Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Iska warran Tôi muốn học Na Uy Unë dua të mësuar norvegjeze Θέλω να μάθω νορβηγική میں نارویجن سیکھنے کے لئے چاہتے ہیں ผมต้องการที่จะเรียนรู้ภาษานอร์เวย์

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Iska warran Tôi muốn học Na Uy Unë dua të mësuar norvegjeze Θέλω να μάθω νορβηγική میں نارویجن سیکھنے کے لئے چاہتے ہیں ผมต้องการที่จะเรียนรู้ภาษานอร์เวย์"— Utskrift av presentasjonen:

1 Iska warran Tôi muốn học Na Uy Unë dua të mësuar norvegjeze Θέλω να μάθω νορβηγική میں نارویجن سیکھنے کے لئے چاہتے ہیں ผมต้องการที่จะเรียนรู้ภาษานอร์เวย์ Waxan rabaa inaan barto Norwegian Saya mahu belajar Norway Aš noriu išmokti Norwegian 我想学挪威语 أريد أن تعلم اللغة النرويجية Ben Norveççe öğrenmek istiyorum Chcę się uczyć norweskiego

2 Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik Fokusskole NAFO - 11 % min
Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik Fokusskole NAFO - 11 % min.språklige elever Gode erfaringer, systemer og tips som virker HO Elevtall pr. i dag: VG1: VG2BU: 32 VG2HE: 19

3 Ferdig 2009 ca.1630 elever 300 ansatte i 13-14
Kombinasjonsklassen 1KK Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg-og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Avbrudd totalt : 2.4%, min.spr.elever 1.7%

4 Inneværende skoleår, noen tall:
186 minoritetsspråklige elever (24 av disse i kombinasjonsklassen) – ca. 11% Elevene har 38 ulike morsmål! De største gruppene er arabisk, somali, kurdisk, albansk, vietnamesisk, polsk, dari Avbrudd totalt : 3.6 % Avbrudd min.spr.elever 2010/2011: 6.0 % Avbrudd totalt : 2.9% Avbrudd min.spr.elever 2011/2012: 4.5 % Avbrudd totalt : 2.4% Avbrudd min.spr.elever 2011/2012: 1.7 % Elevene har i hovedsak gode resultater. Det er kjente grunner til alle avbrudd

5 Elevtjenesten Bilde fra Elevtjenesten

6 Elevtjenesten 2 helsesøstre daglig. Også helsestasjon for ungdom - kommunal tjeneste for ungdom mellom år med helsesøster, lege og jordmor to ettermiddager i uka. Psykolog hver mandag. 2.5 miljøarbeidere, en er minoritetsspråklig - lavterskeltilbud i grønne jakker +0.5 stilling miljøterapeut psykisk helse og nettmobbing (§9a) 6 rådgivere inkludert avdelingsleder i fulle stillinger Karriereveiledning, sos.ped., spes.ped. – helhetlig ansvar på våre avdelinger Tilleggsfunksjoner: Koordinator for minoritetsspråklige elever, for det spesialpedagogiske, for Kartleggeren, prosjekt «Tett på», NyGiv, utvekslingselever, UYO (utdanning- og yrkesveiledning) 3 fra pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) 4 d/u - en er psykolog

7 ”Tett - på” tiltak

8 Systemarbeid 5 tiltaksområder
Tiltaksområde 1: Identifisere, kartlegge og følge opp elever for å gi best mulig grunnlag for læring, slik at de består og fullfører opplæringen. Tiltaksområde 2: Tilpasset opplæring, arbeidsmåter og pedagogisk tilnærming, herunder yrkesretting og relevans i fellesfagene. Tiltaksområde 3: Bedre læringsmiljø (bl.a.§9a) Tiltaksområde 4: Særskilte støttetiltak og intensivkurs som øker elevenes kompetanse og ferdigheter i aktuelle fag, samt motiverer for videre innsats Tiltaksområde 5: Minoritetsspråklige elever

