Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Arbeidsmøte Elin-k og KITH Pleie- og omsorgsmeldinger Dialogmelding Utfordringer og avklaringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Arbeidsmøte Elin-k og KITH Pleie- og omsorgsmeldinger Dialogmelding Utfordringer og avklaringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Arbeidsmøte Elin-k og KITH Pleie- og omsorgsmeldinger Dialogmelding Utfordringer og avklaringer Annebeth Askevold Gardermoen 12. desember 2007

2 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Innhold • Målsettinger med dagens møte • Strukturert medisinering - muligheter i forhold til eResept, Fest, SUMO med mer. • Rettelser i PLO-melding vedlegg: zip-fil med oppdaterte XML-schema (må benyttes for visningsfilen) • Gjennomgang av spørsmål og svar Endringsforslag i PLO-melding • Tjenestetilbud – overføring av andre tjenester enn iplostjenester • Bruk av dialogmeldingen – svar på svar • strukturerte spørsmål • Hvordan skal svar på svar vises i EPJ? • Timebestilling, reseptbestilling: Dialogmelding eller pasientkommunikasjon? • Visningsfiler • Applikasjonskvittering – bruk av Ack-feltet • Retningslinjer – er retningslinjer en hjelp til å implementere meldingene korrekt? • HVORDAN SIKRE FREMDRIFT • Oversikt godkjenning. Hvem sender hva – oversikt – aktivitet. • Eventuelt

3 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Målsettinger • Hovedfokus på fase 1, del 1 og del 2 • Målsettinger for dagen: • Oppnå konsensus om hvordan medikamenter skal overføres i fase 1, del 2 (og fase 2) • Avklare eventuelle endringsbehov i PLO-meldingene • Avklare bruk og presentasjon av dialogmelding • Oppnå konsensus om visningsfiler • Oppnå konsensus om hvordan ack-feltet i applikasjonskvittering skal benyttes • Kartlegge eventuelle utfordringer med kopimottakere • Orientering om bruk av namespace (hvis det blir tid)

4 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Strukturert overføring av legemidler • Er det mulig å pilotere strukturert overføring av medisiner i 2008? • Status eResept • eResept fase 1 skal piloteres vår/høst 2007 • Meldingsdokumentasjon er klar • Legemiddelverket har besluttet å lage en omfattende Fest (forskrivnings- og ekspederingsstøtte) • KITH har sendt til eResept med forslag om omforent modell (Dosering eReept ToNy20071108.doc)

5 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Legemiddelhåndtering krav fra Elin-k • Informasjon om det foreligger avtale om adm. av legemidler (boolsk) • Informasjon om det foreligger avtale om adm. av multidose (boolsk) • Strukturert informasjon om innhold i avtalen (iht. kodeverk 9132) • Strukturert informasjon om diagnoser • Strukturert informasjon om legemidler i henhold til meldingsdefinisjonen

6 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Forslag til eResept – fase 1

7 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Forslag til eResept – fase 2

8 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Ustrukturert overføring av legemidler • Informasjonen legges i journaltekst • En forekomst av journaltekst per legemiddel • Ny overskriftskode LM=Legemiddel i 9142 Medisinskfaglige opplysninger • Følgende informasjon skal overføres som tekst i notat Navn Legemiddel LegemiddelformStyrke Dosering Kur/Behov/FastVarer til dato Apocillin tablett 1 g 1 tabl. X 2 i 4 uker Kur15.06.2007

9 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Utfordringer med ustrukturert overføring av legemidler • Ikke mulig med automatisk behandling av mottatte data • Hvordan skal de ulike dataelementene skilles for å sikre god presentasjon? • Vil tab håndteres av alle system? • Andre skilletegn?

10 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Endringer i kravspekk • Generelt funksjonskrav: Sending av meldinger uten at pasientens identitet fremkommer • Dette kravet er tatt ut. Det vil i liten grad være aktuelt for meldinger til og fra kommuner. Dette kravet vil i hovedsak være aktuelt i forbindelse med innrapportering av noen typer opplysninger til sentrale registre.

