Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tolking fra et brukerperspektiv og HLF sitt perspektiv Av Espen Lahnstein Interesse Politisk Rådgiver i HLF Universitetet i Oslo 1.september 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tolking fra et brukerperspektiv og HLF sitt perspektiv Av Espen Lahnstein Interesse Politisk Rådgiver i HLF Universitetet i Oslo 1.september 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tolking fra et brukerperspektiv og HLF sitt perspektiv Av Espen Lahnstein Interesse Politisk Rådgiver i HLF Universitetet i Oslo 1.september 2009

2 Dagens foredrag:  Presentasjon av HLF  Om målgruppen i denne sammenheng:  Døvblitte  Sterkt tunghørtblitte  CI opererte voksne.  Ci opererte barn

3 Dagens foredrag  Redegjørelse for status på skrivetolkingsfeltet i dag  Redegjørelse for HLFs politikk. Spesielt på feltet skrivetolking, men også ift teksting TV/Kino og ift CI  Oppsummere

4 (Hørselshemmedes Landsforbund ): • HLF er en interessepolitisk organisasjon for landets 600 000 hørselshemmede! • Ivaretar og kjemper brukernes sak! • Jobber interessepolitisk for at hørselshemmede skal ha full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger Om HLF

5 HLFs visjon er:  HLF skal gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede.  Dette skal vi oppnå ved å bli en toneangivende aktør i Norge på rehabilitering.  HLF skal jobbe for at hørselshemmede får et individuelt tilpasset rehabiliteringstilbud etter sitt behov, uavhengig av diagnose og bosted.  Vi skal stå i front i den interessepolitiske kampen og ha et aktivt likemannsarbeid.  I tillegg skal vi i samhandling med det offentlige utvikle et eget rehabiliteringssenter på HLF Briskeby skole og kompetansesenter AS.

6 Om HLF fortsetter • Norges største og hurtigst voksende interesseorganisasjon med over 55 000 medlemmer: • Vi har 19 fylkeslag • Vi har 207 lokallag • Vi har fylkeskontaker for ménière og tinnitus i alle fylker. • Hørselshjelperordning utbredt i hele landet.

7 Om HLF (fortsetter): • HLFs tre virksomhetsområder: - Interessepolitikk - Likemannsarbeid - Organisasjonsutvikling

8 Hvem organiserer vi?  Tunghørte og høreapparatbrukere  Døvblitte/sterkt tunghørtblitte  Tinnitusrammede  Ménièrerammede  Voksne CI-opererte  Foreldre til CI-opererte barn  Foreldre til hørselshemmede barn  HLFU: Egen org. for de mellom 16-30 år

9 Om Døvblitte/Sterkt tunghørtblitte  Er mennesker som har mistet mye eller all hørsel i løpet av livet, men etter at de har lært talespråk.  Det er 8000 voksne døvblitte/sterkt tunghørtblitte på landsbasis.  Stadig flere i yrkesaktiv alder.

10 CI opererte voksne • Det skal i år opereres 200 personer for CI i Norge. • Disse opereres ved: Haukeland, Rikshospitalet og St. Olav. • En er kun rettighetspasient på ensidig CI. • Det er lang ventetid. • Ingen systematisert opplæring av bruk av CI.

11 • Alle barn blir nå screenet ved fødsel. • De blir operert med CI i løpet av de første leve månedene på begge ører • Nylig ble en veileder for språkopplæring ferdigstilt. CI opererte barn

12 Skrivetolking i dag: • Lov om folketrygd (§10-7): Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. • I Revidert Nasjonalbudsjett 2002 ble taket på tolketimer til dagliglivets tolking opphevet. • Tilgjengligheten til skrivetolker er meget lav, til tross for økende etterspørsel.

13 Hva betyr dette for landets skrivetolkbrukere?  Skrivetolking er en fabelaktig hjelp, men mangelen på skrivetolker gjør at:  Døvblitte/Sthb får problemer i arbeidslivet  Db/Sthb blir utestengt fra samfunnslivet  Blir utestengt fra private anledninger, selskap, bryllup, begravelser som man svært gjerne skulle fått med seg  Med andre ord: man blir utestengt fra det som gir livet mening!

14 Brukernes behov er alltid utgangspunktet for HLFs politikk!  HLFs Handlingsprogram for perioden 2009-20012:  Det skal være tilstrekkelig antall skrivetolker og god kvalitet på tolkingen, slik at tunghørte og døvblitte inkluderes i alle livets sammenhenger.

15 Begrunnelse: Tilgjengelighet til tolk er det viktigste rehabiliteringstiltaket for sterkt tunghørte og døvblitte. Det er i dag for få skrivetolker som igjen fører til utestengelse fra arbeidsliv og sosialt liv for de som er avhengig av tolk. Ansvarsfordeling:  HLF sentralt skal jobbe for at myndighetene utdanner nok skrivetolker og at det er tilstrekkelig antall stillinger til å dekke behovet.  HLFs fylkes- og lokallag skal synliggjøre behovet for skrivetolker, informere om ordningen og benytte skrivetolker i lagenes virksomhet.

16 Brukernes behov er alltid utgangspunktet for HLFs politikk? • HLF skal jobbe for at myndighetene oppretter et nasjonalt kompetansesenter for CI-opererte barn på Rikshospitalet. • Begrunnelse: Et nasjonalt senter der fagkompetansen er samlet, er nødvendig for å gi barn og unge god tale- og lyttetreningstilbud samt god oppfølging. Dette ivaretas best ved Rikshospitalet, som har et samlet fagmiljø med høy kompetanse.