9 Tiltaksområde 1: Identifisere, kartlegge og følge opp elever for å gi best mulig grunnlag for læring, slik at de består og fullfører opplæringen. Valg av rett kurs gjennom "Rett kursvalg" for alle i 9. og 10.klasse - høst. Overgangsmøter fra 10.kl. til vg1, med rådgivere og PPT kommunalt og fylkeskommunalt i jan., vurderer om elever skal søke spes.uv./ tilrettelegging. Ved behov realitetsorienterings- og tilretteleggingsmøter sammen med rådgiver fra avgiverskole og THVS, lærer, foresatte og PPT i forbindelse med innsøking. Møter med alle grunnkompetanseelever, fortrinnssøkere og spes.uv.søkere. Foreldrekurs min.spr.elever Ny info mellom rådgiverne rett før skolestart. Miljøarbeiderne ved THVS besøker ungdomsskolene. Elever i 10-klasse tilbys forkurs i matematikk i 2-3 dager før skolestart (m.mat) Rådgiver gir lærerne oversikt over alle som har sendt meldingsskjema A-I og andre opplysninger i pl.l.dagene før skolestart. Kontaktlærer lager klasseperm der all informasjon om elev og foreldresamarbeid dokumenteres. Lagring i 360 Min. språkkoordinator identifiserer alle med annet morsmål og gir informasjon om antall, språk, tilretteleggingstilbud og rutiner til alle ansatte aug. Informasjon til minoritetsspråklige foresatte på hjemmesida (foreløpig 6 språk). Kurs for kontaktlærere – årshjulet og klasseledelse. FØR OPPSTART:

10 Tiltaksområde 1 forts. Oppstartsamtaler i vg1 ved kontaktlærer 1.skoleuke. Telefon til alle foresatte etter samtalen. Oversikt over elever med nye behov deles med rådgiver og det innkalles til nye samtaler. Rådgiver og foresatte er med på samtaler med Ny GIV elever. Vg1: Felles foreldremøte for alle, for avdelingen og for hver klasse samme kveld i første, eller senest andre skoleuke. Rådgiverne deltar på avdelingen. I løpet av 2.skoleuke kaller rådgiver inn kontaktlærer til en samtale om helhetlige elevobservasjoner og frafallsforebygging. Miljøterapeut ved behov. Samtaler med alle min.språkelever i vg1 ved skolestart ved min.språkkoordinator. Tilbud om tilrettelegging og særskilt språkopplæring. Kartlegging av alle vg1 elever i norsk, engelsk og matematikk og vg3 påbygg i norsk og matematikk fra uke 35. ”Utvidet klasselærerråd” i uke 38-39, der avdelingsleder, alle klassens lærere, rådgiver, miljøterapeut, miljøarbeider og PPT deltar. Resultatene fra kartlegginga legges fram i samarbeid mellom faglærer og rådgiver. All relevant informasjon om enkeltelever deles. Tiltak iverksettes. Ny runde etter termin 1. Fokus på elever med IV, 1 (kalles inn med foresatte) og 2. ETTER OPPSTART:

11 Tiltaksområde 5: Minoritetsspråklige elever

12 TILTAK - tiltaksområde 5
Samarbeid med kommunen (Rådgiverforum og Larvik Læringssenter) En samlet elevtjeneste med miljøarbeidere, en er trespråklig kurder - et «lavterskeltilbud» i grønne jakker. Alle ett sted, kort vei og synergieffekt Min.spr.koordinator organiserer, informerer, er støttespiller og lynavleder for elever og ansatte ved behov. Holdningsskaping. Tilretteleggingstiltak Kombinasjonsklasse for minoritetsspråklige elever - et samarbeidsprosjekt mellom kommune og fylkeskommune Foreldrekurs Tospråklig fagopplæring – foreløpig kun i arabisk og somali Leksehjelp for alle Informasjon til min.språklige foresatte på hjemmesida på seks språk

13 Kombinasjonsklassen 1KK
Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl videregående skole og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Oppstart i 2007 Oppdrag: Få til noe som virker! Tenking i forkant av samarbeidet: Elevene må ha mer norskopplæring, begrepstrening og grunnskoleopplæring før VG1, samt integrering i jevnaldergruppen Fylkeskommunen gir ikke norskopplæring og grunnskoleopplæring – her har kommunen kompetanse og erfaring Målet er at alle står best mulig rustet i forkant av at de tar ut sin rett til videregående opplæring Årets kull: Foreløpig 24 elever mellom 16 – 20 år. Løpende inntak. Fra: Afghanistan, Polen, Litauen, Estland, Somalia, Etiopia, Eritrea, Brasil, Kenya, Filippinene, Syria, Thailand De fleste av årets kull har grunnskoleopplæring fra hjemlandet Noen er helt uten skolegang før de kom til Norge. Alle har kort botid i Norge (0 til 3-4 år)

