Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012

2 Oversikt • Litt om oss, historikk og nåsituasjon • Støy og helse • Hvem klager? • En annen skytebanesak • Våre forslag og krav – Øyeblikkelig reduksjon i skytetider – Krav i forbindelse med ombygging av skytebanen

3 Om oss • Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen • www.motskytestoy.no • Pr 13. juni 2012 har vi 1313 underskrifter som støtter kravet om opphør av skytestøyen • Mange hundre mennesker har skrevet til oss og er frustrerte over skytestøyen der de bor og i marka • Hvorfor?

4 Hvorfor? • Fordi støyen i dag er uakseptabel • Fordi Skytterforbundet vil investere mange millioner i en å oppgradere anlegget til nasjonalanlegg. De hevder at anlegget ikke vil bli mer brukt, men uten å gi noen garanti. • Påstanden begrunnes blant annet med at banen ikke har mer kapasitet • Tre forhold taler for mer bruk: – Anlegget blir mer komfortabelt og moderne – Befolkningen i Oslo-området vil øke med rundt 400.000 innbyggere de neste 20 årene ifølge SSB – Vi har selv foretatt tellinger av brukere av banen og funnet at langt under halvparten av standplassene er i bruk i gjennomsnitt

5 Brunkollen

6 Historikk • Banen ble etablert i 1951 • Området rundt banen var da lite utbygd • Det var antakelig betydelig mindre skyting enn i dag • Det fantes ingen informasjon om helseskader ved støy • På grunn av naboer og den utstrakte bruken av Bærumsmarka ville banen aldri blitt lagt på dette stedet i dag

7 Historikk og nåsituasjon • Banen består av – Pistol- og geværbaner: sportsskyting, Forsvaret (HMKG), Politiet – Lerduebanen: øvelse for jakt, sportsskyting, utdrikningslag og ”events” • Skyteretning: Østerås-Holmenkollåsen

8 Støy • Uønsket lyd • Forskning på støy er ofte gjort på en bestemt støykilde • Det er også gjort forskning for å sammenlikne forskjellige typer støy • På dette grunnlag er ordningen med støysoner blitt til slik at forskjellige støytyper skal kunne sammenliknes* • Støysonene sier både noe om plagegrad og helseskade • Skytebaner deles inn i kategorier for støyutslipp** – <20.000 skudd per år – 20.000-65.0000 skudd per år – >65.000 skudd per år • Løvenskioldbanen ligger langt over grensen for strengeste kategori * T-1442, **Veilederen til T-1442

9 WHO om støy* • Excessive noise seriously harms human health • It can disturb sleep, cause cardiovascular and psychophysiological effects, reduce performance and provoke annoyance responses and changes in social behaviour. * http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise

10 WHO om støy - II • Barn – Studies and statistics on the effects of chronic exposure to aircraft noise on children have found: • consistent evidence that noise exposure harms cognitive performance • consistent association with impaired well-being to a slightly more limited extent • moderate evidence of effects on blood pressure and catecholamine hormone secretion* – Children chronically exposed to loud noise show impairments in attention, memory, problem-solving ability and learning to read** *http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures **http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures/health-effects-of-noise

11 WHO om støy - III • Hjerte- kar sykdommer – In the past several years, epidemiological evidence was accumulated supporting the hypothesis that persistent noise stress increases the risk of cardiovascular disorders including hypertension and ischaemic heart disease* * http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures/health-effects-of-noise http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures/health-effects-of-noise

12 Klager på støy • I 1975 var det en aksjon som krevde ”levelige forhold for turgåere” og at grovkalibret skyting ikke skulle foregå på søndager – Aksjonens krav ble avvist av skytterne som krevde (og fikk lov til) å skyte frem til kl 22 og fortsatte med grovkalibret skyting på søndager • Det skytes i dag flere millioner skudd på Løvenskioldbanen per år • I lerduebanens åpningstid fyres det av i snitt 7 skudd per minutt bare fra den banen

13 Klager på støy II • Det har vært jevnlige klager på støy i mange år • Klagene har blitt ignorert av Skytterforbundet • Åpningstidene er i dag – Lørdager og hverdager 8-21 – Søndager og helligdager 9-19 – Stengt 5 helligdager per år – Totalt 88 timer per uke (4500 timer per år) • Åpningstidene er så ekstreme at enkelte grupper av skyttere frivillig lar være å skyte på søndager for å ta hensyn til naboene

14 Hvem klager?

15 Støy Hvem klager?

16 Støy Hvem klager?

17 Støy hjemme • Flere av de som krever opphør av støyen utsettes regelmessig for >70 db i hjemmene sine* • Dette er innenfor ”rød” støysone ifølge T-1442 • Løvenskioldbanen brukes svært mye på sårbare tidspunkter som hellig-, lør-, søn- og ettermiddager *Våre egne støymålinger bak Fossum terrasse. Skytterforbundets egne beregninger for Jøssingveien ved Ila fengsel.

