Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon
24. og 25. november 2011 Advokatene Kjell-Andre Honerud, Andreas Rostveit, og Thomas O. Strömbom

2 Agenda Dag 1: Håndtering av innkjøpsprosessen
: Presentasjon Dagens situasjon for bestilleren Anskaffelsesprosessen Anskaffelsesregleverkets rammer : Valg og implementering av anskaffelsesstrategi/ rutiner for deres virksomhet : Grunnleggende prinsipper bak anskaffelsesregelverket : Lunsj : Egenregi eller outsourcing/innkjøp av tjenester? : Valg av anskaffelsesprosedyre- særlig om rammeavtaler : Gjennomføring av anskaffelsesprosessen Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier – forholdet til Selicha Evaluering og tildeling av kontrakt : HMS i anskaffelses- og byggefasen

3 Dagens markdessituasjon (1)

4 Dagens markedssituasjon (2)
Konkurser Oppsigelser – permisjoner Entreprisekostnaden er svakt på vei oppover etter fallet i Reduserte varepriser Reduserte timesatser Redusert krav til fortjeneste Ofte det viktigste å sysselsette ansatte - underordnet betydning om det blir noe fortjeneste

5 Dagens situasjon for bestilleren
Det offentlige gjør innkjøp for ca 270 mrd i året, dvs 18 % av BNP- ikke ubetydelig andel innenfor forsyningssektoren Markedssituasjonen: Store endringer i markedet som følge av finanskrisen – relativt godt marked for bestilleren Stort fokus på bestillerrollen Nytt revidert regelverk trådte i kraft Klageorganet for offentlige anskaffelser ”Effektiv ressursbruk” Sanksjonsmuligheter - Håndhevelsesdirektivet

6 Hva innebærer dagens markedssituasjon for bestiller?

7 Hvilke forhold er viktig for valg av leverandør?

8 Hvilke forhold er viktig ved valg av leverandør?
I dagens marked bør ikke pris alene være styrende for valg av leverandør Bestillers valgmuligheter vil avhengig av om man er innenfor eller utenfor offentlig sektor (anskaffelsesregelverket) Uansett sektor: Må ha stort fokus på gjennomføringsevne/ leveringssikkerhet

9 Offentlig sektor Offentlig BH EØS-avtale Lov om off.ansk. Klassisk
Lov 16. juli 1999 nr 69 Klassisk sektor Forsynings sektor Det offentlige kjøper varer og tjenester for 272 milliarder kroner i året. De fleste av disse innkjøpene gjennomføres som konkurranser. Desto bedre bygge- og anleggsbransjen kjenner disse reglene, desto enklere vil Anskaffelse av et bygge- eller anleggsprosjekt kan i prinsippet reguleres av ulike regelsett alt ettersom OG anskaffelsesvirksomhet reguleres FOA eller forsyningsforskriften. FFO: a. å stille til rådighet eller drive faste nettverk beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av: 1.drikkevann, 2.elektrisitet, 3.gass eller varme, eller 4.levering av drikkevann, elektrisitet, gass eller varme til slike nettverk. c. å stille til rådighet eller drive rutenett beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med transport med jernbane, automatiserte systemer, sporvei, trolleybuss, buss eller kabel Forskrift av 7. april 2006 nr402 Forskrift av 7. april 2006 nr402 FFO FOA

10 Innkjøperen i energibransjen - hvem er det?

11 - en Solan eller en Ludvig type?

12 "Solan Gundersen er den personifiserte morgenfugl, nonchalant utruga i ei osp attmed Glåma. Han er barnefødt optimist med strikkeskjerf, filttøfler og tildels lav moral. For Solan er det vanskelige en bagatell, det umulige en utfordring. Han er Felgens oppmuntrende rådgiver og trofaste håndlanger"

13 "Ludvig er et B-menneske med utpreget høysnue og tydelig angst for gjennomgripende forandringer. Ludvig er personlig pessimist, saktmodig og trives best i utkantstrøk. Hans klassiske kommentar til det meste er "Det er fali', det". Til tross for hans inngrodde angst for bensinmotorer ble han en avgjørende faktor under billøpet i filmen.

