommunikasjon og til at de har et bevisst forhold til denne Det er alltid lærerens ansvar å sikre gode relasjoner til alle elever Noen relasjoner vil være vanskelige – men det bør ikke være legitimt ikke å gjøre noe med dette For eksempel be om støtte og veiledning

10 Krav til det å være profesjonell, forts
Som profesjonell må lærere være villig til å rette fokus mot sitt eget bidrag i relasjonen Helt nødvendig for endring av negative relasjoner Den profesjonelle må tilføre relasjonen det som mangler Kollegaer bør ”utfordre” hverandre på en konstruktiv måte Ømtålelig tema, jfr. intervju Krever trygge rammer med et støttende miljø Tendens til at negative relasjoner forklares av kjennetegn ved elevene Hindrer utvikling av relasjoner

11 Positive lærer-elev relasjoner (Rimm-Kaufmann, 2012)
Læreren viser at hun/han trives sammen med elevene Læreren forholder seg til eleven på en responsiv og respektfull måte Læreren tilbyr elevene adekvat hjelp og støtte både når det gjelder faglige og sosiale utfordringer Læreren hjelper elevene med å reflektere over egen læring og tenkning Læreren viser at hun/han kjenner til elevenes bakgrunn, interesser, emosjonelle behov og faglige nivå

12 Hva sier elevene? En lærer som det er lett å få et godt forhold til er
Snill Passe streng, er en voksen – ikke en venn Flink til å lære bort og forklare Glad, blid, morsom, ikke sur, kjefter ikke Snakker ikke bare om fag Hjelper alle Ikke bare de som maser og er ”oppmerksomhetssyke” Bryr seg om alle Går ikke bare og venter på at det skal bli fredag….

13 Negative relasjoner Mye konflikt For sterk avhengighet
Sinne, kritikk, disharmoni, mistillit Lite positiv kontakt Fastlåste oppfatninger av hverandre og negative forventninger For sterk avhengighet Eleven klenger, er usikker, lite utforskende Kan være tegn på tilknytningsvansker Læreren blir lei, avvisende, irritert Begge typer hemmer læring og viser sterk sammenheng med psykiske vansker i nåtid og fremtid Kan også føre til stress, mistrivsel og utbrenthet hos lærer

14 Negative relasjoner, forts
Læreren vil ofte Opptre negativt og klandrende overfor eleven Gi mest oppmerksomhet på negativ atferd Utøve mye kontroll over eleven Hemmer elevens utvikling av selvregulering Utvikle en håpløshetsfølelse – ”ingen ting hjelper” Eleven vil ofte Føle seg misforstått og lite respektert Reagere med sinne, trass, lite samarbeidsatferd og/eller aktivt forsøke å unngå læreren Ta avstand fra det læreren og skolen står for Utøve uhensiktsmessig atferd Få redusert selvfølelse Få redusert faglig utbytte

15 Elevsitater – hvordan oppleves et negativt forhold til lærer?
Elever som oppgir å ha et dårlig forhold til en lærer Jeg føler meg urettferdig behandlet og blir sint Jeg blir stresset Jeg blir flau fordi de andre vet at læreren ikke liker meg Jeg føler meg liten, det er ekkelt og jeg blir lei meg Jeg har ikke lyst til å gå på skolen, det er bare kjefting fordi læreren alltid tror at jeg ikke følger med – Når jeg spør om noe sier læreren ”har du ikke fulgt med nå igjen” – enda jeg har prøvd, men jeg forstår ikke det jeg skal gjøre

16 Psykiske vansker To store grupper Atferdsvansker
Mye læringshemmende atferd For eksempel uro, trass, sinne, uoppmerksomhet, hyperaktivitet, regelbrytende atferd Flere gutter enn jenter Internaliserte vansker Angst og/eller depresjon For eksempel stille, engstelige, beskjedne, triste, gledesløse, irriterte, tilbaketrukket Noen blir ”usynlige” Flere jenter enn gutter

17 Ungdommer Normalt er lærer-elev relasjonene mest positiv for de yngste elevene Sammenhengen mellom en positiv lærer-elev relasjon og faglig engasjement STØRRE for tenåringer enn yngre barn Drar stor nytte av å oppleve tilhørighet Opplever lett fremmedfølelse Opplevelse av trygghet og omsorg i klasserommet – økt faglig aktivitet blant tenåringer Ungdom trenger gode relasjoner til nære voksenpersoner, lærere er svært viktige Mindre depresjon, angst, antisosial atferd, rus, bedre karakterer og mindre drop-out

18 Psykisk helse og lærer-elev relasjonen
Studie 825 elever klasse – hele landet Høyt konfliktnivå mellom lærer og elev viser sterk sammenheng med både atferdsvansker og internaliserte vansker hos elevene Andre studier viser at dette øker de psykiske vanskene over tid Sterkest sammenheng for atferdsvansker Viktig at skolen har fokus på å dempe konfliktnivået mellom lærere og elever Forebygge gjennom bla god klasseledelse Tiltak som kan endre relasjonskvalitet

19 Psykisk helse og lærer-elev relasjonen, forts
Et annet interessant funn 1 Også et relativt høyt nivå av nærhet mellom lærere og elever med atferdsvansker Tidligere funnet i en svensk studie – tyder på at skandinaviske lærere til en viss grad takler å være i konflikt og samtidig bry seg om eleven Et annet interessant funn 2 Mindre nærhet i relasjonen mellom lærer og elever med internaliserte vansker enn elever med atferdsvansker Disse elevene får trolig alt for lite støtte i skolen Trenger i særlig grad å bli sett og føle seg trygge

20 Daglige strategier som fremmer gode relasjoner
God klasseledelse Møte elevene med høflighet, vennlighet, tillit og respekt Bruke navn Blikkontakt, fysisk nærhet, fysisk kontakt Anerkjennende kommentarer Sårbare elever trenger dette mest Positiv kontakt – gjerne knyttet til faglig aktivitet Vise interesse for elevenes liv utenfor skolen

21 Endring av negative relasjoner
Enkel strategi med stor effekt: sikre mange positive interaksjoner med den eleven det gjelder Veiledning og støtte kan være nødvendig

22 Addere risiko eller fremme motstandsdyktighet?
Skolen kan addere risiko til sårbare elevers livssituasjon Dette kan føre til eller opprettholde/øke psykiske vansker Forholdet til lærer – en nøkkelfaktor Gode relasjoner til lærer kan hindre skjevutvikling En viktig beskyttelsesfaktor Bør være mye fokus på relasjonskvalitet i skolen Forebyggende og reparerende Fremmer både emosjonell, sosial og faglig læring hos elevene Alle blir vinnere – også lærerne

23 Visdomsord fra 3. klassinger
Det er veldig, veldig viktig at lærere og elever har et godt forhold Hvis ikke kan elevene bli redde og ikke ville gå på skolen Det er ekkelt å være på skolen hvis du ikke kjenner læreren godt Lærerne må ta veldig godt vare på ungene

24 Referanser i Drugli (2012): Relasjonen lærer-elev –avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo: Cappelen Damm AS Tusen takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Lærer-elev relasjonen og psykisk helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google