Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon og regnskapsmessige utfordringer. Vidar Nilsen Deloitte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon og regnskapsmessige utfordringer. Vidar Nilsen Deloitte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon og regnskapsmessige utfordringer. Vidar Nilsen Deloitte

2 ©2008 Deloitte AS Agenda •Driver NRS/IFRS bedriftene fra ytelse- til innskuddsordninger? •Regnskapsmessig behandling av ny AFP-ordning •Oppdatert Veiledning 31. oktober •Vil foretakene kunne vente seg overraskelser? –Er innskuddsordningen en innskuddsordning? –Diskusjonsutkast endring av IAS 19 ansatteytelser 2

3 ©2008 Deloitte AS Overgang til innskuddsordninger •Skyldes overgangen fra ytelsesordninger til innskuddsordninger regnskapsreglene? Påstand: Det foreligger andre drivkrefter av større betydning enn regnskapsreglene! –Lov om innskuddspensjon trådte i kraft i 2001. Før dette ingen skattefavorisering av innskuddsordninger –Lovendring likestilte innskudd og ytelse skattemessig Velg Vis topp/bunntekst for å endre denne 3

4 ©2008 Deloitte AS Overgang til innskuddsordninger –Større mobilitet blant ansatte nå enn for bare ”få” år siden –Ytelsesordninger er i stor grad basert på at den ansatte følger virksomheten i hele yrkeskarrieren –Innskuddsordninger er bedre tilpasset mobilitet i arbeidsstokken –Reduksjonen av grunnlagsrenten de seneste årene –Medført betydelig økning av premienivået for ytelsesordning –Skapt usikkerhet med hensyn til forutsigbarhet på kontantstrømmen –Ytelsesordninger er vanskelige å forstå –vanskelig å forholde seg til premienivået og endringer i dette –Innskuddsordninger oppfattes som mer forståelige –enklere etterkontrollerbare med hensyn til premien og således også enklere å administrere Velg Vis topp/bunntekst for å endre denne 4

5 ©2008 Deloitte AS Overgang til innskuddsordninger –Ansatte verdsetter ikke i tilstrekkelig grad en ytelsesordning –Ser ikke hvilket bidrag arbeidsgiver yter årlig og forstår ikke verdien av et garantert nivå på fremtidig pensjon –Incentivverdien for den ansatte står ikke i forhold til kostnaden for arbeidsgiver –Regnskapsvirkninger av ytelsesordning –De siste årene har regnskapsmessig kostnad og forpliktelse økt betydelig –Regnskapet skal kun reflektere finansielle resultater og stilling innenfor rammen av regnskapsloven og god regnskapsskikk –Kompleksiteten i regnskapsreglene følger til en viss grad av kompleksiteten i ytelsesordningene –Regnskapet skal reflektere forpliktelsen i ordningen sett fra foretakets ståsted ”Tell it like it is” –Kritikk på at regnskapsreglene ikke gjør det i dag? –Regnskapsreglene representerer i dag ett sort/hvitt syn –Risikodelingen i ytelsesordningen mellom arbeidsgiver/livselskapet/livselskapets portefølje er ikke i tilstrekkelig grad hensyntatt (men hvordan kan dette hensyntas på en pålitelig måte?) Velg Vis topp/bunntekst for å endre denne 5

6 ©2008 Deloitte AS Overgang til innskuddsordninger •Vil finanskrisen føre til en revitalisering av ytelsespensjonsproduktet? –Investeringsrisikoen for de ansatte på innskuddsordninger er tydeliggjort –Verdien for den ansatte av fastsatt nivå på pensjonsytelsen Velg Vis topp/bunntekst for å endre denne 6