18 Støykart før utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db Her målte vi 67 db – 67 db er dobbelt så høyt som 57 db

19 Hestehagen skytebane nær Eidsberg • Opprinnelige åpningstider – Sommerhalvåret 2 kvelder pr uke kl 18-21 – 3 lørdagsstevner per år – Totalt var det åpent 24 ganger per år etter selvpålagte begrensninger • Klage fra naboer over Glomma om lag 800 meter unna – i skyteretningen • Fylkesmannen i Østfold vedtok følgende skytetider i medhold av lov om helsetjenesten i kommunene §§ 4a-12 og 4a-8: – 1. april til 30. august: 1 kveld per uke kl 18-21 – Stengt i juli

20 Hestehagen skytebane - kart 850 meter Standplass

21 Hesthagen skytebane – i retten • Skytterne hevdet – Støyen for de to boligene er målt til 76 og 79 db – Fylkesmannen kan ikke bare se på decibelnivået for å vurdere helsefaren – man må også se på omfanget av eksponeringen – Skytingen kan ikke innebære noen helsefare – Fylkesmannen har ikke vurdert beboerenes muligheter til å legge aktiviteter til andre steder når skytingen pågår – Vedtaket er uforholdsmessig • Fylkesmannen hevdet – Grunnvilkåret i loven er ”kan ha negativ innvirkning på helsen” – Føre var prinsippet

22 Hestehagen skytebane – dom mai 2007 • Retten bemerket – Innskrenkningen av skytetiden var et rettingstiltak – Ikke krav i loven om påviste helseskader tilstrekkelig med risiko for helseskader – Etter rettens oppfatning er det grunnlag for å inneha som utgangspunkt at det er en generell helserisiko når støyen overstiger retningslinjene – ”Fylkesmannen har korrekt antatt at det foreligger en helserisiko ved skyteaktiviteten” • Skytterne tapte saken og måtte betale saksomkostninger • I 2009 fikk var skytetidene fortsatt 65 timer per sesong, men ble øket med to lørdagsstevner av kommunen* * https://www.skiptvet.kommune.no/getfile.php/1965993.2017.uduxtwcxvd/2009-01-20+Innkalling.pdf https://www.skiptvet.kommune.no/getfile.php/1965993.2017.uduxtwcxvd/2009-01-20+Innkalling.pdf

23 Status ved Løvenskioldbanen • Alle innsatte på Ila, 33 husstander i Jøssingveien og kanskje deler av Fossum terrasse utsettes for støy definert innenfor rød sone • På grunn av svært lange åpningstider og svært mye skyting mener vi det er sannsynlig at tusenvis av naboer utsettes for ”persistent noise stress” • Vi mener at det er hevet over tvil at dette kan ha negativ innvirkning på helsen • Vi mener at rettingstiltak må kreves. Ulempene med disse må stå i ”rimelig forhold” til de helsemessige hensyn.

24 Vår krav – øyeblikkelige tiltak • Umiddelbart bør skytebanens åpningstider reduseres på sårbare tidspunkter. Nye åpningstider bør være: • Hverdager fra kl. 0900 – 1800 • Stengt lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager, samt hele sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august • Åpent for stevner 6 lørdager eller søndager i året • Det skal skytes med ”lovlig” kaliber for pistol/revolver og gevær • Kravet vil i liten grad påvirke politiets og forsvarets skyting • De som har skyting som hobby vil måtte gjøre dette på dagtid eller før kl 18 på hverdager • Åpningstidene vil bli redusert med 40% til 2700 timer per år • Dette er et moderat og foreløpig krav

25 Vår krav – innen få år • Lerduebanen må – Bygges inn i en lukket hall – Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen – Alternativt nedlegges • Øvrige baner må i størst mulig grad baseres på innendørs løsninger • Kommunen bør sette en tidsfrist for tiltakene der skytetidene forkortes betydelig etter fristen

26 Konklusjon • I forhold til de store plagene som oppleves er våre krav moderate og forholdsmessige • Boligmiljøet for tusenvis av voksne og barn må komme foran hobby- og fritidsaktivitet!

