Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEEP Tank Orientering v/oljedirektør Gunnar Berge 25.08.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEEP Tank Orientering v/oljedirektør Gunnar Berge 25.08.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 DEEP Tank Orientering v/oljedirektør Gunnar Berge 25.08.04

2 Petroleumsindustriens betydning 2003 46% 25% 19% Kilde: SSB

3 Bidrag til BNP og bruttoinvesteringer 2003 Kilde: SSB

4 Petroleumsfondet – nøkkeltall 2003 Overføringer fra Finansdepartementet i 2003 (norske kroner) Til ordinær portefølje103,9 mrd Avkastning i 2003 målt i internasjonal valuta Totalt12,6 % Aksjeporteføljen22,8 % Obligasjonsporteføljen 5,3 % Miljøfondet 22,9 % Brutto meravkastning i forhold til referanseporteføljen: 0,59 prosentpoeng Markedsverdi i norske kroner pr 31.12.2003 Totalporteføljen845,3 mrd Ordinær aksjeportefølje359,6 mrd Renteporteføljen484,1 mrd Miljøfondet 1,5 mrd

5 Oljesmurt samfunnsutvikling 1000 kr BNP pr innbygger Kilde: Finansdepartementet Human Development Index

6 Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel (per 31.12.03) 3,8 mrd. Sm 3 o.e. Produsert: 3,8 mrd. Sm 3 o.e. 9,1 mrdSm 3 o.e. Gjenværende: 9,1 mrd Sm 3 o.e. (Usikkerhetsspenn: 6,5 – 12,5) 48 olje- og gassfelt • Største oljefelt: Statfjord: 584 mill Sm 3 olje 57 mrd Sm 3 gass • Største gassfelt: Troll: 1 325 mrd Sm 3 gass 292 mill Sm 3 olje + 4 felt + 4 felt med godkjent PUD + 12 felt + 12 felt har avsluttet produksjonen Ca 75 funn Ca 75 funn uten godkjent utbyggingsplan Ca 25 Ca 25 forventes PUD for innen 5 år Ca 50 Ca 50 i tillegg kan bli utviklet kommersielt i det lange løp. Uoppdagede ressurser Solgt og levert Gjenværende reserver Betingede ressurser i felt og funn Mulige tiltak

7 Tilstedeværende ressurser Diameter = 10 km Høyde = 300 meter Estimatet av hvor mye olje og gass som finnes på sokkelen er naturgitt og kan kun endres med økt kunnskap.

8 Tilstedeværende og utvinnbare ressurser Estimatet av hvor mye olje og gass som finnes på sokkelen er naturgitt og kan kun endres med økt kunnskap. Hvor mye som kan produseres er avhengig av beslutninger.

9 Fordeling av de uoppdagete ressursene Totalt: 3.4 Mrd Sm3 o.e (21.4 mrd fat o.e) Mrd fat o.e

10 Utfordringen Arktis IBCAO, Martinsson et al 2000 Arktis N. Afrika, Kaspiske hav Midt Østen Inneholder 25% av verdens uoppdagete ressurser Source: USGS, Statoil Resten av verden

11

12 Driftsorganisasjoner, forsynings- og helikopterbaser

13 Stavanger Aker Kværner Offshore Partner Aker Kværner Geo Aker Marine Contractors Maritime Well Service Kværner Rosenberg Stord Aker Stord Aker Kværner Elektro Kr.sund Aker Kværner Møre Montasje Vestbase Trondheim Aker-Reinertsen Verdal Aker Verdal Oslo Aker Kværner Aker Kværner Technology Aker Kværner Engineering Aker Marine Contractors Kværner Eureka Kværner Oilfield Products Kværner Process Systems Kr.sand Maritime Hydraulics Aker Kvaerner Industrielt Vedlikehold Bergen Aker Offshore Partner Egersund Kværner Egersund Mosjøen Aker Kvaerner Industrielt vedlikehold Moss Kværner Oilfield Products Arendal Maritime Pusnes Høyanger Aker Kvaerner Industrielt Vedlikehold Odda Aker Kvaerner Industrielt Vedlikehold Årlig omsetning i Norge om lag 15 mrd kroner Norge er viktig! Størst i TBL Over 11.000 egne ansatte Over 1.000 innleide Kilde: Aker Kværner

