Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen
Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012

2 Oversikt Litt om oss, historikk og nåsituasjon Støy og helse
Hvem klager? En annen skytebanesak Våre forslag og krav Øyeblikkelig reduksjon i skytetider Krav i forbindelse med ombygging av skytebanen Her blir det en god del referanser – jeg forsøker å ta med referanse på alt jeg sier som ikke er allment kjent.

3 Om oss Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen
Pr 13. juni 2012 har vi 1313 underskrifter som støtter kravet om opphør av skytestøyen Mange hundre mennesker har skrevet til oss og er frustrerte over skytestøyen der de bor og i marka Hvorfor? Hvorfor: det skal jeg si litt om her:

4 Hvorfor? Fordi støyen i dag er uakseptabel
Fordi Skytterforbundet vil investere mange millioner i en å oppgradere anlegget til nasjonalanlegg. De hevder at anlegget ikke vil bli mer brukt, men uten å gi noen garanti. Påstanden begrunnes blant annet med at banen ikke har mer kapasitet Tre forhold taler for mer bruk: Anlegget blir mer komfortabelt og moderne Befolkningen i Oslo-området vil øke med rundt innbyggere de neste 20 årene ifølge SSB Vi har selv foretatt tellinger av brukere av banen og funnet at langt under halvparten av standplassene er i bruk i gjennomsnitt Neste: støy

5 Brunkollen Det er like mye støy på Brunkollen som i Sandvika
Området som er plaget av støy fra Løvenskioldbanen er omtrent like stort som Eiksmarka, Østerås, Hosle og Jar – til sammen! Dette kartet stemmer ikke med våre målinger og ikke med Skytterforbundets beregninger. OBS: støyen sprer seg med vinden!

6 Historikk Banen ble etablert i 1951
Området rundt banen var da lite utbygd Det var antakelig betydelig mindre skyting enn i dag Det fantes ingen informasjon om helseskader ved støy På grunn av naboer og den utstrakte bruken av Bærumsmarka ville banen aldri blitt lagt på dette stedet i dag Mye har skjedd siden 1951….

7 Historikk og nåsituasjon
Banen består av Pistol- og geværbaner: sportsskyting, Forsvaret (HMKG), Politiet Lerduebanen: øvelse for jakt, sportsskyting, utdrikningslag og ”events” Skyteretning: Østerås-Holmenkollåsen Sitat fra lerduebanens nettsider: ”Skal dere ha julebord, kick-off med jobben, avslutning, konferanse, eller kanskje et utdrikningslag?”

8 Støy Uønsket lyd Forskning på støy er ofte gjort på en bestemt støykilde Det er også gjort forskning for å sammenlikne forskjellige typer støy På dette grunnlag er ordningen med støysoner blitt til slik at forskjellige støytyper skal kunne sammenliknes* Støysonene sier både noe om plagegrad og helseskade Skytebaner deles inn i kategorier for støyutslipp** < skudd per år skudd per år > skudd per år Løvenskioldbanen ligger langt over grensen for strengeste kategori Neste WHO om støy * T-1442, **Veilederen til T-1442

9 WHO om støy* Excessive noise seriously harms human health
It can disturb sleep, cause cardiovascular and psychophysiological effects, reduce performance and provoke annoyance responses and changes in social behaviour. Støy er svært helseskadelig. Det kan forstyrre søvn, forårsake kardiovaskulære og fysiologiske effekter, redusere yteevne og gi plager og endringer i oppførsel *

10 WHO om støy - II Barn Studies and statistics on the effects of chronic exposure to aircraft noise on children have found: consistent evidence that noise exposure harms cognitive performance consistent association with impaired well-being to a slightly more limited extent moderate evidence of effects on blood pressure and catecholamine hormone secretion* Children chronically exposed to loud noise show impairments in attention, memory, problem-solving ability and learning to read** Barn (og alle mennesker) er naturlig redde for høye lyder. Støy øker også pulsen til barn Oversettelse: Studier og statistikk på effekter av kronisk flystøy på barn har vist: Klare bevis på kognitiv evne Gode bevis på nedsatt trivsel og motivasjon Gode tegn på forhøyet blodtrykk og frigjøring av stresshormoner Barn som er kronisk eksponert for høye lyder viser nedsatt oppmerksomhet, hukommelse, problemløsningsevne og evne til å lære å lese. *http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures **http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures/health-effects-of-noise

