Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Flesberg kommune, 8. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Flesberg kommune, 8. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjettrammer 2013 Flesberg kommune, 8. november 2012

2 Innhold i plandokumentet  Rådmannens innledning  Det kommunale styringssystemet og plansystemet  Kommunens rammebetingelser  Demografi  Økonomi  Organisasjon og medarbeidere  Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid  Driftsrammer og tjenesteproduksjon  Arbeidsprogram (Handlingsprogram)  Investeringer  Investeringsbehov  Oversikt over anlegg og eiendommer (vedlegg)  Vedlegg  Avgifter, gebyr og egenbetaling  Økonomiske oversikter  Utgiftsutjevning i rammetilskuddet  Ikke innarbeidet tiltak  Konsekvensjusteringer

3 Prosess  Budsjettvedtak 2011 – samling tidlig i 2012  Budsjettsamling mars 2012  Behandling av innspill fra samling – april-mai 2012  Kjøreplan for prosess etater – juli 2012  Konsekvensjusteringer ledermøte  Bearbeiding og kvalitetssikring konsekvenser aug/sept.  Endelige driftsrammer etater 1. oktober (inv )  Behandling av rammer og mål september 2012

4 Plansystemet

5 Innhold i plandokumentet  Rådmannens innledning  Det kommunale styringssystemet og plansystemet  Kommunens rammebetingelser  Demografi  Økonomi  Organisasjon og medarbeidere  Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid  Driftsrammer og tjenesteproduksjon  Arbeidsprogram (Handlingsprogram)  Investeringer  Investeringsbehov  Oversikt over anlegg og eiendommer (vedlegg)  Vedlegg  Avgifter, gebyr og egenbetaling  Økonomiske oversikter  Utgiftsutjevning i rammetilskuddet  Ikke innarbeidet tiltak  Konsekvensjusteringer

6 Befolkningsutvikling Endring /122007/12 Folkemengden i alt år år år år år og eldre

7 Prognose 2030

8

9

10 Endret utgiftsbehov

11 Organisasjon og medarbeidere  Styring og ledelse - lederutvikling  Faktaark: Årsverk, sykefravær, sammensetning  Likestilling og mangfold – mål og tiltak  Helse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak  Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift)  Samfunnssikkerhet og beredskap  Oversikt interkommunalt samarbeid

12 Drift Års- budsjett Rammer Inntektsramme Etatenes driftsrammer Netto renter og avdrag Konsekvensjusteringer Motpost avskrivninger Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av sum inntekter1,23 % 0,73 %4,40 %4,35 %3,63 %

13 Endringer i driftsramme  Konsekvensjusteringer  Inkl utgifter ved innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer (1,5 millioner kroner i 2013)  Nattjeneste hjemmetjenesten fra ca 1. nov 2013  Overtakelse av vei i Furulia  Flesberg kirkelig fellesråd

14 Samhandlingsreformen

15 Selvkostområdene Følgende økninger er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet:

16 Netto driftsresultat

17 Budsjettrammer Budsjett 2012 Konsekvens- justeringer etatene Nye driftstiltak Rammer 2013 *) Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig Fellesråd **)

18 Driftsrammer etatene

19 Investeringsrammer VAR-områder Andre områder Finansiering Bruk av nytt låneopptak Bruk av disposisjonsfond Overført fra driftsbudsjettet momskompensasjon Sum finansiering

20 Investeringer  Felles IKT-plattform, meldingsløftet, kvalitetssystem, Kongsbergregionen  Elev PC’er  Ny avdeling barnehage, forprosjekt  Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging  Ventilasjonsanlegg kjøkken Flesbergtunet (2014)  2 nye boenheter Nærstugo  Enøktiltak, skifte vinduer kommunehuset  Fastmontert pumpe til gammel tankbil  Ny tankbil (2015)  Utvidelse av brannstasjon ( )  Prosjektering ventilasjonsanlegg (nærstugo, Lyngdalsfløy, barnehager)  Prosjektering oppgradering svømmehall  Tak Lyngdal kirke  Driftsbygning/tilgjengelighet Lyngdal kirke (2015)  Oppgradering flere vann og avløpsanlegg  Asfaltering

21 Langsiktig gjeld Låneopptak pr Budsjett / Økonomiplan Betalt avdrag Saldo

22 Kommunens fondsmidler BudsjettØkonomiplan Disposisjonsfond Bundne driftsfond00000 Ubundne Investeringsfond00000 Sum fond


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Flesberg kommune, 8. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google