Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KULTURUTREDNINGEN 2014 – GJENNOMGANG AV HOVEDMOMENTER KULTURKONFERANSEN 24.-25. APRIL, SAVALEN RANDI LANGØIGJELTEN, FYLKESSJEF KULTUR, BIBLIOTEK OG KOMPETANSE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KULTURUTREDNINGEN 2014 – GJENNOMGANG AV HOVEDMOMENTER KULTURKONFERANSEN 24.-25. APRIL, SAVALEN RANDI LANGØIGJELTEN, FYLKESSJEF KULTUR, BIBLIOTEK OG KOMPETANSE."— Utskrift av presentasjonen:

1 KULTURUTREDNINGEN 2014 – GJENNOMGANG AV HOVEDMOMENTER KULTURKONFERANSEN 24.-25. APRIL, SAVALEN RANDI LANGØIGJELTEN, FYLKESSJEF KULTUR, BIBLIOTEK OG KOMPETANSE

2 -Arbeidet ledet av Anne Enger -Utvalget bredt sammensatt av representanter fra institusjoner, det offentlige, frivillige feltet, festivaler, kulturminnevern, kunstfeltet mm KULTURUTREDNINGEN 2014

3 Mandat -kulturpolitiske mål, virkemidler og tiltak i perioden etter 2005 gjennomgås. -arbeidsformer og innretning av tiltak og virkemidler -effekten av disse på et bredt spekter både i kulturvirksomhet og kulturkonsum, skal vurderes.

4 Mandat forts: •Relevansen av de nasjonale kulturpolitiske målene sett i lys av samfunnsutviklingen •Lokal/regional kontra sentral beslutningsmyndighet, herunder samspillet mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune •Rolle- og funksjonsdeling mellom kunst- og kulturfaglige og politiske beslutningstakere •Forholdet mellom kulturuttrykk med smalt nedslagsfelt og den brede kulturaktiviteten •Kulturpolitikk i en digital tid •Kulturpolitikkens mangfoldsdimensjon •Samspillet mellom kulturpolitikken og andre samfunnsområder, herunder helse og omsorg, utdanning, arbeidsliv, integrering, regional utvikling og næringsliv.

5 Mandat forts. …..kan det i kulturutredningen fremmes forslag om endringer i mål, virkemidler og tiltak. Utgangspunktet for slike endringsforslag er at de skal kunne gjennomføres innenfor gjeldende ressursrammer til kulturformål. Utredningsarbeidet må gjennomføres i åpen dialog med aktørene i kulturfeltet ved blant annet å legge til rette for strukturert erfarings- og meningsutveksling på tvers av kunst- og kulturfaglige disipliner.

6 KULTURUTREDNINGEN Prinsipiell begrunnelse for kulturpolitikken Første gang dette gjøres 1814  Norsk kultur utviklet seg i kontinuerlig samspill med krefter innenfra og utenfra Kulturbegrepet: 1970-tallet: utvidete kulturbegrep

7 Ytringskultur! - Kunstnerisk virksomhet i vid forstand - Kulturarvrelaterte virksomheter - Kulturpolitikken ansvar for å ivareta disse uttrykksformene, institusjonene og arenaene de utspiller seg på!

8 Begrunnelser for kulturpolitikken Infrastruktur for demokrati Viktig å sikre rettferdighet i kulturlivet – kulturelt medlemskap Ansvar for å opprettholde og utvide mangfoldet i kulturlivet

9 Evaluering kulturløftet fra 2005 Fulgt pengene – fra 5 – 10 milliarder (0,80 – 0,96%) Alle har fått mer, men noen mer enn andre.. Bygget kulturell infrastruktur Kulturinstitusjonene – fundament Mangfolds- og inkluderingsutfordringen ikke løst

10 • Kvalitetsmålet… • «Drapet» på New public management…. • Institusjonenes samfunnsoppdrag!

11

12 Evaluering statlig nivå «Vinnere»: • Frivillighet • Scenekunst • Musikk • Museum • Kulturvern «Tapere» • Kunstnerformål • Billedkunst • Kunsthåndverk • Offentlige rom Vekst regionalt!