14 Hvordan oppnå en vellykket anskaffelse? Leverandørene er på vakt………….
Rudolf Blodstrupmoen var barnefødt i Flåklypa og jobba på Reodors verksted som lærling. Men det ble fort for trangt for ham, så han flyttet til byen der han etterhvert ble både disponent og dyktig racerbilfører. Han tåler ikke å tape og gjør det som trengs for å vinne.

15 og har dyktige medspillere……..
Rudolf Blodstrupmoens medhjelper er synsk - og derfor den ideelle annenfører

16 ….derfor må oppdragsgiver gjøre de riktige valgene før konkurransen kunngjøres

17 ….målet bør være å sitte igjen med…
…kun gode lojale medhjelpere…….

18 Anskaffelsesprosessen
Planlegging – og forberedelsesfasen Prosjektets viktigste fase Egenregi eller konkurranse i markedet? Utarbeidelse av tekniske og merkantile krav Valg av anskaffelsesstrategi Valg av gjennomføringsmodell/entreprisemodell Valg av anskaffelsesprosedyre Valg av kvalifikasjonskrav Valg av tildelingskriterier Konkurransefasen Tildeling – og kontraktsinngåelsesfasen

19 Anskaffelsesregelverkets rammer
Revidert lov om offentlige anskaffelser: Ikrafttredelse Egen forskrift for forsyningssektoren Terskelverdiene avgjør hvilke regler som kommer til anvendelse Terskelverdiene: Vare og tjenestekjøp: MNOK 3,3 eks mva Bygge- og anleggsarbeid: MNOK 41 eks mva Hva gjelder under terskelverdiene? Lov om offentlig anskaffelser og forskriftens del I gjelder uansett Konkurranse skal utøves dersom det er mulig Selihca brukes ofte i bransjen Lovens grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet og gjennomsiktighet

20 VALG OG IMPLEMENTERING AV ANSKAFFELSESSTRATEGI OG
RUTINER I DERES VIRKSOMHET

21 Utdrag fra Skagerak sin hjemmeside:
Skageraks virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet som er i tilknytning til dette. Konsernet har drøye 750 ansatte, en årlig kraftproduksjon på 5000 GWh, ca nettkunder og en årlig omsetning på 2 milliarder kroner. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft. En viktig del av konsernets strategi er å være en sentral aktør og motor for restrukturering i sin region. Gjennom samarbeid, oppkjøp eller fusjon skal Skagerak utøve en aktiv og ekspansiv rolle med målsetning om å bidra til en rasjonell og konkurransedyktig virksomhet.

22 Forretningskritiske tjenester for deres virksomhet
Først og fremst fokus på anskaffelser av ytelser relatert til primærdriften; energi og kraftdistribusjon (bygg- og anleggsarbeid samt FDVU tjenester tilknyttet bygg- og anleggsleveransen) Også fokus på tjeneste- og varekjøp

23 Hvilke spørsmål er det vi må ta stilling til i planleggingsfasen?

24 Steg 1: Valg av anskaffelsesstrategi

25 Utarbeidelse av anskaffelsesstrategi - viktige momenter som må avklares
1. Rammebetingelser for anskaffelsen (lov, forskrift, konsesjon, budsjett, tid, omfang,,...) 2. Tid til rådighet for anskaffelsen(e) 3. Hva er kritisk parameter for anskaffelsen (Kost / Tid / omfang) Organisering av prosjekt-, prosjektering - og byggeledelse Valg av anskaffelsesprosedyre 6. Valg av entreprisemodell 7. Markedssituasjonen, - “ta temperaturen” 8. Plan B – hva gjøres ved uønskede hendelser?

