Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultetsoppgave i strafferett høst 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultetsoppgave i strafferett høst 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultetsoppgave i strafferett høst 2012
Jo Stigen, 22. november 2012

2 PEDER ÅS: 1. Overtredelse av strl. § 162 første ledd, jf. annet ledd for oppbevaring av 100 gram heroin Gjerningsbeskrivelsen i strl. § 162 første ledd oppfylt heroin står på den narkotikalisten ”stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika” heroinen var oppbevart av Peder (i klesskapet)

3 nedre grensen for anvendelsen av § 162 annet ledd går ved 15 gram heroin og ca. 50 gram amfetamin
overtredelsen objektivt sett er grov.

4 skyldkravet er forsett, jf. strl. § 40
må omfatte hele gjerningsbeskrivelsen må legges til grunn at Peder forsto at pakkene inneholdt narkotika – i hvert fall to uker før uklart om Peder var klar over at heroin

5 skal dømmes etter subjektiv oppfatning
pga. mengden måtte han forstå at forholdet falt inn under strl. § 162

6 forsett i form av dolus eventualis?
Kan nok legge til grunn at Ås hadde innsett muligheten for at pakkene inneholdt heroin Men det er ikke nok Peder må ha valgt å oppbevare selv om det skulle være heroin (positiv innvilgelse) Jf. Rt s. 600 (Skoheroin-dommen) ellers - bare bevisst uaktsomhet får betydning for straffutmålingen

7 2. Forsøk på overtredelse av strl. § 162 første ledd, jf
2. Forsøk på overtredelse av strl. § 162 første ledd, jf. annet ledd (forsøkte å overlevere 50 gram) 50 gram er nok (jf. oppgaveteksten § 49. Strafbart Forsøg foreligger, naar en Forbrydelse ei er fuldbyrdet, men der er foretaget Handling, hvorved dens Udførelse tilsigtedes paabegyndt. må ha kommet nokså nær fullbyrdelse det er nok klart tilfellet her det foreligger fullbyrdelsesforsett

8 straffri tilbaketreden i strl. § 50, første alternativ?
tilbaketreden fra ufullendt forsøk § 50. Forsøgets Strafbarhed bortfalder, saafremt den skyldige af egen fri Vilje enten afstaar fra den forbryderske Virksomhed, før endnu fuldendt Forsøg foreligger, eller forebygger den Følge, ved hvis Indtrædelse Forbrydelsen vilde være fuldbyrdet, forinden han endnu ved, at den forbryderske Virksomhed er opdaget.

9 Peder kastet fra seg pakken - han har trådt tilbake
var det av ”egen fri vilje”? han fikk ”panikk” - neppe fri vilje når man ser det under ett Peders straffverdighet reduseres ikke ved at han kaster pakken for å unngå politi på stasjonen Dessuten: Peder gikk tilbake for å finne pakken – ville fortsatt levere den fra seg

10 kan Ås dømmes for oppbevaring og overlevering i konkurrens?
det kan han

11 3. Overtredelse av strl. § 255, jf
3. Overtredelse av strl. § 255, jf. 256 ved å overføre penger fra klientkonto til seg selv ingen tvil om at en advokats overføring av penger fra klientkonto til eget bruk objektivt sett er underslag pengene er ”betrodd” Peder og han har ”rettsstridig” (ulovlig) ”tilegnet” seg dem det foreligger forsett og kravet om uberettiget vinnings hensikt foreligger også uten betydning at Peder har tenkt å betale pengene tilbake.

12 § 255. For underslag straffes den som i hensikt derved å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning rettsstridig avhender, pantsetter, forbruker eller på annen måte tilegner seg en løsøregjenstand som han besitter, men som helt eller delvis tilhører en annen, eller rettsstridig forføyer over penger han har innfordret for en annen eller som på annen måte er betrodd ham.

13 §256. Ved avgjørelsen av om underslaget er grovt skal det særlig legges vekt på om verdien av det underslåtte er betydelig, om underslaget er forøvd av offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling eller virksomhet her: beløpets størrelse + ”brudd på den særlige tillit”

14 nødrett, jf. strl. § 47? ingen ”fare” (for eget liv) som var ”uafvendelig” på annen måte kunne forsøkt å skaffe pengene på annen måte kunne gått til politet test: fremstår handlingen ikke som tilstrekkelig straffverdig, og tilsier preventive hensyn at en ellers straffbar handling ikke straffes?

15 MARTE KIRKERUD: tiltalt for medvirkning til grov narkoforbrytelse fordi hun ikke gjorde noe for å forhindre oppbevaringen i felles hjem medvirkning rammes, jf. § 162 femte ledd er Martes unnlatelse er å anse som medvirkning ordlyden ”medvirkning” gir ingen veiledning unnlatelse av å gripe inn for å forhindre en annens forbrytelse kan være medvirkning

16 Rt s. 934: En ektefelle som hadde tillatt oppbevaring av narkotika i felles bolig ikke dømt for medvirkning Rt s. 1671: tiltalte hadde ”solidarisert seg med det straffbare forholdet” (psykisk medvirkning) neppe tilfellet for Martes vedkommende straffverdigheten beror på hvor sterk forventningen er om at den passive skulle handlet

17 LARS HOLM tiltalt for medvirkning til forsøk på grovt, strl. § 267 annet ledd, jf § 268, jf. § 49 strl. § 267 annet ledd: den som ”tvinger noen til å foreta en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for” ved ”midler som nevnt” i første ledd bl.a. ”trusler som fremkaller alvorlig frykt for vold mot noens person” ikke tvil om at dette vilkåret er oppfylt

18 Rt. 2002 s. 833: inndrivelse av narkotikagjeld ved ran var oppnåelse av uberettiget vinning
Ås flyttet pengene fra klientkonto til egen konto, men rakk ikke å disponere dem ikke oppstått noe tap heller ikke ”fare for tap”, siden Ås’ mulighet for disponere pengene val lik før og etter overføring ranet er således ikke fullbyrdet den nedre grensen for forsøk er overskredet forsøket er fullendt - trenger ikke gjøre noe mer utvilsomt forsett, jf. strl. § 40

19 ingen tvil om at det foreligger forsøk på medvirkning til ran i objektiv forstand
ikke tvilsomt at ranet, hvis det hadde blitt fullbyrdet, er grovt i objektiv forstand. Strl. § 268 annet ledd ”særlig legges vekt på” beløpets størrelse, at handlingen må ha vært ”nøye planlagt”, at Ås var ”forsvarløs” og at det ble truet med skytevåpen, tilsier at ranet er grovt

20 må nok legge til grunn at Holm ikke visste at Li kom til å true med pistol
Holm skal, jf. strl. § 42, skal dømmes ut fra sin subjektive forestilling men kan hevdes at pistol var noe Holm ”måtte regne med” støtte i Rt s (Andrawes-kjennelsen)

21 Rt s. 1365: tiltalte, som ikke visste at medtiltalt hadde pistol, måtte ta aktivt avstand for å slippe unna medvirkningsansvar hva måtte Holm etter en helhetsvurdering regne med? Uansett: Holm kjente til de andre sidene som gjorde ranet grovt, jf. § 268 annet ledd


Laste ned ppt "Fakultetsoppgave i strafferett høst 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google