13 Evaluering kommunalt nivå Vinnere: • Idrett/idrettsanlegg • Festivaler/ begivenheter • Kulturhus Tapere: Kulturell grunnmur: • Kulturskoler • Bibliotek • Fritidsklubber • Det frivillige kulturlivet

14 Fylkeskommunen…? «Det er i liten grad etablert systematisk samhandling mellom fylkeskommuner og kommunene om utvikling på kulturfeltet, og det foregår lite utviklingsarbeid på dette området». Fylkeskommune Kulturdepartement

15 Hva så? -Strategi for en bærekraftig kulturpolitikk! - Fra infrastruktur til innhold! - Økt produksjon av kunst og kultur - Økt fokus på aktiviteter som kommer publikum til gode - Forsterket vektlegging av kunstnerisk og faglig kvalitet - Lokalt løft !

16 Et lokalt løft – styrk den kulturelle grunnmuren Vurdere øremerking av statlige midler til et lokalt kulturløft i en tidsavgrenset periode LIVET LEVES LOKALT

17 Styrk kulturloven Kulturloven utstyres med bestemmelser som gjør den til et aktivt verktøy, som gir kommuner og fylkeskommuner ansvar for å utvikle planstrategier på kulturområdet Plan- og bygningsloven…

18 Den kulturelle skolesekken •Det nasjonale sekretariatet for DKS bør styrkes, enten ved en styrking av det eksisterende sekretariatet i Norsk kulturråd eller ved en fusjonering med Norsk kulturskoleråd og UKM.

19 Styrk den lokale kunst- og kulturfaglige kompetansen Kulturskolene bør styrkes Det bør legges til rette for en offensiv og samordnet satsing på kulturskolen Kulturskolen bør settes i stand til å ivareta sine kjerneoppgaver, som er kunstfaglig grunnutdanning og fordypning, i samarbeid med de høyere kunstfaglige utdanningsinstitusjoner Kulturskolen må ikke komme som en erstatning for de estetiske fagene i grunnskolen

20 Styrk den kulturpolitiske samordningen - Ansvaret for kulturskolen: fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet - Ansvaret for fritidsklubber: fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Kulturdepartementet - Ansvaret for kirkesaker: fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Kulturdepartementet - Kulturminnevernets departementstilknytning bør vurderes nærmere, og tiltak bør iverksettes for å samordne og tydeliggjøre sektoransvaret på området - Utenriksdepartmentets ordninger – er under vurdering

21 Styrk fritidsdeltakelsen i kunst- og kulturlivet. • Frifond må styrkes. • Lignende tillitsbaserte tilskuddordninger som Frifond-ordningen bør utvikles også for voksne. • Frivillighetsregisteret må utvikles som et ”forenklingsregister”. • Det bør innføres en instruktørordning/dirigentlønnordning. • Voksenopplæringsloven § 7 bør suppleres med en bestemmelse om kommunalt ansvar for behovsprøvd lager. • Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og Ungdommens kulturmønstring bør prioriteres og bygges ut i årene som kommer.

22 Styrk lokalsamfunnets kulturelle arenaer • Folkebibliotekene bør styrkes - en fysisk møteplass og formidlingssted. Nødvendig med en betydelig økning i ressursinnsatsen til folkebibliotekene, både fra stat og kommuner. Det bør skje en samordning av folkebibliotekene og skolebibliotekene. Det er behov for en digital infrastruktur og e- bokutlånstilbud ved folkebibliotekene.

23 Fritidsklubbene bør utvikles som kulturhus for ungdom. Ansvaret for fritidsklubber og andre åpne møteplasser for ungdom bør knyttes til den kommunale samordnings- og planansvaret som foreslås innført med hjemmel i kulturloven. Utvalget foreslår at det innføres forskrifter for kvalitetskrav til innhold, organisering og bemanning av fritidsklubber.

24 Øving- og framføringslokaler i det lokale kulturlivet bør opprustes. Det bør gjennomføres en landsomfattende kartlegging av situasjonen i det lokale kulturlivet når det gjelder tilbud og behov for bygningsfasiliteter og hvordan denne situasjonen kan utbedres. Kartleggingen bør inkludere en kunnskapsinnhenting og vurdering av kulturhusenes rolle i det lokale og regionale kulturlivet.

25 Hvem tar eierskap til Kulturutredningen? Lokalt løft! Nasjonal strategi – ikke statlig…..

26


Laste ned ppt "KULTURUTREDNINGEN 2014 – GJENNOMGANG AV HOVEDMOMENTER KULTURKONFERANSEN 24.-25. APRIL, SAVALEN RANDI LANGØIGJELTEN, FYLKESSJEF KULTUR, BIBLIOTEK OG KOMPETANSE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google