Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesordførernes/- rådsledernes sommermøte 2011 Neste kulturløft – hva så? Karen Espelund Fylkesdirektør – kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesordførernes/- rådsledernes sommermøte 2011 Neste kulturløft – hva så? Karen Espelund Fylkesdirektør – kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesordførernes/- rådsledernes sommermøte 2011 Neste kulturløft – hva så? Karen Espelund Fylkesdirektør – kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune

2 Evaluering kulturløftet – hva med neste kulturløft? Utvalgets sammensetning: Leder: Anne Enger, Moss Øvrige medlemmer: Anne Eriksen, Oslo Karen Espelund, Trondheim Lene Hansen, Tromsø Corinne Lyche Campos, Oslo Marit Eikemo, Bergen Ingrid Røynesdal, Bergen Tale Hungnes, Oslo Kjell Magne Mælen, Tromsø Martin Revheim, Oslo Eivind Nåvik, Lillehammer Sjur Paulsen, Stavanger Geir Berdahl, Bærum Arne Nøst, Stavanger

3 Mandat: •Relevansen av de nasjonale kulturpolitiske målene sett i lys av samfunnsutviklingen •Lokal/regional kontra sentral beslutningsmyndighet, herunder samspillet mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune •Rolle- og funksjonsdeling mellom kunst- og kulturfaglige og politiske beslutningstakere •Forholdet mellom kulturuttrykk med smalt nedslagsfelt og den brede kulturaktiviteten •Kulturpolitikk i en digital tid •Kulturpolitikkens mangfoldsdimensjon •Samspillet mellom kulturpolitikken og andre samfunnsområder, herunder helse og omsorg, utdanning, arbeidsliv, integrering, regional utvikling og næringsliv.

4 To tilnærminger  Kulturens* plass i det totale fylkeskommunale arbeidet  Fylkeskommunen som medspiller/tilrettelegger/initiativtager/ bidragsyter (rolle): • Profesjonelt kulturliv • Amatørkultur/ frivillig kultur- og idrettsliv • I forhold til kommunene – forsterke/utfylle kommunenes innsats * Kultur inkl. idrett * Kultur omfatter også idrett

5 Grunnleggende forståelse •Livet leves i kommunene •Kulturens egenverdi og nytteverdi – begge tilnærminger må med •Gode opplevelser i barne/ungdomsårene = viktig • Den kulturelle grunnmuren lokalt: •Idrett/korps/kor etc. •Kulturskolen •UKM •DKS •Biblioteket •Profesjonell og amatørkultur må samspille og forsterke hverandre

6 Grunnleggende forståelse forts. •Offentlige organer – ulike roller og virkemidler for profesjonell og amatørkultur/idrett (stat – fylke – kommune) •Kulturlivet i endring – kulturarven i dag er ikke lik den i morgen (flerkulturell forståelse) •Kultur for alle? • Mangfold i deltagelse og kulturuttrykk/sjangre? •Sosial ulikhet • Sentrum – distrikt

7 Kulturen som samfunnskraft… Kulturen er gjæren i et samfunn – ikke glasuren!

8 Kulturens rolle i det totale fylkes- kommunale bildet? Andre prosesser: •Fylkesplanstrategi •Kulturnæringsstrategi •Reiselivsstrategi •FoU-strategi under arbeid •Folkehelsestrategi •Kulturminnestrategi •MED MER

9 Kulturpolitisk utredningsutvalg

10 Sentrale rammer og føringer….. Stortingsmeldinger lagt frem av Kulturdepartementet i perioden 2005-2011 Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet Meld. St. 20 (2009-2010) Omorganisering av ABM-utvikling St. meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum St. meld. nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv St. meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek St. meld. nr. 18 (2008-2009) NRK-plakaten - dekning av valg St. meld. nr. 6 (2008-2009) NRK-plakaten - NRKs samfunnsoppdrag St. meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining Kulturrådet Publikasjoner 2010 Kommunal kultursektor i endring, Storstad Oddveig, 2010 Frihet og forutsigbarhet. En evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst, Hylland Ole Marius, Kleppe Bård og Mangset Per, 2010 Profesjonalisering av kor - Evaluering av en forsøksordning, Simonsen, Mie Berg, 2010 Publikasjoner 2009 Lokalt kulturliv i endring, Aagedal Olaf, Egeland Helene og Villa Mariann, 2009 Arbeidsvilkår blant kunstnere med innvandrerbakgrunn- en forstudie, Egeland Helene, 2009 På sporet av den tapte samtid, Berkaak Odd Are, Gammersvik Ågot, Gynnild Svein og Lyngø Inger Johanne (red), 2009 Publikasjoner 2008 Danseprosjektet Isadora - Vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt. Simonsen, Mie Berg; Hellemann, Vibeke; Elisabeth Leinslie; Thorshaug, Cathrine Bull, 2008 Kunstkritikk.no - en evaluering. Sigrid Røyseng, 2008. Evalueringsrapport: Innkjøpsordningen for sakprosa, Tore Slaatta, 2008 Musikk og kjønn - i utakt? Astrid Kvalbein og Anne Lorentzen (red.), 2008

