Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon 24. og 25. november 2011 Advokatene Kjell-Andre Honerud, Andreas Rostveit, og Thomas O. Strömbom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon 24. og 25. november 2011 Advokatene Kjell-Andre Honerud, Andreas Rostveit, og Thomas O. Strömbom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon 24. og 25. november 2011 Advokatene Kjell-Andre Honerud, Andreas Rostveit, og Thomas O. Strömbom

2 Agenda Dag 1: Håndtering av innkjøpsprosessen 1010 - 1100: Presentasjon Dagens situasjon for bestilleren Anskaffelsesprosessen Anskaffelsesregleverkets rammer 1115 - 1200:Valg og implementering av anskaffelsesstrategi/ rutiner for deres virksomhet 1215 - 1300: Grunnleggende prinsipper bak anskaffelsesregelverket 1300 - 1400: Lunsj 1400 - 1430: Egenregi eller outsourcing/innkjøp av tjenester? 1430 - 1500: Valg av anskaffelsesprosedyre- særlig om rammeavtaler 1515 - 1615: Gjennomføring av anskaffelsesprosessen Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier – forholdet til Selicha Evaluering og tildeling av kontrakt 1615 -1700: HMS i anskaffelses- og byggefasen

3 Dagens markdessituasjon (1)

4 Dagens markedssituasjon (2) •Konkurser •Oppsigelser – permisjoner •Entreprisekostnaden er svakt på vei oppover etter fallet i 2008- 2010 •Reduserte varepriser •Reduserte timesatser •Redusert krav til fortjeneste •Ofte det viktigste å sysselsette ansatte - underordnet betydning om det blir noe fortjeneste

5 •Det offentlige gjør innkjøp for ca 270 mrd i året, dvs 18 % av BNP- ikke ubetydelig andel innenfor forsyningssektoren •Markedssituasjonen: Store endringer i markedet som følge av finanskrisen – relativt godt marked for bestilleren •Stort fokus på bestillerrollen •Nytt revidert regelverk trådte i kraft 1.1.2007 •Klageorganet for offentlige anskaffelser •”Effektiv ressursbruk” •Sanksjonsmuligheter - Håndhevelsesdirektivet Dagens situasjon for bestilleren

6 Hva innebærer dagens markedssituasjon for bestiller?

7 Hvilke forhold er viktig for valg av leverandør?

8 •I dagens marked bør ikke pris alene være styrende for valg av leverandør •Bestillers valgmuligheter vil avhengig av om man er innenfor eller utenfor offentlig sektor (anskaffelsesregelverket) •Uansett sektor: •Må ha stort fokus på gjennomføringsevne/ leveringssikkerhet Hvilke forhold er viktig ved valg av leverandør?

9 EØS-avtale Lov om off.ansk. Klassisk sektor Forsynings sektor FOA FFO Offentlig BH Lov 16. juli 1999 nr 69 Forskrift av 7. april 2006 nr402 Offentlig sektor

10 Innkjøperen i energibransjen - hvem er det?

11 - en Solan eller en Ludvig type?

12 "Solan Gundersen er den personifiserte morgenfugl, nonchalant utruga i ei osp attmed Glåma. Han er barnefødt optimist med strikkeskjerf, filttøfler og tildels lav moral. For Solan er det vanskelige en bagatell, det umulige en utfordring. Han er Felgens oppmuntrende rådgiver og trofaste håndlanger"

13 "Ludvig er et B-menneske med utpreget høysnue og tydelig angst for gjennomgripende forandringer. Ludvig er personlig pessimist, saktmodig og trives best i utkantstrøk. Hans klassiske kommentar til det meste er "Det er fali', det". Til tross for hans inngrodde angst for bensinmotorer ble han en avgjørende faktor under billøpet i filmen.

14 Hvordan oppnå en vellykket anskaffelse? Leverandørene er på vakt…………. Rudolf Blodstrupmoen var barnefødt i Flåklypa og jobba på Reodors verksted som lærling. Men det ble fort for trangt for ham, så han flyttet til byen der han etterhvert ble både disponent og dyktig racerbilfører. Han tåler ikke å tape og gjør det som trengs for å vinne.

