Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jack-Arild Andersen Overingeniør, Sjøfartsdirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jack-Arild Andersen Overingeniør, Sjøfartsdirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jack-Arild Andersen Overingeniør, Sjøfartsdirektoratet
Jack-Arild Andersen Overingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Underavdeling for utdanning, sertifisering og bemanning (USB). Bakgrunn fra fiskeri: : Fisker, på div. kystfiskefartøy og trålere. : Styrmann og skipper på div. trålere. Utdanning fra Nordland Fiskerifagskole. Startet i nåværende stilling i Sjøfartsdirektoratet i Jan. 07.

2 Sjøfartsdirektoratet rolle i forbindelse med rekruttering?
Rekruttering av personell er i utgangspunktet en hver nærings eget ansvar. Sjøfartsdirektoratet er inneforstått med at det i dag er en vanskelig situasjon i fiskerinæringen, når det gjelder rekruttering av kvalifisert mannskap. Sjøfartsdirektoratet kan ikke se at dette gir grunnlag for endring i kravene til kvalifikasjoner for så vel underordnet, som sertifikatpliktig personell. Sjøfartsdirektoratets oppgave er og forvalte gjeldene regelverk, samt ha et overordnet oppsyn med at de forpliktelser Norge har påtatt seg overfor det internasjonale samfunn blir overholdt.

3 Hva kan Sjøfartsdirektoratet bidra med?
Ingen forskrift er statisk. Det kan finnes løsninger på mange av de problemene som i fremtiden måtte komme opp innenfor rammene av STCW-95 konvensjonen. For at en skal kunne finne slike løsninger, forutsettes det en mer langsiktig strategi fra næringens side når det gjelder rekruttering. Sjøfartsdirektoratet vil ikke inngå noe kompromiss som ikke er samsvar med de forpliktelser vi har overfor det internasjonale samfunnet.

4 Hva må næringen selv gjøre?
En hver næring må selv kunne forutse de problem som er under utvikling, for så å analysere om det er forhold i gjeldene regelverk som hindrer næringen i og snu utviklingen. Da gjerne i samarbeid med skolene. Sjøfartsdirektoratet vil da kunne vurdere aktuelle forslag opp mot de hensyn som må tas i forhold til STCW konvensjonen og sikkerheten til sjøs.

5 Utdanning og sertifikater!
Norge har prinsipielt sagt at, uavhengig av fartøytype, skal navigatører og maskinister tilfredsstille kravene i gjeldende forskrift og dermed STCW – 78/95. I dag utstedes det fiskeskippersertifikat klasse A og B parallelt med STCW- dekksoffiser sertifikat. Ordningen var i utgangspunktet ment som en overgangsordning fra det gamle regime med de tidligere fiskeskipper og kystskippersertifikatene. Dette er ikke i samsvar med den prinsipielle holdningen.

6 Hva gjør Sjøfartsdirektoratet med dette?
Denne ordningen vil Sjøfartsdirektoratet ta en ny gjennomgang av. Må finne løsninger som samsvarer bedre med vår prinsipielle holdningen. Utviklingen i denne saken vil bli bestemt i nært samarbeid med næringen og behandlet på vanlig måte i etablerte fora og ved forskriftsendring.

7 Situasjon når det gjelder fremtidige navigatører?
Rekruttering fra samme arena som den øvrige sjøfartsnæringen og det øvrige yrkesliv. Tidligere ”sosialisering” inn mot næringen er av mange grunner fraværende i dag. Uformelle utdanningen som startet fra ”barnsben” av blitt borte.

8 Hvilke utfordringer gir dette?
Få etablert gode holdninger og godt sjømannskap hos fremtidige navigatører. Her har skolene en mulighet til å bidra! Utfordringen ligger også om bord i hvert enkelt fartøy for å sikre at gode holdninger og godt sjømannskap blir tilført nyrekruttert mannskap.

9 Avklarning angående D5 sertifikat etter fullført VG2 Fiske og fangst.
Sjøfartsdirektoratet ser viktigheten av at det også i fremtiden kan gis tilbud om en utdanning som fører til utstedelse av D5 sertifikat. Dette er selvsagt svært viktig med tanke på fiskerinæringen. Sjøfartsdirektoratet har mottatt et konkret forslag fra FosFor på et opplegg med opplæring og vurdering på VG2 Fiske og Fangst for å kunne løse et D5 sertifikat. I forslaget ønskes det avholdt 2 skriftlige eksamener i F1 Navigasjon (Inkludert Sjøveisregler og Nav. instrumenter) og i F2/F3 Skipslære med last og stabilitet. Hver eksamen på 6 timer.

10 Sjøfartsdirektoratets holdning til dette forslaget?
STCW-95 konvensjon setter klare krav til at kandidaten skal være prøvd i hvert enkelt element, jf. Tabell A II/3 i STCW-koden. Dette kan kun oppfylles med at det gis eksamen i alle de fire fagene som det til nå har vært gitt eksamen i. Utdanningsforløpene i fagskolen kontra det som er foreslått fra FosFor er så vidt forskjellige at de kan ikke uten videre sammenlignes. Her vises til studiekravene i fagskolene. Det vil være mulig å løse D5 ved å avlegge privatisteksamener.

11 Konklusjon! Formell avsluttende vurdering må gjennomføres med eksamen i følgende fag: Navigasjon Navigasjonsmidler Sjøveisregler og brovakthold Skipslære Forutsetter at foreslåtte opplegg med ekstern sensor, samt samarbeid mellom skolene for utarbeiding av oppgaver, og sensurering, blir etablert. Det forutsettes også at hver enkelt skole utarbeider og får godkjent egen lokal læreplan for utdanningen. Det må videre utstedes kompetansebevis eller Vitnemål/Diploma, som henviser til STCW regel II / 3, og at karaktergivning fastsettes etter en karakterskala 1 – 6, med minimum karakteren 3 for utstedelse av D5/Fiskeskipper klasse B sertifikat

12 Avslutningsvis! Sjøfartsdirektoratet håper at det fortsatt kan gis et tilbud om utdanning til D5. Videre håper Sjøfartsdirektoratet at alle parter er sitt ansvar bevist slik at den vanskelige rekrutteringssituasjon ikke bidrar til redusert sikkerhetsnivå på sjøen. Lykke til videre med Årsmøtet.

13 TAKK FOR MEG! God middag!


Laste ned ppt "Jack-Arild Andersen Overingeniør, Sjøfartsdirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google