Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvordan sikre finansiering av lønnsomme bedrifter FNHs årskonferanse Oslo, 31. Mars 2009 Leif Teksum Konserndirektør DnB NOR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvordan sikre finansiering av lønnsomme bedrifter FNHs årskonferanse Oslo, 31. Mars 2009 Leif Teksum Konserndirektør DnB NOR."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvordan sikre finansiering av lønnsomme bedrifter FNHs årskonferanse Oslo, 31. Mars 2009 Leif Teksum Konserndirektør DnB NOR

2 2 Sammensetning av det norske kredittmarkedet Kilde: SSB og VPS  Fordeling banklån og obligasjonslån i det norske kredittmarkedet har gradvis endret seg  Banklån stod i 2008 for 77% (NOK 850 mrd.) av lån til private, ikke-finansielle foretak  Obligasjonslån utgjorde ved årsskiftet 23% (NOK 250 mrd) av samlet lånevolum – mot 13% i 2001

3 3 Antall misligholdte lån vil øke betraktelig Kilde: S&P, DnB NOR Markets  Misligholdsfrekvensen er økende  For Investment Grade papirer nå på 3,43%  For non-investment grade på 13,9%, markant opp fra historisk snitt på rundt 4%  Pessimistisk anslag for non-investment grade er en misligholdsfrekvens på 18,5%  Fører til en større forsiktighet hos långivere

4 4 Oslo Børs og Volatilitet (2006-09) Kilde: Bloomberg  Aksjeprisene på Oslo Børs er over halvert på kort tid  Volatilitet i verdier og inntjening har vært sterkt økende  Fallende verdier og økt volatilitet i foretakenes inntjening gir seg utslag i mer forsiktige långivere

5 5 Referansepriser for finansinstitusjoner er økt kraftig Kilde: Bloomberg

6 6 Finanskrisen er på ingen måte over Kilde: Bloomberg Kilde: DnB NOR Markets, Bloomberg  Prisen på penger er økt for alle – også nasjoner  Marginer på ulike lands kredittderivat (CDS) er knyttet til deres gjeld  Margin på underliggende obligasjoner er betydelig lavere

7 7 Bredden i bruken av finansielle gjeldsinstrumenter er på tilbakegang Kilde: M. Dance  Perioden 2004 - 2007 viste økende volum i instrumenter som risikomessig ligger mellom senior bank gjeld og EK  Store tap påført hedgefond og andre investorer i høyrisiko gjeldsinstrumenter  Høyrisiko gjeldsinstrumenter er en ubetydelig kapitalkilde i dagens marked  Långivere av senior gjeld tar mindre risiko enn i foregående periode  Presser frem behov for økt EK-andel i bedrifters finansieringer

8 8 Obligasjonsmarkedet fungerer i beste velgående  Lavere renter legger press på investorer som skal levere langsiktig, garantert avkastning  Høye kredittmarginer og lave renter har gitt god interesse i "sikre" papirer med fast rente krav til avkastning Kilde: Bloomberg Kilde: DnB NOR Markets  Nær bortfall av non-investment grade utstedelser  Selskaper som betaler markedspris og representerer god risiko får p.t. penger

9 9 Totalkostnad for investment grade selskap lavere enn på 18 måneder  Økte kredittmarginer gjenspeiler økte innlånskostnader for långiver  Sentralbankens rentereduksjon mer enn oppveier økte kredittmarginer Kilde: DnB NOR Markets, Bloomberg Gjennomsnitt siste 7 år 5,16%

10 10 Statens obligasjonsfond tilbyr medinvestering Kilde: Folketrydfondet, DnB NOR Markets  Tiltaket skal øke den generelle likviditetstilgangen i obligasjonsmarkedet  Krav om markedsriktig pris  Krav om at andre også investerer i verdipapiret  Fondet kan investere inntil NOK 15 mrd i norske rettsubjekter med moderat risikoklasse (BB+ til B-)  Tiltaket reduserer risikoen for kapitalknapphet til selskaper som ellers ville fått finansiering

11 11 Status fra bankmarkedet  Markedene er fortsatt vanskelige -Bedring fra i høst -Fortsatt kun relativt kort likviditet tilgjengelig  Forskjellene på bankene er mye større enn tidligere  Bankene har intern fokus på kundene samtidig som de må balansere: -Innskuddsdekning -Kapitaldekning -Tilgang på valuta

12 12 Tilgang på bankfinansiering preges av prioritering Kilde: Bloomberg  Tilgang til finansiering vesentlig skjerpet pga dårlige økonomiske tider  Kredittmarginer – betydelig økning pga økte fundingkostnader (innlånskostnader 200 – 250 bps)  SMB-markedet – fortsatt tilnærmet normalt, men med skjerpede krav og betydelig dyrere  Storkundesiden hardest rammet pga: -kapasitetsproblemer i bankmarkedet (EK-situasjon) -bortfall av deler av obligasjonsmarkedet -mange utenlandske banker borte

13 13 Fra DnB NOR's kredittpolicy "Gjeldsbetjeningsevnen skal være det sentrale tema i enhver kredittvurdering. Kreditt skal normalt ikke ytes selv mot fullgod sikkerhet dersom tilfredsstillende gjeldsbetjeningsevne ikke er sannsynliggjort."

14 14 Oppsummering  Vilkårene for enhver låntaker, også stater og banker, er strammere  Kredittkvalitet vektlegges sterkere  Obligasjonsmarkedet fungerer, men kun for de "beste"  Lønnsomme bedrifter lar seg finansiere, men på endrede vilkår  Bankers relative konkurransekraft er svekket  Statlige virkemidler vil få en økt betydning for finansiering av bedrifter med lavere kredittkvalitet, men her er det uløste behov…….

15 15 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Hvordan sikre finansiering av lønnsomme bedrifter FNHs årskonferanse Oslo, 31. Mars 2009 Leif Teksum Konserndirektør DnB NOR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google