11 Sentrale rammer og føringer…..forts… St. meld. nr. 32 (2008-2008) Bak kulissene St. meld. nr. 21 (2007-2008) Samspill St. meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill St. meld. nr. 10 (2007-2008) Knutepunkt St. meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida St. meld. nr. 6 (2007-2008) NRK-plakaten St. meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle St. meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid St. meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren St. meld. nr. 17 (2005-2006) 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold St. meld. nr. 7 (2005-2006) Målbruk i offentleg teneste St. meld. nr. 22 (2004-2005) Kultur og næring

12 Sentrale rammer og føringer…..forts… Pågående eller planlagte arbeider •KUD arbeider for tiden med fire stortingsmeldinger om følgende tema (tentativ fremleggingsfrist): • Kultur og inkludering (september 2011) • Visuell kunst (høsten 2011) • Idrett • Arkiv (1. kvartal 2012) •Offentlig utvalg for tros- og livssynspolitikk (2010-2012) •Departementsoppnevnt ressursgruppe for større mangfold (2010 2011) •Utvalg som vurderer reguleringen av ansvarssystemet på medieområdet (Medieansvarsutvalget, 2009-2011)

13 Sentrale rammer og føringer…..forts… •Forskningsprosjekt om kunst og makt, utlysning fra Norges forskningsråd (2011-2013) •Departementsoppnevnt FoU-utvalg som skal vurdere hvordan kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming på kulturfeltet kan sikres (planlegges igangsatt høsten 2011). •Forskningsprogram ”Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor”, se www.sivilsamfunn.no for elektroniske publikasjoner.

14 Sentrale rammer og føringer…..forts… Annet relevant arbeid (avsluttet): •Ungdom og trening – endringer over tid og sosiale skillelinjer (NOVA Rapport 3/2011) •”TV, mangfold og valgfrihet” - rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert ulike tiltak som kan sikre et økt mangfold og valgfrihet for TV-seerne (2011) •Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg – Rapport til høring (Kulturdepartementet, 2010) •NOU 2010:14 om bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet (Mediestøtteutvalget, 2010) •Svømmebassengundersøkelsen – Rapport (TNS Gallup 2010) •NIBR-rapport 2010:18 fra FoU-prosjekt om Mangfoldsåret

15 Sentrale rammer og føringer…..forts… •DIFI-rapport 2009:3: "Nye tider - nye takter? En gjennomgang av Rikskonsertene." •Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg – Dokument nr. 3:8 (2008-2009) •DIFI-rapport 2008:9 - Evaluering av ABM-utvikling •Løkenutvalgets rapport om behovet for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet (2008) •NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget (2008) •Bedre kår for lokalidretten? – Evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag (sluttrapport) (Rapport RF – 2004/224) •Barn og unge som står utenfor – aktivisering gjennom idrett – en evaluering av idrettens storbyprogram (NIBR-rapport 2004:11)

16 Og mer…….. • Finansiering av statlig idrettspolitikk – kartlegging, vurdering og forslag til tiltak for bedre måloppnåelse – Rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg (Sundbergutvalget, Kultur- og kirkedepartementet 2003) • St.meld. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring – Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet • Det vises også til publikasjonsliste fra Norsk kulturråd og tidligere ABM-utvikling: Her kommer to nye sider med opplisting………..

17 Kulturløftet – effekter? •Statlig kulturbudsjett har utvilsomt økt. •Statens satsing  regional satsing har økt  økt fokus på/interesse for kulturfeltet  kultur som eget politikkområde  kommunene? •Konsolidering i museumssektoren  nytt institusjonslandskap • Konsekvenser/effekter – kompetanse? Dokumentasjon – forskning – formidling? • Kulturminnefeltet?