26 Utarbeidelse og implementering av anskaffelsesrutiner i deres virksomhet
Lag en veileder for gjennomføring av de ulike anskaffelser Veilederen må beskrive de enkelte trinn i en anskaffelse Veilederen må ta utgangspunkt i hvilken anskaffelse det gjelder Bygge- og anleggskontrakt? Varekjøp? Tjenestekjøp? Veilederen må videre ta utgangspunkt i om anskaffelsen er over eller under EØS terskelverdiene og forskriftens terskelverdier Bygge- og anleggskontrakt: NOK 41 mill eks mva Varekjøp og Tjenestekjøp. NOK 3,3 mill eks mva

27 Utarbeidelse og implementering av anskaffelsesrutiner i deres virksomhet
Lag en veileder for gjennomføring av de ulike anskaffelser Veilederen må inneholde standarddokumenter som skal anvendes i anskaffelsesprosessen Eksempel på kunngjøringer Eksempel på konkurransegrunnlag Eksempel på protokoller Eksempel på kontrakter Veilederen må ikke være for rigid Den må lages slik at brukeren må vær kritisk til de maler som er utarbeidet. Det må tilrettelegge slik at malene kan tilpasses den enkelte anskaffelse.

28 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER BAK ANSKAFFELSESREGELVERKET

29 Lovens §§ 1 og 5, Forskriftens § 3-1- uttalelser fra KOFA:
Krav om konkurranse Sak 2004/16: Helsebygg Midt–Norge Likebehandling av leverandører Sak 2003/225: Sjøfartsdirektoratet Kravet til forutberegnelighet Sak 2004/106: Ballangen kommune Sak 2003/273: Hobøl kommune Sak 2003/236: Helse Stavanger HF Sak 2005/311: Nore og Uvdal kommune Gjennomsiktighet Sak 2003/54: Statens forvaltningstjeneste

30 EGENREGI ELLER OUTSOURCING/ INNKJØP AV YTELSER?

31 Situasjonen Bransjen endrer organisasjonsformer Tidligere:
Utførte alle tjenester og entrepriser i egen organisasjon I dag: Endrer selskapsstrukturer Konsern med datterselskaper Egne entreprenørselskaper Egne fakturering og regnskapsselskaper Samarbeidsavtaler med andre nettselskaper

32 Hvilke aktiviteter omfattes av forsyningsforskriften?
Forsyningsforskriftens § 1- 2 og § 1-3 §1-3 regulerer hvilke aktiviteter som omfattes av forskriften. For EBL sin virksomhet er det først og fremst § 1-3, 1. ledd bokstav a) som er relevant. Denne bestemmelsen lyder slik: ”§ 1-3. Aktiviteter som er omfattet av forskriften Denne forskrift kommer til anvendelse på aktiviteter som utøves av oppdragsgiver som nevnt i § 1-2 (hvem som er omfattet av forskriften) og som har til formål: a. å stille til rådighet eller drive faste nettverk beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av: 1.drikkevann, 2.elektrisitet, 3.gass eller varme, eller 4.levering av drikkevann, elektrisitet, gass eller varme til slike nettverk”. Ovennevnte bestemmelse innebærer at de virksomhetsområder hos oppdragsgiver som enten har til formål å stille til rådighet eller drive fast nettverk beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av elektrisitet/varme eller levering av elektrisitet eller varme til slikt nettverk vil være omfattet av Forsyningsforskriften. I tillegg vil tildeling av såkalte ”egenregioppdrag” falle utenfor forsyningsforskriften, jfr § 1-7.

33 Hvordan skal dette håndteres i forhold til anskaffelsesregelverket?
Grensen mellom egenregi og anskaffelse Anskaffelsesforskriften § 1- 7: Kontrakter som tildeles tilknyttede foretak ”Forskriften får ikke anvendelse på kontrakter som En oppdragsgiver tildeler tilknyttet foretak, eller Et fellesforetak, som er sammensatt av flere oppdragsgivere utelukkende med sikte utøvelse av en aktivitet som nevnt i § 1-3, tildeler et foretak tilknytte en av disse oppdragsgiverne Unntaket kommer kun til anvendelse når minst 80 prosent av den gjennomsnittlige omsetning de tre siste år er innenfor anskaffelsesforskriften Forsyningsforskriftens § 1-7 innebærer at oppdragsgivere innenfor konsernet kan kjøpe ytelser av hverandre så fremt utførende selskap har minimum 80 % av sin virksomhet rettet mot konsernets virksomhet.


Laste ned ppt "Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google