Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Norsk Overvåkingssystem for Infeksjoner i Sykehustjenesten NOIS-nytt Kirsten Gravningen, regional smittevernlege Kompetansesenter i smittevern Helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Norsk Overvåkingssystem for Infeksjoner i Sykehustjenesten NOIS-nytt Kirsten Gravningen, regional smittevernlege Kompetansesenter i smittevern Helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Norsk Overvåkingssystem for Infeksjoner i Sykehustjenesten NOIS-nytt Kirsten Gravningen, regional smittevernlege Kompetansesenter i smittevern Helse Nord

2 2 NOIS - forskriften 1. juli 2005 •Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten •NOIS-11.sept - 30. nov 2005 •NOIS-21.sept - 30. nov 2006 •NOIS-31.sept - 1.des 2007

3 3 NOIS 1 og 2 i Helse Nord •Helseforetakene søkte om dispensasjon fra overvåkingen pga manglende dataverktøy •Helse Finnmark registrerte manuelt

4 4 Strategi for infeksjonsregistrering •Registreringen skal inngå i arbeidsflyten i sykehus •Elektronisk uthenting av underlagsinformasjon •Automatiserte rutiner •Færrest mulig manuelle rutiner •Felles system på regionens sykehus/HF •Hvordan får vi dette til?

5 5 NOIS- arbeidsgruppa •2005-064 heldagsmøter i Tromsø Presentasjon av dataverktøy-leverandører. Kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag •29.05.06Anbudskonkurranse med svarfrist 16.06.06 •16.06.06 8 firmaer bad om konkurransegrunnlag, kun DIPS leverte anbud •19.06.06Anbudsmøte NOIS-arbeidsgruppa •29.06.06Forhandlingsmøte DIPS og NOIS-arbeidsgruppa Korrespondanse KORSN, DIPS og Helse Øst for å få alle variabeldefinisjoner og arbeidsflyt på plass •30.08.06Direktørmøte Helse Nord I Presentasjon av infeksjonsregistrering ved sykehusene i Helse Nord. Usikkerhet rundt finansiering •05.10.06Direktørmøte Helse Nord II Ny gjennomgang av organisering og finansiering av NOIS i Helse Nord. Valg av IKT-strategi. •23.10.06Avsluttende forhandlingsmøte Helse Nord og DIPS Kun detaljer gjenstår før avtale er på plass.

6 6 Hva skal til for å begynne infeksjonsregistrering i DIPS? Alternativ 1 (heldigital registrering i sann tid) Alle sykehusene i Helse Nord må •Oppgradere DIPS EPJ til versjon 3.6, helst versjon 4.0 •Over på ny tjenesteorientert arkitektur for DIPS (applikasjonsserver må på plass ved hvert sykehus) •Implementere fulldigital, papirløs bruk av DIPS Operasjonsplanleggings- system (DIPS op.plan.syst. inngår som en del av rammeavtalen mellom DIPS og Helse Nord – kun lisensutgifter) •Starte infeksjonsregistrering Alternativ 2 (delvis papirbasert i ettertid) Fase 1 –Oppgradere til DIPS EPJ versjon 3.6, helst versjon 4.0 –Over på ny tjenesteorientert arkitektur for DIPS (applikasjonsserver) –Starte infeksjonsregistrering i ”Medisinsk registrering” Fase 2 –Implementere fulldigital, papirløs bruk av DIPS Op.plan.syst. –Etablere nye rutiner og ny opplæring i infeksjonsregistrering via Op.plan.syst

7 7 Fordeler med å ha DIPS op.plan.syst på plass før infeksjonsregistreringen starter: 1.Data registreres der/ når de oppstår (i ”sann tid”) 2.Slipper etterregistrering 3.Bedret datakvalitet og ”registreringsdisiplin” 4.Unngår to runder med opplæring/utarbeiding av rutiner •Det er mulig å registrere i ”Medisinsk registrering” i DIPS EPJ uten DIPS operasjonsplanleggingsmodul, men mer tungvint.

8 8 Implementering av DIPS Operasjonsplanleggingssystem •Krever utvikling av egne rutiner og konfigurering av DIPS ved hvert enkelt sykehus •Bør organiseres som et innføringsprosjekt ved hvert sykehus, eventuelt ved hvert HF. Berører alle opererende avdelinger. •UNN HF –innføringsprosjekt med egen prosjektleder Ann-Britt Nilsen. Tidsramme: 1. juni 2007 –Egen prosjektplan er under utarbeiding

9 9 Hvordan få NOIS-3 opp å gå? •Ledelsen ved hvert sykehus/HF skal oppnevne en prosjektgruppe •Brev sendt hver HF-ledelse med svarfrist 16.11.2006 •Forslag til deltagere i prosjektgruppa: –Én kirurg fra hver opererende avdeling –Kontoransatt –Hygienesykepleier –Smittevernlege –IKT-kontakt –Andre aktuelle?