7 7 Endring av AFP

8 ©2008 Deloitte AS Ny AFP-ordning •Ny AFP-ordning i privat sektor, trolig fra 2011 –Vil utgjøre et påslag på folketrygden og er således ikke lenger en rendyrket førtidspensjonsordning –Hva er ny AFP-ordning regnskapsmessig? –Ytelsesordning eller innskuddsordning? –Årlig livsvarig påslag til alderspensjonen basert på en to-nivåmodell –Nivåene defineres som prosentandel i forhold til lønn ved 40 års opptjening. –Ytelsen skal være livsvarig, men kan ha høyest nivå de første årene –Nivå på pensjonsregulering er angitt –I det medlemmene er gitt ett løfte både om nivå og varighet på ytelsen, anses det klart at dette er en ytelsesbasert ordning. –Med henblikk på hvordan ordningen er organisert og hvordan bidragsnivået er fastsatt, er dette en flerforetaksordning –Klassifiseringen som for nåværende AFP-ordning innenfor LO-NHO-området. –For AFP-ordning tilhørende finansnæringen (og Spekter ), vil ordningen skifte karakter fra å være en foretaksspesifikk ytelsesordning til å bli en ytelsesbasert flerforetaksordning

9 ©2008 Deloitte AS Ny AFP – konsekvenser for 2008? •Endringen av dagens AFP – hva er dette regnskapsmessig? –Planendring? –Oppgjør for ansatte født etter 1. januar 1949 og etablering av ny plan? –Men opptjening i ny AFP følger jo opptjeningsreglene for folketrygden; således godskrives tidligere års opptjening –kontinuitet? –”partene er enige om at det samlede økonomiske omfang av den nye AFP- ordningen er nåverdien av dagens AFP-ordning, regnet i faste 2007-kroner” –IAS 19.114 ”Avviklingen av en ordning er imidlertid ikke en avkorting eller et oppgjør dersom ordningen erstattes av en ny ordning som tilbyr ytelser som i realiteten er identiske.” –Regnskapsmessig konsekvens i utgangspunktet avhengig av hva endringen defineres som –Fortsatt under diskusjon 9

10 ©2008 Deloitte AS Ny AFP – konsekvenser for 2008? •Ny AFP-ordning ikke vedtatt av alle parter –I realiteten tre parter; LO, NHO og Staten –mangler Stortingets sanksjonering av statens bidrag til finansieringen –Lovarbeidet ikke ferdig før våren 2009 –Regelverket for ny ordning ikke ferdigstillet •Regnskapsføring av planendring/oppgjør/avkorting –Regnskapsføring når endringen skjer, ikke når endringen gjennomføres –Innebærer at regnskapsføringen for 2008 blir som tidligere (dvs uendret) –Men regnskapsføring skal skje før 2011 (som er forventet gjennomføringstidspunkt) •Hvordan regnskapsføres etter vedtakstidspunktet? –Som ytelsesbasert flerforetaksordning må en vurdere om den er målbar og allokerbar på deltakerne –På nåværende tidspunkt foreligger det ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne ta stilling til dette forholdet –Dersom ikke målbar, vil da måtte regnskapsføres som innskuddsordning med noteinfo –NB: eventuell virkning av om endringen defineres som planendring eller oppgjør/avkorting! 10

11 ©2008 Deloitte AS AFP-ordning –Gjeldende NRS 6 og Veiledning IAS 19 åpner allerede i dag for regnskapsføring av AFP-ordningen innenfor LO/NHO som en innskuddsordning –Avsette fullt ut på pensjoneringstidspunktet for foretakets egenandel for førtidspensjonsperioden –MEN – ikke anledning til dette for øvrige private AFP-ordninger! –Vedlegg NRS 6 punktene 71-73 samt Veiledning IAS 19. punkt 22-24 –Ordningens administrator forventes ikke, av praktiske årsaker, å være i stand til å foreta disse beregningene Inntil disse beregningene eventuelt foreligger, vil ordningen kunne innregnes som en innskuddsordning og noteinformasjon om forholdet gis, jf. IAS 19.30. –Som et likestilt alternativ inntil pålitelig måling foreligger, kan forpliktelsen til å betale egenandel innregnes som en foretaksspesifikk ytelsesordning. Foretakets finansieringsandel knyttet til premien innregnes da som en innskuddsordning og noteinformasjon om forholdet gis, jf. IAS 19.30. –Når pålitelig måling som flerforetaksordning foreligger, skal effekten av dette behandles som en endring av regnskapsestimat. I henhold til IAS 8.37 innebærer dette umiddelbar innregning i resultatregnskapet. 11