14 Hospitering: Elever i kombinasjonsklassen kan ta fag i VG1
Hospitering: Elever i kombinasjonsklassen kan ta fag i VG1. Oftest matematikk og engelsk. Elever i VG1 kan ta deler av opplæringen sin i kombinasjonsklassen Oftest norsk og engelsk. Opplæringen: Elevene får grunnskoleopplæring i 6 fag Grunnleggende norskopplæring (GNO), matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving - totalt 30 timer i uka. Begrepstrening i alle fag Nivådeling - 2 grupper Måles etter 10. trinn i kunnskapsløftet Lærerne har lang erfaring med norskopplæring og begrepsopplæring Lærere fra Larvik Læringssenter og THVS Erfaringer: Elevene i kombinasjonsklassen opplever: Mestring - Integrering - Sosialisering - Høyt læringstrykk Velger oftere riktig studieprogram da de får mer kunnskap om de ulike mulighetene. Elever som har gått 1 eller 2 år i kombinasjonsklassen får jevnt over bedre resultater i videregående opplæring

15 Foreldrekurs Samarbeid - siste del av en kursrekke i kommunen
Alle foresatte på 9.og 10.trinn med elevene møter på THVS i desember – 3 timer Tolkebord (9 sist) Kaffe, brus, frukt og kaker ”Sosial happening” OM: Overgang til videregående skole Informasjon om videregående opplæring Kombinasjonsklassen Tid til spørsmål viktig. Realitetsorientering. Tidl. elever delta Gruppeoppgaver Avslutning og kort evaluering av kurset Omvisning på skolen

16 Leksehjelp En dag i uka kl (bibliotek og helsestasjon også åpent da) Samarbeid med Larvik kommune (læringssenter og barnevern) og prosjektmidler fra fylket Høyt kvalifiserte og egnede lærere Tospråklige faglærere arabisk, persisk, pashto, dari, somali Miljø med sterke og svake elever Miljøarbeider er prosjektleder: En som drar det, registrerer, evaluerer, samarbeider med lærerne Antall: på det meste over 120, oftest ca i snitt Matservering og (laget av RM-avdelingen) Krav om leksehjelpsdeltakelse før utdeling av støttetimer til elever uten enkeltvedtak «Høydeopphold» i fremmedspråk, matematikk - og støtteundervisning før nye eksamener

17 Realitetsorientering: På foreldrekurs, i elevsamtaler, i det daglige, på konferansetimer, når faglærere melder bekymring. Etter 1.termin. Drømmeknuser Oppmuntrer Motivator Støtteperson Alltid tolker ved behov - om bruk av tolk Minoritetsspråklig miljøarbeider (kurdisk/arabisk/norsk) Min.språkkoordinator har kartleggingssamtaler med alle min.spr.elever VG Tilbud om tilrettelegging og særskilt språkopplæring: Grunnleggende norskopplæring (GNO) - ekstratilbud Tospråklig fagopplæring i arabisk og somali, flere språk kommer Morsmålsopplæring før eksamen – kun i enkelte språk Enkeltvedtak – Reservasjonsskjema Eksamen i NOA (norsk som andrespråk) VG3 ST/SF og VG2YF Kan velge ekstra norsk/engelsk som programfag på VG2 og VG3 ST/SF Flere tiltak

18 Morsmålseksamen skr. og muntl. Alternativ til 2
Morsmålseksamen skr.og muntl. Alternativ til 2.fremmedspråk og/eller fordypning Nivå 2 gir 0.5 poeng, nivå 3 gir 1 poeng (maks 4 tilleggspoeng). Følgende morsmål tilbys pr. høst 2013: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk, koreansk, kurdisk (kun sorani), latvisk, nederlandsk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, samisk, lulesamisk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu, vietnamesisk. Dersom det til udir kommer mange krav om andre språk, eller kompetanse nok i språk det tidligere er gitt mulighet innenfor, vil dette revurderes.