10 10 Hvordan få NOIS-3 opp å gå? •Når leder av NOIS-prosjektgruppa ved hvert HF er på plass, skal HF-ledelsen rapportere dette til regional smittevernlege, KORSN med kopi til fagdirektør i Helse Nord •Prosjektlederne vil raskt bli innkalt til et møte for gjennomgang av DIPS’ Infeksjonsmodul; innhold og implementering med –IT-leder Helse Nord RHF –Helse Nord IKT –Regional smittevernlege

11 11 •Det daglige ansvaret for overvåking og oppfølging av pasienter etter utskrivelse bør ligge i de kirurgiske avdelinger og innarbeides i de daglige rutiner •Smittevernpersonell vil være ansvarlig for koordinering av overvåkingen, dvs. innsamling, kvalitetssikring og overføring av data til Folkehelseinstituttet Hvordan få infeksjonsregistreringen opp å gå?

12 12 Erfaringer med DIPS infeksjonsskjema ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB) •SAB –431 senger, hvorav 156 er i psykiatrien •SAB-IKT –DIPS EPJ versjon 3.6 / DIPS PAS –1 applikasjonsserver •1-2 dagers installasjon, 2-3 uker ny tjenesteorientert arkitektur –DIPS Operasjonsplanlegging •fra 2004, heldigital papirløs, innført parallelt med DIPS EPJ –DIPS Infeksjonsskjema •Noen ”barnesykdommer” •Startet registrering 1. sept 06 (NOIS 2) •Type inngrep: keisersnitt, hofteprotese, appendektomi, kolecystektomi

13 13 Erfaringer med DIPS infeksjonsskjema ved Sykehuset Asker og Bærum •For dårlig forberedt da registrering begynte. Problem at DIPS testskjema ikke fungerte i pilot •Noen grupper satte ikke av nok tid til opplæring og demonstrasjoner –Har hatt tilbud om løpende kontakt og veiledning –Registrerer heller feil enn å spørre •SAB har avdekket uventede problemer i DIPS infeksjonsskjema –SAB har meldt sine problemområder tilbake til DIPS, med kopi til oss –NOIS-arbeidsgruppa HN har satt som krav at løsninger skal være på plass til 01.05.2007 –Vi har også meldt inn andre åpenbare mangler som må løses før dd –DIPS vil forbedre sitt produkt til NOIS-3 i samarbeid med Helse Øst og Helse Nord •Rapportering til FHI ennå ikke utprøvd •Purremodul ikke utviklet. Tidsfrist 01.05.2007

14 14 NOIS-2 erfaringer fra Sykehuset Østfold •Sykehuset Østfold: 585 somatiske/170 psykiatrisenger –Fredrikstad, Moss, Halden, Sarpsborg, Askim •DIPS PAS/DIPS EPJ versj. 3.6. Fra des 2006 versjon 4.0. •DIPS Operasjonsplanlegging i heldigital versjon: nei •Registrerer kun keisersnitt ved NOIS 2 for å få rutiner på plass. Antall keisersnitt per år: –2005: 611 pasienter –2006 (01.01.- 01.10.06): 319 pasienter •Ortopeden ønsker nå opplæring for å komme i gang •”Implementeringen av registreringen har gått over all forventning!!”

15 15 NOIS-2 erfaringer fra Sykehuset Østfold •Smittevernpersonell’s rolle i NOIS 2 –Har purret på administrasjonen ift ansvar for NOIS i en rekke brev/mail –Har informert Kvalitetsutvalg og Hygienekomité –Har undervist i fagspørsmål og gjennomgått reg. skjema –Egen temadag for legene gyn avd –Klarert variabeldefinisjoner med FHI første registreringsuke –Skal kvalitetssikre dataene før sending til FHI (stikkprøver) •Ledelsens rolle –Har tatt ansvaret for å få NOIS 2 opp å gå –Divisjonsdirektør –Avdelingsoverlege gynekologisk avdeling •Intern organisering av NOIS-arbeidet i avdelingen, arbeidsflyt •Utskrivingssamtale: jordmødre •Alt er lagt til gyn. skrivestue. Utsending av brev har i første omgang vært gjort manuelt •Ingen ekstra ressurser er gitt –Medisinsk fagsjef •Innkalt til informasjonsmøte med gynekologene, smittevernpersonell, IT-ansvarlige •Pådriver for å rekke datoen 1. sept 2006

16 16 NOIS-2 erfaringer fra Sykehuset Østfold •IT-avdelingens rolle ift infeksjonsregistreringen –Mye arbeid for å få det tekniske plass tross pilot v. Lovisenberg –Har hatt NOIS- opplæring sammen med smittevernpersonell ift arbeidsflyt og felter med •Legene og jordmødre gyn avd •Kontoransatt –Skal sende krypterte data til FHI etter at de er kvalitetssikret av smittevernpersonell –Svarservice HELP-desk: tekniske problemer ved inf.reg

17 17 NOIS-ekspertgruppe fra hvert RHF •Ekspertgruppen skal bidra til at NOIS utvikler seg i henhold til fagmiljøenes ønsker •Ca 2 årlige møter på Folkehelseinstituttet •Fra Helse Nord RHF –Smittevernlege UNN Karina Olsen –Kirurg kar-thorax Knut Kjørstad

18 18 Pasientene tar sykehusinfeksjoner svært alvorlig- det må helsevesenet også!

19 19 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "1 Norsk Overvåkingssystem for Infeksjoner i Sykehustjenesten NOIS-nytt Kirsten Gravningen, regional smittevernlege Kompetansesenter i smittevern Helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google