27 Støykart før utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db

28 Støykart etter utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db

29 Hva er behovene for skytebaner? • Politiet og Forsvaret har et behov for både utendørs og innendørs* skyting – Vi mener at alt som kan gjøres innendørs skal gjøres innendørs. Forsvaret og Politiet kan ikke basere sin trening på å støybelaste tett befolkede områder • Hobbyskyttere kan skyte både innendørs og utendørs. Begge deler har fordeler og ulemper – Bare utendørs skyting gir støyforurensning og må begrenses • I forbindelse med enkelte konkurranser må det skytes utendørs – Vi mener at de som skal delta i slike konkurranser i stor grad må forventes å reise bort fra tettbebygde strøk • Løvenskioldbanen har en overkapasitet på de aller fleste tidspunkt – Vi har besøkt Løvenskioldbanen gjentatte ganger og oftest står store deler av banen ubrukt – Dessverre er de opplevde plagene mer avhengig av åpningstider enn antall skudd per skytetime *Politiforum 3, 2006 – ”Krever innendørs skytebane i nytt bygg – men dårlig økonomi kan ødelegge”

30 Konklusjon og løsninger Når kommunen skal velge løsninger for Løvenskioldbanen må det gjøres viktige avveiinger: • Hvor mye støy skal Bærums beboere akseptere i hjemmene sine i forhold til skytternes særbehov • Formålene i Markaloven: Friluftsliv, natur og idrett for markabrukerne i forhold til skytternes idrettsbehov. Her mener vi man ikke kan akseptere ekstra støy i det daglige fordi Skytterforbundet vil arrangere EM hvert 10-20 år. Våre krav tar hensyn til disse avveiingene og består av både fremtidige og øyeblikkelige tiltak

31 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen • Dagens støynivå er ikke akseptabelt • Uavhengig av reguleringsplanen gjelder våre krav også dagens situasjon

32 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen II • Lerduebanen må: – Bygges inn i en lukket hall – Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen – Alternativt nedlegges • Begrunnelse – Støyvoller vil bare i begrenset grad vil redusere lyden – Støyen fra lerduebanen er den som i hovedsak rammer bebodde områder – Lerduebanen brukes kun til hobbyaktivitet – Naboene kan ikke akseptere støy som følge av ønsket om å ha kort reisevei til en hobbyaktivitet – Naboene kan heller ikke akseptere at lerduebanen må være utendørs fordi det skal drives konkurranseskyting. De som skal drive ekstremt støyende konkurranser får reise til et annet sted!

33 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen III • Rifle- og pistolbanene: – Bærum kommune må samle Politi, Forsvar, berørte parter og Skytterforbundet i en arbeidsgruppe med mandat om å utrede hvordan støy- og miljøproblemene på Løvenskioldbanen kan løses. – Følgende bør ligge til grunn for arbeidet: • Naboenes behov • Markabrukernes behov • Skytternes behov • En forventning fra Bærum kommune om at Politi og Forsvar er med på et spleiselag for innendørs baner og lyddemping • Mulighet til å flytte skytebaner i terrenget uten at totalarealet utvides Vi mener at Skytterforbundet må legge sine planer på is frem til arbeidsgruppen har konkludert • Hvis arbeidet med reguleringsplan fortsetter vil vi komme med innspill der vi vil kreve – Flytting eller innbygging av baner som avgir mye støy – Kraftig reduserte åpningstider og støyskjerming for baner som avgir lite støy – Obligatorisk bruk av lyddempere og mest mulig støysvak ammunisjon

34 Innendørs skytebane – bilde 1

35 Innendørs skytebane – bilde 3

36 Krav om øyeblikkelige tiltak • Vi vil også foreslå gjennomførbare administrative tiltak som ikke medfører utgifter eller bygningsmessige endringer og som gir vesentlig reduksjon av støyen • Dagens åpningstider er ekstreme • Naboer og markabrukere har fra 1975 klaget til Skytterforbundet for å få til kortere åpningstider • Skytterforbundet har tviholdt på 88 timers skyteuke • Til og med grupper av skyttere reagerer på de ekstreme åpningstidene og har frivillig stoppet skytingen på søndager for å ta hensyn til naboer og markabrukere

