Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Praktisk eksamen Vg2 – sensorskolering 31. mars Retningslinjer for eksamen Trude Saltvedt, fagkonsulent Avdeling for pedagogisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Praktisk eksamen Vg2 – sensorskolering 31. mars Retningslinjer for eksamen Trude Saltvedt, fagkonsulent Avdeling for pedagogisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Praktisk eksamen Vg2 – sensorskolering 31. mars Retningslinjer for eksamen Trude Saltvedt, fagkonsulent Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Styringsdokumenter Læreplanverket for Kunnskapsløftet Opplæringslova med forskrift gjeldende fra 1.8.2006 http://www.lovdata.no/ http://www.lovdata.no/ Prinsipper for opplæringen – inkludert Læringsplakaten Omtale av vurdering i grunnopplæringen i læreplaner for Kunnskapsløftet Sentralt gitt eksamen med vurderings-/sensorveiledninger Utdanningsdirektoratets skriv publisert 13.09.2007 http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id= 2910

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Lokale retningslinjer i Oslo ( revidert utgave gjeldende fra 1. februar 2008)  Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføringen av alle lokale eksamener (§ 4-19)

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Praktisk eksamen Praktisk eksamen kan være inntil 5 timer (§4-19) Rammeeksamen Eksamen kan omfatte ulike metoder som er nødvendige og formålstjenelige for å prøve i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene Hvor mye som skal være muntlig, hvor mye som skal være i dialog/vurderingssamtaler med sensor i begynnelsen, underveis og til slutt, og hvor mye som skal være skriftlig, kan variere fra fag til fag.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamensoppgaven - føringer Faglærer har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgaver (§ 4-19) ”Eksamen skal organiserast slik at eleven kan få vist breidd og djupn i kompetansen sin i faget” (§ 4-15) Skal være tverrfaglig eksamen- dvs skal prøve kompetansemål fra alle de felles programfagene i læreplanen på Vg2 Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave (Utdanningsdirektoratets skriv)

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamensoppgaven – føringer (forts.) Eksamen skal bestå av en planleggingsdel, en gjennomføringsdel og en dokumentasjonsdel. Planleggingsdel kan være en del av forberedelsesdelen Dokumentasjonsdelen skal sikre individuell prøving. Det er kravene i læreplanen som vil avgjøre hvorvidt dette skal skje muntlig eller skriftlig. Grunnleggende ferdigheter skal være en integrert del av eksamen Vurderingskriterier skal oppgis i eksamensoppgaven. Kriteriene skal være tydelige og være relatert til det som blir prøvd til eksamen.

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Forberedelsesdel 2 dager forberedelse som ikke skal vurderes Det er elevens prestasjon på eksamen som er grunnlag for vurdering. Det som er gjort i forberedelsesdel kan brukes som utgangspunkt for eller integreres i det som skjer på eksamensdagen Oppgaven bør legges opp slik at det som gjøres i forberedelsesdelen videreføres på eksamensdagen Ved lang forberedelsesdel skal elevene innhente hensiktsmessig informasjon og de har anledning til å samarbeide med andre elever. Lærer kan gi veiledning i forberedelsesdelen, men ikke undervise

8 Oslo kommune Utdanningsetaten § 4-23 Bruk av hjelpemidler til eksamen Ved lokalt gitt eksamen bestemmer skoleeigaren kva for hjelpemiddel som skal tillatast. Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante for eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eller privatistens eigen kompetanse. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsdelen.

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Sensors og eksaminators rolle ved praktisk eksamen Sensor oppnevnes av UDA og kommer normalt fra en annen skole Sensor (og faglærer) får normalt melding om eksamen 1 uke før forberedelsesdelen starter. Faglærer tar kontakt med sensor. Perioden fram til eksamen brukes til å diskutere og ferdigstille oppgavesettet. Den eksterne sensoren avgjer i samarbeid med skolen kva eleven skal eksaminerast i (§ 4-29).  Hvis sensor ønsker å foreslå endringer i oppgavesettet, må faglærer/eksaminator ha beskjed om det senest 2 dager før forberedelsesdelen starter.  Sensor kan bare påvirke utformingen av selve oppgavesettet

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Faglærer utarbeider forslag til oppgavesett bestående av:  Oppgaver til forberedelsesdel/eksamensdel  vurderingskriterier  informasjon til elevene. Elevene skal få informasjon om:  vurderingskriterier  tillatte hjelpemidler til eksamen  tidsramme for praktisk del og evnt påfølgende muntlig eller skriftlig del  hva skjer på eksamensdagen (sensor og eksaminators rolle)

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Faglærer og sensor skal uken før eksamen:  bli enige om det endelige oppgavesettet  diskutere kriteriene for vurdering av eksamenspresentasjoner i faget.  avtale i hvor stor grad og hvilken måte sensor skal delta i den faglige samtalen på eksamen. Elevene skal få informasjon om rollefordelingen mellom faglærer og sensor før eksamen. Dersom det oppstår uenighet mellom eksaminator og sensor om gjennomføringen av eksamen, skal rektor på eksamensskolen kontaktes

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering av eksamensprestasjonen Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i læreplanen. Karakterar til eksamen skal gi uttrykk for i kva grad den det gjeld, har nådd dei kompetansemåla i læreplanen i faget eller faga ein blir prøvd i (§ 4-7). Eksamenskarakteren skal gi uttrykk for den individuelle kompetansen til kvar elev slik denne kjem fram på eksamen (§ 4-15).

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering (forts.) Fra ”Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene”: Sensor bør gi begrunnelse for karakteren med utgangspunkt i vurderingskriteriene slik at elevene forstår grunnlaget for karaktervurderingen Eksaminator og sensor skal etter eksamineringen av hver elev i eksamenspartiet vurdere deres individuelle kompetanse, slik denne framkommer på eksamen. Karakter settes etter hver elev har vært oppe.

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Klage på eksamen § 5-11. Klage på eksamensresultat ved andre, ikkje-skriftlege eksamenar i vidaregåande opplæring Ved andre ikkje-skriftlege eksamenar enn munnleg eksamen, der det ikkje ligg føre dokumentasjon som kan vurderast av ei klagenemnd, kan det berre klagast på formelle feil som kan ha noko å seie for resultatet. I slike tilfelle skal ein følgje same prosedyren som for munnleg eksamen, jf. § 5-10.

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Klage på eksamen – forts. 5-10. Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans og klagebehandling..(..). Ved klage på munnleg eksamen hentar rektor inn fråsegn frå sensor og eksaminator og sender desse fråsegnene og klagen saman med si eiga fråsegn (..) til fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde som klageinstans, når det gjeld klagar i vidaregåande opplæring. Kopi av fråsegnene skal sendast til klagaren. Dersom klagaren får medhald i klagen ved munnleg eksamen, skal karakteren annullerast, og klagaren har rett til å gå opp til ny eksamen.

16 Oslo kommune Utdanningsetaten


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Praktisk eksamen Vg2 – sensorskolering 31. mars Retningslinjer for eksamen Trude Saltvedt, fagkonsulent Avdeling for pedagogisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google