Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS5880 Finansmarkedsrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS5880 Finansmarkedsrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS5880 Finansmarkedsrett
Forelesninger i valgfag (H 2013) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)

2 Introduksjon og praktiske opplysninger
1. Introduksjon og praktiske opplysninger

3 Introduksjon til emnet
Nytt valgemne – første gang ved Juridisk fakultet Tilknyttet Finansmarkedsprosjektet – ledet av professor Mads Andenæs og finansiert av Finansmarkedsfondet Andre aktiviteter i regi av Finansmarkedsprosjektet Om pensum. Andre praktiske opplysninger

4 Hva er finansmarkedsrett?
Finansmarkedsrett – ikke et entydig begrep Den offentligrettslige reguleringen av finansinstitusjoner og finansielle markeder (men med privatrettslige innslag) Deles ofte i tre hovedområder: Bank- og finansieringsvirksomhet Børs- og verdipapirrett Forsikring, herunder tjenestepensjoner (ikke tema i dette valgemnet)

5 Hva skal vi lære om? En svært viktig, men for mange ukjent, del av samfunnslivet Vi skal gå gjennom: Hva er det finansielle system? Rettsområdets særskilte formål og hensyn Viktige aktører Hvorfor er det så stor mengde av regulering? Viktige regeltyper Sammenhengen med andre rettsområder – opplagte og ikke fullt så opplagte Forbindelsen til andre fag og disipliner

6 Overblikk – de viktigste lovene
Bank og finansiering Finansieringsvirksomhetsloven, forretningsbankloven, sparebankloven, banksikringsloven, lov om betalingssystemer, lov om finansiell sikkerhetsstillelse Står foran en stor revisjon – Banklovkommisjonens NOU 2011: 8 Børs- og verdipapirrett Verdipapirhandelloven, børsloven, verdipapirregisterloven, verdipapirfondloven

7 Overblikk – de viktigste lovene (forts.)
Forsikring og tjenestepensjoner (ikke tema videre) Forsikringsvirksomhetsloven, skattefavoriserte ordninger: lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon, lov om individuell pensjonsordning Tilsyn og kontroll Finanstilsynsloven, børsloven, sentralbankloven

8 Tilgrensende områder Regnskap Revisjon Eiendomsmegling Inkasso
Forsikringsformidling Hvitvasking

9 Hva kan kunnskapen brukes til?
Offentlig virksomhet: Finansdepartementet, Finanstilsynet, Norges Bank, NBIM, forbrukermyndigheter, akademisk Privat virksomhet: Advokatfirmaer, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, Oslo Børs og andre regulerte markedsplasser, VPS, verdipapirforetak, børsnoterte selskaper, FinansNorge/andre organisasjoner

10 Opplegget for forelesningsserien
Se emneoversikt på semestersidene (forbehold om endringer) Siste dobbelttime – satt av til spørsmål og eksamensforberedelse Spørsmål og studentdeltagelse Spørsmål og diskusjon underveis er velkomment Podcast

11 Kort historisk tilbakeblikk
Viktige milepæler: Først ut: sparebanklov (1824), børslov (1818), 1918 konsesjonsplikt for forretningsbanker Planøkonomi og kredittregulering Liberalisering og deregulering Reregulering i markedskonform retning EØS-avtalen Bankkrisen på slutten av 80-tallet Banklovkommisjonen Finanskrisen – medført stor mengde nytt regelverksarbeid og institusjonelle endringer

12 Det finansielle system
2. Det finansielle system

13 Hva menes med det finansielle system?
Finansinstitusjoner og andre finansielle mellommenn (intermediærer) Finansmarkeder Finansiell infrastruktur (oppgjør, rettsvern, betaling) Institusjonelt rammeverk (lover og reguleringer, håndhevelse og institusjoner som ivaretar disse funksjonene)

14 Kilde: Norges Bank, Norske finansmarkeder og finansiell stabilitet

15 Det finansielle systems funksjoner
Et velfungerende finansielt system bidrar til effektiv allokering av ressurser: Kanalisere sparemidler til investeringer Håndtere og omfordele risiko Overvåke investeringene Betalingsformidling Skape likviditet Hva skjer hvis man ikke har et velfungerende finansielt system? Uheldig for realøkonomien Fremvekst av uformelle løsninger – hawallahbanker.

