Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ZIPPYS VENNER Opplæringsprogram for barn mellom 6-8 år. Fokus mestring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ZIPPYS VENNER Opplæringsprogram for barn mellom 6-8 år. Fokus mestring"— Utskrift av presentasjonen:

1 ZIPPYS VENNER Opplæringsprogram for barn mellom 6-8 år. Fokus mestring
Pilotprosjekt på 5 skoler i Norge. Hovedpersonen i historien Tig, Leela , tvillinger ,venninnen Zandy. Zippy er kjæledyret til Tig. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

2 Programmet har som mål å lære barna
å mestre dagliglivets utfordringer og problemer å støtte andre som har det vanskelig å identifisere og snakke om følelser Det fokuseres på å lære barna å håndtere daglige utfordringer mtp å utvikle mestringsstrategier som vil være nyttige i ulike situasjoner gjennom hele livet. Stein Ulvund, professor i pedagogikk og en av Norges fremste forskere innen barnepsykologi, sier også noe om dette og gir mange gode råd til foreldre : Snakk m barna om følelser, følelsene er barnas viktigste redskap for å forstå seg selv og andre. Å mestre følelseslivet er selve krumtappen i utvikling av personligheten Erfaring m negative følelser er nødvendig for at barna skal klare å takle vanskelige situasjoner senere. Å identifisere følelser er viktigere enn me tror, har stor betydning for utvikling av selvfølelsen; å føle seg selv, ha kontakt m følelsene sine. Har du en god selvfølelse, blir du trygg og har lettere for å sette grenser Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

3 6 MODULER 24 timer Følelser Kommunikasjon
Om å skape og å miste nære vennskap Å takle konflikter Endring og tap Mestring 24 t – 1 skoletime pr uke ½ år. Følelser : lei,sint,sjalu og nervøs. Enkle regler om kommunikasjon, står også på regelplakaten som henger på veggen i Zippykroken i klasserommet. Regler som alle klassene adopterer som klassens regler. Venner og uvenner, skjer litt klabb og babb mellom Leela og venninnen Zandy. Konfliktløsning; 3 trinn mot gode løsninger, ungene lærer å planlegge. Å ha planleggingskompetanse er en viktig beskyttelsesfaktor som har betydning for om du klarer komme deg gjennom en krise. Zippy dør, de fleste barn har opplevd å miste et kjæledyr eller de har opplevd dødsfall i familien. Forandringer og tap er en del av livet, besøker kirkegården. Den siste modulen legger vekt på å hjelpe barna å befeste det de har lært, og øve seg på å bruke de nye ferdighetene i nye situasjoner. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

4 Pilotprosjekt i Norge 2004/2005
Voksne for Barn lisens og ansvar for programmet i Norge Samarbeid med SSFF v/Mette Ystgaard Sykehuset Innlandet, Hf, Gjøvik Stavanger kommune Pilotskoler i Oppland og Stavanger Finansiert av Shdir Voksne for barn er en frivillig,ideell og landsomfattende medlemsorg som har som hovedmål å arb for barn og unges oppvekst og psykiske helse. Mette leder for forebyggende enhet i helse Øst,tidl forsker Senter for selvmordsforskning og forebygging v universitet i Oslo Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