11 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Feilrettinger i PLO-meldingene • Endret datatyper for følgende elementer: •../Infusjonshastighet/Infusjonsvolum fra decimal til PQ •../PnDose/GjentagelseIntervall fra integer til PQ •../PnDose/MaksDogndose fra double til PQ •../PnDose/MaksDosePrTidsenhet fra double til PQ •../PnDose/MinDoseIntervall fra double til PQ • Fjernet følgende element: •../PlanlagtGjennomforingTiltak/Gjentakelsesintervall •../PlanlagtGjennomforingTiltak/Tidsenhet • Nytt element: •../PlanlagtGjennomforingTiltak/GjentagelseIntervall med datatype PQ (Erstatter Gjentakelsesintervall og Tidsenhet)

12 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Forslag til endringer • Ønsker en måte å oppgi om meldingen er et svar på en forespørsel. Dette er i dag kun mulig for konsultasjon og overføring av helseopplysninger • Hvis en melding skal brukes som svar på forespørsel, og forespørselen inneholder dato fra/til er det heilt nødvendig at datoene kommer med i svaret. Ellers blir svaret misvisende. • Ønsker i tillegg kan å kunne sende med et notat på de meldingene som til nå ikke har det – ikke minst ved tillegg/kansellering. • Et notatfragment vil kunne erstatte InnholdKonsultasjon og TypeInnholdOverforingHelseopplysninger + OpplysningForesporsel. (søknadsopplysningane kan legges ut i eget fragment). • Er det forresten nødvendig med ekstra samtykke ved overføringhelseopplysninger i tillegg til opplysningen om samtykke i hodemeldingen?

13 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Endringer i toppen

14 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Endringer i Overføring av helseopplysninger ny Flyttet til toppen

15 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Orientering om tjenestetilbud • Må kunne sende informasjon om IPLOS-tjenester og andre tjenester • IPLOS tjenestetype kan overføres strukturert som en kodet verdi med tilhørende kodetekst under XML-elementet. • I tillegg til eller i stedet for kan det oppgis en tekstlig beskrivelse av tjenesten. • er obligatorisk hvis mangler. • Akseptansetesten dekker både IPLOS tjenester og tjenester som ikke er IPLOS-tjenester. • Tilsvarende inneholder testcase 6 som skal gjennomføres i piloten både IPLOS-tjenester og ikke-iplos-tjenester.

16 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Tilleggsopplysninger • Tilleggsopplysninger legges i samme meldingstype som opprinnelsen til opplysningene. • Eksempel: • Tilleggsopplysninger til en tverrfaglig epikrise skal overføres i en ny forekomst av tverrfaglig epikrise. Forsendelsesstatus = A (Tillegg) • Status til forsendelsen oppgis i •../InformasjonOmForsendelsen/Forsendelsesstatus • A=Tillegg • Referanser til forrige melding og dialogstart oppgis i hodemeldingen. • Må være med for å sikre riktig kobling

17 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Timebestilling, reseptbestilling • Alternativ 1: • Standardiserte spørsmål i dialogmeldingen • Alternativ 2: • Strukturert melding basert på pasientkommunikasjonsmeldingen.