16 NB: «Velfungerende!» Markeder som ikke fungerer etter hensikten – stort skadepotensiale, bl.a. finanskriser Begrunner mye av reguleringsbehovet Gjennomgang av formål og hensyn i neste forelesning, men en forsmak: Skape tillit til markedene «effektive, velordnede, tillitvekkende», jf. børsloven finansiell stabilitet

17

18 Kanalisering av sparemidler til investering
Sparing og finansiering Gjeld og egenkapital To hovedkanaler for finansiering Gjennom verdipapirmarkedet (direkte) Gjennom finansinstitusjon (indirekte/ intermediær)

19 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet
Viktige begreper: Finansielle instrumenter, bl.a.: aksjer, obligasjoner, derivater Utstedere og investorer Første-/annenhåndsmarked (emisjon) Noterte/ikke-noterte instrumenter

20 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet (fortsatt)
Finansieringsbehov, privat/offentlig Finansiering gjennom verdipapirmarkedet kan skje gjennom både tilførsel av egenkapital og gjeld

21 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet (fortsatt)
Hvordan verdipapirmarkedet letter formidlingen av kapital: Markedsplass hvor utsteder og investor kan møtes Likviditet Diversifisering Løser informasjonsproblemer (ref. «market failure») Monitorere investeringen Reduserte transaksjonskostnader

22 Finansiering gjennom finansinstitusjoner
Indirekte finansiering, gjennom finansiell intermediær Typisk bank, men også finansieringsselskap, kredittforetak, forsikringsselskaper Mest praktisk – lån, dvs. fremmedkapital (Men - finansinstitusjoner kan også delta i markedet som investorer, dvs. tilføre egenkapital)

23 Finansiering gjennom finansinstitusjoner (fortsatt)
Hvordan finansinstitusjoner letter formidlingen av kapital: Bindeledd mellom sparere og låntakere Transformasjon av løpetid, størrelse og risiko Muligheter til å håndtere informasjonsasymmetri Reduserer transaksjonskostnader Skaper likvide plasseringsmuligheter

24 Omfordeling av risiko Forskjellige former for risiko
Betydningen av å kunne omfordele risiko Hvordan bidrar finansmarkedene til å håndtere risiko? Oppsplitting i andeler Mulighet for diversifisering Risikovurdering Derivater, forsikring

25 Betalingsformidling Betalingssystemer – en viktig del av det finansielle system Betalingssystemer som ikke fungerer etter hensikten kan true finansiell stabilitet «smitte» av likviditets- eller soliditetsproblemer systemrisiko Norges Bank viktigste aktør (Sentralbankloven, lov om betalingssystemer)

26 Oppsummering Vi har gjennomgått de to viktigste finansieringskanalene, den direkte og den indirekte. Ulike finansieringskanaler utfyller hverandre. Viktige funksjoner i det finansielle system: Møteplass/markedsplass mellom sparere og investorer Utfører transformasjonsfunksjoner (størrelse, løpetid, risiko) Minsker informasjonsproblemer Bidrar til likviditet Betalingssystemer

27 3. Hovedtyper av aktører

28 Finansinstitusjoner Sparebanker Innskuddsmonopol Forretningsbanker
Finansieringsforetak Låneformidlere (Forsikringsselskaper) Finanskonsern

29 Forsikring Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper
Private pensjonskasser Kommunale pensjonskasser Pensjonsfond Sjøtrygdelag

30 Børs og verdipapir Oslo Børs
Andre regulerte markeder infrastrukturforetak (FishPool, Nasdaq) VPS Clearing Verdipapirforetak Multilateral handelsfasilitet Verdipapirfond

31 Tilsyn, kontroll og sanksjoner
Finanstilsynet Norges Bank Oslo Børs Økokrim Børsklagenemnda

32 Andre viktige institusjoner og organisasjoner
Folketrygdfondet (forvalter SPN) NBIM (forvalter SPU) Statlige kapital- Norfund forvaltere Argentum Sikringsordningene: Bankenes sikringsfond, Verdipapirforetakenes sikringsfond, Skadeforsikringsselskapenes garantiordning Bransjeorganisasjonene FinansNorge, Verdipapirfondenes forening, Fondsmeglerforbundet, Pensjonskassene mv…

33 Internasjonale organisasjoner av stor betydning
EU (tema i forelesning nr. 3) ESMA EBA EIOPA FSB Baselkomiteen ECB IMF

34 Neste gang Regulering av finansielle systemer – formål og hensyn
Finansiell stabilitet Effektive og velfungerende markeder Finansielle kriser Særtrekk i finansmarkedsretten – karakteristiske og viktige regeltyper


Laste ned ppt "JUS5880 Finansmarkedsrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google