Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TVERRFAGLIG FORSKNING I KLINISK PRAKSIS, HVA SKAL TIL? Jorunn Lægdheim Helbostad fysioterapeut, dr. philos. Institutt for nevromedisin,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TVERRFAGLIG FORSKNING I KLINISK PRAKSIS, HVA SKAL TIL? Jorunn Lægdheim Helbostad fysioterapeut, dr. philos. Institutt for nevromedisin,"— Utskrift av presentasjonen:

1 TVERRFAGLIG FORSKNING I KLINISK PRAKSIS, HVA SKAL TIL? Jorunn Lægdheim Helbostad fysioterapeut, dr. philos. Jorunn.helbostad@ntnu.no Institutt for nevromedisin, Medisinsk fakultet, NTNU og Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital

2 IF THE ONLY TOOL A RESEARCHER HAVE IS A HAMMER, SHE/HE TENDS TO SEE EVERY PROBLEM AS A NAIL!

3 Forskning som single-foretak er ute.. *Finansieringskilder gir støtter ikke •Enkeltprosjekt som ikke bygger på noe eller som ikke har en fortsettelse •Forskning som gjennomføres uten miljø •Forskning som ikke er tverrfaglig, tverretatlig eller tverrsektoriell *Enkeltstudier foretatt av enkeltpersoner har liten gjennomslagskraft

4 Utvikling av ny forskningsstrategi på Institutt for nevromedisin -Fra basal til klinikk *Begrunnelse •Nå målet om fremdragende forskning •Nå opp i kampen om forskningsmidler •Bedre organisering av dagens forskning •Målrette forskningsmidlene mot det som ”lønner” seg

5 Forskningsgruppe for geriatri *Satsningsområder for forskningen •Forebygging av funksjonssvikt og fall hos eldre •Utvikling av gode behandlingskjeder for eldre *Deltakende yrkesgrupper •ergoterapeuter, fysioterapeuter, leger, sykepleiere

6 Samarbeidspartnere *Lokale •St. Olavs hospital: øyeavdelingen, ortopedisk avdeling, Slagenheten •NTNU: Forskningsgruppe for smerte og palliasjon, program for bevegelsesvitenskap, Institutt for samfunnsmedisin, Institutt for teknisk kybernetikk •Trondheim kommune •HiST *Nasjonale •Geriatrisk avdeling, Ullevål +UiO •Samfunnsmedisin, UiB •Sykehuset i Vestfold •Stavanger kommune *Internasjonale •Forskningsgrupper i Australia, Skottland, Nederland, Sveits, England •PRevention Of Falls Network Europe •European Palliative Care Research Collaborative

7 Opprettelse av forskningsnettverket TRAM; Translational Research on the Analysis of Motor control *Mye kompetanse på bevegelse i Trondheim innen områdene •Klinisk medisin •Bevegelsesvitenskap •Teknologi *Dannelse av forskningsnettverk for å; •Bedre kvalitet på forskningen •Nå opp i forhold til forskningsmidler •Større gjennomslagskraft *Prioritert satsningsområde under Medisinsk teknologi fra 2008

8 Hvorfor bør forskningen være tverrfaglig? Eksempel fra FALL-forskning •1/3 av personer over 65 år og halvparten av de over 80 år faller hvert år •10 % skader seg alvorlig •Fallrelaterte skader er den hyppigste enkeltårsaken til innleggelse i sykehus •Årsaker til fall •Indre faktorer •Ytre faktorer •Eksponering •Fall kan være tegn på underliggende sykdom

9

10 FAKTA OM FALLFOREBYGGING *Fall har mange og sammensatte risikofaktorer *Jo flere risikofaktorer, jo større risiko *Ulike risikofaktorer for ulike grupper eldre *Tiltak er mest effektive for de med høy risiko for fall *Multifaktorielle, tverrfaglige tiltak har best effekt

11 Fallforskning som utgår fra forskningsgruppe for geriatri *Syn og fallrisiko •Effekt av katarakt-operasjon på balanse, gangfunksjon og fall •Effekten av ulike synsproblem på gangfunksjon *Karakteristika ved gangmønsteret til de med risiko for fall *Effekt av trening for å forebygge fall *Fysisk trettbarhet og fallrisiko *Fallrelaterte skader i løpet av de siste 15 årene *Utvikling av klinisk praksis innen fallforebygging i primærhelsenesten

