Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEEP Tank Orientering v/oljedirektør Gunnar Berge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEEP Tank Orientering v/oljedirektør Gunnar Berge"— Utskrift av presentasjonen:

1 DEEP Tank Orientering v/oljedirektør Gunnar Berge 25.08.04

2 Petroleumsindustriens betydning 2003
19% 25% 25% 46% Kilde: SSB

3 Bidrag til BNP og bruttoinvesteringer 2003
Kilde: SSB

4 Petroleumsfondet – nøkkeltall 2003
Markedsverdi i norske kroner pr Totalporteføljen 845,3 mrd Ordinær aksjeportefølje 359,6 mrd Renteporteføljen 484,1 mrd Miljøfondet ,5 mrd Petroleumsfondet – nøkkeltall 2003 Overføringer fra Finansdepartementet i 2003 (norske kroner) Til ordinær portefølje 103,9 mrd Avkastning i 2003 målt i internasjonal valuta Totalt 12,6 % Aksjeporteføljen 22,8 % Obligasjonsporteføljen 5,3 % Miljøfondet 22,9 % Brutto meravkastning i forhold til referanseporteføljen: 0,59 prosentpoeng

5 Oljesmurt samfunnsutvikling
BNP pr innbygger Human Development Index 1000 kr Kilde: Finansdepartementet

6 Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel (per 31.12.03)
48 olje- og gassfelt Største oljefelt: Statfjord: 584 mill Sm3 olje 57 mrd Sm3 gass Største gassfelt: Troll: mrd Sm3 gass 292 mill Sm3 olje + 4 felt med godkjent PUD + 12 felt har avsluttet produksjonen Ca 75 funn uten godkjent utbyggingsplan Ca 25 forventes PUD for innen 5 år Ca 50 i tillegg kan bli utviklet kommersielt i det lange løp. Uoppdagede ressurser Mulige tiltak Solgt og levert Betingede ressurser i felt og funn Gjenværende reserver Statfjord Troll ? ; 2A ? Produsert: 3,8 mrd. Sm3 o.e. Gjenværende: 9,1 mrd Sm3 o.e. (Usikkerhetsspenn: 6,5 – 12,5)

7 Tilstedeværende ressurser
Diameter = 10 km Høyde = 300 meter Estimatet av hvor mye olje og gass som finnes på sokkelen er naturgitt og kan kun endres med økt kunnskap.

8 Tilstedeværende og utvinnbare ressurser
Estimatet av hvor mye olje og gass som finnes på sokkelen er naturgitt og kan kun endres med økt kunnskap. Hvor mye som kan produseres er avhengig av beslutninger.

9 Fordeling av de uoppdagete ressursene
Totalt: 3.4 Mrd Sm3 o.e (21.4 mrd fat o.e) Mrd fat o.e

10 Utfordringen Arktis Inneholder 25% av verdens uoppdagete ressurser
Resten av verden N. Afrika, Kaspiske hav Midt Østen . Arktis Source: USGS, Statoil IBCAO, Martinsson et al 2000

11

12 Driftsorganisasjoner, forsynings- og helikopterbaser

13 Norge er viktig! Årlig omsetning i Norge om lag 15 mrd kroner
Størst i TBL Over egne ansatte Over innleide Årlig omsetning i Norge om lag 15 mrd kroner Mosjøen Aker Kvaerner Industrielt vedlikehold Trondheim Aker-Reinertsen Verdal Aker Verdal Kr.sund Aker Kværner Møre Montasje Vestbase Oslo Aker Kværner Aker Kværner Technology Aker Kværner Engineering Aker Marine Contractors Kværner Eureka Kværner Oilfield Products Kværner Process Systems Bergen Aker Offshore Partner Høyanger Aker Kvaerner Industrielt Vedlikehold Odda Aker Kvaerner Industrielt Vedlikehold Stord Aker Stord Aker Kværner Elektro Stavanger Aker Kværner Offshore Partner Aker Kværner Geo Aker Marine Contractors Maritime Well Service Kværner Rosenberg Moss Kværner Oilfield Products Egersund Kværner Egersund Arendal Maritime Pusnes Kr.sand Maritime Hydraulics Aker Kvaerner Industrielt Vedlikehold Kilde: Aker Kværner

14 Etablering av leverandørbedrifter
Kilde: BI senter for verdiskapning

15 Bosted for sysselsatte innen petroleumsindustrien

16 Historiske investeringer
Utbygging av store felt 70 og 80 tallet i hovedsak Nordsjøen , siden gradvis lenger nord Produksjonsinnretninger på store felt: Bunnfaste innretninger, Semi, TLP produksjonsskip. Høy norsk andel – favorisering