14 Etablering av leverandørbedrifter Kilde: BI senter for verdiskapning

15 Bosted for sysselsatte innen petroleumsindustrien

16 Historiske investeringer  Utbygging av store felt  70 og 80 tallet i hovedsak Nordsjøen, siden gradvis lenger nord  Produksjonsinnretninger på store felt: Bunnfaste innretninger, Semi, TLP produksjonsskip.  Høy norsk andel – favorisering

17 Fremtidige investeringer  Fremtidige utbygginger: Stort sett mindre funn enn tidligere (unntak Ormen Lange).  Større andel av investeringer i brønner, undervanns- anlegg, rørledninger og landanlegg.  Nye store funn: mest sannsynlig gassfunn i nord  Investeringer på felt i drift: Modifikasjoner og brønner for å øke/opprettholde produksjon  Investeringer på felt i drift for å redusere driftskostnader

18 Framtidige kostnader på norsk kontinentalsokkel, eksl. letekostnader (RNB2003)

19 Investeringer (ekskl. leting) og sysselsatte i petroleumsrelatert industri

20

21 Investeringer 1978-2003

22 Antall felt på norsk sokkel

23 Leverandørindustriens internasjonale omsetning med ambisjoner

24 Kostnadsbildet vs UK og GoM

25 Det haster... sysselsetting Beregnet reduksjon i sysselsetting i industrien i den langsiktige utviklingsbanen Kilde: SSB, Kon-Kraft, Aker Kværner prosent

26 Oppsummering  Petroleumsindustrien - den viktigste bærebjelken i norsk økonomi  Hovedaktivitet langs Vestlandskysten – men ringvirkninger over store deler av landet  Produksjonen på topp – viktig med tiltak som utsetter og reduserer fallet som kommer  Fortsatt store gjenværende ressurser å utvikle  Over 60 eksisterende funn antas mulig å utvikle  Økt utvinningstiltak på felt i drift  Antar nesten like store uoppdagede ressurser som det som er produsert til i dag  Investeringsprognosene viser kraftig fall om få år. Tiltak for å dempe fallet må gjøres nå.

27 Oljedirektoratet  Oljedirektoratet (OD) skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. ODs kontorbygg på Ullandhaug i Stavanger

28 Delingen av Oljedirektoratet  Stortinget vedtok i 2003 å skille tilsynet med sikkerhet og arbeidsmiljø fra forvaltningen av petroleumsressursene.  Fra 1. januar 2004 ble OD delt i to nye, selvstendige etater:  Oljedirektoratet  Petroleumstilsynet

29 Ressursforvaltning Hovedoppgaver:  Bidra til kostnadseffektiv leting  Bidra til kostnadseffektivt uttak av petroleum, utnyttelse av infrastruktur og samordning på tvers av utvinningstillatelser  Se til at næringen minimerer utslipp som belaster det ytre miljøet  Nasjonalt ansvar for at data og informasjon fra petroleumsvirksomheten er tilgjengelig  OD skal til enhver tid ha oversikt over petroleumsressursene på norsk sokkel.  Beredskapsmessig ansvar for leveringssikkerhet  Innkreving av CO 2 -avgift og andre avgifter  Måleteknisk tilsyn  OD har myndighet til å fastsette forskrifter om ressursforvaltning.

30 Ressursforvaltning - rådgiverrolle Rådgiverrolle for OED:  Åpning av leteareal  Lisenstildeling og arbeidsprogram  Ressursanalyser og prognoser  Miljøspørsmål  PUD og PAD  Produksjonstillatelser  Avslutningsplaner OD gir i disse sakene faglige råd til OED. Beslutning gjøres av Regjering eller Storting.

31

32

33 Ansatte per fag/funksjon - juni 04

34 Medarbeiderne 1.1.2004 Bemanningsoversikt:  Antall ansatte:220  Antall årsverk:206 Kjønnsfordeling:  54 prosent menn  46 prosent kvinner Gjennomsnittsalder:  47 år for menn  43 år for kvinner

35 Utdanning pr 1.1.2004  Dr Scient/Phd 4  Cand real/scient 46  Cand polit/oceon/merc11  Cand jur3  Master of Science/ Management4  Sivilingeniør 30  Siviløkonom 5  Cand mag6  Andre akademikere 6  Totalt 115 akademikere (4-årig høgskoleutdanning eller mer)  Andre profesjoner: ingeniør, bibliotekar, høgskolekandidat, førskolelærer, tekniker m.m.


Laste ned ppt "DEEP Tank Orientering v/oljedirektør Gunnar Berge 25.08.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google