11 WHO om støy - III Hjerte- kar sykdommer
 In the past several years, epidemiological evidence was accumulated supporting the hypothesis that persistent noise stress increases the risk of cardiovascular disorders including hypertension and ischaemic heart disease*  I de siste årene har epidemiologisk forskning vist at støy øker risikoen for hjerte- og karsykdommer inkludert høyt blodtrykk og isjemisk hjeretsykdom (hjerteinfarkt/angina osv) *

12 Klager på støy I 1975 var det en aksjon som krevde ”levelige forhold for turgåere” og at grovkalibret skyting ikke skulle foregå på søndager Aksjonens krav ble avvist av skytterne som krevde (og fikk lov til) å skyte frem til kl 22 og fortsatte med grovkalibret skyting på søndager Det skytes i dag flere millioner skudd på Løvenskioldbanen per år I lerduebanens åpningstid fyres det av i snitt 7 skudd per minutt bare fra den banen Det skytes 1 million skudd per år der! (lerduebanen)

13 Klager på støy II Det har vært jevnlige klager på støy i mange år
Klagene har blitt ignorert av Skytterforbundet Åpningstidene er i dag Lørdager og hverdager 8-21 Søndager og helligdager 9-19 Stengt 5 helligdager per år Totalt 88 timer per uke (4500 timer per år) Åpningstidene er så ekstreme at enkelte grupper av skyttere frivillig lar være å skyte på søndager for å ta hensyn til naboene Det skytes 1 million skudd per år der! (lerduebanen) Nå skal dere få litt flere klager – for det er det vi nå gjør - overleverer masse klager på dette problemet!

14 Hvem klager? 33 boenheter – av disse er alle innenfor Skytterforbundets røde sone (deres beregninger)

15 Hvem klager? Støy

16 Hvem klager? Støy

17 Støy hjemme Flere av de som krever opphør av støyen utsettes regelmessig for >70 db i hjemmene sine* Dette er innenfor ”rød” støysone ifølge T-1442 Løvenskioldbanen brukes svært mye på sårbare tidspunkter som hellig-, lør-, søn- og ettermiddager Vi har 10 underskrifter fra mennesker som bor i den røde støysonen ved Ila fengsel. Det er 33 hus her. *Våre egne støymålinger bak Fossum terrasse. Skytterforbundets egne beregninger for Jøssingveien ved Ila fengsel.

18 Støykart før utbygging - Skytterforbundet
70 db 60 db Vi har målt 67 db! 10% er sterkt plaget på gul grense – 25% plagegrad - Nå hopper jeg litt til en annen skytebanesak som jeg har satt meg inn i og det er Hesthagen – så kommer jeg til konklusjoner og krav. Her målte vi 67 db – 67 db er dobbelt så høyt som 57 db

19 Hestehagen skytebane nær Eidsberg
Opprinnelige åpningstider Sommerhalvåret 2 kvelder pr uke kl 18-21 3 lørdagsstevner per år Totalt var det åpent 24 ganger per år etter selvpålagte begrensninger Klage fra naboer over Glomma om lag 800 meter unna – i skyteretningen Fylkesmannen i Østfold vedtok følgende skytetider i medhold av lov om helsetjenesten i kommunene §§ 4a-12 og 4a-8: 1. april til 30. august: 1 kveld per uke kl 18-21 Stengt i juli

20 Hestehagen skytebane - kart
850 meter Standplass

21 Hesthagen skytebane – i retten
Skytterne hevdet Støyen for de to boligene er målt til 76 og 79 db Fylkesmannen kan ikke bare se på decibelnivået for å vurdere helsefaren – man må også se på omfanget av eksponeringen Skytingen kan ikke innebære noen helsefare Fylkesmannen har ikke vurdert beboerenes muligheter til å legge aktiviteter til andre steder når skytingen pågår Vedtaket er uforholdsmessig Fylkesmannen hevdet Grunnvilkåret i loven er ”kan ha negativ innvirkning på helsen” Føre var prinsippet

