Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013

2 Innhold i plandokumentet  Rådmannens innledning  Det kommunale styringssystemet og plansystemet  Kommunens rammebetingelser  Demografi  Økonomi  Organisasjon og medarbeidere  Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid  Driftsrammer og tjenesteproduksjon  Arbeidsprogram (Handlingsprogram)  Investeringer  Vedlegg  Avgifter, gebyr og egenbetaling  Økonomiske oversikter  Utgiftsutjevning i rammetilskuddet  Konsekvensjusteringer

3 Prosess  Utgangspunkt i mål og rammer fra forrige rullering  Konsekvensjusteringer etatene juni – august  Forslag nye tiltak  Investeringstiltak  Rammer basert på kommuneproposisjon og foreløpige inntektsanslag eiendomsskatt  Usikkerhet knyttet til det endelige statsbudsjettet  Litt usikkerhet knyttet til inntektsanslag eiendomsskatt  Følger opp lokal handlingsregel eiendomsskatt

4 Plansystemet

5 Befolkningsutvikling

6 Prognose 2030

7

8

9 Endret utgiftsbehov

10 Organisasjon og medarbeidere  Styring og ledelse - lederutvikling  Faktaark: Årsverk, sykefravær, sammensetning  Likestilling og mangfold – mål og tiltak  Helse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak  Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift)  Samfunnssikkerhet og beredskap  Oversikt over interkommunalt samarbeid

11 Drift Årsbudsjett Rammer Inntektsramme Etatenes driftsrammer Netto renter og avdrag Korrigerte budsjettrammer (konsekvensjusteringer) Motpost avskrivninger Resultat før nye tiltak Nye driftstiltak Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av sum inntekter1,46 % 4,71 %4,85 %4,70 %5,21 %

12 Driftsresultat Rammer Netto driftsresultat inkl. nye tiltak Netto driftsresultat i % av sum inntekter4,71 %4,85 %4,70 %5,21 % Disponering av netto driftsresultat: Avsatt til bundne driftsfond næringsfond400 Avsatt til disposisjonsfond Overføres til investeringsregnskapet - handlingsregel (70 % av eiendomsskatt annen eiendom)7 000

13 Eiendomsskatt: Anslag 10 millioner kroner 3 promilleTakst Eiendoms- skatt LampelandEks.1Enebolig 125 m2 med garasje, uthus LampelandEks.2Enebolig 160 m2 med garasje, uthus LampelandEks.3Enebolig 168 m2 med garasje, uthus FlesbergEks.4Enebolig 80 m BlefjellEks.5Hytte 99 m BlefjellEks.6Hytte 69 m BlefjellEks.7Hytte 53 m Eksempel på nivå

14 Endringer i driftsramme  Lesebrett, videokamera  Datakommunikasjon  Tverretatlig forebyggende tiltak (barnevern/skole)  Vernepleier (skole)  Drift nye avdelinger barnehage  Tiltak samhandlingsreformen, legeressurs  Helsesøsterstilling utvides  Kveldsvakt hjemmetjenesten  Generelt vedlikehold kommunale bygg  Kirkelig Fellesråd

15

16 Selvkostområdene Følgende endringer er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet: Selvkostområde Selvkostfond Prognose selvkostfond Gebyrendring 2014 Dekningsgrad 2014 Prognose fond Vann % 96 % Avløp % 94 % Renovasjon % 96 % Slam % 87 % Feiing %85 % Plansaker % 0 % Byggesaker % 88 % Oppmåling % 75 %

17 Netto driftsresultat

18 Etatenes driftsrammer 2014 Budsjett 2013 Konsekvens- justeringer etatene Nye driftstiltak Rammer 2014 *) Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig Fellesråd

19 Driftsrammer etatene

20 Investeringsrammer VAR område Andre investeringer: Finansiering Bruk av nytt låneopptak Bruk av disposisjonsfond Overført fra drift. Bruk av eiendomsskatt, handlingsregel 70 %7 000 Avsetning til ubundne investeringsfond (handlingsregelen) Bruk av ubundne investeringsfond Sum finansiering

21 Finansiering

22 Investeringer  Kongsbergregionen: Felles IKT-plattform, forprosjekt felles sak/arkiv, mobilløsninger hjemmetjenesten  Oppgradering saksbehandlersystem og innkjøp av moduler i personalsystem  Elev-PC’er  Nye avdelinger Svene barnehage – øker fra 30 til 72 plasser  Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging – egen rapport/sak til kommunestyret 2014  Kjøleaggregat kjøkken Flesbergtunet (2014)  Carport til 9 tjenestebiler/buss på Flesbergtunet  EPC-prosjekt – egen sak kommunestyret 2014  Ny tankbil (2015)  Utvidelse av brannstasjon (2017?)  Haugsjøbrua (2015)  Adressering/skilting – fortsette arbeidet i perioden  Servicebygg/universell utforming inngang Lyngdal kirke (2015)  Oppgradering flere vann og avløpsanlegg  Asfaltering

23

24

25 Langsiktig gjeld Låneopptak pr Budsjett / Økonomiplan Betalt avdrag Saldo ÅR Rentenivå3 %3,5 %4 %

26 Kommunens fondsmidler BudsjettØkonomiplan Disposisjonsfond Ubundne Investeringsfond Sum fond

27 Statsbudsjettet 2014 – videre prosess  Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november)  Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november  Innstillingen behandles 26. november  Flesberg: Formannskapets innstilling 28. november  Flesberg: Kommunestyre vedtar sitt budsjett 12. desember  Fagkomiteenes budsjettinnstillinger i Stortingen behandles seinest 15. desember

28


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google