17 Brukernes behov er alltid utgangspunktet for HLFs politikk? • Alle TV-programmer, både forhåndsproduserte og direktesendte, skal tekstes for hørselshemmede. • Alle norske kinofilmer skal være tekstet slik at hørselshemmede også kan få tilgang til denne delen av norsk kultur.

18 Brukernes behov er alltid utgangspunktet for HLFs politikk? • HLFs Handlingsprogram for perioden 2009-20012: CI opererte voksne: • Alle som har behov for det skal få innoperert Cochlea implantat, og ved behov på begge ører. Det skal være en maks ventetid på 6 måneder for operasjon. Etter operasjon skal det gis et tilfredsstillende opplærings- og rehabiliteringstilbud.

19 Hva gjør HLF for å nå sine målsettinger? • Jobber interessepolitisk på flere arenaer: • Deltok i referansegruppen for tolkeutredningen i 2008 • Jobber opp mot Stortinget og regjering: 2009 • Møte ned statssekretær Laila Gustavsen AID • Skriftlig spørsmål til statsråden. • Møte med regjeringsfraksjonen i stortinget. • Er representert i Rikstrygdeverkets referansegruppe for tolketjenesten • Er representert i flere arbeidsgrupper sentralt i rikstrygdeverket. • Møte med NAV hjelpemidler og tilrettelegging

20 Hva gjør HLF for å nå sine målsetninger? (fortsetter)  Jobber interessepolitisk på flere arenaer:  Gir høringsuttalelser når vi blir bedt om det, eks: Høringsuttalelse på bakgrunn av ”Utkast til strategisk plan 2006-2010, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, HiST”  Jobber aktivt i flere fylkeslag og lokallag opp mot lokale aktører (hj.middelsentraler, opplysningsarbeid etc)  Foreleser, bl.a for studenter (som her i dag  )

21 Skriftlig spørsmål • Spørsmål • Jørund Rytman (FrP): Hvilke av de 25 konkrete anbefalingene tolkeutredningen 2008 (en utredning som Regjeringen selv har bestilt), kommer statsråden til å følge opp? • Begrunnelse • Arbeids - og inkluderingsdepartementet ga 5. oktober 2007 Arbeids - og velferdsdirektoratet i oppdrag å sette i gang et utredningsarbeid på tolkeområdet. Mandatet var, innen utgangen av mai 2008, å levere en rapport der det gis en samlet og fremtidsrettet oversikt over området tolking og kommunikasjonstjenester med forslag til en helhetlig plan for videreutvikling av tjenestetilbudet. Resultatet er den mest omfattende gjennomgang av tolkeområdet siden tolketjenesten ble etablert. Med smått og stort legger Tolkeutredningen 2008 frem 25 forslag til endringer - i brukerens rettigheter, i tolketilbudet, i organiseringen av tolketjenesten, i tjenestens rammevilkår og i andre forhold. Tolkingens ytterste hensikt er å sikre retten til kommunikasjon og retten til menings - og ytringsfrihet - de mest grunnleggende forutsetninger for menneskelig frihet. Artikkel 19 i menneskerettighetene. De 25 anbefalingene er alle brukerorganisasjoner og fagmiljøene enige i at må gjennomføres. Det må videre påpekes at for mange så er tolkehjelp en nødvendighet for å få utdanne seg og komme i arbeid. Nå i 2009 er det mange tusen som daglig ikke får tolk, selv om de har krav om dette etter LOV OM FOLKETRYGD som gir rett til tolkehjelp. Retten er forankret i Kapittel 10. Ytelser under medisinsk rehabilitering. Retten til tolkehjelp for hørselshemmede omtales i § 10-7 f og retten til tolke - og ledsagerhjelp for døvblinde i § 10-7 g.

22 Oppsummering:  HLF er en interessepolitisk organisasjon for landets hørselshemmede, som ivaretar og kjemper brukernes sak. HLF har mange medlemsgrupper deriblant døvblitte/sterkt tunghørtblitte (8000 på landsbasis)  Brukernes behov er alltid utgangspunktet for HLFs politikk derfor jobber vi blant annet med skrivetolking.

23 Oppsummering (fortsetter):  Skrivetolking er en fantastisk hjelp, men mangelen på skrivetolker gjør livet vanskelig for skrivetolkbrukere.  Dette jobber HLF for å endre på, på mange arenaer og på ulike nivåer : Døvblitte og sterkt tunghørtblittes rett til skrivetolking skal bli en reell rettighet, gjennom å sikre tilstrekkelig antall skrivetolker og god kvalitet på tolkingen.

24 Oppsummering (fortsetter): • Døvblitte/sterkt tunghørtblitte engasjerer seg også i andre problemstillinger, som for eks teksting på TV og kino, og å bedre tilbudet til mennesker med behov for CI. Dette danner blant annet grunnlaget for HLF s arbeid med de samme problemstillingene.

25 Noen spørsmål til dere avslutningsvis:

26 Tusen takk for meg… …og lykke til videre med studiet!


Laste ned ppt "Tolking fra et brukerperspektiv og HLF sitt perspektiv Av Espen Lahnstein Interesse Politisk Rådgiver i HLF Universitetet i Oslo 1.september 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google