5 HVORFOR UTVIKLE ET FOREBYGGENDE PSYKISK HELSE PROGRAM?
Alle har en psykisk helse – gode og dårlige dager Fysisk helse kontra psykisk helse? 6-7 av elevene i en klasse kommer til å slite i løpet av skoletiden Syk - frisk? Naturlige utfordringer i livet Utfordringene i samfunnet- psykososiale problemstillinger. God fysisk helse i Norge, men mange er ensomme og triste Iflg Sintef helse : 1 av 10 barn har psyk problemer, 1 av 5 ungdommer sliter m psykisk helse Over barn og unge har behov for behandling. Behovet for hjelp eksplod på u.skolen Angst,depresjoner og spiseforstyrrelser rammer dobbelt så mange i dag som for 7 år siden (Stvgr Aft ). Et økende antall ungdommer driver m selvskading. CASE: Child and adolescent selfharm in Europe, 10,7 % av ungd i 1.videreg. Har skadet seg selv, ca 10 % i Europa Finn Skårderud : skrift i hud, mangler språk for følelser. De 3 store ”gjengangerne” i ungdomspsykiatrien ; spiseforstyrrelse, rus og selvskading. Aldri før har så mange barn slitt m psyk lidelser som i dag, og aldri før har så mange barn gått til psykolog. ”Det kan virke som vårt samfunn har gjort barn mindre robuste” sier barnepsykolog Nicholas Carr v.Haukeland univ sykeh. Vi møter alle motbakker /motgang i livet, noen g kan summen av belastningen bli for stor, avgjørende å ha et sos nettverk m pers som kan gi støtte. Forkjellige hvilke ressurser du har i deg sjøl og hvor sårbare vi er. Noen tåler rel bra at foreldr skiller seg, men takler ikke å stryke til eksamen. Samme type belastning kan gi forkj resultat, grensen for hva vi tåler er forskj. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

6 HVORFOR UTVIKLE ET FOREBYGGENDE PSYKISK HELSE PROGRAM?
Hva kan gjøres for å forebygge at så mange kommer i en situasjon hvor de ikke vet hva de skal gjøre eller ønsker å ta sitt eget liv? 4 forskere innenfor selvmordsforskning- og forebygging Partnership for Children eier det internasjonale programmet Zippy´s Friends Befriender International: Hjelpetlf for barn og unge jfr Kirkens sos, mange fortvila ungdommer som ringde ,ville ta livet sitt : I don`t know what to do . Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

7 Faglig forankring Teori og empiri om tidlig forebygging og styrking av motstandskraft og mestring. Følelsesfokusert mestring Handlingsfokusert mestring (Lazarus & Folkmans 1984 ) En rekke forskningsstudier som antyder at det er mulig å styrke barn sosiale evner og utvikle deres robusthet/ evne til å klare seg, så fremt det gripes inn tidlig. Programmet har faglig forankring i Lazarus og Folkmans teori om mestring, skilles mellom følelsesfokusert m og problemfokusert. Følelsesfok : det vi gjør for å føle oss bedre, for å regulere den vonde følelsen; gråte, gå en tur, snakke m en venn, høre musikk osv. Problemfokusert : gjør vi noe aktivt for å å bedre situasjonen, prøve å løse konflikten el problemet du står i. Lærer ikke barna at noen løsninger er rette el gale, vi er forskjellige, det som passer for meg , passer ikke for deg. Målet er å hjelpe barna til å vurdere mange ulike måter å takle ulike situasjoner på, og deretter selv vurdere hva som vil skje hvis de takler det på den bestemte måten. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

8 Mestring Det vi gjør for å gjøre en vond situasjon bedre eller for å føle oss bedre Mestringsstrategier skal forbedre situasjonen eller få oss til å føle oss bedre – eller begge deler Ikke skade andre Zippy ; øke mestringsrepertoaret vårt Et av de viktigste prinsipper i Z : Lytte til b, være avventende, la b komme til med sine forslag, ikke tre ferdige løsninger over hode på dem. Men følge b på veien mot en løsning; hva tror du skjer da, til b kommer sin løsning Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

9 Forts. Faglig forankring
Sosial støtte (Cohen&Wills) Det er viktig å ha et variert og rikt repertoar av mestringsstrategier, og dessuten en evne til å bruke dem fleksibelt (Taylor 1991) Få og manglende evne til fleksibel og variert bruk av mestringsstrategier øker risikoen for psykiske problemer (Neuringer 1964; Orbach et al 1987). Ystgaard,2002 Hovedvekten legges på innlæring av mestringsstrategier som inkluderer barnas evne til å hjelpe og støtte andre. Hvor godt vi mestrer et problem,er ofte avhengig av i hvilken grad vi får støtte av andre. Opplegget er basert på en tro at dersom barn i tidlig alder utvikler et bredt utvalg ferdigheter til bruk i ulike situasjoner, så vil de Fortsette med å bruke disse ferdighetene gjennom hele livet Etter hvert bli bedre i stand til å mestre problemer som kan oppstå i ungdomstid og voksenliv. Progammet er med på å forebygge psykiske problemer. Kinesiske tegnet for krise : fare eller mulighet. I en krise har du mulighet til å vokse, men det er en fare for at du blir stående fast og får psykiske problemer. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

