Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2013) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2013) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2013) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)

2 1. Introduksjon og praktiske opplysninger

3 Introduksjon til emnet • Nytt valgemne – første gang ved Juridisk fakultet • Tilknyttet Finansmarkedsprosjektet – ledet av professor Mads Andenæs og finansiert av Finansmarkedsfondet • Andre aktiviteter i regi av Finansmarkedsprosjektet • Om pensum. Andre praktiske opplysninger

4 Hva er finansmarkedsrett? • Finansmarkedsrett – ikke et entydig begrep • Den offentligrettslige reguleringen av finansinstitusjoner og finansielle markeder (men med privatrettslige innslag) • Deles ofte i tre hovedområder: – Bank- og finansieringsvirksomhet – Børs- og verdipapirrett – Forsikring, herunder tjenestepensjoner (ikke tema i dette valgemnet)

5 Hva skal vi lære om? • En svært viktig, men for mange ukjent, del av samfunnslivet • Vi skal gå gjennom: – Hva er det finansielle system? – Rettsområdets særskilte formål og hensyn – Viktige aktører – Hvorfor er det så stor mengde av regulering? – Viktige regeltyper – Sammenhengen med andre rettsområder – opplagte og ikke fullt så opplagte – Forbindelsen til andre fag og disipliner

6 Overblikk – de viktigste lovene • Bank og finansiering – Finansieringsvirksomhetsloven, forretningsbankloven, sparebankloven, banksikringsloven, lov om betalingssystemer, lov om finansiell sikkerhetsstillelse – Står foran en stor revisjon – Banklovkommisjonens NOU 2011: 8 • Børs- og verdipapirrett – Verdipapirhandelloven, børsloven, verdipapirregisterloven, verdipapirfondloven

7 Overblikk – de viktigste lovene (forts.) • Forsikring og tjenestepensjoner (ikke tema videre) – Forsikringsvirksomhetsloven, skattefavoriserte ordninger: lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon, lov om individuell pensjonsordning • Tilsyn og kontroll – Finanstilsynsloven, børsloven, sentralbankloven

8 Tilgrensende områder • Regnskap • Revisjon • Eiendomsmegling • Inkasso • Forsikringsformidling • Hvitvasking

9 Hva kan kunnskapen brukes til? • Offentlig virksomhet: Finansdepartementet, Finanstilsynet, Norges Bank, NBIM, forbrukermyndigheter, akademisk • Privat virksomhet: Advokatfirmaer, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, Oslo Børs og andre regulerte markedsplasser, VPS, verdipapirforetak, børsnoterte selskaper, FinansNorge/andre organisasjoner

10 Opplegget for forelesningsserien • Se emneoversikt på semestersidene (forbehold om endringer) • Siste dobbelttime – satt av til spørsmål og eksamensforberedelse • Spørsmål og studentdeltagelse – Spørsmål og diskusjon underveis er velkomment • Podcast

11 Kort historisk tilbakeblikk • Viktige milepæler: – Først ut: sparebanklov (1824), børslov (1818), 1918 konsesjonsplikt for forretningsbanker – Planøkonomi og kredittregulering – Liberalisering og deregulering – Reregulering i markedskonform retning – EØS-avtalen – Bankkrisen på slutten av 80-tallet – Banklovkommisjonen – Finanskrisen 2007 – medført stor mengde nytt regelverksarbeid og institusjonelle endringer

12 2. Det finansielle system

13 Hva menes med det finansielle system? • Finansinstitusjoner og andre finansielle mellommenn (intermediærer) • Finansmarkeder • Finansiell infrastruktur (oppgjør, rettsvern, betaling) • Institusjonelt rammeverk (lover og reguleringer, håndhevelse og institusjoner som ivaretar disse funksjonene)

14 Kilde: Norges Bank, Norske finansmarkeder og finansiell stabilitet

15 Det finansielle systems funksjoner • Et velfungerende finansielt system bidrar til effektiv allokering av ressurser: – Kanalisere sparemidler til investeringer – Håndtere og omfordele risiko – Overvåke investeringene – Betalingsformidling – Skape likviditet

16 NB: «Velfungerende!» • Markeder som ikke fungerer etter hensikten – stort skadepotensiale, bl.a. finanskriser • Begrunner mye av reguleringsbehovet • Gjennomgang av formål og hensyn i neste forelesning, men en forsmak: – Skape tillit til markedene – «effektive, velordnede, tillitvekkende», jf. børsloven – finansiell stabilitet