18 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007

19 Standardiserte spørsmål i dialogmeldingen • 9152 Standardiserte spørsmål vedr. pasientsamhandling • 1 Forespørsmål om utlevering av medisinske opplysninger • Dette spørsmålet skal besvares med en melding av type ”Overføring av helseopplysninger PO”. Kun relevante medisinske opplysninger skal med. • 2 Forespørsel om utlevering av diagnoser mv. relevant for IPLOS-rapportering • Svar på dette spørsmålet skal alltid være en melding av typen ”Overføring av helseopplysninger PO” med minimum innhold: • Relevante medisinske diagnoser • Tidspunkt for sykdomsdebut • Dato for siste konsultasjon. • 3 Forespørsmål om orientering om tjenestetilbud • Svar på dette spørsmålet skal alltid være en melding av typen ”Orientering om tjenestetilbud”. • 4 Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger • Svar på dette spørsmålet skal alltid være en melding av typen ”Legemiddelhåndtering” • 5 Forespørsel om å fornye resept • Skal det skilles mellom ny resept og fornying av resept (2 koder?) • Skal svar være dialogmelding eller egen melding? • 6 Forespørsel om time • Skal svar være dialogmelding eller egen melding?

20 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Dialogmelding - bruk • Hvordan skal svar på svar på forespørsel vises i dialogmeldingen? • Er det behov for felles retningslinjer her? • Er dokumentasjonen mangelfull?

21 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Dialogmelding Krav til journalføring • Hvordan er dialogmeldingenes krav om journalføring, eller slettemuligheter for type dialogmeldinger som ikke er nødvendig å journalføre? • eks. "resept klar for avhenting" eller "Ok" etc • Meldingsboksen kan fort "flyte over" av meldinger som egentlig ikke er nødvendig å samle på. • Selv om det blir enighet om at type "OK"-meldinger ikke skal sendes, tror jeg aldri vi kommer helt til bunns med det..

22 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Avvikshåndtering • 3 mulige nivåer for avvikskontroller • På transportnivå – sikkerhet for at meldingen kommer frem • Ivaretas av kvitteringsmeldinger i ebXML • På applikasjonsnivå – trygghet for at meldingen kan leses av mottaker • Ivaretas av applikasjonskvittering • Manuell tilbakemelding på innhold etc • Kan ivaretas med dialogmeldingen • Foreløpig ikke tatt i bruk • Vil bli tatt i bruk gjennom ELIN-k

23 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Avvik • Med ”avvik” menes i norm for informasjonssikkerhet enhver håndtering av helse- og personopplysninger som ikke utføres i henhold til gjeldende regelverk, retningslinjer og/eller prosedyrer, samt andre sikkerhetsbrudd. • Avsender er ansvarlig for • Avviksrapportering i forbindelse med feilsending • Mottaker er ansvarlig for • Avviksrapportering i forbindelse med feil, dvs. mottak av melding eller e- post som ikke er adressert til virksomheten • Avviksrapportering i forbindelse med mottak av meldinger generelt

24 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Avvikshåndetering i et samhandlingsperspektiv ebXML-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) Innholdsstandard (meldinger) Hodemelding Applik.- kvitt- ering Ev. personlig signatur Norsk Helsenett Postkasse Adr. katalog PKI- katalog Internett Automatisk avvikshåndtering på applikasjonsnivå Automatisk avvikshåndtering på transportnivå Manuell tilbakemelding Dialogmelding, telefon mm

25 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Kodeverk for avvikshåndtering • Forslag: Knytter avvikskoder opp mot norm for informasjonssikkerhet • 8117 Avvik ved mottak av elektronisk melding • 1 Avvik i henhold til konfidensialitet • 2 Avvik i henhold til tilgjengelighet • 3 Avvik i henhold til integritet • 4 Avvik i henhold til kvalitet

26 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Nye koder (Forslag på møtet) • Feilsending • Mangelfulle opplysninger • Svikt i rutiner • Annet • Forventninger i forhold til oppfølging/svar • Avtaler mellom samhandlingsparter må ligge i bunnen • Må stå i header at det er en avviksmelding

27 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Visningsfiler • Revidert visningsfil for PLO-meldingene • Forutsetter v1.31 av XML Schema • Eksempel tverrfaglig epikrise Eksempel tverrfaglig epikrise • Visningsfil for dialogmelding er etablert • Case 3 - mer formatering Case 3 - mer formatering • ELIN-k case 3 - Dialogmelding forespørsel ELIN-k case 3 - Dialogmelding forespørsel • ELIN-k case 3 - Dialogmelding svar ELIN-k case 3 - Dialogmelding svar • ELIN-k case 4 - Dialogmelding Avviksmelding ELIN-k case 4 - Dialogmelding Avviksmelding • Hva er bra, hva kan bli bedre?