12 Endring i syn og gangfunksjon året etter kataraktoperasjon p=0.011 p=0.002 p<0.001 p=0.29 p=0.012 p=0.004 synsfelt ganghastighet

13 Måling av gangfunksjon ved hjelp av små kroppsbårne sensorer Fatigue groupControl group 0,15 0,10 0,05 0,00 -0,05 -0,10 -0,15 Change in iinterstride trunk repetability (autocorr.) N = 22 Helbostad et al., J Gerontol 2007

14 Måling av fysisk aktivitet ved hjelp av kroppsbårne sensorer

15 HOFTEBRUDD *9000 hoftebrudd i Norge hvert år *De fleste er kjennetegnet ved multi- sykdom og multi-funksjonssvikt *Gjennomsnittsalder > 80 år *Gjennomsnittlig liggetid er ca.10 dager *250 senger i norske sykehus er til enhver tid belagt med pasienter med hoftebrudd. *ca. 20 % økt dødelighet det første året etter bruddet *De fleste gjenvinner ikke sitt tidligere funksjonsnivå *Rehabilitering har vært lite satt i system

16 Forskning Hoftebruddpasienter *HOBS: Hofteobservasjonsstudien *Hip-Unit: evaluering av behandling i sykehus *Eva-HiP: evaluering av rehab etter sykehusutskrivelse

17 RESULTATER HOBS *Status ved innkomst •3.9 (SD=2.2, range 0-14) sykdommer •4.4 (SD=3.3, range 0-15) reseptbelagte medikamenter *20 % reinnleggelser første 3mnd *65% av de som gikk uten ganghjelpemiddel før bruddet brukte et 3mn etterpå *Halvparten av de som gikk ut uten besvær før bruddet gikk ikke ut 3 mnd etterpå •Mobilitet er sterkt redusert •Stiller spørsmål også om aktivitet i rehabiliteringen *Delstudier •Hva karakteriserer personene som innlegges med hoftebrudd •Hvordan er rapportering opp mot hoftebruddregisteret •Hva karakteriserer gangfunksjon •Hvordan er forekomst av fall og reinnleggelser

18 Hip-Unit studien *360 pasienter > 70 år med hoftebrudd randomiseres til ortogeriatrisk avdeling eller ortopedisk avdeling *Måle effekt av resultat på mobilitet og bosted *Mange ekstra problemstillinger •Nyresvikt •Urinveisinfeksjoner •Fysisk aktivitet •Kontroll av gangfunksjon •Helseøkonomisk gevinst

19 Eva-HiP *Undersøke effekten av tiltakskjeder for rehabilitering etter utskrivelse fra sykehus •Utvikle skreddersydd modell •Evaluere modellen •Evaluere effekt av intensivert trening 4 mnd etter bruddet

20 Hvorfor tverrfaglig forskning? *Ønske om å samarbeide *Det lønner seg å samarbeide

21 I SAMARBEID ER ALLE LIKEVERDIGE PARTNERE *Ulike faggrupper stiller ulike forskningsspørsmål *Gode forskningsspørsmål kommer fra klinikken

22 Tverrfaglig klinisk forskning, hva skal til? *Anerkjennelse av hverandres kompetanse *Inviter med andre inn eller inviter deg selv inn *Se ut over formell tilknytning og tilhørighet *Bestem satsningsområder for forskningen *Jobb langsiktig *Ha faste møtepunkter for forskningsgruppen *Sats på reelt samarbeid *Utform strategier og søknader sammen *Søk om midler til å dekke alle samarbeidspartneres behov

23 TVERRFAGLIG FORSKNING, FORDI DET LØNNER SEG !


Laste ned ppt "TVERRFAGLIG FORSKNING I KLINISK PRAKSIS, HVA SKAL TIL? Jorunn Lægdheim Helbostad fysioterapeut, dr. philos. Institutt for nevromedisin,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google