15 og har dyktige medspillere…….. Rudolf Blodstrupmoens medhjelper er synsk - og derfor den ideelle annenfører

16 ….derfor må oppdragsgiver gjøre de riktige valgene før konkurransen kunngjøres

17 ….målet bør være å sitte igjen med… …kun gode lojale medhjelpere…….

18 Anskaffelsesprosessen 1.Planlegging – og forberedelsesfasen •Prosjektets viktigste fase 1.Egenregi eller konkurranse i markedet? 2.Utarbeidelse av tekniske og merkantile krav 3.Valg av anskaffelsesstrategi 4.Valg av gjennomføringsmodell/entreprisemodell 5.Valg av anskaffelsesprosedyre 6.Valg av kvalifikasjonskrav 7.Valg av tildelingskriterier 2.Konkurransefasen 3.Tildeling – og kontraktsinngåelsesfasen

19 Anskaffelsesregelverkets rammer •Revidert lov om offentlige anskaffelser: Ikrafttredelse 1.1.2007 •Egen forskrift for forsyningssektoren •Terskelverdiene avgjør hvilke regler som kommer til anvendelse •Terskelverdiene: •Vare og tjenestekjøp: MNOK 3,3 eks mva •Bygge- og anleggsarbeid: MNOK 41 eks mva •Hva gjelder under terskelverdiene? •Lov om offentlig anskaffelser og forskriftens del I gjelder uansett •Konkurranse skal utøves dersom det er mulig •Selihca brukes ofte i bransjen •Lovens grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet og gjennomsiktighet

20 VALG OG IMPLEMENTERING AV ANSKAFFELSESSTRATEGI OG RUTINER I DERES VIRKSOMHET

21 Skageraks virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet som er i tilknytning til dette. Konsernet har drøye 750 ansatte, en årlig kraftproduksjon på 5000 GWh, ca 176 000 nettkunder og en årlig omsetning på 2 milliarder kroner. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft. En viktig del av konsernets strategi er å være en sentral aktør og motor for restrukturering i sin region. Gjennom samarbeid, oppkjøp eller fusjon skal Skagerak utøve en aktiv og ekspansiv rolle med målsetning om å bidra til en rasjonell og konkurransedyktig virksomhet. Utdrag fra Skagerak sin hjemmeside:

22 •Først og fremst fokus på anskaffelser av ytelser relatert til primærdriften; energi og kraftdistribusjon (bygg- og anleggsarbeid samt FDVU tjenester tilknyttet bygg- og anleggsleveransen) •Også fokus på tjeneste- og varekjøp Forretningskritiske tjenester for deres virksomhet

23 Hvilke spørsmål er det vi må ta stilling til i planleggingsfasen?

24 Steg 1: Valg av anskaffelsesstrategi

25 Utarbeidelse av anskaffelsesstrategi - viktige momenter som må avklares 1.Rammebetingelser for anskaffelsen (lov, forskrift, konsesjon, budsjett, tid, omfang,,...) 2.Tid til rådighet for anskaffelsen(e) 3.Hva er kritisk parameter for anskaffelsen (Kost / Tid / omfang) 4.Organisering av prosjekt-, prosjektering - og byggeledelse 5.Valg av anskaffelsesprosedyre 6. Valg av entreprisemodell 7. Markedssituasjonen, - “ta temperaturen” 8. Plan B – hva gjøres ved uønskede hendelser?

26 Utarbeidelse og implementering av anskaffelsesrutiner i deres virksomhet •Lag en veileder for gjennomføring av de ulike anskaffel ser –Veilederen må beskrive de enkelte trinn i en anskaffelse –Veilederen må ta utgangspunkt i hvilken anskaffelse det gjelder •Bygge- og anleggskontrakt? •Varekjøp? •Tjenestekjøp? –Veilederen må videre ta utgangspunkt i om anskaffelsen er over eller under EØS terskelverdiene og forskriftens terskelverdier •Bygge- og anleggskontrakt: NOK 41 mill eks mva •Varekjøp og Tjenestekjøp. NOK 3,3 mill eks mva

27 Utarbeidelse og implementering av anskaffelsesrutiner i deres virksomhet •Lag en veileder for gjennomføring av de ulike anskaffelser –Veilederen må inneholde standarddokumenter som skal anvendes i anskaffelsesprosessen •Eksempel på kunngjøringer •Eksempel på konkurransegrunnlag •Eksempel på protokoller •Eksempel på kontrakter –Veilederen må ikke være for rigid •Den må lages slik at brukeren må vær kritisk til de maler som er utarbeidet. Det må tilrettelegge slik at malene kan tilpasses den enkelte anskaffelse.