18 Men: Det har skjedd en institusjonalisering av det profesjonelle kulturlivet

19 Samspill stat – fylkeskommune? •Liten eller ingen kommunikasjon •Bevilgninger uten avklaring med region (men krav om regional andel på 40%) – positivt isolert, men vi kan ha andre prioriteringer… • Kammermusikkfestivaler, sentra for rytmisk musikk •Detaljstyring • Spillemidler eks.vis •Kulturkort for ungdom • Bevilgning for 2011 – tilsagnsbrev 30.06.11…. •Staten/departement/kulturråd blir viktigere kontaktarena enn fylkene – kulturlivet løper rett dit.

20 •Kulturrådet? • Dreining i tilskudd? • Sentralisering av midlene? • Sammensetning og oppnevning

21 Fylkeskommunal utvikling •Fylkeskommunene – økt kulturfaglig kompetanse (produksjon) • Den kulturelle skolesekken • Innholdsproduksjon  nye muligheter for kunstutøvelse = økt antall kulturnæringsaktører •Kommunalt = kulturskolen tilsvarende effekter •Rikskonsertene? • 50-75% av skoleproduksjonene = fylkeskommunene •Profesjonell kultur vs. amatørkultur? •Kulturminnevernet – viktig, men krevende

22 Digitalisering •Nye muligheter! •Bibliotekets framtid? •Åpne – lukkede systemer? •Opphavsrettslige problemstillinger •Reguleringsregimene (boklov, digital utnyttelse m.fl) er ikke utformet

23 Bibliotekenes nye rolle?

24 Utfordringer? •Kulturløft – administrasjon vs. utøvelse? •Kulturbygg regionalt/lokalt •Kvalitet vs. kvantitet •Kultur som løsning på ulike samfunnsproblemer •Offentlig sektor og frivillighet – hvordan stimulere – hvilke virkemidler – tillit. •Kultur – sosial ulikhet

25 Figur 3. Andel som har drevet med fire kulturaktiviteter, kvinner og menn fordelt på aldersgrupper og sosioøkonomisk status (Aldersgrupper 3: 20-29; 4: 30-39; 5: 40-49; 6: 50-59; 7: 60-69; 8: 70-79; 9: 80+. 0: ingen, opp til 4: 4 kulturaktiviteter i gjennomsnitt). HUNT 3. Resultater: grupper i samfunnet med høy utdanning/god økonomi = mer aktive kulturelt enn andre grupper. Høy utdanning, mer aktiv Eldre, mindre aktiv

26 Geografiske forskjeller Fig 2. Besøk museum og kunstutstilling i løpet av de siste 6 månedene - menn. % og frekvens deltakelse (1= aldri 2= 1-6 g). HUNT 3.

27 Utfordringer nok – også regionalt! •Kulturplan barn/unge? •Kulturarv – digitalisering? •Bibliotekenes framtidige rolle – våre nye kulturhus? •Museer utenfor MIST? •Regionale kulturbygg - samspill DKS – andre? •Regionale idrettsanlegg? •Friluftsliv – tilrettelegging? •Pilegrim – reiseliv/kultur/friluftsliv etc. •Filmsatsing? •Tilskuddordninger? •Hvordan samspille og underbygge frivilligheten?

28 Flere utfordringer…. •Behov for nye scener/visningsarenaer? •Stimulere nye kulturuttrykk? •Flerkulturell kultur? •Organiseringen innenfor amatørkulturen?

29 Helhetlig regional satsing UKM Visningsarena Ungdomsfondet Egenaktivitet Kulturkort? Opplevelse fritid DKS Opplevelse skole UFU/UFT Medvirkning Mangler? B&U- organisasjoner Frivillighet Tilskudd kulturtiltak Utvikling av tilbud

30 Problemstillinger •Fylkeskommunens rolle •Samhandling mellom fylket og kommunene •Økt involvering av ungdom •Likeverdig tilbud •Mangfold og bredde i tilbud og deltakelse •Internasjonal utveksling og samarbeid

31 Stemmer utfordringsbildet?


Laste ned ppt "Fylkesordførernes/- rådsledernes sommermøte 2011 Neste kulturløft – hva så? Karen Espelund Fylkesdirektør – kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google