Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk eksamen Vg2 – sensorskolering 31

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk eksamen Vg2 – sensorskolering 31"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk eksamen Vg2 – sensorskolering 31
Praktisk eksamen Vg2 – sensorskolering 31. mars Retningslinjer for eksamen Trude Saltvedt, fagkonsulent Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet

2 Styringsdokumenter Læreplanverket for Kunnskapsløftet
Opplæringslova med forskrift gjeldende fra Prinsipper for opplæringen – inkludert Læringsplakaten Omtale av vurdering i grunnopplæringen i læreplaner for Kunnskapsløftet Sentralt gitt eksamen med vurderings-/sensorveiledninger Utdanningsdirektoratets skriv publisert

3 Lokale retningslinjer i Oslo (revidert utgave gjeldende fra 1
Lokale retningslinjer i Oslo (revidert utgave gjeldende fra 1. februar 2008) Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføringen av alle lokale eksamener (§ 4-19)

4 Praktisk eksamen Praktisk eksamen kan være inntil 5 timer (§4-19)
Rammeeksamen Eksamen kan omfatte ulike metoder som er nødvendige og formålstjenelige for å prøve i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene Hvor mye som skal være muntlig, hvor mye som skal være i dialog/vurderingssamtaler med sensor i begynnelsen, underveis og til slutt, og hvor mye som skal være skriftlig, kan variere fra fag til fag.

5 Eksamensoppgaven - føringer
Faglærer har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgaver (§ 4-19) ”Eksamen skal organiserast slik at eleven kan få vist breidd og djupn i kompetansen sin i faget” (§ 4-15) Skal være tverrfaglig eksamen- dvs skal prøve kompetansemål fra alle de felles programfagene i læreplanen på Vg2 Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave (Utdanningsdirektoratets skriv)

6 Eksamensoppgaven – føringer (forts.)
Eksamen skal bestå av en planleggingsdel, en gjennomføringsdel og en dokumentasjonsdel. Planleggingsdel kan være en del av forberedelsesdelen Dokumentasjonsdelen skal sikre individuell prøving. Det er kravene i læreplanen som vil avgjøre hvorvidt dette skal skje muntlig eller skriftlig. Grunnleggende ferdigheter skal være en integrert del av eksamen Vurderingskriterier skal oppgis i eksamensoppgaven. Kriteriene skal være tydelige og være relatert til det som blir prøvd til eksamen.

7 Forberedelsesdel 2 dager forberedelse som ikke skal vurderes
Det er elevens prestasjon på eksamen som er grunnlag for vurdering. Det som er gjort i forberedelsesdel kan brukes som utgangspunkt for eller integreres i det som skjer på eksamensdagen Oppgaven bør legges opp slik at det som gjøres i forberedelsesdelen videreføres på eksamensdagen Ved lang forberedelsesdel skal elevene innhente hensiktsmessig informasjon og de har anledning til å samarbeide med andre elever. Lærer kan gi veiledning i forberedelsesdelen, men ikke undervise

8 § 4-23 Bruk av hjelpemidler til eksamen
Ved lokalt gitt eksamen bestemmer skoleeigaren kva for hjelpemiddel som skal tillatast. Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante for eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eller privatistens eigen kompetanse. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsdelen.

9 Sensors og eksaminators rolle ved praktisk eksamen
Sensor oppnevnes av UDA og kommer normalt fra en annen skole Sensor (og faglærer) får normalt melding om eksamen 1 uke før forberedelsesdelen starter. Faglærer tar kontakt med sensor. Perioden fram til eksamen brukes til å diskutere og ferdigstille oppgavesettet. Den eksterne sensoren avgjer i samarbeid med skolen kva eleven skal eksaminerast i (§ 4-29). Hvis sensor ønsker å foreslå endringer i oppgavesettet, må faglærer/eksaminator ha beskjed om det senest 2 dager før forberedelsesdelen starter. Sensor kan bare påvirke utformingen av selve oppgavesettet

10 Faglærer utarbeider forslag til oppgavesett bestående av:
Oppgaver til forberedelsesdel/eksamensdel vurderingskriterier informasjon til elevene. Elevene skal få informasjon om: tillatte hjelpemidler til eksamen tidsramme for praktisk del og evnt påfølgende muntlig eller skriftlig del hva skjer på eksamensdagen (sensor og eksaminators rolle)

11 Faglærer og sensor skal uken før eksamen:
bli enige om det endelige oppgavesettet diskutere kriteriene for vurdering av eksamenspresentasjoner i faget. avtale i hvor stor grad og hvilken måte sensor skal delta i den faglige samtalen på eksamen. Elevene skal få informasjon om rollefordelingen mellom faglærer og sensor før eksamen. Dersom det oppstår uenighet mellom eksaminator og sensor om gjennomføringen av eksamen, skal rektor på eksamensskolen kontaktes

12 Vurdering av eksamensprestasjonen
Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i læreplanen. Karakterar til eksamen skal gi uttrykk for i kva grad den det gjeld, har nådd dei kompetansemåla i læreplanen i faget eller faga ein blir prøvd i (§ 4-7). Eksamenskarakteren skal gi uttrykk for den individuelle kompetansen til kvar elev slik denne kjem fram på eksamen (§ 4-15).

13 Vurdering (forts.) Fra ”Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene”: Sensor bør gi begrunnelse for karakteren med utgangspunkt i vurderingskriteriene slik at elevene forstår grunnlaget for karaktervurderingen Eksaminator og sensor skal etter eksamineringen av hver elev i eksamenspartiet vurdere deres individuelle kompetanse, slik denne framkommer på eksamen. Karakter settes etter hver elev har vært oppe.

14 Klage på eksamen § Klage på eksamensresultat ved andre, ikkje-skriftlege eksamenar i vidaregåande opplæring Ved andre ikkje-skriftlege eksamenar enn munnleg eksamen, der det ikkje ligg føre dokumentasjon som kan vurderast av ei klagenemnd, kan det berre klagast på formelle feil som kan ha noko å seie for resultatet. I slike tilfelle skal ein følgje same prosedyren som for munnleg eksamen, jf. § 5-10.

15 Klage på eksamen – forts.
5-10. Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans og klagebehandling      ..(..). Ved klage på munnleg eksamen hentar rektor inn fråsegn frå sensor og eksaminator og sender desse fråsegnene og klagen saman med si eiga fråsegn (..) til fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde som klageinstans, når det gjeld klagar i vidaregåande opplæring. Kopi av fråsegnene skal sendast til klagaren.        Dersom klagaren får medhald i klagen ved munnleg eksamen, skal karakteren annullerast, og klagaren har rett til å gå opp til ny eksamen.

16


Laste ned ppt "Praktisk eksamen Vg2 – sensorskolering 31"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google