10 Pedagogiske prinsipper
Legges vekt på betydningen av overføring av læring, ved gjentakelse av læringserfaringer i stadig nye situasjoner, både i prosjekttimene og skolehverdagen for øvrig. Samspill og dialog og barna stimuleres til å dele opplevelser og erfaringer Lærerne er flinke til å overføre det til situasjoner som skjer i hverdagen, hva sier Zippy om dette? Elevene er også ivrige og rekker opp hendene og vil fortelle noe lignende de har opplevd, de kjenner seg igjen i disse historiene. Barn trenger mulighet til å lære hvordan de følelsemessig kan mestre ulike situasjoner. Ved å høre hvordan personene i fortellingen handler på ulike måter , og ved selv å prøve det ut i rollespill og andre aktiviteter, vil barna bli bedre skikket til til å velge effektive mestringsstategier Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

11 Prinsipper i Zippys venner
Programmet gjennomføres i sin helhet Positive ferdigheter forsterkes Det finnes ikke riktige eller gale løsninger-bare mer eller mindre nyttige Fokuser på løsningen - ikke personen Barn trenger repetisjon og kontinuitet for å lære godt

12 Prinsipper forts Barna praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger
Barna deltar og involveres Barna lærer av hverandre Barna støtter og hjelper hverandre i stedet for å konkurrere Barna evaluerer sin egen mestring Lærerne lytter aktivt til barna

13 GIR BARNA SPRÅK FOR FØLELSER
”Jeg opplever ofte at større elever oppsøker meg som helsesøster med noe på hjertet – uten at de klarer å sette ord på det. Først når jeg gir dem alternativer, nikker de bekreftende på det som treffer. Det handler ofte om vonde følelser i forbindelse med skilsmisser, som savn og skyldfølelse. Et opplegg som Zippys venner trener elevene til å sette ord på det de føler. Det gjør det lettere for dem å håndtere følelsene, og lettere for oss å hjelpe dem som eventuelt trenger det ”. Kjenner dere sikkert igjen. Vond klump i magen. Hvis eleven er i en krise el vanskelig livssituasjon , er han ofte i et følelsesmessig kaos, vanskelig både å sortere / håndtere de vonde følelsene. De har et mye bedre utgangspunkt til å komme seg gjennom krisen hvis de fra før er vant med å sette ord på følelsene sine Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

14 Evaluering av Zippys venner
Brian L. Mishara Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia, University of Quebec at Montreal Mette Ystgaard Senter for selvmordsforskning og - forebygging Universitetet i Oslo Gjennomførte en grundig evaluering av programmet, ingen andre program av denne type som er blitt så grundig evaluert som Zippy. Foretok først en pilottest i Danmark m evaluering , som ga resultater på sosiale ferdigheter, ikke så mye på mestring Programmet revidert, la en 1 ny historie + mer vekt på mestring . Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

15 Kartlegge gjennomføringen
Evaluerings-design Kartlegge gjennomføringen POST-TEST Lærer- observasjoner av barna Intervju av barna PRE-TEST Lærer- observasjoner av barna Intervju av barna Eksperiment gr. Progr kjørt i DK og Litauen. Ekpr gr fikk programmet, kontrollgr var ikke med på Zippy Kontroll gr. (Mishara & Ystgaard 2001)

16 Sammenligningen viste at
Elevene som deltok i programmet viste tydelig bedring i sosiale ferdigheter i forhold til samarbeid, positiv selvhevdelse selvkontroll evne til innlevelse i andres situasjon Samarbeid: hjelpe andre, dele m andre Selvhevdelse : be om hjelp , si fra hva en mener Selvkontroll: vente på tur , reagere hensikstmessig hvis en blir ertet Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