28 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Linjeskift etc. i dataelement • Datatype string • Datatype anyType

29 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Fremdrift • En prosjektleder per pilotgruppe • Prosjektleder i kommunen har ansvaret iht. Elin- k avtalen • Workshop? • Fest – kan muligens føre til forsinkelser • Skal være klar 1.03

30 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Sende vedlegg • Hva er utforingene ved å sende vedlegg? • Teknisk? • Mangler det dokumentasjon? • Økonomi? • Forslag til strategi for å ta dette i bruk.

31 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Innføring og bruk av applikasjonskvittering • Det er viktig at alle kan motta applikasjonskvittering for å ikke bremse innføringen. • I meldingene finnes det et datafelt der det er mulig å angi om kvittering skal sendes eller ikke (XML element ). Siden alle foreløpig ikke er i stand til å motta applikasjonskvittering må dette dataelementet benyttes aktivt hvis man ikke kan motta applikasjonskvittering. • Ack skal ha verdi (kodeverdi N) hvis applikasjonskvittering ikke skal sendes. Hvis verdien på dette feltet har kodeverdi N indikerer dette at kvittering ikke skal sendes. • Ack skal ha verdi (kodeverdi J) når applikasjonskvittering skal sendes. Siden applikasjonskvittering inngår som en obligatorisk del av samhandlingsarkitekturen skal manglende bruk av Ack-feltet tolkes som at applikasjonskvittering skal sendes. • Dette skal ikke være en brukerstyrt parameter som kan bestemmes per sending, men må være satt av systemansvarlig. • Ack-feltet er obligatorisk for alle meldinger som benytter Hodemeldingen.

32 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Sending av vedlegg • Hva er utforingene ved å sende vedlegg? • Teknisk? • Mangler det dokumentasjon? • Økonomi? • Forslag til strategi for å ta dette i bruk.

33 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Maler for utskrift av epikrise- og henvisning • Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema • Prinsipper for utskrift av epikrise • Prinsipper for utskrift av henvisning

34 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Test- og godkjenning • Hvordan kan godkjenningsprosessen bli bedre? • Ris og ros • Hvordan kan ny tjeneste i test- og godkjenningsordningen heve kvaliteten? • Bestille/sende meldinger til testserveren • Erfaringer fra forløpstesting • Bør Elin-k benytte dette?

35 Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Kontakt • Spørsmål relatert til Elin-k • Elin-k@sykepleierforbundet.no (prosjektledelsen) Elin-k@sykepleierforbundet.no • Elin-k.pilotkommuner@sykeplerforbundet.no (alle pilotkommuner og prosjektledelsen) Elin-k.pilotkommuner@sykeplerforbundet.no • Informasjon og spørsmål om meldinger: • www.kith.no/informasjonsutveksling www.kith.no/informasjonsutveksling • Standarder og informasjon om KITHs arbeid med elektronisk samhandling • Dokumentasjon fra KITH stilles fritt til rådighet for sektoren • meldingshjelp@kith.no meldingshjelp@kith.no • Råd og spørsmål vedrørende meldingsimplementering • Meld deg på nyhetsliste på forsiden på www.kith.no og under www.kith.no/informasjonsutveksling (Nyheter)www.kith.nowww.kith.no/informasjonsutveksling


Laste ned ppt "Arbeidsmøte PLO-meldinger Annebeth Askevold, 18.12.2007 Arbeidsmøte Elin-k og KITH Pleie- og omsorgsmeldinger Dialogmelding Utfordringer og avklaringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google