19 Tiltak forts. Allmennpedagogiske tilretteleggingstiltak:
Kontaktlærerressurs 6% Bruk av fleksibel tolærerressurs Assistent i klassen Forlenget tid ved tentamen, eksamen og prøver over 2 økter eller mer Opplesning av oppgaven med forklaring av oppgaveteksten «Høydeopphold» i fag og «intensivkurs» før ny eksamen – pott i ET Støtteundervisning ved behov – leksehjelp først! Toårig VG1 "Jakten på toeren" - grunnleggende undervisning i deler av læreplanmål i et fag, slik at de har mulighet for å bestå i faget. Miljøarbeiderne har tett kontakt med krøv.lærerne og er til stede i Arena. Miljøterapeut har også avtale om vekking/ringing til enkeltelever som ikke møter på skolen. ”Sy puter..”? Reservasjonsskjema

20 Tiltak forts. Gode rammer for kursing dersom lærere kommer med konkrete ønsker Veiledningssamtaler mellom kontaktlærer/rådgiver/faglærer, elev og evt. foresatte etter 1. termin ved 1 eller IV. «Lesekurs» - eleven får grunnleggende opplæring i lesing og skriving. Parallellegging av fag for å kunne differensiere. Leseprosjekt på vg1 yrkesfag. Alle elevene leser 1 time på begynnelsen av hver dag i 6 uker. Ettertestes med Kartleggeren og Ordkjedetesten. "Forum for elevassistenter" - elevassistentene møtes for å drøfte felles problematikk og få veiledning. Bl.a. kursing om flerkulturelle. "Tverrfaglig team" - rådgivere, miljøarbeidere, PPT, helsesøstre, barnevern, politi, rusteam, lege og andre drøfter felles problemstillinger.

21 HO Organisering, tiltak og tips fra lærere:

22 Elever på HO inneværende skoleår:
VG1 80 elever, 12 min.spr. (Filippinene, Kongo, Kurdistan, Libanon, Tsjetsjenia, Polen, Somalia, Afghanistan, Syria, Irak) VG2 HE 19 elever, 4 min.spr. (Uganda, Somalia, Kurdistan, Filippinene) VG2 BU 34 elever, 2 min.spr. (Tyrkia, Kurdistan) PTF både i VG1 og i VG2 – mest praksis. Svært viktig for språkinnlæring, for den praktiske eksamen på VG2 og læreplass! Praksisveileder ute må ha god informasjon fra lærer. Lærer veileder på kultur. Assistent med i praksis ved behov i oppstart (språkhjelp) – lærer veileder Veiledning: Systemene i ET ligger i bunnen. Rådgiver er med i teamets planlegging, tett på elever og lærere gjennom året, setter klasser og plukker lærer i sm. med avd.leder Innsøkt til VG1 neste skoleår: 63 elever VG1 og 64 elever VG2 (32 HE 32 BU)

23 HO: Organisering og ressurser: 16 elever i klassene, elevassistent i klasser og for enkeltelever ved behov Tospråklærere: Samler min.spr.elever med like språk i en klasse for å få best utbytte av tospråklærer Elever med lav inntakssum eller andre utfordringer som skaper behov samles i en klasse med elevassistent. Tilbys før skolestart Metodikk for elever med utfordringer (klasse med assistent): Lærerne ”håndplukket” – og ønsker å jobbe med gruppa Mål for elevene: Oppleve mestring. Starter der den enkelte er Langsom progresjon, går videre når alle er med. All undervisning lagt opp slik at selvtillit og trygghet kan motivere til mestring – god sirkel Kravene økes ut fra elevenes faglige vekst og modning Større prosjekter: ”Livsglede for eldre i VG1” ”Leseglede i VG1” ”Internasjonal dag i VG1” ”Praksis i Spania i VG2 HE” ”Studietur Spania i VG2 HE” BILDER

24 Tips/utsagn fra lærere:
må sette meg litt inn i landet eleven kommer fra – skape referanse og vise interesse. Det øker læring! skape god relasjon - vise at du ønsker at de skal lykkes (viktig for alle) skape trygghet for å spørre oppstartsamtale for å kartlegge behov for hjelp, støtte, ønske om spesielle undervisningsmetoder. Bruke ekstra god tid på enkelteleven i starten! telefon til foresatte ved oppstart - skape kontakt. Samarbeide med foresatte tett dialog med tospråklærere viktig bruke enkelt språk konkrete oppgaver - være tett på i oppstart av oppg., så jeg vet at de skjønner