17 Mestring og endringer i enkelte items
LITAUEN Øking i: Sa jeg var lei meg eller fortalte sannheten Snakket med en venn Tenkte meg om Prøvde å slappe av Minking i Ble sinna DANMARK Øking i Sa jeg var lei meg eller fortalte sannheten Snakket med en venn Tenkte meg om Gjorde noe med det Minking i Bet negler Hylte eller skrek Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

18 EVALUERINGEN Barna som deltok i programmet hadde bedre mestringsstrategier enn barn som ikke deltok i programmet også ett år etter gjennomføring Når barn opplever mestring, vil det styrke deres selvtillit , tro på egen evner og generelle trivsel, De kommer inn i gode sirkler Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

19 Norsk evaluering av Zippys venner
Samarbeid med r-bup øst-sør v/Mette Ystgaard Starter skoleåret 2007/2008 Skoler i Trondheim, Bodø og Østfold Ca 750 elever i intervensjonsgruppen, 750 i kontrollgr Sh dir midler

20 Evaluering av Zippys venner i Norge Problemstillinger
Blir programmet gjennomført som planlagt? Har programmet innvirkning på elevenes sosiale kompetanse, mestring, sosial støtte og psykiske vansker? Har programmet ulik innvirkning på grupper av elever? Har programmet innvirkning på det sosiale klimaet i klassen? Varer effektene over tid? Følge elevene over 4 år, samle data fra barn, lærere og foreldre Blir barna bedre til å takle hverdagsproblemer, samarbeide, hjelpe hverandre og å søke hjelp når de trenger det ? Vil se om programmet gir de samme resultatene i Norge.

21 Spredning av programmet
26 skoler 2005/2006. 54 skoler Ca.170 skoler 2007/2008 Innsatsfylker 2007: Vest Agder Sør Trøndelag Nordland Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

22 Psykisk helse i skolen Nasjonal satsning
Sosial-og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, frivillige organisasjoner Sekretariat i Stavanger Innlemmet i satsingen Phis fra jan 2007, er nå 6 skoleprogram som tilbys , 2 for grunnskole og 4 fpr videregående skole Sosial og helsedirektoratet ledet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet arbeidet videre og samlet fem, som nå er blitt seks, programmer til de forskjellige organisasjonene i en felles skolepakke – og dermed oppsto Psykisk Helse i Skolen i 2004 Frivillige organisasjoner innenfor feltet psykisk helse Satsingsfylker : Vestagder, Østfold,S Trøndelag og Nordland Bistår med informasjon, materiell og koordinering av skoleprogrammene Fylkesmannen har som oppgave å informere om programmene, legge til rette for opplæring og bidra til at de blir tatt i bruk.

23 Forebyggende innsatser i skolen
Forskergruppe - Shdir, Utdanningsdirektoratet 3 kategorier Program med dokumenterte resultater Program med god sannsynlighet for resultater Program med lav sannsynlighet for resultater Thomas Nordahl i spissen, kom ut okt 2006

24 Forebyggende innsatser i skolen
KRITERIER FOR VURDERING AV PROGRAMMENE Det kunnskapsmessige grunnlaget(teoretisk / empirisk) Implementeringsstrategiene Evalueringsresultatene Zippy ble vurdert å tilhøre beste kategori program og blant programmer som anbefales skolene m en anbefaling om evaluering i Norge

25 Organisering

26 Overføring? Mor til elev i Zippy-gruppe
Søsteren skjelte henne ut, men i stedet for å svare med samme mynt sa hun ”jeg får vondt i hjertet mitt når du sier det til meg” Mor til elev i Zippy-gruppe Denne jenta hadde lært en ny strategi, å sette ord på følelsene sine i stedet for å slå Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn


Laste ned ppt "ZIPPYS VENNER Opplæringsprogram for barn mellom 6-8 år. Fokus mestring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google