Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høringskonferanse 10. juni 2010 Det Norske Teateret, Oslo Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høringskonferanse 10. juni 2010 Det Norske Teateret, Oslo Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høringskonferanse 10. juni 2010 Det Norske Teateret, Oslo Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold

2 Mandatet  Beskrive og vurdere hovedtrekk i dagens regelverk  Vurderingen skulle omfatte forholdet mellom regelstyring, individuelle rettigheter og skjønnsanvendelse  Vurdere konkret tilskuddsordninger og utlån av hjelpemidler  Utrede og komme med tilrådninger om fremtidige regelverksmodeller

3 Dagens regelverk  Et komplisert og uoversiktlig regelverk  Vokst frem gjennom enkeltbeslutninger på bekostning av helhets- og sektoransvarstenkning  Hovedregulering i folketrygdloven kapittel 10 Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet

4 Forskningsoppdraget  Oppdragets tittel: En juridisk betenkning om rettighetslovgivning, rettigheter og skjønnsanvendelse som virkemidler på hjelpemiddelområdet Prosjektleder professor dr. juris Jan Fridthjof Bernt Prosjektmedarbeider forsker Beate Birkenfeldt Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet U tredningen s. 147

5 Forslag om lovutvalg  Utvalget foreslår at det settes ned et lovutvalg som kan utrede nærmere de juridiske spørsmålene og komme med forslag til en rettslig regulering  Utredningen s. 13-14 og 179-180

6 Internasjonale menneskerettigheter  Utvalget legger til grunn at staten gjennom gjeldende norsk lovgivning ivaretar sine menneskerettsforpliktelser  Utredningen s. 147-149

7 Overordnete verdier Aktiv deltakelse Likeverd Inkludering Brukermedvirkning Utredningen kapittel 3

8 Sentrale hensyn / krav  Hensynet til brukeren  Likebehandling og rettssikkerhet  Effektivitet  Kvalitet og kompetanse  Koordinering og samordning  Fleksibilitet  Helhetlige løsninger  Rasjonell utnyttelse av ressurser  Tydeliggjøring av ansvar  Sterkere sektoransvar  Tydelig statlig ansvar når sterke grunner gjør seg gjeldende  Utredningen s. 116, s. 135-137 og s. 178

9 Andre føringer for ny lovgivning  Formålsbestemmelse  Rettskrav på hjelpemidler – rettighetslovgivning  Inngangsvilkåret – funksjonsnedsettelse og at hjelpemiddel er nødvendig og hensiktsmessig  En rettighetsregulering som åpner for faglige vurderinger og brukers medvirkning  Krav om faglig forsvarlige ytelser  Rettighetskatalog  Rett til medvirkning  Avgrensning  Utredningen s. 153 og s. 173-179

10 Andre føringer (forts)  Rettssikkerhetsgarantier  Forvaltningsloven til anvendelse  Klageordning med full overprøving  Brukermedvirkning som rettighet  Rett til individuell plan, aktivitetsplan og koordinator  Lovfesting av ansvar for opplæring av personell  Tilsyns og kontrollordninger  Utredningen s. 175-177

11 Konkrete forslag til premisser for lovendringer  Sektorprinsippet legges til grunn  Statlig ansvar og statlige spesialordninger når sterke grunner krever det  Avklare og synliggjøre ansvar  Unngå overlapping  Helhetlige og integrerte løsninger  Ressursutnyttelse  Utredningen s. 178

12 Endringer som foreslås  Ansvaret for basishjelpemidler til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet overføres til kommunene (helse- og sosiallovgivningen)  Ansvaret for utstyr til trening, stimulering og lek overføres til kommunene / spesialisthelsetjenesten og aldersgrensen oppheves (helse- og sosiallovgivningen)  Tilskudd til opplæringstiltak i dagliglivet overføres til kommunene / spesialisthelsetjenesten

13 Endringer som foreslås (forts)  Spesialisthelsetjenestens ansvar for behandlingshjelpemidler i og uten institusjon tydeliggjøres i spesialisthelsetjenesteloven  Tydeligere sektoransvar for opplæringshjelpemidler i opplæringslovgivningen (må vurderes i sammenheng med oppfølgning av Midtlyng-utvalget).  Flytting av ansvar for trappeheis og løfteanordninger utredes med tanke på overflytting til Husbankens ansvarsområde  Hjelpemidler til bedring av funksjonsevne i arbeidslivet flyttes til ny arbeidsmarkedslov.

14 Endringer som foreslås (forts)  Flertall (alle unntatt utvalgets leder Arnt Holte) foreslår at retten til og ansvaret for ortopediske hjelpemidler og høreapparat reguleres i spesialisthelsetjenesteloven.

15 Endringer som foreslås (forts)  Retten til bistand fra kommunen til de som ikke er i stand til å skaffe seg bolig selv styrkes  Det må vurderes å lovfeste en rett til funksjonsassistent i ny arbeidsmarkedslov

16 Endringer som foreslås (forts)  Det må vurderes om ordningen med arbeids- og utdanningsreiser bør gjøres permanent  Tilretteleggingstilskuddet målrettes bedre og gjøres tilgjengelig for alle arbeidsgivere i ny arbeidsmarkedslov.  Dagens varighetskrav knyttet til arbeidshjelpemidler bør praktiseres mer fleksibelt

17 Endringer som foreslås (forts)  Ansvar for mer komplekse og sammensatte behov skal fortsatt være et statlig ansvar. Dette gjelder også spesialtilpasset utstyr for lek og sport (aktivitetshjelpemidler). Aldersgrensen oppheves.  For øvrig en gjennomgang av områder som ikke er særskilt omtalt for alle disse forslagene se utredningen s. 179

18 Avslutning En godt grunnlag for videre arbeid Viktig med innspill fra høringsinstansene Et behov for et grundig lovarbeid  Basert på en oversikt og avveining av sentrale verdier og hensyn  Basert på en oversikt over gjeldende regulering og praktisering  Basert på rettighets - og rettssikkerhetstenkning  Med rom for gode faglige vurderinger og brukers medvirkning  Formulert også på grunnlag av en kritisk vurdering hva virkningene kan bli


Laste ned ppt "Høringskonferanse 10. juni 2010 Det Norske Teateret, Oslo Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google