28 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER BAK ANSKAFFELSESREGELVERKET

29 Lovens §§ 1 og 5, Forskriftens § 3-1- uttalelser fra KOFA: 1.Krav om konkurranse 1.Sak 2004/16: Helsebygg Midt–Norge 2.Likebehandling av leverandører 1.Sak 2003/225: Sjøfartsdirektoratet 3.Kravet til forutberegnelighet 1.Sak 2004/106: Ballangen kommune 2.Sak 2003/273: Hobøl kommune 3.Sak 2003/236: Helse Stavanger HF 4.Sak 2005/311: Nore og Uvdal kommune 4.Gjennomsiktighet 1.Sak 2003/54: Statens forvaltningstjeneste

30 EGENREGI ELLER OUTSOURCING/ INNKJØP AV YTELSER?

31 Situasjonen Bransjen endrer organisasjonsformer – Tidligere: •Utførte alle tjenester og entrepriser i egen organisasjon –I dag: •Endrer selskapsstrukturer –Konsern med datterselskaper »Egne entreprenørselskaper »Egne fakturering og regnskapsselskaper –Samarbeidsavtaler med andre nettselskaper

32 Hvilke aktiviteter omfattes av forsyningsforskriften? •Forsyningsforskriftens § 1- 2 og § 1-3 •§1-3 regulerer hvilke aktiviteter som omfattes av forskriften. For EBL sin virksomhet er det først og fremst § 1-3, 1. ledd bokstav a) som er relevant. Denne bestemmelsen lyder slik: ”§ 1-3. Aktiviteter som er omfattet av forskriften •Denne forskrift kommer til anvendelse på aktiviteter som utøves av oppdragsgiver som nevnt i § 1-2 (hvem som er omfattet av forskriften) og som har til formål: •a. å stille til rådighet eller drive faste nettverk beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av: •1.drikkevann, 2.elektrisitet, 3.gass eller varme, eller •4.levering av drikkevann, elektrisitet, gass eller varme til slike nettverk”. •Ovennevnte bestemmelse innebærer at de virksomhetsområder hos oppdragsgiver som enten har til formål å stille til rådighet eller drive fast nettverk beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av elektrisitet/varme eller levering av elektrisitet eller varme til slikt nettverk vil være omfattet av Forsyningsforskriften. •I tillegg vil tildeling av såkalte ”egenregioppdrag” falle utenfor forsyningsforskriften, jfr § 1-7.

33 Hvordan skal dette håndteres i forhold til anskaffelsesregelverket? Grensen mellom egenregi og anskaffelse –Anskaffelsesforskriften § 1- 7: Kontrakter som tildeles tilknyttede foretak •”Forskriften får ikke anvendelse på kontrakter som –En oppdragsgiver tildeler tilknyttet foretak, eller –Et fellesforetak, som er sammensatt av flere oppdragsgivere utelukkende med sikte utøvelse av en aktivitet som nevnt i § 1-3, tildeler et foretak tilknytte en av disse oppdragsgiverne –Unntaket kommer kun til anvendelse når minst 80 prosent av den gjennomsnittlige omsetning de tre siste år er innenfor anskaffelsesforskriften –Forsyningsforskriftens § 1-7 innebærer at oppdragsgivere innenfor konsernet kan kjøpe ytelser av hverandre så fremt utførende selskap har minimum 80 % av sin virksomhet rettet mot konsernets virksomhet.


Laste ned ppt "Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon 24. og 25. november 2011 Advokatene Kjell-Andre Honerud, Andreas Rostveit, og Thomas O. Strömbom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google