22 Hestehagen skytebane – dom mai 2007
Retten bemerket Innskrenkningen av skytetiden var et rettingstiltak Ikke krav i loven om påviste helseskader tilstrekkelig med risiko for helseskader Etter rettens oppfatning er det grunnlag for å inneha som utgangspunkt at det er en generell helserisiko når støyen overstiger retningslinjene ”Fylkesmannen har korrekt antatt at det foreligger en helserisiko ved skyteaktiviteten” Skytterne tapte saken og måtte betale saksomkostninger I 2009 fikk var skytetidene fortsatt 65 timer per sesong, men ble øket med to lørdagsstevner av kommunen* * https://www.skiptvet.kommune.no/getfile.php/ uduxtwcxvd/ Innkalling.pdf

23 Status ved Løvenskioldbanen
Alle innsatte på Ila, 33 husstander i Jøssingveien og kanskje deler av Fossum terrasse utsettes for støy definert innenfor rød sone På grunn av svært lange åpningstider og svært mye skyting mener vi det er sannsynlig at tusenvis av naboer utsettes for ”persistent noise stress” Vi mener at det er hevet over tvil at dette kan ha negativ innvirkning på helsen Vi mener at rettingstiltak må kreves. Ulempene med disse må stå i ”rimelig forhold” til de helsemessige hensyn. Så kommer våre forslag til rettingstiltak

24 Vår krav – øyeblikkelige tiltak
Umiddelbart bør skytebanens åpningstider reduseres på sårbare tidspunkter. Nye åpningstider bør være: Hverdager fra kl – 1800 Stengt lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager, samt hele sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august Åpent for stevner 6 lørdager eller søndager i året Det skal skytes med ”lovlig” kaliber for pistol/revolver og gevær Kravet vil i liten grad påvirke politiets og forsvarets skyting De som har skyting som hobby vil måtte gjøre dette på dagtid eller før kl 18 på hverdager Åpningstidene vil bli redusert med 40% til 2700 timer per år Dette er et moderat og foreløpig krav

25 Vår krav – innen få år Lerduebanen må
Bygges inn i en lukket hall Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen Alternativt nedlegges Øvrige baner må i størst mulig grad baseres på innendørs løsninger Kommunen bør sette en tidsfrist for tiltakene der skytetidene forkortes betydelig etter fristen

26 Konklusjon I forhold til de store plagene som oppleves er våre krav moderate og forholdsmessige Boligmiljøet for tusenvis av voksne og barn må komme foran hobby- og fritidsaktivitet!

27 Støykart før utbygging - Skytterforbundet
70 db 60 db Vi har målt 67 db!

28 Støykart etter utbygging - Skytterforbundet
70 db 60 db Dette er angivelig slik det skal bli ifølge skytterforbundet – men det de sier stemmer i dag IKKE med virkeligheten.

29 Hva er behovene for skytebaner?
Politiet og Forsvaret har et behov for både utendørs og innendørs* skyting Vi mener at alt som kan gjøres innendørs skal gjøres innendørs. Forsvaret og Politiet kan ikke basere sin trening på å støybelaste tett befolkede områder Hobbyskyttere kan skyte både innendørs og utendørs. Begge deler har fordeler og ulemper Bare utendørs skyting gir støyforurensning og må begrenses I forbindelse med enkelte konkurranser må det skytes utendørs Vi mener at de som skal delta i slike konkurranser i stor grad må forventes å reise bort fra tettbebygde strøk Løvenskioldbanen har en overkapasitet på de aller fleste tidspunkt Vi har besøkt Løvenskioldbanen gjentatte ganger og oftest står store deler av banen ubrukt Dessverre er de opplevde plagene mer avhengig av åpningstider enn antall skudd per skytetime *Politiforum 3, 2006 – ”Krever innendørs skytebane i nytt bygg – men dårlig økonomi kan ødelegge”

30 Konklusjon og løsninger
Når kommunen skal velge løsninger for Løvenskioldbanen må det gjøres viktige avveiinger: Hvor mye støy skal Bærums beboere akseptere i hjemmene sine i forhold til skytternes særbehov Formålene i Markaloven: Friluftsliv, natur og idrett for markabrukerne i forhold til skytternes idrettsbehov. Her mener vi man ikke kan akseptere ekstra støy i det daglige fordi Skytterforbundet vil arrangere EM hvert år. Våre krav tar hensyn til disse avveiingene og består av både fremtidige og øyeblikkelige tiltak

31 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen
Dagens støynivå er ikke akseptabelt Uavhengig av reguleringsplanen gjelder våre krav også dagens situasjon