25 Tips/utsagn fra lærere:
gi dem (alle elevene ) min å lese på skolen før en prøve, mulighet da til å få ting de ikke har skjønt forklart (evt. om igjen)  være romslig i å forstå det de skriver om du skjønner det de mener er riktig (innholdet) i programfag oppfordre til bruk av ordbok!! oppfordre til å gå på leksehjelp alltid huske tolk (bestille via koordinator) legger alle oppgaver og PP’er på It’s Learning, slik at de finner ting som er gjennom gått der viktig med ryddige systemer på It’s slik at de finner lett fram. Også lurt med tanke på samarbeidet med tospråklærer

26 Tips/utsagn fra lærere:
mulighet for skriftlig/muntlig på prøver mye praksis og er tett på der! viktig med samtale og å trøste når resultatene ikke blir som forventet. De må ikke tro de er «dumme», men innse at språket er et ”foreløpig hinder” og at de må bruke mer tid Ikke være for ”snill” med vurdering, vil gå ut over eleven senere realitetsorientere - de må kanskje bruke lengre tid for å nå målet. Mange ganger har de urealistiske mål etter kort tid i landet. Ikke alltid de selv vet hva de trenger mest trening i - og tror de gjør større framskritt enn i realiteten jobbe bevisst med refleksjon, mange fra ikke EU-land lite vant til dette i skolen se det positive i elevene og ta fram deres merkompetanse (kultur og språk etc.) når mulighet!

27 Tips/utsagn fra lærere:
Viktig å samarbeide, være støttende overfor hverandre i «lærerteam», enige om retningslinjer, metodikk, litteratur, etc. Faste møter, inn fler aktører ved behov – kursing også viktig. Alle må bli sett! Kontakt min.spr.koordinator ved behov (eks. for mer realitetsorientering og andre alternative tilbud, samt for gjensidig info/overlapping, i utfordrende situasjoner, mm) Være tålmodig, gi forutsigbarhet Jobbe med det som hindrer læring (traumer, boforhold, lærevansker, atferd, mm.), samarbeide med og viderehenvise ved behov (rådgiver, miljøarbeider, helsesøster, DPS, BUP…) Elevene bør lage ”begrepsbok” og få opplæring i bruk av ordbøker Smartbok (programfagsbøker) skal prøves ut. Lærebøkene kan oversettes til seks ulike språk

28 Tips/utsagn fra lærere:
Tett på enkelteleven Jevnlig og konkret både realitetsorientering og oppmuntring! Elevene har mye å lære av hverandre (ulik bakgrunn!) - kan dra hverandre positivt! Flerkulturelle elevener er også svært forskjellige og har forskjellige behov for tilrettelegging akkurat som norske elever - og det er det viktig at vi gir dem For å lykkes med alt dette trenger vi å samarbeide i teamet og få hjelp når vi har behov NB: Når en har gjort alt en kan, elevene har fått alle tilretteleggingstilbud og språk- og nivådifferensiering, men en ikke ser resultater kan en spørre seg om -fravær, gjøres lekser, etc? -behov for testing/utredning? -trenger han/hun mer tid/andre tiltak (vg1 over to år e.l.) Hvis de ikke vil: Ikke en ”menneskerett” å bestå. Ikke gi for gode karakterer for å være snill, det straffer seg i neste runde – for eleven!

29 Suksessfaktorer hos oss
Gode rutiner, systemtenkning og «Tett på» i hele organisasjonen Mange dedikerte, dyktige og interesserte lærere – og elever! Langvarig og tett samarbeid med kommunen ved Larvik og Lardal rådgiverforum og Larvik Læringssenter Foreldrekurs og realitetsorientering Kombinasjonsklasse for minoritetsspråklige elever Minoritetsspråkkoordinator Tospråklærere og miljøarbeider Er rollemodeller, bygger ned fordommer - Brukes også i kulturformidling og informasjonsarbeid Leksehjelp for alle - godt kvalifiserte lærere og tospråklige lærere i arabisk, somali, kurdisk, dari, pashto, persisk

30 Eleveksempler – de gode eksemplene – elevene viktige i informasjonsarbeidet


Laste ned ppt "Iska warran Tôi muốn học Na Uy Unë dua të mësuar norvegjeze Θέλω να μάθω νορβηγική میں نارویجن سیکھنے کے لئے چاہتے ہیں ผมต้องการที่จะเรียนรู้ภาษานอร์เวย์"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google