17 Fremtidige investeringer
Fremtidige utbygginger: Stort sett mindre funn enn tidligere (unntak Ormen Lange). Større andel av investeringer i brønner, undervanns- anlegg, rørledninger og landanlegg. Nye store funn: mest sannsynlig gassfunn i nord Investeringer på felt i drift: Modifikasjoner og brønner for å øke/opprettholde produksjon Investeringer på felt i drift for å redusere driftskostnader

18 Framtidige kostnader på norsk kontinentalsokkel, eksl
Framtidige kostnader på norsk kontinentalsokkel, eksl. letekostnader (RNB2003) Bortsett fra 1998 og 1999 har ikke aktivitetsnivået vært høyere. Det er forventet en betydelig nedgang i fra 2006

19 Investeringer (ekskl. leting) og sysselsatte i petroleumsrelatert industri

20

21 Investeringer

22 Antall felt på norsk sokkel

23 Leverandørindustriens internasjonale omsetning med ambisjoner

24 Kostnadsbildet vs UK og GoM

25 Det haster ... sysselsetting
Beregnet reduksjon i sysselsetting i industrien i den langsiktige utviklingsbanen prosent Kilde: SSB, Kon-Kraft, Aker Kværner

26 Oppsummering Petroleumsindustrien - den viktigste bærebjelken i norsk økonomi Hovedaktivitet langs Vestlandskysten – men ringvirkninger over store deler av landet Produksjonen på topp – viktig med tiltak som utsetter og reduserer fallet som kommer Fortsatt store gjenværende ressurser å utvikle Over 60 eksisterende funn antas mulig å utvikle Økt utvinningstiltak på felt i drift Antar nesten like store uoppdagede ressurser som det som er produsert til i dag Investeringsprognosene viser kraftig fall om få år. Tiltak for å dempe fallet må gjøres nå.

27 Oljedirektoratet Oljedirektoratet (OD) skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. Sette inn Norgeskart med avmerking for Stavanger i den engelske versjonen istedenfor bilde av bygget… ODs kontorbygg på Ullandhaug i Stavanger

28 Delingen av Oljedirektoratet
Stortinget vedtok i 2003 å skille tilsynet med sikkerhet og arbeidsmiljø fra forvaltningen av petroleumsressursene. Fra 1. januar 2004 ble OD delt i to nye, selvstendige etater: Oljedirektoratet Petroleumstilsynet OD er rådgiver for OED

29 Ressursforvaltning Hovedoppgaver: Bidra til kostnadseffektiv leting
Bidra til kostnadseffektivt uttak av petroleum, utnyttelse av infrastruktur og samordning på tvers av utvinningstillatelser Se til at næringen minimerer utslipp som belaster det ytre miljøet Nasjonalt ansvar for at data og informasjon fra petroleumsvirksomheten er tilgjengelig OD skal til enhver tid ha oversikt over petroleumsressursene på norsk sokkel. Beredskapsmessig ansvar for leveringssikkerhet Innkreving av CO2-avgift og andre avgifter Måleteknisk tilsyn OD har myndighet til å fastsette forskrifter om ressursforvaltning.

30 Ressursforvaltning - rådgiverrolle
Rådgiverrolle for OED: Åpning av leteareal Lisenstildeling og arbeidsprogram Ressursanalyser og prognoser Miljøspørsmål PUD og PAD Produksjonstillatelser Avslutningsplaner OD gir i disse sakene faglige råd til OED. Beslutning gjøres av Regjering eller Storting.

31

32

33 Ansatte per fag/funksjon - juni 04

34 Medarbeiderne 1.1.2004 Bemanningsoversikt: Antall ansatte: 220
Antall årsverk: 206 Kjønnsfordeling: 54 prosent menn 46 prosent kvinner Gjennomsnittsalder: 47 år for menn 43 år for kvinner

35 Utdanning pr 1.1.2004 Andre profesjoner: Dr Scient/Phd 4
ingeniør, bibliotekar, høgskolekandidat, førskolelærer, tekniker m.m. Dr Scient/Phd 4 Cand real/scient 46 Cand polit/oceon/merc 11 Cand jur 3 Master of Science/ Management 4 Sivilingeniør 30 Siviløkonom 5 Cand mag 6 Andre akademikere 6 Totalt 115 akademikere (4-årig høgskoleutdanning eller mer)


Laste ned ppt "DEEP Tank Orientering v/oljedirektør Gunnar Berge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google