32 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen II
Lerduebanen må: Bygges inn i en lukket hall Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen Alternativt nedlegges Begrunnelse Støyvoller vil bare i begrenset grad vil redusere lyden Støyen fra lerduebanen er den som i hovedsak rammer bebodde områder Lerduebanen brukes kun til hobbyaktivitet Naboene kan ikke akseptere støy som følge av ønsket om å ha kort reisevei til en hobbyaktivitet Naboene kan heller ikke akseptere at lerduebanen må være utendørs fordi det skal drives konkurranseskyting. De som skal drive ekstremt støyende konkurranser får reise til et annet sted!

33 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen III
Rifle- og pistolbanene: Bærum kommune må samle Politi, Forsvar, berørte parter og Skytterforbundet i en arbeidsgruppe med mandat om å utrede hvordan støy- og miljøproblemene på Løvenskioldbanen kan løses. Følgende bør ligge til grunn for arbeidet: Naboenes behov Markabrukernes behov Skytternes behov En forventning fra Bærum kommune om at Politi og Forsvar er med på et spleiselag for innendørs baner og lyddemping Mulighet til å flytte skytebaner i terrenget uten at totalarealet utvides Vi mener at Skytterforbundet må legge sine planer på is frem til arbeidsgruppen har konkludert Hvis arbeidet med reguleringsplan fortsetter vil vi komme med innspill der vi vil kreve Flytting eller innbygging av baner som avgir mye støy Kraftig reduserte åpningstider og støyskjerming for baner som avgir lite støy Obligatorisk bruk av lyddempere og mest mulig støysvak ammunisjon

34 Innendørs skytebane – bilde 1
På lerduebanen skytes over skudd pr år! Både sportsskytere og jegere er svært fornøyde med anlegget.

35 Innendørs skytebane – bilde 3
De har en 300 meters bane i kjelleren (!)

36 Krav om øyeblikkelige tiltak
Vi vil også foreslå gjennomførbare administrative tiltak som ikke medfører utgifter eller bygningsmessige endringer og som gir vesentlig reduksjon av støyen Dagens åpningstider er ekstreme Naboer og markabrukere har fra 1975 klaget til Skytterforbundet for å få til kortere åpningstider Skytterforbundet har tviholdt på 88 timers skyteuke Til og med grupper av skyttere reagerer på de ekstreme åpningstidene og har frivillig stoppet skytingen på søndager for å ta hensyn til naboer og markabrukere

37 Krav om øyeblikkelige tiltak II
Bærum kommune må fastsette nye åpningstider: Hverdager kl – 1800 Stengt med omgående virkning lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager samt hele sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august Det gis adgang til å ha åpent for stevner 6 lørdager eller søndager hvert år Dette gir en reduksjon i åpningstider fra 4500 timer til 2700 timer per år Tiltaket har ikke nevneverdig negativ virkning for Politiet eller Forsvaret og gir en stor forbedring i støysituasjonen for naboer og markabrukere

38 Krav om øyeblikkelige tiltak III
Spesielt støyende grove kaliber Aksjonen ber Bærum kommune vedta med omgående virkning at det ikke skal skytes med større kaliber enn: 9 mm for pistol/revolver .308 og 30.06/7,62 for gevær Elefantrifla får man skyte med et annet sted. Dette kan også gjelde spesielle typer ammunisjon

39 Konklusjon Dagens skytevirksomhet med ekstreme åpningstider og følgende støy er unik i landsmålestokk Skytestøyen er hensynsløs mot beboere i støyens nedslagsfelg og mot alle brukere av marka Det er ikke ”nytteskyting” i regi av politi og forsvar som er til størst sjenanse, men hobbyskyting på sårbare tidspunkter Vi kan ikke akseptere at støysituasjonen sementeres på nær dagens nivå med millioner av kroner investert i et utendørs anlegg

40 Konklusjon II Bomiljøet for tusenvis av voksne og barn må komme foran hobby- og fritidsaktivitet! Mer info på vår nettside

41 Grenser for skytestøy (t1442 veil)
Sammen med endringsplanene skal det som hovedregel følge en oversikt over aktiviteten på banen de siste 3 år. Denne oversikten bør gi informasjon om våpentyper i bruk, hvilke ukedager og tider på døgnet banen har vært i bruk, samt lokale topografiske forhold av betydning for støyutbredelsen i banens influensområde.