17

18 Kanalisering av sparemidler til investering • Sparing og finansiering • Gjeld og egenkapital • To hovedkanaler for finansiering – Gjennom verdipapirmarkedet (direkte) – Gjennom finansinstitusjon (indirekte/ intermediær)

19 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet • Viktige begreper: – Finansielle instrumenter, bl.a.: aksjer, obligasjoner, derivater – Utstedere og investorer – Første-/annenhåndsmarked (emisjon) – Noterte/ikke-noterte instrumenter

20 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet (fortsatt) • Finansieringsbehov, privat/offentlig • Finansiering gjennom verdipapirmarkedet kan skje gjennom både tilførsel av egenkapital og gjeld

21 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet (fortsatt) • Hvordan verdipapirmarkedet letter formidlingen av kapital: – Markedsplass hvor utsteder og investor kan møtes – Likviditet – Diversifisering – Løser informasjonsproblemer (ref. «market failure») – Monitorere investeringen – Reduserte transaksjonskostnader

22 Finansiering gjennom finansinstitusjoner • Indirekte finansiering, gjennom finansiell intermediær • Typisk bank, men også finansieringsselskap, kredittforetak, forsikringsselskaper • Mest praktisk – lån, dvs. fremmedkapital (Men - finansinstitusjoner kan også delta i markedet som investorer, dvs. tilføre egenkapital)

23 Finansiering gjennom finansinstitusjoner (fortsatt) • Hvordan finansinstitusjoner letter formidlingen av kapital: – Bindeledd mellom sparere og låntakere – Transformasjon av løpetid, størrelse og risiko – Muligheter til å håndtere informasjonsasymmetri – Reduserer transaksjonskostnader – Skaper likvide plasseringsmuligheter

24 Omfordeling av risiko • Forskjellige former for risiko • Betydningen av å kunne omfordele risiko • Hvordan bidrar finansmarkedene til å håndtere risiko? – Oppsplitting i andeler – Mulighet for diversifisering – Risikovurdering – Derivater, forsikring

25 Betalingsformidling • Betalingssystemer – en viktig del av det finansielle system • Betalingssystemer som ikke fungerer etter hensikten kan true finansiell stabilitet • «smitte» av likviditets- eller soliditetsproblemer systemrisiko • Norges Bank viktigste aktør (Sentralbankloven, lov om betalingssystemer)

26 Oppsummering • Vi har gjennomgått de to viktigste finansieringskanalene, den direkte og den indirekte. Ulike finansieringskanaler utfyller hverandre. • Viktige funksjoner i det finansielle system: – Møteplass/markedsplass mellom sparere og investorer – Utfører transformasjonsfunksjoner (størrelse, løpetid, risiko) – Minsker informasjonsproblemer – Bidrar til likviditet – Betalingssystemer

27 3. Hovedtyper av aktører

28 Finansinstitusjoner • Sparebanker Innskuddsmonopol • Forretningsbanker • Finansieringsforetak • Låneformidlere • (Forsikringsselskaper) • Finanskonsern

29 Forsikring • Livsforsikringsselskaper • Skadeforsikringsselskaper • Private pensjonskasser • Kommunale pensjonskasser • Pensjonsfond • Sjøtrygdelag

30 Børs og verdipapir • Oslo Børs • Andre regulerte markeder infrastrukturforetak (FishPool, Nasdaq) • VPS • Clearing • Verdipapirforetak • Multilateral handelsfasilitet • Verdipapirfond

31 Tilsyn, kontroll og sanksjoner • Finanstilsynet • Norges Bank • Oslo Børs • Økokrim • Børsklagenemnda

32 Andre viktige institusjoner og organisasjoner • Folketrygdfondet (forvalter SPN) • NBIM (forvalter SPU) Statlige kapital- • Norfund forvaltere • Argentum • Sikringsordningene: Bankenes sikringsfond, Verdipapirforetakenes sikringsfond, Skadeforsikringsselskapenes garantiordning • Bransjeorganisasjonene FinansNorge, Verdipapirfondenes forening, Fondsmeglerforbundet, Pensjonskassene mv…

33 Internasjonale organisasjoner av stor betydning • EU (tema i forelesning nr. 3) – ESMA – EBA – EIOPA – FSB • Baselkomiteen • ECB • IMF

34 Neste gang • Regulering av finansielle systemer – formål og hensyn – Finansiell stabilitet – Effektive og velfungerende markeder – Finansielle kriser • Særtrekk i finansmarkedsretten – karakteristiske og viktige regeltyper


Laste ned ppt "JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2013) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google