37 Krav om øyeblikkelige tiltak II • Bærum kommune må fastsette nye åpningstider: – Hverdager kl. 0900 – 1800 – Stengt med omgående virkning lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager samt hele sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august • Det gis adgang til å ha åpent for stevner 6 lørdager eller søndager hvert år • Dette gir en reduksjon i åpningstider fra 4500 timer til 2700 timer per år • Tiltaket har ikke nevneverdig negativ virkning for Politiet eller Forsvaret og gir en stor forbedring i støysituasjonen for naboer og markabrukere

38 Krav om øyeblikkelige tiltak III • Spesielt støyende grove kaliber – Aksjonen ber Bærum kommune vedta med omgående virkning at det ikke skal skytes med større kaliber enn: • 9 mm for pistol/revolver •.308 og 30.06/7,62 for gevær

39 Konklusjon • Dagens skytevirksomhet med ekstreme åpningstider og følgende støy er unik i landsmålestokk • Skytestøyen er hensynsløs mot beboere i støyens nedslagsfelg og mot alle brukere av marka • Det er ikke ”nytteskyting” i regi av politi og forsvar som er til størst sjenanse, men hobbyskyting på sårbare tidspunkter • Vi kan ikke akseptere at støysituasjonen sementeres på nær dagens nivå med millioner av kroner investert i et utendørs anlegg

40 Konklusjon II • Bomiljøet for tusenvis av voksne og barn må komme foran hobby- og fritidsaktivitet!

41 Grenser for skytestøy (t1442 veil) • Sammen med endringsplanene • skal det som hovedregel følge en oversikt over aktiviteten på banen de siste 3 år. Denne oversikten • bør gi informasjon om våpentyper i bruk, hvilke ukedager og tider på døgnet banen har vært i bruk, • samt lokale topografiske forhold av betydning for støyutbredelsen i banens influensområde.

42 T1442 veil • Rød sone - skytestøy* – Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. – I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager – Unntak fra bestemmelsene i rød sone i forhold til fortettingshensyn vil svært sjelden være aktuelt for skytestøy, da skytebaner normalt ligger et stykke unna sentrumsområder og knutepunkter hvor dette kriteriet slår inn * Veilederen til 1442

43 850 meter 1200 meter Standplass

44 Støyberegninger • Støyberegninger er ikke objektive – de er avhengige av hvem som gjør beregningene og hvordan de foretas og er derfor beheftet med stor usikkerhet • Skytternes beregninger viser halvering av lydnivå på Eiksmarka etter ombyggingen og nesten ingen endring i Bærumsmarka • Vi har gjort målinger* på Eiksmarka som viser mer enn dobbelt så høye verdier som Skytterforbundets beregningene indikerer – Skytterne har i alle liknende saker vi kjenner til hevdet at støyreduksjonene blir store** – På Årvoll skytebane har klagene i etterkant vist at ”meget stor” støydemping fører til fortsatt store plager hos naboer*** • Retten mente at ”…[saksøker] burde ha forstått at det heftet usikkerhet ved beregningene for støy” – Det er topografien rundt skytebanen som hovedsakelig avgjør støybildet for utendørs skyting • Vi frykter at Skytterforbundets støyberegninger kan bygge på mangelfulle data og derfor ikke gir et korrekt bilde av støyen i dag eller i fremtiden *Klasse I støymåler – målemetode så nært gjeldende retningslinjer som mulig en dag uten usedvanlig kraftig skytestøy ** 1) Aftenposten 28. juli 2003 – formann i Nordstrand skytterklubb hevder at ”skyttere og naboer kan leve i skjønn forening” etter støyskjerming på Årvoll skytebane. 2) Huseby skytebane (70 meter fra boliger i Torjusbakken) – 70 tallet. *** http://www.dn.no/eiendom/article2003879.ece

45 Støy i marka • Lydnivået i skogen uten skyting er ofte <30 db og skytestøyen kan derfor høres svært langt • For mange er rekreasjon i skogen synonymt med et ønske om ro og stillhet • Mange vil oppleve at hørbar skytestøy ødelegger denne roen • Skytterforbundet mener at ”turgåerne bare kan gå et annet sted”* • ”Et annet sted” er for de fleste utenfor Bærumsmarka • Vi mener at viktigheten av å beskytte de mest tilgjengelige naturområdene fra forringelse er stor og vil øke fremover • Samfunnsutviklingen tilsier at etablerte særinteresser må vike i slike tilfeller * Skytterforbundets president om Løvenskioldbanen i Skytternytt 1-2012

46 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P

47 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P Støy

48 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P Støy

49 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P Støy 10 km


Laste ned ppt "Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google