42 T1442 veil Rød sone - skytestøy*
Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager Unntak fra bestemmelsene i rød sone i forhold til fortettingshensyn vil svært sjelden være aktuelt for skytestøy, da skytebaner normalt ligger et stykke unna sentrumsområder og knutepunkter hvor dette kriteriet slår inn * Veilederen til 1442

43 Standplass 1200 meter 850 meter

44 Støyberegninger Støyberegninger er ikke objektive – de er avhengige av hvem som gjør beregningene og hvordan de foretas og er derfor beheftet med stor usikkerhet Skytternes beregninger viser halvering av lydnivå på Eiksmarka etter ombyggingen og nesten ingen endring i Bærumsmarka Vi har gjort målinger* på Eiksmarka som viser mer enn dobbelt så høye verdier som Skytterforbundets beregningene indikerer Skytterne har i alle liknende saker vi kjenner til hevdet at støyreduksjonene blir store** På Årvoll skytebane har klagene i etterkant vist at ”meget stor” støydemping fører til fortsatt store plager hos naboer*** Retten mente at ”…[saksøker] burde ha forstått at det heftet usikkerhet ved beregningene for støy” Det er topografien rundt skytebanen som hovedsakelig avgjør støybildet for utendørs skyting Vi frykter at Skytterforbundets støyberegninger kan bygge på mangelfulle data og derfor ikke gir et korrekt bilde av støyen i dag eller i fremtiden Fortell om min måling på Eiksmarka: Vi hadde lånt en støymåler fra Støyforeningen på Nordstrand – førsteklasses dyrt og nøyaktig apparat. Jeg hadde lest alle beskrivelser av hvordan støy skulle måles og gjorde det så godt som mulig. Det var IKKE spesielt kraftig støy den dagen, men ”vanlig krafig” Værforholdene er veldig viktige. På et og samme sted kan være sterkt plaget en dag og ikke høre noe som helst en annen dag. Kommunen bør få gjort egne målinger og beregninger. Kommunen må få gjort egne beregninger *Klasse I støymåler – målemetode så nært gjeldende retningslinjer som mulig en dag uten usedvanlig kraftig skytestøy ** 1) Aftenposten 28. juli 2003 – formann i Nordstrand skytterklubb hevder at ”skyttere og naboer kan leve i skjønn forening” etter støyskjerming på Årvoll skytebane. 2) Huseby skytebane (70 meter fra boliger i Torjusbakken) – 70 tallet. ***

45 Støy i marka Lydnivået i skogen uten skyting er ofte <30 db og skytestøyen kan derfor høres svært langt For mange er rekreasjon i skogen synonymt med et ønske om ro og stillhet Mange vil oppleve at hørbar skytestøy ødelegger denne roen Skytterforbundet mener at ”turgåerne bare kan gå et annet sted”* ”Et annet sted” er for de fleste utenfor Bærumsmarka Vi mener at viktigheten av å beskytte de mest tilgjengelige naturområdene fra forringelse er stor og vil øke fremover Samfunnsutviklingen tilsier at etablerte særinteresser må vike i slike tilfeller Bærumsmarkas beste vern er at folk er der og elsker å være der!’ De fleste skytterne kommer IKKE fra nærområdet! * Skytterforbundets president om Løvenskioldbanen i Skytternytt

46 Bærumsmarka P P P P P P P P P P P P - Vårt friområde!

47 Bærumsmarka P P P Støy P P P P P P P P P - Vårt friområde!

48 - Vårt friområde! Bærumsmarka
Støy P Støy P Støy Støy P Støy P P Støy P P Støy P P Støy P P På min gårdsplass har jeg målt 66,9 db på det høyeste i løpet av den helgen vi lånte en proff støymåler fra Støyforeningen P Støy - Vårt friområde!

49 - Vårt friområde! Bærumsmarka 10 km
Støy P Støy P Støy Støy P Støy P P 10 km Støy P P Støy P P Støy P P Dette er 1 mil – fra Eiksmarka til Burudvann – anbefales av Skytterforbundet. Skal man verne bærumsmarka så er det å få folk til å nyte hver time de er der – ved å fjerne støyen. P Støy - Vårt friområde!


Laste ned ppt "Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google