12 12 Oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger

13 ©2008 Deloitte AS 13 Basis for fastsettelse av forutsetninger •19.72 aktuarielle forutsetninger skal være objektive (unbiased) og konsistente •19.77 økonomiske forutsetninger skal baseres på markedets forventninger på balansedagen •NB: 19.56 ikke avvike vesentlig fra beløpene som ville blitt fastsatt på balansedagen •Gjenspeile de økonomiske sammenhengene mellom faktorer som inflasjon, lønnsvekst, avkastning på pensjonsmidler og diskonteringsrenter •Forutsetninger må baseres på de faktiske forholdene i hver enkelt pensjonsordning

14 ©2008 Deloitte AS Diskonteringsrente Lønnsregulering Fratredelse Uførhet (KU) Idag67 år Pensjonsregulering død Dødelighetssannsynlighet Tidshorisont - illustrasjon G-regulering kilde: Storebrand

15 ©2008 Deloitte AS 15 Veiledning pensjonsforutsetninger - per 31. oktober 2008 – finansielle parametre •Gj.sn. diskonteringsrente ved 25 års vektet varighet på pensjonsforpliktelsen •Risikopåslag for NRS 6 •Avkastning i livselskap •Gj.sn. lønnsvekst inkl karrieretillegg •Regulering av pensjonsopptjening i Folketrygden •Pensjonsreg. ved min. reg. •Pensjonsreg. ved maks. reg. •4,3% •Ca 1,5%-poeng •Ca 6,3% •Ca 4,5% •Ca 4,25% •Ca 2,0% •Ca 4,25% •4,5% •Ca 1,5%-poeng •Ca 6,5% •Ca 4,5% •Ca 4,25% •Ca 2,75% •Ca 4,25% 31. oktober31. august

16 16 Vil foretakene kunne vente seg overraskelser fremover?

17 ©2008 Deloitte AS 17 Innskuddspensjon og AFP •NB: Dersom innskuddspensjon i kombinasjon med AFP og det er avtalt at det skal betales innskudd i AFP-pensjoneringsperioden –Prinsippielt er innskuddspensjonsavtalen da en ytelsesplan (løfte om ytelser på ett gitt nivå fra foretaket etter pensjoneringstidspunkt) –Vurdere hvorvidt forpliktelsen er betydelig eller ikke –Hvis betydelig, en mulig praktisk løsning kan være å beregne forventede tilskudd i AFP-perioden og deretter allokere dette over ansettelsesperioden (behov for involvering av aktuar) ?

18 ©2008 Deloitte AS DP – foreslåtte endringer av IAS 19 – viktigste punkter •Eliminering av utsatt innregning av estimatavvik og planendringer •Avkastning på pensjonsmidler ikke lenger splittes i forventet avkastning og estimatavvik •Ikke tatt stilling til hvordan dette skal presenteres i årsregnskapet –Angir tre forslag til metoder, direkte egenkapitalføring er ikke en av disse •Endring av definisjonene for ytelsesplaner og innskuddsplaner –Introduserer begrepene ”contribution based promise” og ”defined benefit promise” –Ny målemetode for contribution based promise - måles til ”fair value assuming the terms of the benefit promise do not change” –Innebærer ulike målemetoder for innskuddsbaserte løfter kontra ytelsesbaserte løfter •Betydelig kritikk av forslagene i høringssvarene. ED ventes neste år. Endret standard forventes i 2011. Velg Vis topp/bunntekst for å endre denne 18

19 ©2008 Deloitte AS 19 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS


Laste ned ppt "Pensjon og regnskapsmessige utfordringer. Vidar Nilsen Deloitte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google